Statut szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Komentarze

Transkrypt

Statut szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W RADZYNIU PODLASKIM
Tekst jednolity ze zmianami z dnia:
28 października 1999 r., 8 listopada 2001r., 26 października
2004r., 3 listopada 2005r.,15 listopada 2006r., 15 maja 2007r.,
8 października 2008r., 26 lutego 2009r.,11października 2010r., 11
lutego 2011r., 28 września 2011r., 1 lipca 2014r., 9 kwietnia 2015r.
28 sierpnia 2015r.
Radzyń Podlaski, dn. 28 sierpnia 2015r.
1
Spis treści
Postanowienia ogólne………………………………………….…….3
Cele i zadania szkoły……………………………………….…….….4
Organy szkoły……………………………………………………..…7
Zasady rozwiązywania konfliktów……………………………..…13
Organizacja szkoły…………………………………………………13
Ocenianie wewnątrzszkolne………………………………….……18
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły………………………….….31
Uczniowie szkoły……………………………………………………33
Postanowienia końcowe………………………………………..…..36
2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim”.
2. Siedziba szkoły:
a) budynek przy ul. Sitkowskiego 3,
b) budynek przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 5.
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim jest placówką publiczną.
§2
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska w Radzyniu Podlaskim.
2. Szkole może być nadane imię przez organ prowadzący na wspólny wniosek
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
§3
Organizację i zakres działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim oraz status
prawny nauczycieli reguluje niniejszy statut, Ustawa o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze oraz Ustawa – Karta Nauczyciela.
§4
Ustalona nazwa „Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim” jest używana w pełnym
brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
§5
1. Ilekroć w statucie będzie używana nazwa szkoła, będzie ona dotyczyła Szkoły
Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim.
2. Ilekroć w statucie będzie używana nazwa organ prowadzący, będzie ona dotyczyła
Gminy Miejskiej w Radzyniu Podlaskim.
3. Ilekroć w statucie będzie używana rodzice, będzie ona dotyczyła również prawnych
opiekunów.
§6
1. Czas trwania cyklu kształcenia – 6 lat.
2. W ostatnim roku nauki odbywa się sprawdzian przeprowadzany na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego sprawdzający, w jakim
stopniu uczeń spełnia te wymagania.
3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
§7
W szkole mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci uczelni pedagogicznych
na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§8
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych
na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
1) zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
2) realizuje prawa dzieci do wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego
rozwoju,
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej,
4) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
specjalnych form pracy dydaktycznej.
5) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie
i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
6) respektuje chrześcijański system wartości,
7) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,
religijnej poprzez nauczanie w języku polskim, poznanie historii i kultury polskiej, naukę
religii zgodnie z życzeniem rodziców lub prawnych opiekunów.
§9
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
1) Program Wychowawczy Szkoły, który określa w sposób całościowy wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym oraz spójny z nim Program Profilaktyki
dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia, a także potrzeb danego środowiska,
2) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego,
3) ocenianie wewnątrzszkolne.
§ 10
1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która polega
w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
6) podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu
Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki i wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie,
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,
4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu
informacji w tym zakresie,
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
ucznia,
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
11) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
realizowane są
we współpracy z:
1) rodzicami,
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
3) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
4) innymi szkołami i placówkami oświatowymi,
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek:
1) ucznia,
2) rodziców,
3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia,
4) pedagoga,
5) poradni psychologiczno– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która jest
organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
4) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
5) porad dla uczniów,
6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
7) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa
45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.
Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi
odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.
1) Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
2) Liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 4 do 8 uczniów.
W szkole mogą być organizowane i prowadzone zajęcia specjalistyczne:
1) korekcyjno – kompensacyjne,
2) logopedyczne,
3) socjoterapeutyczne.
8. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi
decyduje Dyrektor Szkoły.
5
9. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
1) pracę indywidualną z uczniem zdolnym,
2) działalność kół zainteresowań, kół przedmiotowych i innych form pracy pozalekcyjnej
(w tym prowadzonych społecznie) ,
3) realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
w skróconym czasie.
10. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów
bezpieczeństwa i higieny poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych,
2) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły w trakcie
wycieczek organizowanych przez szkołę; szczegółowe zasady opieki regulują odrębne
przepisy,
3) zapoznawanie uczniów z regulaminami pracowni przedmiotowych, regulaminami
korzystania z obiektów szkolnych, a w szczególności sportowych,
4) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole zgodnie z regulaminem dyżurów.
5) objęcie budynków i terenu szkoły nadzorem kamer monitoringu wizyjnego, w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
11. Nauczyciele szkoły ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów,
nad którymi sprawują opiekę z racji wykonywanych zajęć.
12. Szkoła realizuje zadania indywidualnej opieki nad uczniami klas I- VI z zaburzeniami
rozwojowymi narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez:
1) organizowanie opieki i pomocy indywidualnej uczniom z zaburzeniami ruchowymi,
w tym organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
2) stosowanie zróżnicowanych oddziaływań wychowawczych w zależności od poziomu
rozwoju psychofizycznego uczniów,
3) prowadzenie specjalistycznych zajęć przez pedagoga szkolnego,
4) ścisłą i systematyczną współpracę nauczyciela z rodzicami dzieci opieki i pomocy
oraz pedagogiem szkolnym w celu intensyfikacji oddziaływań wychowawczych,
5) prowadzenie zajęć przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej.
13.
Szkoła realizuje zadania indywidualnej opieki nad uczniami, którym z powodu
warunków rodzinnych lub losowych są potrzebne szczególne formy opieki lub doraźna
pomoc materialna poprzez:
1) współdziałanie z Ośrodkami Opieki Społecznej gminy i miasta Radzyń Podlaski,
2) umożliwianie spożywania bezpłatnych posiłków finansowanych przez Radę Rodziców
lub instytucje pomocy społecznej,
3) występowanie z wnioskami do Rady Rodziców, ośrodków pomocy społecznej,
instytucji charytatywnych o udzielenie zapomóg pieniężnych.
14. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole,
szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w ramach działalności świetlicy z dożywianiem.
Szczegółowe unormowanie pracy świetlicy z dożywianiem określa § 25.
15. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, regulują odrębne przepisy.
6
ORGANY SZKOŁY
§ 12
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
oraz w kwestiach uregulowanych w rozdziale „Cele i zadania szkoły”.
