Wstęp Poro wnanie ocen pracowniko w Poro wnanie ocen zajęc

Komentarze

Transkrypt

Wstęp Poro wnanie ocen pracowniko w Poro wnanie ocen zajęc
Wstęp
Części a i c wstępu powinny być sprawozdawane przez WZDJK

Zawarcie ich w sprawozdaniu OZD to powielanie informacji i dodatkowa biurokracja (dr hab. Grzegorz
Michałek)
Przeformułowanie zapisu: „Czy członkowie WZDJK ustalili cele, sposób funkcjonowania i podział
obowiązków wewnątrz zespołu?”
 Dostosowanie zapisu do Zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku.
Zmiana na: „Czy członkowie WZDJK ustalili zadania, plan działań, harmonogram spotkań i podział obowiązków
wewnątrz zespołu?” (dr hab. Tadeusz Ostrowski)
Porownanie ocen pracownikow
Statystyka dotycząca ocen prezentowana w rozdzielczości rocznej, a nie semestralnej
 Dane semestr do semestru są względem siebie ocenami różnych zajęć, więc nie są to oceny porównywalne.
Pracownicy maja często bardzo nierówno rozłożone zajęcia w roku, natomiast rocznie wykonują zawsze tyle
zajęć ile wynika z ich pensum / przydziału. (dr Paweł Kozyra)
 Kursy roczne podlegają ocenie dopiero w lecie. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na kwestię ilości
ocenionych pracowników. Często jest tak, że tylko jeden kurs danego wykładowcy kończy się po semestrze
zimowym. (dr Marek Suwara)
 Bardzo dobra propozycja. (dr Barbara Podolak)
Tabela: „Podsumowanie wyników uzyskanych przez prowadzących zajęcia w zależności od kategorii
pracownika wg jednostki zatrudnienia”



Wydaje się zasadna, zwłaszcza w połączeniu z podziałem na pracowników danej jednostki i jednostek
"obcych". Jednym z takich zastosowań jest np. ocena jak radzą sobie doktoranci jako początkujący dydaktycy
w swojej lub obcej jednostce. Może taka ocena tez stanowić dodatkowy punkt odniesienia dla każdego
prowadzącego zajęcia. (dr Paweł Kozyra)
Nie wnosi niczego sensownego do ewaluacji jakości kształcenia. (dr Halina Podgórni)
W moim przekonaniu student ocenia zajęcia przez pryzmat prowadzącego. Interesuje go efekt, a nie to, czy
uczy go profesor, czy doktorant. (…) Jeśli więc spojrzeć na Sprawozdanie z punktu widzenia celu, czyli
poprawy jakości kształcenia, to tabela jest mało sensowna. Z nisko ocenionym pracownikiem można
porozmawiać, skierować go na szkolenie, można wizytować jego zajęcia, można go nawet zwolnić. Ale co z
grupą? (…) Co, jeśli się okaże, że doktoranci na UJ wypadają słabiej od samodzielnych? Przy okazji - czy
przypadkiem nie zakładamy z góry, że doktoranci są gorszymi dydaktykami? A jeśli się okaże, że gorzej od
doktorantów wypadną niesamodzielni, to co z tą informacją zrobi się dalej? (dr Barbara Podolak)
Porownanie ocen zajęc
Usunięcie tabel w części "Porównanie ocen zajęć"
 „Porównanie ocen zajęć” jest powtórzeniem tabel z części „Porównanie ocen pracowników”. (dr Halina
Podgórni)
Tabela: „Tabelaryczne podsumowanie wyników oceny kursów uzyskanych na poszczególnych
kierunkach studiów w zależności od typów zajęć za rok akademicki 2012/13”


W moim przekonaniu student ocenia zajęcia przez pryzmat prowadzącego. Interesuje go wiedza, a nie to, że
przekazano mu ją na wykładzie. Interesują go umiejętności, a nie to, że nauczono go czegoś na ćwiczeniach.
(…) Jak zostanie spożytkowana dla poprawy jakości kształcenia informacja, że np. ćwiczenia na UJ oceniane są
lepiej, niż wykłady? (dr Barbara Podolak)
Gdybyśmy mieli pozostać przy porównywaniu typów zajęć, to może bez dodatkowych pytań w ankiecie?
Wystarczy przecież przeprowadzić porównanie w oparciu o 5 pytań podstawowych - po prostu odfiltrować
ćwiczenia, wykłady, seminaria itd. (dr Barbara Podolak)
Tabela: „Tabelaryczne podsumowanie wyników oceny kursów na poszczególnych kierunkach studiów w
zależności od charakteru zajęć (obligatoryjne/fakultatywne)”


