Program studiów - Uniwersytet SWPS Rekrutacja 2016

Komentarze

Transkrypt

Program studiów - Uniwersytet SWPS Rekrutacja 2016
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH
KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów
PROFIL: ogólnoakademicki
POZIOM: jednolite studia magisterskie
TRYB: niestacjonarny
Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017
SEMESTR 1
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Filozofia
Logika
I Kompetencje społeczne i osobiste I, II
II Wprowadzenie do psychologii
III Biologiczne podstawy zachowań
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy wyższych czynności psychicznych
Metody obrazowania mózgu w stanach spoczynku oraz aktywności fizycznej i psychicznej
IV Psychologia społeczna
Człowiek wśród ludzi
Człowiek jako istota społeczna
V Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia-od okresu prenatalnego do wczesnej dorosłości
Rozwój człowieka na przestrzeni życia
Psychologia rozwoju człowieka
VI Etyka zawodu psychologa
VII Nauka, praca, współpraca
VIII Język angielski cz. I
Liczba godzin i punktów
wykład
wykład
warsztat
wykład
moduł
wykład
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
wykład
moduł
ćwiczenia
Ogółem
18
12
30
21
39
30
9
45
30
15
36
18
18
24
45
30
300
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
3
3
6
5
5
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
7
zaliczenie z oceną
5
zaliczenie z oceną
4
3
3
44
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
SEMESTR 2
Godziny
Lp.
I
II
III
IV
V
VI
Nazwa przedmiotu
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Emocje i motywacja
Emocje i motywacja w teoriach i badaniach
Przeżycia i dążenia
Procesy poznawcze
Umysł jako system przetwarzania informacji
Poznawcze laboratorium
Osobowość
Osobowość w różnych perspektywach teoretycznych
Analiza profili psychologicznych
Psychologia różnic indywidualnych
Różnice indywidualne jako przedmiot badań naukowych
Metody pomiaru różnic indywidualnych
Metodologia badań psychologicznychi statystyka-podstawy. Psychometria
Metodologia badań psychologicznych z elementami psychometrii
Podstawy pracy z pakietem statystycznym
Podstawy psychometrii [Wprowadzenie do psychometrii]
Kompetencje społeczne i osobiste III
Moduły fakultatywne cz. I
Moduły fakultatywne cz. II
Język angielski cz. II
Liczba godzin i punktów
Forma zajeć
moduł
wykład
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
warsztat
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
Ogółem
30
21
9
30
15
15
30
21
9
30
15
15
60
21
23
16
15
21
22
30
268
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
6
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
10
zaliczenie z oceną
3
5
6
3
51
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 3
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Metodologia badań psychologicznych i statystyka -kurs zaawansowany cz. I
Metodologia badań psychologicznych - kurs zaawansowany
Metodologia badań psychologicznych - kurs zaawansowany
Statystyczna analiza danych - kurs zaawansowany
Statystyczna analiza danych - kurs zaawansowany
II Psychopatologia
Psychologia zaburzeń
Prewencja zaburzeń i promocja zdrowia psychicznego
Projekt empiryczny cz. I
Język angielski cz. III
Wychowanie fizyczne
SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
I Specyfika psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
Przyczyny i patomechanizm zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży
Diagnostyka kliniczna oraz przegląd podejść psychoterapeutycznych
II Przegląd problemów wychowawczo-klinicznych i zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
Przegląd problemów klinicznych
Wybrane problemy kliniczne okresu dzieciństwa i dorastania
SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
I Relacje interpersonalne i porozumiewanie się ludzi w perspektywie jednostkowej i społecznej
