„RÓWNI NA RYNKU PRACY”

Komentarze

Transkrypt

„RÓWNI NA RYNKU PRACY”
PROJEKT
„RÓWNI NA RYNKU PRACY”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany od kwietnia 2014 r. do grudnia 2015 r. na terenie
województwa podlaskiego.
CEL PROJEKTU:
Objęcie młodzieży pozostającej bez pracy lub nauki wsparciem prowadzącym do
podjęcia zatrudnienia, realizowanym we współpracy z instytucjami szkoleniowymi
i pracodawcami. Wsparcie to obejmuje działania umożliwiające nabycie lub
podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie
się połączone ze stażem u pracodawcy, lub innymi formami pomocy zwiększającymi
aktywność młodych ludzi na rynku pracy i w społeczeństwie.
Grupowe doradztwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
(w tym kursy przekwalifikowujące
lub doskonalące)
Indywidualne konsultacje psychologiczne
Nauka aktywnego poszukiwania pracy
Warsztaty komputerowe
6-miesięczne staże zawodowe
Wsparcie zatrudnienia
Pośrednictwo pracy
lub pośrednictwo w zakresie
organizacji staży
Indywidualne zajęcia
z doradcą zawodowym
Wsparcie mobilności geograficznej
Kurs prawa jazdy kat. B
(dla osób zamieszkujących tereny wiejskie ew.
uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem)
Trening umiejętności społecznych
Wsparcie opiekunów
195 osób
Grupa docelowa: Pozostająca bez zatrudnienia młodzież w wieku 18-24 lata (ukończony 18 r.ż. i
nieukończony 25 r.ż.) mająca trudności z nabyciem umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy
i gwarantujących udany start życiowy ze względu na:
- ograniczenia materialne i środowiskowe;
- brak lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe;
- kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy;
- brak doświadczenia zawodowego;
- brak wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.
Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy pod kątem miejsca zamieszkania (tereny wiejskie).
Jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP realizujące projekt w województwie podlaskim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MCK Augustów
MCK Łapy
MCK Hajnówka
MCK Grajewo
MCK Kolno
MCK Wys. Maz.
MCK Zambrów
CEiPM Białystok
CEiPM Łomża
CEiPM Suwałki
al. Kard. Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów
tel. 515 859 975
30 os.
ul. Główna 8,
18-100 Łapy
tel. 85 715 31 08
15 os.
ul. 11-go Listopada 24,
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 30 13
30 os.
ul. Ełcka 30,
19-200 Grajewo
tel. 86 261 00 65
15 os.
ul. Wojska Polskiego 31,
18-500 Kolno
tel. 86 278 10 62
15 os.
ul. Rynek Piłsudskiego 23, 18-200, Wysokie Mazowieckie, tel. 86 270 98 74 15 os.
ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel. 86 271 11 80
15 os.
ul. Dąbrowskiego 22,
15-872 Białystok
tel. 85 652 34 98
15 os.
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 216 33 08
30 os.
ul. Sejneńska 13,
16-400 Suwałki
tel. 87 566 51 57
15 os.
LEGENDA: MCK - Młodzieżowe Centrum Kariery, CEiPM - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży,
W
RAMACH
PROJEKTU
ZAPEWNIAMY nieodpłatnie:
- udział we wszystkich zajęciach wraz z wyżywieniem podczas zajęć
- dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej
- ubezpieczenie NNW
- refundacja kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa
w projekcie
KONTAKT:
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku
ul. Handlowa 6 G, 15-399 Białystok
tel./fax: (85) 651 61 87, e-mail: [email protected]
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.podlaska.ohp.pl