3. Każdy z organów szkoły posiada:
1) możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji określonych w statucie,
2) prawo rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
4. Pomiędzy organami szkoły powinna zachodzić wymiana informacji o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach w zakresie kompetencji poszczególnych
organów.
§ 13
1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły przy współudziale dwóch wicedyrektorów. W szkole jest
stanowisko kierownika świetlicy z dożywianiem oraz kierownika administracyjno- gospodarczego.
2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał oraz uchwał rady
szkoły, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
4) możliwość tworzenia zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych
lub innych zespołów problemowo – zadaniowych. Pracą zespołu kieruje
przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.
5) dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i opinii Rady Rodziców,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez radę szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi
placówki,
7) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
8) przyjmowanie uczniów do szkoły oraz odraczanie i podejmowanie decyzji
o wcześniejszej realizacji obowiązku szkolnego oraz o spełnianiu przez dziecko
obowiązku szkolnego poza szkołą,
9) właściwa organizacja i przebieg sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust.1 uso,
przeprowadzanego w szkole,
10) stwarzania warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
11) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
12) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
13) opracowywanie arkusza organizacji oraz rocznego planu pracy szkoły,
7
14) opracowywanie przydziału czynności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
15) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły oraz uczniom,
16) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
nagród, odznaczeń, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
17) powoływanie na stanowiska i odwoływanie z nich wicedyrektorów, kierownika
świetlicy i kierownika administracyjno – gospodarczego po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
18) prowadzenie innych spraw kadrowych przy współpracy z pracownikiem
administracyjnym mającym te sprawy w zakresie swoich obowiązków,
19) współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
20) zapewnianie bezpieczeństwa i higieny nauki oraz pracy,
21) w uzasadnionych przypadkach, występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
22) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły funkcję zastępcy pełni upoważniony
przez niego wicedyrektor. Zakres kompetencji zastępcy ustala Dyrektor Szkoły.
§ 14
1. Do
zadań
wicedyrektora
do
spraw
I
etapu
edukacyjnego
należy
w szczególności:
1) przygotowanie projektów następujących dokumentów programowo – organizacyjnych
szkoły:
a) zestawu programów do zajęć szkolnych dla poszczególnych oddziałów kl. I – III,
b) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w kl. I – III,
2) przewodniczenie zespołowi nauczycieli I etapu edukacyjnego,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według ustalonego szkolnego harmonogramu,
4) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim
w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5) współpraca z rodzicami uczniów I etapu edukacyjnego,
6) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
7) kontrola realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,
8) przewodniczenie szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej i innych świadczeń
dla uczniów,
9) nadzór nad pracą świetlicy szkolnej,
10) koordynowanie zadań, na terenie szkoły, związanych z praktykami pedagogicznymi
studentów wyższych uczelni,
11) składanie informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu powierzonym,
12) organizacja turystyki szkolnej klas I - III przy współpracy z dyrektorem szkoły,
13) przewodniczenie szkolnej komisji do spraw ustalania okoliczności i przyczyn
wypadku uczniów klas I - III na terenie szkoły.
2. Do zadań wicedyrektora szkoły do spraw II etapu edukacyjnego należy
w szczególności:
1) przygotowanie projektów następujących dokumentów programowo – organizacyjnych
szkoły:
a) zestawu programów do zajęć szkolnych dla poszczególnych oddziałów
kl. IV – VI,
b) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w kl. IV – VI,
8
2)
3)
4)
5)
przewodniczenie Szkolnemu Zespołowi Wychowawczemu,
współpraca z zespołami przedmiotowymi nauczycieli II etapu edukacyjnego,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego według ustalonego szkolnego harmonogramu,
przygotowanie i opracowanie analiz z zakresu ogólnoszkolnego pomiaru
dydaktycznego,
6) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim
w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
7) współpraca z rodzicami uczniów II etapu edukacyjnego,
8) organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
9) organizacja turystyki szkolnej klas IV – VI przy współpracy z dyrektorem szkoły,
10) przewodniczenie szkolnej komisji do spraw ustalania okoliczności i przyczyn
wypadku uczniów klas IV - VI na terenie szkoły,
11) nadzór nad biblioteką szkolną i pracą pedagoga,
12) współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym,
13) składanie informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu powierzonym.
3. Do kompetencji wicedyrektorów szkoły należy ponadto:
1) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad szkołą,
2) prawo do przydzielania zadań służbowych, wydawania poleceń nauczycielom i innym
pracownikom szkoły,
3) formułowanie projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli,
4) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
porządkowych dotyczących nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.
4. W razie nieobecności jednego z wicedyrektorów szkoły lub doraźnych potrzeb
wynikających z pracy szkoły, dyrektor ma prawo rozszerzyć zakres kompetencji
wicedyrektorów.
§ 15
Do zadań kierownika świetlicy z dożywianiem zwanej dalej świetlicą należy w szczególności:
1) realizacja szkolnego programu wychowawczego,
2) organizacja pracy edukacyjnej i opiekuńczej świetlicy,
3) ustalanie zakresu obowiązków dla wychowawców, personelu i obsługi kuchni,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie ze szkolnym planem w tym zakresie,
5) odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dzieci korzystających ze świetlicy,
6) współpraca z rodzicami dzieci i wychowawcami klas,
7) organizacja pracy kuchni i kontrola tej działalności,
8) prowadzenie dokumentacji finansowej i materiałowej zgodnie z instrukcją obiegu
ww. dokumentów,
9) sporządzenie kalkulacji cen posiłków i przedstawianie Dyrektorowi Szkoły,
10) składanie sprawozdań z działalności świetlicy Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
§ 16
(pominięty)
§ 17
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
9
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać nauczycielskie zespoły:
1) zespół wychowawczy,
2) zespół do spraw diagnozowania jakości pracy szkoły, w skład którego wchodzą
przewodniczący zespołów przedmiotowych lub inne osoby powołane przez dyrektora
szkoły,
3) zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego,
4) zespoły przedmiotowe:
- zespół humanistyczny,
- zespół nauczycieli matematyki i przyrody,
- zespół nauczycieli informatyki i techniki,
- zespół nauczycieli języka angielskiego,
- zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych,
- zespół nauczycieli wychowania fizycznego,
- zespół nauczycieli katechetów.
5) do zadań przewodniczących zespołów przedmiotowych należy:
- opracowanie, w uzgodnieniu z innymi nauczycielami, planu pracy na bieżący rok
szkolny,
- prowadzenie dokumentacji pracy zespołu (protokoły spotkań, materiały
dydaktyczne, referaty i inne).
6. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1)
zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
2) uchwalanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
3)
uchwalanie szczegółowych kryteriów ustalania ocen zachowania,
4)
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
5)
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,
6)
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7)
ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad szkolą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły,
8)
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
1) przygotowywanie i uchwalanie Statutu Szkoły oraz jego zmian.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć
w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) szkolny zestaw programów ustalony przez zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
w danym oddziale,
6) wnioski Dyrektora Szkoły skierowane do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia
ucznia do innej szkoły.
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
10
zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (załącznik nr1).
§ 18
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracujących
z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, organizacjami społecznymi działającymi w szkole
oraz Samorządem Uczniowskim w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły,
prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach szkoły, zaznajamianie rodziców
z wymogami szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu
nauczania, wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej
szkole. Jest organem opiniodawczym.
2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) współudział w programowaniu pracy szkoły, a także w planowaniu wydatków szkoły,
2) pomoc Dyrektorowi Szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
3) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, szkole i środowisku,
4) udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w szkole
oraz Samorządu Uczniowskiego,
5) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów
pracy współdziałających ze szkołą i Radą Rodziców,
6) współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
3. Rada Rodziców ma prawo do zapoznania z: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem
Wychowawczym, Programem
Profilaktyki i Wewnątrzszkolnym Programem
Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w Szkole.
4 . Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin (załącznik nr 2).
§ 19
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
3) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
4) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
5) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
6) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin (załącznik nr 3).
§ 20
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach edukacji dzieci.
2. Rodzice mają prawo:
1) do znajomości Szkolnego Zestawu Programów Edukacyjnych,
11
2) do znajomości Szkolnego Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki
oraz Wewnątrzszkolnego Programu Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w Szkole,
3) do znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,
4) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka,
5) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
3. Rodzice mają obowiązek:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
3) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach z wychowawcami,
a w szczególności na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej,
4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności rodzica na zebraniu informacyjnym
o ocenach przewidywanych nie przysługuje prawo do odwołania od oceny
przewidywanej,
4. Dyrektor Szkoły i wychowawcy zobowiązani są do stałych spotkań z rodzicami w celu
wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (spotkania takie nie powinny
być organizowane rzadziej niż raz na kwartał).
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminów wynikających
z nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach.
12
ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
§ 21
1. Dyrektor Szkoły dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, w swej
działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, a w szczególności:
1) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych,
2) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
3) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych
organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków.
2. Dyrektor rozstrzyga wnoszone sprawy z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
W szczególnych przypadkach, kiedy uregulowania zawarte w Statucie nie dają
możliwości rozwiązania spraw spornych przekazuje do rozstrzygnięcia organowi
prowadzącemu lub nadzorującemu szkołę.
3. Każdy organ szkoły ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub nadzorującego
szkołę.
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 22
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.
Dyrektor Szkoły, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć
z powodu: rekolekcji, ważniejszych świąt państwowych i kościelnych, innych
uroczystości i imprez szkolnych oraz przeprowadzanych egzaminów.
3.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia
każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja
danego roku.
4.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą zajęć edukacyjnych,
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
5.
Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26.
6.
Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów.
7.
W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej (rodziców),
dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 osób (art. 61
ust. 3 pkt 3a)
8.
Dyrektor szkoły może odstąpić od ww. podziału, zwiększając liczbę uczniów w
oddziale ponad liczbę 25, na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego (art. 61 ust. 3 pkt 3b);
9.
Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie
więcej niż o 2 uczniów (art. 61 ust. 3 pkt 3c)
10.
Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale (art. 61 ust. 3 pkt 3d);
11.
Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego (art. 61 ust. 3 pkt)
1.
13
12.
Oddział można dzielić na grupy na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w zarządzeniach ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania. Podział uczniów na grupy uzależniony jest
od możliwości finansowych szkoły oraz warunków lokalowych.
13.
Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia
i higieny pracy.
14.
Zajęcia edukacyjne w kształceniu zintegrowanym (kl. I – III) prowadzi nauczyciel
według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności
uczniów.
15.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie
klasowo –- lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 22a
1.
W szkole w klasach IV-VI mogą być tworzone klasy sportowe o specjalności piłka
nożna.
2. Klasy sportowe mają liczebność co najmniej 20 uczniów w oddziale.
3. Kandydaci do klas sportowych powinni posiadać:
1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
4. Lista
kandydatów
przyjętych
do
klasy
sportowej
jest
ogłaszana
do 30 czerwca każdego roku.
5. Ucznia niekwalifikującego się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii
trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się
od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach
ogólnych. Powyższe stosuje się również w przypadku prośby rodziców ucznia dotyczącej
rezygnacji z uczęszczania do klasy sportowej.
§ 23
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą klasy”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca opiekuje
się oddziałem w danym etapie edukacyjnym. W szczególnych wypadkach możliwa jest
zmiana wychowawcy.
3. Na pisemny wniosek zwykłej większości rodziców uczniów danego oddziału, Dyrektor
Szkoły może w uzasadnionych przypadkach zmienić wychowawcę klasy po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja Dyrektora w tej sprawie jest ostateczna.
§ 24
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
14
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
oraz rodzice.
3. Biblioteka zlokalizowana jest w trzech izbach szkolnych, w których zorganizowane są
wypożyczalnia i czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
4. Biblioteka działalność swoją prowadzi przez pięć dni tygodnia.
5. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań
edukacyjnych szkoły.
6. Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:
1) piśmienne – wydawnictwa informacyjne, podręczniki, wydawnictwa albumowe,
czasopisma i inne wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno –
wychowawczej,
2) niepiśmienne – nagrania magnetofonowe i video, przezrocza, płyty gramofonowe,
materiały ikonograficzne, itp.
7. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy w szczególności:
1) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni oraz Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego oraz innej dokumentacji
bibliotecznej,
3) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej
i realizowanego programu ścieżki edukacyjnej Edukacja czytelnicza i medialna,
4) współpraca z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych
i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,
5) współpraca z innymi bibliotekami (lekcje biblioteczne, wystawy, współorganizowanie
imprez i inne),
6) udostępnianie czytelnikom zbiorów bibliotecznych,
7) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
8) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
poszczególnych klas,
11) prowadzenie prac organizacyjno – technicznych biblioteki,
12) odpowiedzialność materialna za księgozbiór i inne zbiory.