Relacje interpersonalne w perspektywie jednostkowej
Relacje interpersonalne w perspektywie społecznej
II Zdrowie psychiczne i somatyczne
Zdrowie psychiczne
Stres i radzenie sobie z nim
Czynnik mózgowy a zdrowie psychiczne i somatyczne
SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia biznesu i coaching
I Reklama i marketing I
Reklama - wprowadzenie
Marketing - wprowadzenie
II Podstawy coachingu
Coaching jako forma wsparcia w rozwoju
Coaching- standardy, modele, narzędzia
SPECJALNOŚĆ (student wybiera 1 specjalność) : Psychologia sądowa
I Przedmiot i zadania psychologii sądowej
Psycholog jako biegły sądowy
Metodologiczne i warsztatowe problemy psychologicznego opiniodawstwa sądowego
Psycholog na sali sądowej
II Psychologiczne i społeczne mechanizmy dysfunkcji zachowania jednostki i grupy
Procesy poznawcze i emocjonalne a rozwój moralny i regulacja zachowania
Biologiczne mechanizmy zachowania w genezie demoralizacji i niedostosowania
Środowiskowe uwarunkowania kryminogenezy
Liczba godzin i punktów
Forma zajeć
Ogółem
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
moduł
wykład
ćwiczenie
wykład
ćwiczenie
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
60
6
24
6
24
30
21
9
30
30
24
12
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
5
3
1
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie bez oceny
moduł
wykład
ćwiczenie
moduł
42
21
21
9
zaliczenie z oceną
wykład
ćwiczenie
21
21
moduł
ćwiczenia
ćwiczenia
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
42
21
21
42
18
12
12
9
zaliczenie z oceną
9
zaliczenie z oceną
moduł
wykład
wykład
moduł
wykład
ćwiczenia
39
18
21
45
15
30
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
moduł
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
42
21
12
9
42
18
12
12
258
9
zaliczenie z oceną
9
zaliczenie z oceną
42
9
zaliczenie z oceną
45
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 4
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
51
15
36
30
24
9
9
6
30
10
zaliczenie z oceną
5
4
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
ćwiczenia
Język angielski cz. IV
ćwiczenia
Moduły fakultatywne cz. II
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Neuropsychologia kliniczna dziecka. Uogólniające się zaburzenia rozwoju
moduł
Wczesna diagnostyka zaburzeń neuropsychologicznych dzieci z elementami rehabilitacji ruchowej
wykład
30
22
3
6
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
39
12
8
zaliczenie z oceną
FAS MPD i inne wczesne zaburzenia neuropsychologiczne
ćwiczenie
Spektrum autyzmu
ćwiczenie
Problemy kliniczne okresu średniego dzieciństwa
moduł
Problemy wychowawcze, nadpobudliwość psychoruchowa a ADHD
ćwiczenia
Specyficzne zaburzenia językowe
wykład
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
moduł
Człowiek i rodzina w kontekście zdrowia i choroby
Relacje rodzinne
wykład
Rodzina zagrożona dysfunkcjonalnością
ćwiczenia
Projektowanie i ewaluacja programów profilaktyki i promocji zdrowia
ćwiczenia
moduł
Zaburzenia w różnych fazach rozwojowych
Zaburzenia wieku dziecięcego
wykład
Zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne
ćwiczenia
Zaburzenia pourazowe
ćwiczenia
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia biznesu i coaching
Zarządzanie zasobami ludzkimi I
moduł
Realizacja funkcji personalnej w firmie
wykład
Rekrutacja, selekcja, adaptacja pracowników
ćwiczenia
Doradztwo zawodowe
ćwiczenia
Komunikacja wewnętrzna w firmie
ćwiczenia
Prezentacje biznesowe
ćwiczenia
Psychologia ekonomiczna
moduł
Psychologia ekonomiczna
wykład
Zachowania konsumenckie
wykład
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia sądowa
Podstawy prawoznawstwa
moduł
Prawo cywilne
wykład
Prawo karne
wykład
moduł
Psychologiczna diagnoza w postępowaniu sądowym
wykład
Proces i standardy postępowania diagnostycznego