Pojęcie „zajęcia fakultatywne” jest nieostre. Na studiach drugiego stopnia wybiera się specjalizację –jak więc
potraktować zajęcia związane ze specjalizacją, np. seminarium mgr? Czy wszystkie fakultatywne? Nazwa
kursu albo symbol niekoniecznie wskazują, czy przedmiot ma charakter fakultatywny, czy nie. Nie da się tego
zrobić automatycznie, a nie możecie Państwo oczekiwać od pełnomocników zastanawiania się oddzielnie nad
każdym kursem, jeżeli w jednostce jest ich kilkadziesiąt. (dr hab. Bożena Kucała)
Wypełnienie tej tabeli wymaga od nas dokładnej znajomości programu studiów i wiąże się z dodatkowym
obciążeniem. (dr Halina Podgórni)
Analiza komentarzy
Ograniczenie analizy komentarzy do jednego pytania: „Jakie zagadnienia poruszane są w komentarzach
najczęściej?”
 Odpowiedź na dwa pierwsze pytania wydaje się niemożliwa lub bardzo trudna, ponieważ poszczególne
komentarze są zbudowane bardzo różnie. Mieszają się w nich różne aspekty oceny. Ścisła kategoryzacja w
tym punkcie nie wnosi niczego do meritum sprawy. (dr Halina Podgórni)
Pozostałe uwagi
Publikowanie skróconej wersji sprawozdania OZD / raportu kierunkowego
 Dostęp do raportu i sprawozdania OZD jest bardzo ograniczony (wydziałowy zespół, dziekan, prorektor),
zatem ogromna praca w dużej części się marnuje. Udostępnienie sprawozdania pracownikom umożliwi im
skonfrontowanie swojej oceny z: średnia oceną jednostki, podjednostki, z zajęć danego typu, ze średnią dla
danej kategorii pracowników, co stanowi o użyteczności oceny. Studenci powinni dostać informację zwrotną,
aby widzieli, co z ich wypełniania wynika, stąd propozycja aktywnego ich uczestnictwa w tworzeniu tego
skrótu (wzoru skrótu). W sprawozdaniach OZD / raportach nie ma danych osobowych, więc nie ma
formalnego problemu z publikacją tych danych. (dr Paweł Kozyra)
Dostęp do danych OZD dla koordynatorów przedmiotów: czy jest możliwy i jak to rozwiązać formalnie?



Dane w połączeniu z raportem wydziałowym (jako punktem odniesienia) dla koordynatorów dopiero
zaczynają być użyteczne: a) wiadomo jak radzą sobie poszczególni prowadzący w ramach danego przedmiotu
(komu pomóc, od kogo się uczyć, do kogo posłać doktoranta na praktykę...), b) jak wypadają dane zajęcia na
tle zajęć tego samego typu na wydziale, które problemy dla zajęć są istotne myśląc o działaniach
projakościowych. (dr Paweł Kozyra)
W ostateczności koordynator mógłby się zwrócić formalnie o dostęp do takich danych do dziekana.
Koordynator kursu ma w swojej dyspozycji bardziej efektywne narzędzia oceny dydaktyki prowadzonej przez
młodych dydaktyków, jak np. wizytowanie zajęć. To pozwoli mu nie tylko na ocenę parametrów badanych
przez nasze zestawy pytań, ale również na ocenę stopnia realizacji programu nauczania co dla studenta jest
trudne o ile w ogóle możliwe. Co więcej wizytacja pozwala na skorygowanie ewentualnych błędów zanim
będzie za późno. (dr Marek Suwara)
Ja także byłabym ostrożna w rozszerzaniu kręgu osób z dostępem do - poufnych przecież - danych. Ponieważ
jednak praca koordynatora może wyglądać różnie w różnych jednostkach, to sądzę, że propozycja zgłaszania
się do dziekana z prośbą o udostępnienie danych (w uzasadnionych przypadkach) jest dobrym rozwiązaniem.
(dr Barbara Podolak)
W celu uproszczenia struktury podsumowania, zgłoszone przez Państwa uwagi zostały przeredagowane. Źródłem są wpisy
opublikowane na forum dyskusyjnym w strefie pełnomocnika strony internetowej www.jakosc.uj.edu.pl oraz bezpośrednia
korespondencja e-mailowa. (Piotr Ciesielski, Dział Nauczania UJ, Zespół ds. analiz jakości kształcenia)