§ 25
1. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, stosownie do ich potrzeb,
2) prowadzenie działalności wychowawczo – dydaktycznej wspomagającej rozwój
zainteresowań, uzdolnień i doskonalenia umiejętności,
3) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie
do samodzielnej pracy umysłowej,
4) prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych,
5) realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego,
2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas I – IV, a kwalifikacji dokonuje komisja
powołana przez Dyrektora Szkoły, na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców.
3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez pięć dni w tygodniu, w grupach
wychowawczych, zgodnie z ustalonym planem ww. zajęć.
4. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.
15
5. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe mogą również korzystać, za odpłatnością,
z posiłków w stołówce szkolnej.
6. Odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły na podstawie kalkulacji
przedstawionej na piśmie przez kierownika świetlicy.
7. Do zadań nauczyciela opiekuna grupy należy w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom w grupach wychowawczych zorganizowanych zajęć
opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z planem pracy,
2) rozbudzanie zainteresowań dziecka poprzez różne formy zajęć świetlicowych takich
jak: pogadanki, czytelnictwo, zajęcia plastyczne i techniczne, omawianie artykułów
z prasy, wycieczki, gry i zabawy ruchowe,
3) kształtowanie u wychowanków takich cech charakteru jak: koleżeństwo,
obowiązkowość, dyscyplina, systematyczność, współodpowiedzialność, dokładność,
wytrwałość, samodzielność, poszanowanie mienia społecznego,
4) zwracanie uwagi na wyrabianie i kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych,
5) kształtowanie w grupie wychowawczej osobowości dziecka i przysposabianie go
do umiejętności współżycia w zespole,
6) umiejętne dobieranie form zajęć ruchowych, aby służyły fizycznemu i psychicznemu
zdrowiu dziecka,
7) kształtowanie uczuć patriotycznych, miłości do Ojczyzny i narodu poprzez
przeprowadzanie pogadanek, naukę wierszy, czytanie wspomnień, opisów,
8) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami
i ponoszenia pełnej odpowiedzialności,
9) współpraca na bieżąco z rodzicami i nauczycielami wychowanków w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczo – wychowawczych,
10) czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Wychowawczej Świetlicy
i posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
11) systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy opiekuńczo – wychowawczej
z grupą.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
§ 26
Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych.
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb.
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu
Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki oraz Wewnątrzszkolnego Programu
Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w Szkole w stosunku do uczniów, z udziałem
rodziców i nauczycieli,
wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z Programu
Wychowawczego Szkoły.
działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.
§ 27
Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1. budynek przy ul. Sitkowskiego 3:
16
1) 16 sal dydaktycznych,
2) 2 sale gimnastyczne,
3) 2 pracownie informatyczne,
4) bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
5) świetlicę ze stołówką,
6) archiwum,
7) 6 pomieszczeń administracyjnych,
8) pokój nauczycielski,
9) gabinet pedagoga;
2. budynek przy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 5:
1) 4 sale dydaktyczne,
2) bibliotekę,
3) świetlicę,
4) 2 pomieszczenia administracyjne,
5) pokój nauczycielski.
17
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 28
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu ucznia
oraz postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
w nauce i zachowaniu ucznia, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
§ 29
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem
dostosowania
wymagań
edukacyjnych
do
indywidualnych
możliwości
psychofizycznych dziecka oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) .
2) skalę i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych (rocznych, końcowych)
ocen klasyfikacyjnych,
3) skalę i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania,
4) termin i formę informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych,
5) terminy klasyfikacji śródrocznej,
6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
8) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen
klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych zachowania.
9) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
§ 30
1. Zakres wymagań edukacyjnych oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów, nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują na piśmie
Dyrektorowi Szkoły.
2.Głównymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są:
a) wypowiedzi ustne,
b) prace klasowe,
c) prace domowe krótkoterminowe,
d) prace domowe długoterminowe,
18
e)
f)
g)
h)
i)
testy,
sprawdziany,
praca na lekcji (aktywność),
wytwory prac uczniowskich,
praca w grupach.
§ 31
1. Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych programem nauczania ocenia się
według następującej skali:
2.
3.
4.
5.
stopień celujący
–6
stopień bardzo dobry
–5
stopień dobry
–4
stopień dostateczny
–3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
Ww. skala stosowana jest w bieżącym ocenianiu, klasyfikacyjnym śródrocznym
i rocznym z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
W klasach I – III szkoły podstawowej ocena bieżąca, zgodnie z punktem 1 §31,
wystawiana jest wraz z ustnym lub pisemnym jej uzasadnieniem, zaś ocena klasyfikacyjna
jest oceną opisową.
Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
§ 32
Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiada rozległą wiedzę w zakresie podstawy programowej lub wykracza poza nią,
2) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę
programową tej klasy,
4) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym, krajowym)
albo posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone podstawa programową danej klasy,
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi poprawnie
rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych, wykorzystując wiedzę
z pokrewnych przedmiotów,
3) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, bierze udział w różnorodnych
konkursach i zawodach sportowych;
19
3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej,
2) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, umie
samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
3) systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych;
4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej pozwalające mu
na rozumienie najważniejszych zagadnień,
2) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
samodzielnie wykonuje proste zadania;
5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzupełnienia wiedzy,
2) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania
podstawowych umiejętności;
6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu,
2) nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym
stopniu trudności.
7. Ustala się następujące zasady w przeliczaniu procentowym wyników sprawdzianów:
stopień celujący: 96% - 100%
stopień bardzo dobry: 90% - 95%
stopień dobry: 76% - 89%
stopień dostateczny: 51 % - 75%
stopień dopuszczający: 31% - 50%
stopień niedostateczny: 0% - 30%
§ 33
1. Bieżące ocenianie dotyczy ocen cząstkowych, które określają poziom wiadomości
i umiejętności ucznia ze zrealizowanej podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania.
2. Oceny śródroczne i roczne, określają ogólny poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
przewidzianych w podstawie programowej i realizowanych w szkolnych programach
nauczania na I semestr i na dany rok szkolny.
3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce
lub rozwojem uzdolnień.
4. Oceny, o których mowa w ust. 2. nie powinny być ustalane jako średnie arytmetyczne
ocen cząstkowych.
20
§ 34
1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie
w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
2. O pracach pisemnych obejmujących zrealizowany, powtórzony i utrwalony dział
programu nauczania, nauczyciel informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem
oraz odnotowuje termin pracy pisemnej w dzienniku lekcyjnym klasy.