ćwiczenia
Wybrane narzędzia w aplikacji psychologa sądowego
ćwiczenia
Diagnoza neuropsychologiczna
Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w wybranych kategoriach spraw cywilnych
wykład
Liczba godzin i punktów
12
15
39
18
21
8
zaliczenie z oceną
39
9
9
21
39
15
12
12
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
42
6
15
6
6
9
42
24
18
9
zaliczenie z oceną
9
zaliczenie z oceną
15
9
6
39
15
12
12
18
265
4
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
4
49
zaliczenie z oceną
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna dla zaawansowanych
Laboratorium diagnozy
Projekt empiryczny cz. II
II Problemy seniorów- pomoc psychologiczna i aktywizacja
Psychologia późnej dorosłości
Podstawy geriatrii
Praca socjalna
Seminarium magisterskie cz. I
I
II
I
II
I
II
I
II
III
Forma zajeć
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
moduł
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
seminarium
magisterskie
Ogółem
5
zaliczenie bez oceny
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 5
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
2
zaliczenie z oceną
6
5
zaliczenie z oceną
zaliczenie bez oceny
15
9
6
18
12
6
39
15
12
12
39
21
18
39
24
15
4
zaliczenie z oceną
4
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
15
9
6
18
9
9
39
21
18
39
21
18
39
21
18
4
zaliczenie z oceną
4
zaliczenie z oceną
Godziny
Lp.
I
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Psychologia społeczności
moduł
Problemy społeczności lokalnych: marginalizacja, sprawiedliwość społeczna, integracja i adaptacja
Metody badań i interwencje w społeczności lokalnej
Moduły fakultatywne cz. IV
wykład
ćwiczenie
ćwiczenia
Seminarium magisterskie cz. II
seminarium
magisterskie
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Człowiek i nowe media
moduł
Psychologia internetu
ćwiczenia
Psychologiczne aspekty web 2.0
ćwiczenia
moduł
Dziecko w stresie
PTSD u dzieci, psychologia żałoby, dziecko wobec zagrożeń losowych
ćwiczenia
ćwiczenia
Dziecko jako świadek w obszarze praktyki kliniczno-sądowej
moduł
Dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej
Zespół dziecka maltretowanego. Zespół dziecka zaniedbanego. Diagnoza i pomoc psychologiczna
ćwiczenia
Podstawy interwencji kryzysowej wobec przemocy domowej
wykład
Psychoprofilaktyka w obszarze wychowania i edukacji
ćwiczenia
moduł
Przedszkolak i uczeń ze specjalnymi problemami w uczeniu się
Specyficzne trudności szkolne. Ryzyko dysleksji, objawy, diagnoza, przeciwdzialanie
ćwiczenia
Problemy wychowczo-kliniczne i zaburzenia zdrowia psychicznego wieku szkolnego
ćwiczenia
Sondaż diagnostyczny
moduł
Instrumentarium diagnostyczne w studium indywidualnego przypadku
ćwiczenia
Zajęcia terenowe
ćwiczenia
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
Człowiek i nowe media
moduł
Psychologia internetu
ćwiczenia
Psychologiczne aspekty web 2.0
ćwiczenia
moduł
Zaburzenia odżywiania
Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania i karmienia
ćwiczenia
Patogeneza zaburzeń
ćwiczenia
Zaburzenia osobowości i zachowania
moduł
Zaburzenia osobowości
wykład
Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
wykład
Psychologia zdrowia i choroby
moduł
Kliniczna psychologia zdrowia
wykład
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów chorych somatycznie
ćwiczenia
Interwencja kryzysowa w odniesieniu do jednostki i społeczeństwa
moduł
Jednostka w kryzysie
ćwiczenia
Modele interwencji kryzysowej
wykład
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia biznesu i coaching
Człowiek i nowe media
moduł
Psychologia internetu
ćwiczenia
Psychologiczne aspekty web 2.0
ćwiczenia
moduł
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
ćwiczenia
Szkolenie i rozwój pracowników
ćwiczenia
Systemy ocen okresowych
ćwiczenia
AC, DC
wykład
Outplacement
moduł
