Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z

Komentarze

Transkrypt

Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z
Regulamin konkursu „WYGRAJ WYCIECKĘ DO LEGOLANDU”
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „WYGRAJ WYCIECZKĘ DO
LEGOLANDU” (dalej: „Konkurs”) w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie
przy ulicy Kopisto 1 (dalej: „Millenium Hall”) i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji.
2. Organizatorem Konkursu „WYGRAJ WYCIECZKĘ DO LEGOLANDU” jest Centra Fantazja Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (35-045) Rzeszowie przy ulicy Podpromie nr 10,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000126091, NIP: 5170020932, REGON: 691683713 (zwana dalej
„Organizatorem”), kapitał zakładowy 250.000 zł. Partnerem Konkursu odpowiedzialnym za
przyjmowanie zgłoszeń jest Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Pod
Kasztanami 10, 35-060 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale
Gospodarczym, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324479, REGON 180401245, NIP:
818-167-77-55, kapitał zakładowy 499.950,00 zł. (zwana dalej „Partnerem”)
3. Uczestnikami Konkursu mogą być prawni opiekunowie dziecka, czyli osoby fizyczne, które
ukończyły 18 rok życia w chwili zgłoszenia się do Konkursu, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej spełniające
warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrażające wolę uczestnictwa w niniejszym Konkursie, tym
samym uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Partnera, Najemcy lokali
handlowych na terenie Millenium Hall oraz ich pracownicy.
5. Jako „Najemca” rozumie się: wszystkie sklepy oraz punkty gastronomiczne znajdujące się na
terenie Millenium Hall, z wyjątkiem kantoru wymiany walut, banków, poczty, punktu Urzędu
Miasta.
6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jak również dla celów marketingowych przez
Organizatora i Partnera oraz zaakceptowanie następującej klauzuli:
”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść a
ponadto iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
przez Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz Develop Investment Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r.( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji, w tym w szczególności o
produktach i usługach, powiadomień, kuponów oraz innych informacji handlowych od Centra
Fantazja Sp. z o.o. oraz Develop Investment Sp. z o.o. i podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez podmioty współpracujące z Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz Develop
Investment Sp. z o.o.
Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
poprawiania, uzupełniania oraz – w sytuacjach prawem przewidzianych – prawo żądania
zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia,
7. Organizator oraz Partner - zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – informuje, że:
1
a) jest administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Konkursie;
b) dane osobowe Klientów przechowywane będą w siedzibie Organizatora,
c) dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie oraz
w celach marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom,
d) uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
e) podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.
8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Partnera, Punkcie Informacyjnym
Millenium Hall w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.milleniumhall.pl.
II.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs trwa w dniach od 8 maja 2015 roku do dnia 29 maja 2015 roku.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać w terminie od dnia 8 maja 2015 roku do dnia 29 maja 2015 roku
zakupów na terenie Millenium Hall w Rzeszowie na minimalna kwotę 100.00 (stu i
00/100) PLN na jednym paragonie;
b) przedstawić w Punkcie Informacyjnym Millenium Hall w Rzeszowie (zlokalizowanym na
poziomie 0 Millenium Hall) paragon potwierdzający dokonanie zakupów w Millenium
Hall w okresie od dnia 8 maja 2015 roku do dnia 29 maja 2015 roku zgodnie zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie;
c) wyrazić zgodę na oznaczenie paragonu przez Pracownika Punktu Informacyjnego
Millenium Hall poprzez nabicie pieczątki na odwrotnej stronie paragonu na znak
uczestnictwa w Konkursie,
d) pobrać w Punkcie Informacyjnym Millenium Hall formularz zgłoszeniowy
e) wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu zdjęcia samodzielnie
przygotowanej makiety z klocków Lego; uczestnicy Konkursu powinni wykazać się
kreatywnością i inicjatywą w przygotowaniu makiety,
f) dokonać prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zgodnie z wymogami
wskazanymi w pkt II.3.