3. Przy ustalaniu terminów prac, o których mowa w ust. 2., należy uwzględnić następujące
zasady:
 nie więcej niż 1 praca pisemna w ciągu dnia,
 tygodniowo nie więcej niż:
2 w kl. IV
2 w kl. V
3 w kl. VI
4. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne, o których mowa w ust. 2., w ciągu
tygodnia.
5. Procedury sposobu uzasadniania ustalonej oceny oraz udostępniania uczniowi i jego
rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych.
1) Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące,
b) śródroczne i roczne,
c) końcowe.
2) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach
edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
4) Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
o zasadach oceniania zachowania.
5) Wychowawcy klas na pierwszych zebraniach z rodzicami informują rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
6) Wychowawcy i nauczyciele odnotowują informacje zawarte w pkt. 3 i 4 w dzienniku
lekcyjnym (zapis tematu zajęć).
7) Nauczyciel uzasadnia ustnie oceny uzyskiwane z odpowiedzi.
8) Nauczyciel uzasadnia o ceny uzyskane z prac pisemnych w formie pisemnej
informacji o tym , co uczeń zrobił dobrze, nad czym powinien pracować.
9) Wszystkie prace pisemne nauczyciel udostępnia do wglądu uczniowi i jego rodzicom.
10) W terminie 7 dni uczeń zwraca podpisaną przez rodziców prace pisemna
nauczycielowi przedmiotu.
21
11) Prace kontrolne nauczyciele przechowują do końca bieżącego roku szkolnego,
czyli do 31 sierpnia.
12) Rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia każdej oceny uzyskanej przez ucznia
w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
13) Nauczyciel przedmiotu i wychowawca zobowiązany jest do uzasadnienia każdej oceny
uzyskanej przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
14) Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z uzasadnieniem oceny swojego dziecka
na obowiązującym w szkole formularzu.
15) Formularze z potwierdzeniem zawierające: datę, imię i nazwisko ucznia, ocenę (czego
dotyczy),podpis rodzica, podpis nauczyciela, przechowywane są w szkole do końca
bieżącego roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia.
6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej zgodnie z przedmiotowym systemem
oceniania.
7. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddania
i omówienia pracy .
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa zasady poprawiania ocen
cząstkowych.
§ 35
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w § 29 ust. 1., do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
2. Nauczyciel ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć technicznych plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z tych obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć oraz w przypadku zajęć wychowania fizycznego, również systematyczność udziału
ucznia w zajęciach i jego aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej.
§ 36
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
z wychowania fizycznego lub informatyki.
2. Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza:
1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia
z wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w opinii,
2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania
fizycznego lub informatyki, zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas
określony w opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, o których mowa w punkcie 2,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
22
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 37
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.
4. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej
przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów
ucznia).
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. a) W przypadku rażącego naruszenia norm zachowania przez uczniów, Rada
Pedagogiczna może na nadzwyczajnym posiedzeniu obniżyć ocenę zachowania
uchwaloną na radzie klasyfikacyjnej.
6. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) osiąga maksymalne wyniki w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami
intelektualnymi i środowiskowymi,
b) zawsze przygotowuje się do lekcji, wykonuje prace pisemne i ustne,
c) zawsze punktualnie przychodzi na zajęcia,
d) z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy,
e) na lekcji prezentuje postawę aktywną, twórczą i poszukiwawczą,
f) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, bierze udział w konkursach
i zawodach sportowych, osiągając wysokie lokaty,
g) dba o kulturę słowa i taktownie wyraża swoje opinie,
h) jest pozytywnym autorytetem dla swoich rówieśników,
i) szanuje godność osobistą innych ludzi i odmienność wyznawanych przez nich
poglądów,
23
j) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, prawidłowo reaguje
na niewłaściwe zachowanie,
k) jest wzorem dobrego zachowania, potrafi bardzo dobrze współpracować
w zespole, oddziałując konstruktywnie na jego członków, chętnie pomaga innym,
reaguje na zło,
l) bierze czynny udział w życiu szkoły i klasy, wykazuje się inicjatywą
i pomysłowością,
m) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
n) zawsze dba o honor, tradycję i wizerunek szkoły,
o) nie ma żadnych uwag w Klasowym Zeszycie Wychowawczym.
Uczeń otrzymuje ocenę wzorową zachowania spełniając co najmniej 2/3 kryteriów
jej uzyskania.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) osiąga wyniki w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi
i środowiskowymi,
b) systematycznie przygotowuje się do lekcji, wykonuje prace pisemne i ustne,
c) punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne,
d) wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy i otoczenia,
e) wyróżnia się aktywną postawą na lekcjach,
f) bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,
g) dba o kulturę słowa i taktownie wyraża swoje opinie,
h) szanuje godność osobistą innych ludzi i odmienność wyznawanych przez nich
poglądów,
i) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, prawidłowo reaguje
na zagrożenia niewłaściwego zachowania,
j) dba o honor, tradycję i wizerunek szkoły,
k) wszystkie godziny spóźnień i nieobecności są usprawiedliwione,
l) potrafi współdziałać w zespole, chętnie pomaga innym,
m) chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, ale najczęściej oczekuje poleceń
i wskazówek.
n) ma 1 uwagę w Klasowym Zeszycie Wychowawczym, ale po otrzymaniu uwagi
poprawia swoje zachowanie.
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą zachowania, spełniając co najmniej 2/3
kryteriów jej uzyskania.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) stara się osiągać wyniki w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami
intelektualnymi i środowiskowymi,
b) przygotowuje się do lekcji, wykonuje prace pisemne i ustne,
c) punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne,
d) dba o wygląd szkoły, klasy i otoczenia,
e) właściwie zachowuje się na zajęciach lekcyjnych, tzn. nie rozmawia na lekcji, nie
przeszkadza, śledzi tok zajęć, wykonuje polecenia nauczyciela, nie używa
przedmiotów zakłócających tok lekcji( telefonów komórkowych, dyktafonów,
walkmanów, mp3, itp.),
f) dba o kulturę słowa i taktownie wyraża swoje opinie,
g) szanuje innych ludzi w szkole i środowisku bez względu na wygląd, wiek,
przekonania religijne i wykonywany zawód,
24
h) nie narusza godności i nietykalności innych osób przez wszczynanie lub branie
udziału w bójkach, stosowanie przemocy fizycznej i słownej, złośliwe działanie
na szkodę innych, nie wyłudza pieniędzy, nie kradnie,
i) w czasie przerw przestrzega zasad bezpieczeństwa i podporządkowuje się
poleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły (na korytarzu,
przed sklepikiem, w szatni, stołówce, ...),
j) w czasie imprez szkolnych (apele, akademie, koncerty, zabawy klasowe,
dyskoteki, wyjścia do kina, galerii, wycieczki biwaki, zajęcia sportowe itp.)
zachowuje się w sposób godny i kulturalny,
k) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych,
l) ma nie więcej niż 8 uwag w Klasowym Zeszycie Wychowawczym,
m) podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej i, nie zawsze,
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
n) może otrzymać upomnienie wychowawcy klasy odnotowane w Klasowym
Zeszycie Wychowawczym, ale po otrzymaniu uwagi poprawia swoje zachowanie.
o) uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy nie może otrzymać
wyższej oceny zachowania niż dobry.