Zarządzanie zespołem
Budowanie zespołu
ćwiczenia
Rywalizacja i współpraca
ćwiczenia
Rozwiązywanie konfliktów
moduł
Konflikty
wykład
Negocjacje
ćwiczenia
Mediacje
ćwiczenia
Trudności w organizacji
moduł
Wypalenie zawodowe i mobbing
wykład
Psychologia decyzji rozwiązywania problemów
wykład
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia sądowa
Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w procedurze rodzinnej
moduł
Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach rozwodowych
ćwiczenia
Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach opiekuńczych
ćwiczenia
Postępowanie diagnostyczne w sprawach o adopcję
ćwiczenia
Psychologia zeznań świadków - podstawy
moduł
Dziecko w procesie sądowym – problemy diagnozy i oceny wiarygodności zeznań
ćwiczenia
Zeznania świadków dorosłych
warsztat
Szczególne kategorie świadków
warsztat
Diagnoza osobowości i motywacji sprawców
moduł
Diagnoza procesu motywacji dorosłych sprawców przestępstw
ćwiczenia
Diagnoza procesu motywacji sprawców nieletnich
ćwiczenia
Psychologia śledcza
moduł
Psychologia śledcza na płaszczyźnie prawa i wiadomości specjalnych
wykład
Psychologia w postępowaniu przygotowawczym
ćwiczenia
Liczba godzin i punktów
Ogółem
21
9
12
22
30
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
15
9
6
39
20
6
9
4
18
12
6
39
6
18
15
30
15
15
4
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
4
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
39
15
12
12
39
15
12
12
39
21
18
39
12
27
223
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
45
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 6
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
Proaktywność jako podstawa przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie cz. III
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
Forma zajeć
ćwiczenia
seminarium
magisterskie
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Elementy kodeksu rodzinno-opiekuńczego i prawa oświatowego
moduł
Orzecznictwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych
ćwiczenia
Prawne aspekty interwencji kryzysowej, adapcji, alimenctacji dzieci
wykład
Nastolatek i jego rodzina
moduł
Psychologia kliniczna nastalatka - przegląd problemów, diagnoza i pomoc psychologiczna
wykład
Podstawy systemowej terapii rodzin w wybranych kategoriach probemów klinicznych,
ćwiczenia
Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii
ćwiczenia
Elementy psychologii kliniczno-sądowej i penitencjalnej
moduł
Agresja i przemoc w środowisku. Zaburzenia zachowania, przestępczość nieletnich
wykład
Środki psychoaktywne jako problem wychowawczo-kliniczny
ćwiczenia
Profilaktyka uzależnień
ćwiczenia
Zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie dorastania
moduł
Elementy psychiatrii z psychofarmakologią
wykład
Zaburzenia i choroby psychiczne okresu dorastania - pomoc psychologiczna
ćwiczenia
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
Zaburzenia psychotyczne i afektywne
moduł
Obraz kliniczny zaburzeń
wykład
Schizofrenia
ćwiczenia
Zaburzenia afektywne
ćwiczenia
Diagnoza w psychologii klinicznej
moduł
Modele diagnozy klinicznej
ćwiczenia
Specyficzne techniki diagnostyczne
ćwiczenia
Kliniczne studium przypadku
ćwiczenia
Podstawy psychoterapii
moduł
Teoretyczne podstawy psychoterapii
ćwiczenia
Szkoły i kierunki psychoterapii
wykład
Mechanizmy i zjawiska psychoterapii
wykład
Umiejętności kliniczne
moduł
Umiejętności kliniczne
ćwiczenia
Ustrukturalizowany wywiad kliniczny – praktyczne zastosowanie
ćwiczenia
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia biznesu i coaching
Reklama i marketing II
moduł
Public relations
ćwiczenia
Reklama - kurs rozszerzony
ćwiczenia
Marketing - kurs rozszerzony
ćwiczenia
Motywowanie pracowników
moduł
Motywowanie finansowe z elementami prawa pracy
wykład
Motywowanie pozafinansowe pracowników
