kurs: studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo

Komentarze

Transkrypt

kurs: studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
KURS: STUDIUM WYKONALNOŚCI
OPRACOWANIE I ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA
Termin: 28 – 29 lipca 2014, 10:00 - 15:00
Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 549 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cel szkolenia: Podniesienie umiejętności prawidłowego przygotowywania studium wykonalności projektów,
zgłaszanych do dofinansowania ze środków europejskich.
Korzyści ze szkolenia:
• Umiejętność samodzielnego opracowania studium wykonalności/lub jego części.
• Umiejętność zaplanowania, oceny celowości, racjonalności i wykonalności projektu zgłaszanego
do dofinansowania ze środków RPO.
• Umiejętność efektywnej współpracy z ewentualnymi wykonawcami studium wykonalności oraz weryfikacji
przygotowanych opracowań.
Adresaci kursu: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i jego spółek czy jednostek
organizacyjnych (PUK, PWIK, GOK) odpowiedzialni za przygotowanie projektów, pracownicy placówek ochrony
zdrowia zajmujący się pozyskiwaniem dotacji na inwestycje i wszystkich instytucji, które planują swój rozwój
(inwestycje infrastrukturalne) w oparciu o środki unijne.
Prowadzący 1: Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych. Realizowała kompleksowe usługi
dla samorządów
(ponad 70 podmiotów, ponad 100 projektów w latach 2009-2013) w zakresie pozyskiwania środków
strukturalnych i krajowych – 90% skuteczności w aplikowaniu o środki POiIŚ, RPO WM, RPO WŁ, RPO WL
(dokumenty strategiczne, studia wykonalności, wnioski aplikacyjne, konsultacje, zarządzanie projektami
i zespołami projektowymi). Autorka/ współautorka artykułów i monografii dotyczących regionalnych
programów operacyjnych. Pełni funkcję przy doradcy wójta gminy przy wyznaczaniu strategicznych kierunków
rozwoju Gminy oraz koordynowaniu pracy zespołu przygotowującego projekty i aplikacje oraz zespołów
powołanych do realizacji projektów. Zajmuje się również przygotowaniem studiów wykonalności, wniosków
aplikacyjnych, dokumentów strategicznych dla JST, zarządzaniem zespołami projektowymi oraz tworzeniem
partnerstw sektorów publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju lokalnego oraz dla realizacji projektów
finansowanych ze środków strukturalnych. Od wielu lat przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu funduszy
UE.
Prowadzący 2: Analityk finansowy. Przygotował ponad sto analiz finansowo-ekonomicznych do studiów
wykonalności dot. RPO, POIiŚ, ZPORR i Mechanizmów Finansowych. Wcześniej pracował na rynku kapitałowym
jako analityk rynku kapitałowego. Autor artykułów z zakresu ekonomii i finansów publikowanych w dziennikach:
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Parkiet”. Twórca oprogramowania służącego do oceny efektywności
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych. Z sukcesem zdał egzamin alfa-numeryczny EPSO na personel
średniego szczebla instytucji UE.
Program:
Dzień I Opracowywania studiów wykonalności
1. Cel opracowywania studium wykonalności – co trzeba wykazać w dokumencie?
2. Matryca logiczna projektu-drzewo problemów, drzewo celów.
3. Jak prawidłowo wykazać zgodność projektu z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu i programem
operacyjnym?
4. Polityki horyzontalne UE jednym z ważniejszych elementów studium wykonalności.
5. Analiza społeczno-gospodarcza – jak wybrać najważniejsze informacje?
6. Analiza instytucjonalna i trwałość projektu – definicje.
7. Identyfikacja projektu a opis techniczny.
8. Opis alternatywnych wariantów realizacji projektu – przykładowe rozwiązania.
9. Analiza oddziaływania na środowisko.
10. Odniesienie do kryteriów szczegółowych – gdzie w studium wykonalności zawrzeć informacje.
11. Wnioski.
Dzień II Zagadnienia analizy finansowo – ekonomicznej do studiów wykonalności
1. Wartość pieniądza w czasie.
• Wartość pieniądza w czasie – praktyka:
• Dyskontowanie przyszłych wartości, stopy dyskontowe.
• Dyskonto w analizie f-e – wyliczanie luki finansowej.
2. Struktura analizy finansowo-ekonomicznej – wspólny rdzeń dla wszystkich priorytetów: analiza finansowa;
analiza ekonomiczna; badanie wrażliwości na czynniki ryzyka.
3. Funkcje matematyczne i logiczne w Excelu.
4. Funkcje w Excelu – na przykładowej analizie.
5. Przykładowa analiza – prosta i krótka – krok po kroku.
• Przykładowa analiza skomplikowana – rozdział po rozdziale (ogólnie).
6. Podstawowe błędy:
• Wnioskodawców,
• Instytucji oceniających.
ZGŁOSZENIE
KURS: STUDIUM WYKONALNOŚCI
OPRACOWANIE I ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA
Termin: 28 – 29 lipca 2014, 10:00 - 15:00
Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 549 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Instytucja: ............................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
NIP: ......................................................................................................................................................
L.p.
Imię i nazwisko
Wydział
tel.
e-mail
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
...........................................................
Podpis osoby delegującej
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 lipca 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: [email protected] lub
wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W
przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa – Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania
60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od
Metra Centrum.
Cena: 549 zł netto. Istnieje możliwość pokrycia części kosztów szkolenia ze składek Forum Sekretarzy/
Forum Skarbników.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.