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą zachowania spełniając co najmniej 2/3 kryteriów jej
uzyskania.
4)
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
sporadycznie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
koryguje swoje zachowanie pod wpływem poleceń nauczyciela,
bardzo rzadko spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
zdarza mu się nieumyślnie spowodować szkody materialne w szkole
lub środowisku,
e) stara się poprawnie zachowywać na zajęciach lekcyjnych tzn. nie rozmawiać
na lekcji, nie przeszkadzać, śledzić tok zajęć, wykonywać polecenia nauczyciela,
nie używa przedmiotów zakłócających tok lekcji (telefonów komórkowych,
dyktafonów, walkmanów, mp3,itp.),
f) nie używa wulgarnego słownictwa,
g) zachowuje się grzecznie i kulturalnie wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
h) sporadycznie zdarza mu się naruszyć godność i nietykalność innych osób
przez wszczynanie lub branie udziału w bójkach, stosowanie przemocy fizycznej
i słownej, złośliwe działanie na szkodę innych.
i) w czasie przerw stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i podporządkowywać
się poleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły (na korytarzu,
przed sklepikiem, w szatni, stołówce,...).
j) przeważnie zachowuje się w sposób kulturalny w czasie imprez szkolnych (apele,
akademie, koncerty, zabawy klasowe, dyskoteki, wyjścia do kina, galerii...),
k) ma nie więcej niż 6 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,
l) ma nie więcej niż 10 uwag w Klasowym Zeszycie Wychowawczym.
m) podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej i, nie zawsze,
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
n) może otrzymać naganę wychowawcy klasy odnotowane w Klasowym Zeszycie
Wychowawczym, stara się poprawić swoje zachowanie.
p) uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać wyższej
oceny zachowania niż poprawny.
Uczeń otrzymuje ocenę poprawną zachowania spełniając co najmniej 2/3 kryteriów
jej uzyskania.
a)
b)
c)
d)
25
5)
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) często lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły.
b) nie wykazuje poprawy mimo podjętych przez szkołę środków (starań).
c) czasami spóźnia się na zajęcia.
d) zdarza mu się spowodować szkody materialne w szkole lub otoczeniu.
e) nie zawsze właściwie zachowuje się na lekcji (często rozmawia, przeszkadza,
nie śledzi toku lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, często używa wulgarnego
słownictwa, niewłaściwie wyraża swoje opinie i poglądy, używa przedmiotów
zakłócających tok lekcji (telefonów komórkowych, dyktafonów, walkmanów,
mp3,itp.),
f) nie zawsze ma właściwy stosunek do innych ludzi, kolegów, pracowników szkoły.
g) zdarza mu się naruszać godność i nietykalność innych osób:
 wszczynać bójki i brać w nich udział,
 stosować przemoc słowną i fizyczną,
 wyłudzać pieniądze,
 działać złośliwie na szkodę innych.
Zastosowane przez szkołę środki zaradcze przynoszą rezultaty.
h) narusza zasady bezpieczeństwa w czasie przerw (na korytarzu, w szatni,
przed sklepikiem, w stołówce itp.) nieświadomie narażając zdrowie i życie swoje
i innych osób.
i) zakłóca przebieg imprez szkolnych (apeli, akademii, koncertów, zabaw, itp.)
j) może mieć nieusprawiedliwionych nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych.
k) może mieć nie więcej niż 12 uwag w Klasowym Zeszycie Wychowawczym.
l) Może otrzymać upomnienie dyrektora szkoły odnotowane w Klasowym Zeszycie
Wychowawczym oraz odnotowane w Rejestrze Kar i Nagród Dyrektora Szkoły.
m) uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać wyższej
oceny zachowania niż nieodpowiedni.
Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią zachowania spełniając co najmniej 2/3
kryteriów jej uzyskania.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nagminnie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły.
b) nie wykazuje chęci poprawy, wielokrotnie powtarza te same przewinienia.
c) często spóźnia się na zajęcia.
d) umyślnie niszczy mienie klasy i szkoły.
e) w sposób rażący narusza zasady obowiązujące na lekcjach (zawarte w Statucie
Szkoły) :
notorycznie rozmawia ,
przeszkadza,
nie śledzi toku lekcji,
nie wykonuje poleceń nauczyciela,
złośliwie utrudnia prowadzenie lekcji,
używa przedmiotów zakłócających tok lekcji (telefonów komórkowych,
dyktafonów, walkmanów, mp3, itp.),
f) wyraża się w sposób wulgarny, arogancki naruszając godność osobistą
innych osób.
g) swoim zachowaniem demoralizuje inne osoby.
h) narusza godność i nietykalność innych osób:
wszczyna bójki, bierze w nich udział ,
26
stosuje przemoc słowną i fizyczną,
wyłudza pieniądze,
kradnie,
działa złośliwie na szkodę innych.
i) w rażący sposób w czasie przerw łamie zasady bezpieczeństwa na korytarzu,
przed sklepikiem, sklepikiem stołówce itp. świadomie narażając zdrowie i życie
swoje i innych osób.
j) zakłóca przebieg imprez szkolnych i klasowych przynosząc tym ujmę wizerunkowi
szkoły.
k) ma nieusprawiedliwionych więcej niż 15 godzin lekcyjnych.
l) w Klasowym Zeszycie Wychowawczym ma więcej niż 14 uwag,
m) pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki.
n) może otrzymać naganę Dyrektora Szkoły odnotowaną w Klasowym Zeszycie
Wychowawczym oraz w Rejestrze Kar i Nagród Dyrektora Szkoły. Mimo
zastosowanych środków zaradczych popełnia te same przewinienia.