ćwiczenia
Zarządzanie przez cele
ćwiczenia
Coaching jako narzędzie rozwoju efektywnych zespołów
moduł
Podstawy myślenia systemowego
wykład
Team coaching
ćwiczenia
Narzędzia ZZL
moduł
Coaching jako narzędzie rozwoju pracowników
ćwiczenia
Tworzenie systemów motywacyjnych i oceny pracowników
ćwiczenia
Badania psychospołeczne
moduł
Metody badań psychospołecznych
ćwiczenia
Projekt grupowy- badania psychospołeczne
seminarium
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia sądowa
Psychologia w praktyce śledczej. Profilowanie
moduł
Profilowanie psychologiczne
ćwiczenia
Profilowanie kryminalne
ćwiczenia
Profilowanie kryminalistyczne
ćwiczenia
Specyficzne zagadnienia różnych kategorii przestępstw
moduł
Przestępstwa z użyciem przemocy
wykład
Przestępstwa seksualne
wykład
Człowiek w warunkach izolacji
moduł
Psychologiczne problemy karania
wykład
Funkcjonowanie skazanych w warunkach izolacji
ćwiczenia
moduł
Funkcjonowanie instytucji mediacji
Mediacje w sprawach cywilnych
wykład
Mediacje w sprawach karnych
wykład
Liczba godzin i punktów
Ogółem
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
15
30
2
5
45
24
21
45
15
15
15
45
15
15
15
30
9
21
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
30
21
9
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
39
15
12
12
39
12
12
15
45
15
30
45
24
21
27
21
6
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
4
zaliczenie z oceną
45
15
15
15
45
30
15
45
24
21
30
15
15
210
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie bez oceny
37
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 7
Liczba
punktów
ECTS
Forma zaliczenia
30
5
zaliczenie z oceną
90
10
zaliczenie z oceną
45
30
15
30
9
21
8
zaliczenie z oceną
6
zaliczenie z oceną
30
9
21
45
21
24
6
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
30
18
4
6
zaliczenie z oceną
30
21
9
45
24
21
195
6
zaliczenie z oceną
8
zaliczenie z oceną
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Ogółem
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
seminarium
magisterskie
Seminarium magisterskie cz. IV
I
II
I
II
I
II
I
II
Praktyka zawodowa
praktyka
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze) : Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
moduł
Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.
ćwiczenia
Problematyka molestowania seksualnego- aspekty prawne, interwencja, pomoc psychologiczna
ćwiczenia
Psycholog w szkole
moduł
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów w środowisku szkolnym
wykład
Trening interpersonalny w środowisku szkolnym
ćwiczenia
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
Wybrane elementy neuropsychologii klinicznej
moduł
Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej
wykład
Deficyty neuropsychologiczne w wybranych zaburzeniach oraz ich diagnoza
ćwiczenia
Wykorzystanie terapii w leczeniu różnych kategorii zaburzeń
moduł
Podstawy teoretyczne oraz zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej
ćwiczenia
Podstawy teoretyczne, metody i techniki terapii systemowej
ćwiczenia
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia biznesu i coaching
Trening rozwojowy – praca na doświadczeniu własnym
ćwiczenia
Badania psychospołeczne – projekt grupowy
seminarium
SPECJALNOŚĆ (kontynuacja specjalności wybranej w 4 semestrze): Psychologia sądowa
Poradnictwo psychologiczne w obszarze stosowania prawa
moduł
ćwiczenia
Poradnictwo rodzinne
ćwiczenia
Poradnictwo psychologiczne dla nieletnich i ich rodzin
Podstawy interwencji psychologicznej i terapii w sprawach sądowych
moduł
Psychokorekcja zaburzeń zachowania
ćwiczenia
Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przestępstw
ćwiczenia
Liczba godzin i punktów
Godziny
Ogółem
Liczba godzin i punktów na wszystkich latach
1719
29
Liczba
punktów
ECTS
300
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.