3. Dokonanie prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie polega na:
a) wpisaniu na formularzu zgłoszeniowym danych osobowych Uczestnika z podaniem
imienia, nazwiska, wieku, adresu, zgodnych z danymi w dokumencie tożsamości
Uczestnika oraz adresu e-mail i numeru telefonu,
b) wpisaniu na formularzu zgłoszeniowym daty dokonania zgłoszenia i złożeniu
własnoręcznego podpisu przez Uczestnika,
c) wykonaniu zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. II.2.e),
d) przesłaniu czytelnego skanu lub zdjęcia prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego wraz z zadaniem konkursowym opisanym w pkt II.2.e) mailowo na
adres [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Konkurs Dzień
Dziecka” do dnia 29.05.2015 godz. 15.00. Rozmiar wiadomości nie może przekraczać
10 MB.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości niedostarczone z winy Uczestnika lub
dostawcy usług internetowych i pocztowych (np. ze względu na zbyt duży rozmiar wiadomości,
błędnie wpisany adres email itp.)
5. Formularze zgłoszeniowe będą wydawane w Punkcie Informacyjnym Millenium Hall zlokalizowanym
na poziomie 0 za okazaniem paragonu potwierdzającego dokonanie zakupów w Millenium Hall na
minimalną kwotę 100.00 PLN. Uczestnik w przypadku przedstawienia paragonu na kwotę
stanowiącą wielokrotność kwoty minimalnej wskazanej w zdaniu poprzednim uprawniony jest do
2
6.
7.
8.
9.
otrzymania wyłącznie jednego kuponu konkursowego. Z uwagi na ustawę z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231 ze zm.) w Konkursie nie można uczestniczyć na podstawie paragonów dotyczących
zakupu napojów alkoholowych.
Uczestnik ma prawo przedstawić jeden lub kilka paragonów na minimalną kwotę 100.00 PLN w
okresie od dnia 8 maja 2015 roku do dnia 29 maja 2015 roku. Uczestnik za każdy przedstawiony w
ww. okresie paragon otrzyma jeden formularz zgłoszeniowy. Tym samym jedna osoba może wziąć
udział w Konkursie wiele razy, każdorazowo spełniając warunki Regulaminu.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem do dyspozycji Organizatora pełni
autorskich praw majątkowych przysługujących Uczestnikowi Konkursu do dostarczonych zdjęć
makiet wykonanych z klocków Lego.
Zdjęcia makiet prezentujące treści obraźliwe lub szkodzące wizerunkowi Millenium Hall lub
naruszające dobre obyczaje nie będą prezentowane, a tym samym nie wezmą udziału w Konkursie.
Zgłoszenia Uczestników będą publikowane w Albumie Konkursowym na profilu Millenium Hall na
Facebooku w terminie dwóch dni roboczych od ich dostarczenia. Publikowane będą tylko
prawidłowo dokonane zgłoszenia spełniające warunki określone w punkcie II.3 niniejszego
regulaminu. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe lub szkodzące wizerunkowi
Millenium Hall lub naruszające dobre obyczaje nie będą publikowane, a tym samym nie wezmą
udziału w Konkursie.
III.
NAGRODY ORAZ WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 3 osobową Komisję Konkursową („Komisja”), spośród 10
uczestników, których zdjęcia otrzymają największą liczbę głosów (lajków) w albumie konkursowym
pt. „Album konkursowy Wygraj wycieczkę do Legolandu” na profilu Millenium Hall na Facebooku.
2. Podsumowanie głosowania w albumie zakończy się 31 maja 2015 r. o godzinie 15.00
3. Każdy użytkownik serwisu Facebook może oddać głos na dane zdjęcie tylko raz. Tylko taki głos
uważa się za oddany prawidłowo i będzie uważany jako ważny. Każdy inny sposób generowania
głosów uważa się za niepoprawny i może być podstawą do dyskwalifikacji z Konkursu.
4. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnera.
5. Do zadań Komisji należy:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
b) wybór zwycięzców Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c) podpisanie listy wybranych zwycięzców nagród przez wszystkich członków Komisji;
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
6. Komisja sporządzi protokół z wynikami Konkursu.
7. Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce – bon na wycieczkę do Legolandu w miejscowości Billund w Danii dla 2 osób, do
wykorzystania w Biurze Podróży Itaka w Millenium Hall;
2 miejsce – voucher na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego w Centrum Zabaw Fantazja w
Millenium Hall dla dla solenizanta i 20 gości;
3
miejsce – voucher na tygodniową letnią półkolonię organizowaną w Millenium Hall
Pierwszych 100 Uczestników Konkursu, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w
Konkursie jest uprawnionych do otrzymania Nagrody Gwarantowanej w postaci gry
3
komputerowej. O przyznaniu Nagrody Gwarantowanej Uczestnik zostanie poinformowany na
adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Podanie wyników Konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2015 roku o godzinie 17.00 w Millenium Hall na
poziomie 0 Millenium Hall.
9. Warunkiem odbioru Nagrody jest obecność Zwycięzcy na ogłoszeniu wyników Konkursu oraz
okazanie oryginalnego paragonu na podstawie którego został wydany formularz zgłoszeniowy. W
przypadku nieobecności na publikacji wyników Konkursu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
10. W typowaniu Zwycięzców Nagród Organizator bierze pod uwagę kreatywność wykonania
makiety z klocków Lego. O wyborze sposobu weryfikacji decyduje Organizator. Decyzja ma
charakter uznaniowy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Zwycięzców na podstawie aktualnego
dowodu tożsamości ze zdjęciem przed przekazaniem Nagrody.
12. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku
nieprawidłowego podania danych osobowych przez Zwycięzcę, podania danych nieprawidłowych
lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Zwycięzcy Nagrody. W takim przypadku
Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego
Zwycięzcy na to miejsce.
13. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę i/lub Nagrodę Gwarantowaną.
14. Organizator zastrzega, ze Nagrody nie podlegają wymianie, jak również zamianie na ich
równowartość pieniężną.
15. Organizator oświadcza, iż Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane zgodnie z
przepisami z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.
U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować na
adres Centrum Zabaw Fantazja, Millenium Hall, al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów. Przyjmowanie
reklamacji następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia
zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego
terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs”.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty doręczenia
wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna
i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator lub Partner może wykluczyć Uczestnika Konkursu na każdym jego etapie.
2. Decyzje w pkt V.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez
Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych
działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na przebieg Konkursu, są
4
sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników
Konkursu.
3. Organizator i Partner zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w
każdym czasie bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2015 roku.
5
ZAŁĄCZNIK nr 1
Do regulaminu konkursu „WYGRAJ WYCIECZKĘ DO LEGOLANDU”
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„WYGRAJ WYCIECZKĘ DO LEGOLANDU”
Numer zgłoszenia (uzupełnia Partner) …………………………………………………………………………
Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………
Numer paragonu …………………………………………………………………………………………………………
Wartość paragonu ……………………………………………………………………………………………………....
”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść a ponadto iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz Develop
Investment Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
……………………………………………… (data i podpis Uczestnika)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji, w tym w szczególności o produktach i usługach,
powiadomień, kuponów oraz innych informacji handlowych od Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz Develop Investment Sp. z
o.o. i podmiotów współpracujących.
……………………………………………… (data i podpis Uczestnika)
Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty
współpracujące z Centra Fantazja Sp. z o.o. oraz Develop Investment Sp. z o.o.
……………………………………………… (data i podpis Uczestnika)
*Formularz niekompletnie i/lub nieprawidłowo wypełniony jest nieważny. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność Zwycięzcy na
oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu oraz okazanie oryginalnego paragonu, na podstawie którego został wydany formularz
zgłoszeniowy.
6