Uczeń otrzymuje ocenę naganną zachowania spełniając co najmniej 2/3 kryteriów
jej uzyskania.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję
do
klasy
programowo
wyższej
lub
ukończenie
szkoły,
z zastrzeżeniem ust. 7. i 8. w §38.
7. Na ocenę zachowania nie mogą mieć wpływu oceny z poszczególnych zajęć
edukacyjnych.
8. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po przeprowadzeniu samooceny
uczniów i oceny klasy oraz po dokonaniu analizy spostrzeżeń i uwag zawartych
w Klasowym zeszycie wychowawczym oraz przekazanych na bieżąco przez nauczycieli
uczących w klasie i sprawujących dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych.
9. Śródroczną (roczną) ocenę zachowania wychowawca wystawia na podstawie co najmniej
trzech ocen cząstkowych, udokumentowanych w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) o podwyższenie
przewidywanej rocznej oceny zachowania do wychowawcy w terminie nie dłuższym niż 3
dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. We wniosku określa się ocenę, o jaka uczeń się ubiega. Na podstawie
wniosku zainteresowany uczeń podpisuje w obecności rodzica kontrakt z wychowawcą.
W kontrakcie wychowawca opisuje wymagania niezbędne do uzyskania wyższej niż
przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz formę i terminy podwyższenia
oceny. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w kontrakcie powoduje
ustalenie oceny rocznej takiej, jaka była przewidywana
11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §38 ust. 8.
i §39.
12. Zasady informowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej (rocznej)
ocenie zachowania określa §38 ust. 4 i 6.
§ 38
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych według przyjętej skali oraz oceny zachowania, przy czym w klasach
I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
27
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w styczniu, w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych.
3. Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
4. O przewidywanym dla ucznia semestralnym (rocznym) stopniu niedostatecznym
lub ocenie nagannej zachowania nauczyciel przedmiotu/wychowawca klasy informuje
ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie miesiąc przed zakończeniem
I semestru lub rocznych zajęć edukacyjnych.
5. Ww. zawiadomienia przechowuje się w dokumentacji szkolnej przez 1 rok.
6. Na miesiąc przed zakończeniem I semestru lub rocznych zajęć edukacyjnych nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
(semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
7. Powyższe informacje wychowawcy przekazują rodzicom na ogólnych spotkaniach,
zaś uczniom na pierwszych godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, które odbędą
się po spotkaniach z rodzicami.
8. Przewidywane oceny mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne przedstawiają uczniom warunki podwyższenia ocen
semestralnych (rocznych) w okresie do klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
9. Nauczyciel prowadzący przedmioty (zajęcia) nadobowiązkowe ustala – na prośbę ucznia stopień z tych przedmiotów (zajęć) według skali stopni określonych w § 31. i zgodnie
z przyjętymi w szkole kryteriami stopni (§ 32).
§ 39
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje
komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu prowadzących
takie same zajęcia edukacyjne;
28
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit.b może być zwolniony z udziału w pracach
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny
rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 Rozporządzenia
MEN z dnia 10 czerwca 2015r.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik glosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8.Do protokółu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1 , w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 40
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
29
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zawarte są Ustawie o systemie
oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
§ 41
Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i zachowaniu wyróżniani są dyplomami
lub świadectwami promocji z wyróżnieniem lub świadectwami ukończenia szkoły
z wyróżnieniem, według następujących zasad:
1) w klasach I – III dyplom otrzymuje uczeń, który szczególnie wyróżnił się w nauce
i zachowaniu,
2) w klasach IV – VI świadectwo promocji lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem
otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania,
§ 42
Warunki i sposób klasyfikowania rocznego i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych określa minister właściwy do spraw
edukacji.
§ 43
1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami
wewnątrzszkolnego systemu oceniania i z zasadami klasyfikowania
rocznego,
które zawarte są w Ustawie o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej.
2. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji
o wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci według następujących zasad:
1) spotkania z wychowawcami (ogólne) raz na kwartał,
2) spotkania indywidualne, każdego dnia zajęć edukacyjnych, w uzgodnieniu
z nauczycielem (wychowawcą) lub na konsultacjach indywidualnych nauczyciela.
30
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 44
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1.
określają odrębne przepisy.
§ 45
1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia
i własnej, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,
sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy.
2. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez szkole,
2) systematyczne przygotowywanie się do realizacji zajęć edukacyjnych,
3) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
4) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
5) wzbogacanie warsztatu pracy i troska o powierzone pomoce naukowe i sprzęt,
6) aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich
oraz w konferencjach metodycznych,
7) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę,
8) znajomość aktualnego stanu prawnego w oświacie,
9) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów zgodnie z przyjętym wewnątrzszkolnym
systemem oceniania,
10) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych
form oddziaływania w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz szanowanie
godności osobistej ucznia,
11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb,
12) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod wychowawczych szkoły i domu
rodzinnego,
13) pisemne opracowywanie (rocznych) dydaktycznych planów nauczania z zakresu
kształcenia zintegrowanego (kl. I – III), bloków przedmiotowych lub przedmiotów
oraz realizacji ścieżek edukacyjnych do 30 września każdego roku szkolnego,
31
14) przestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących w szkole,
15) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji,
właściwe prowadzenie dokumentacji).
§ 46
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) opracowuje wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy
z uwzględnieniem wychowania prorodzinnego,
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych godzin z wychowawcą w oparciu o Program
Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
poprzez odwiedziny wychowanków w domu,
b) współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych wobec
dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności szczególnych
uzdolnień i zainteresowań;
6) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
7) powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym (rocznym) stopniu
niedostatecznym lub nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed zakończeniem
I semestru (roku szkolnego),
3. Dyrektor Szkoły ustala ilość i terminy spotkań wychowawcy z zespołem klasowym
rodziców, indywidualne kontakty z rodzicami uzgadnia wychowawca.
4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania:
dziennik lekcyjny, dziennik zajęć dodatkowych (w tym prowadzonych społecznie),
arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz Klasowy Zeszyt Wychowawczy.
32
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 47
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu.
2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim przyjmuje się
z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców/prawnych opiekunów. Obwód szkoły określono w Uchwale Rady Miasta
Radzyń Podlaski Nr XVIII/124/2004 z dnia 27 maja 2004 r.
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są
do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
i odpowiadają za realizację obowiązku szkolnego przez dziecko.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Do klasy pierwszej może być przyjęte dziecko spoza obwodu szkoły, w przypadku
gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor
Szkoły.
6. Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w przypadku, gdy liczba uczniów spoza
obwodu szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej.
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów
prawnych.
8. Rekrutacja uczniów spoza obwodu odbywa się wg kryteriów określonych odrębnymi
przepisami i w terminach określonych przez organ prowadzący.
9. Zasady zezwalania na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualny tok
lub program nauczania, odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
wcześniejszego rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego określa ustawa z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
§ 48
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej przy uwzględnieniu możliwości szkoły,
2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
3) pełnej informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zasad
klasyfikowania i promowania,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
33
6) korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli w celu wyrównania braków
programowych,
7) zwracania się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie problemów omawianych
w czasie lekcji lub dotyczących prac domowych,
8) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,
9) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego
innych osób,
10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
11) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
12) odwoływania się od ustalonej oceny z przedmiotu lub zachowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu,
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
14) pomocy materialnej w trudnych warunkach rodzinnych i losowych,
15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów,
16) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
17) noszenia emblematu szkoły,
18) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach społecznych i wychowawczych działających w szkole,
19) wypoczynku w czasie wakacji, ferii, przerw świątecznych przewidzianych
organizacją roku szkolnego, a także podczas przerw międzylekcyjnych,
20) informowania wychowawcy klasy i dyrektora szkoły o swoich kłopotach rodzinnych,
zdrowotnych, materialnych i osobistych (przy zachowaniu pełnej tajemnicy z ich
strony).
2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,
a zwłaszcza do:
1) osiągania wyników w nauce zgodnie ze swymi możliwościami intelektualnymi
i środowiskowymi:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,
b) przygotowywania się o lekcji,
c) noszenia do szkoły dzienniczka ucznia,
d) wykonywania prac domowych pisemnych i ustnych,
e) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
2) wykazywania się wiedzą i umiejętnościami w czasie sprawdzania wiadomości, prac
kontrolnych i prac domowych,
3) usprawiedliwiania nieobecności w szkole na podstawie pisemnej informacji
rodziców lub prawnych opiekunów w ciągu 2 tygodni,
4) dbania o wygląd szkoły, klasy, otoczenia (na korytarzu, przed sklepikiem szkolnym,
na stołówce i innych)
5) naprawy wyrządzonych szkód materialnych (uczeń, który spowodował zniszczenia
powinien dokonać naprawy w terminie 2 tygodni, na koszt rodziców lub prawnych
opiekunów),
6) przestrzegania w czasie lekcji i przerw zasad bezpieczeństwa i podporządkowania
się poleceniom nauczyciela i innych pracowników szkoły,
7) niewszczynania bójek i nieuczestniczenia w nich,
8) uczciwości w codziennym postępowaniu,
9) niestosowania przemocy słownej i fizycznej.
10) właściwego zachowania się na lekcji (nie rozmawia, nie przeszkadza, uważnie śledzi
tok lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, nie używa przedmiotów utrudniających
prowadzenie lekcji: telefonów komórkowych, walkmanów, dyktafonów, mp3, itp.),
34
11) wyłączania w czasie trwania zajęć edukacyjnych urządzeń elektronicznych typu:
telefony komórkowe, dyktafony, walkmany, mp3, i inne,
12) codziennego noszenia czystego, schludnego ubioru, dbania o higienę osobistą
(zabrania się farbowania włosów, wyzywającego stroju),
- noszenia stroju galowego podczas: uroczystości szkolnych wynikających
z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły oraz imprez okolicznościowych;
przez strój galowy należy rozumieć:
- dla dziewcząt – ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka lub ciemny kostium,
- dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur,
13) dbania o honor, tradycję i wizerunek szkoły,
14) dbania o kulturę słowa i taktownego wyrażania swojej opinii,
15) okazywania w szkole i w środowisku szacunku innym ludziom bez względu
na wygląd, wiek, przekonania religijne i wykonywany zawód,
16) godnego i kulturalnego zachowania się w czasie imprez szkolnych typu: apele,
akademie, koncerty, zabawy (dyskoteki) szkolne (klasowe),wyjścia do kina, galerii,
wycieczki, biwaki, ogniska, zajęcia sportowe i inne,
17) systematycznej zmiany obuwia; na terenie szkoły uczniowie przebywają w obuwiu
do tego przeznaczonym, oddzielne obuwie sportowe przynoszą na lekcje wychowania
fizycznego i na pozalekcyjne zajęcia sportowe,
18) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
19) nieprzynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób
przebywających w szkole.
§ 49
1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: wybitne osiągnięcia w nauce lub
w sporcie, wzorową postawę, dzielność i odwagę, reprezentowanie szkoły w konkursach,
turniejach, przeglądach, za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za szczególną
aktywność społeczną.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy klasy,
2) pochwała Dyrektora Szkoły (pochwała może być udzielona indywidualnie, wobec
klasy, szkoły lub rodziców),
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe,
5) bezpłatna wycieczka,
6) promocja szczególnych osiągnięć ucznia lub działań w lokalnej prasie,
7) dofinansowanie wycieczki, obozu.
4. Dyrektor Szkoły lub Wychowawca, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
1. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przyznane nagrody odnotowuje się w Klasowym Zeszycie Wychowawczym.
3. O przyznanej nagrodzie uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiani są
na piśmie.
§ 50
1. Uczeń może być ukarany za postępowanie niezgodne ze Statutem Szkoły, zarządzeniami
Dyrektora, wychowawców klas i nauczycieli.
35
2. Przed nałożeniem kary uczeń ma prawo do wyjaśnień.
3. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę klasy,
2) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy
klasy ,
3) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
4) zakaz reprezentowania szkoły w zawodach i rozgrywkach sportowych,
5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz pełnienia funkcji
społecznej,
6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy po konsultacji z wychowawcą i rodzicami.
7) wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę zachowania.
4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowanej karze wobec ucznia.
5. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 3 dni do organu wyższego
stopnia niż ten, który karę nałożył . Decyzja organu, do którego uczeń się odwołał, jest
ostateczna
6. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu
kolegi, dopuszcza się kradzieży, wchodzi w kolizję z prawem dyrektor szkoły może
skierować wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wniosek
ten powinien być zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 51
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 52
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 53
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna
na zasadach określonych w regulaminie Rady.
2. Wniosek w sprawie zmiany Statutu może zgłosić Dyrektor Szkoły, jedna trzecia członków
Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski.
§ 54
W sprawach nieuregulowanych Statutem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, od której
przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni. Dalszy tryb odwołania określa Kodeks Postępowania
Administracyjnego.
36
37