Łączniki krzywkowe SK 4

Komentarze

Transkrypt

Łączniki krzywkowe SK 4
4
£¹czniki krzywkowe SK
Zastosowanie
Budowa
£¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi ³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹czania i wy³¹czania pr¹dów.
£¹czniki krzywkowe znajduj¹ zastosowanie w obwodach instalacji
elektrycznych niskiego napiêcia
zw³aszcza jako wy³¹czniki, roz³¹czniki, prze³¹czniki oraz ³¹czniki sterownicze. £¹czniki krzywkowe mog¹ byæ zainstalowane w pomieszczeniach zamkniêtych (3 stopieñ
zanieczyszczenia – przeznaczenie
przemys³owe) w temp. od –40 do
+70°C. £¹czniki krzywkowe
spe³niaj¹ wymagania normy
PN-EN60947-3, IEC 60947-3.
Ponadto mog¹ pracowaæ w warunkach œrodowiskowych okreœlonych
w normach IEC 60068-2-6
(wibracje), IEC 60068-2-27 (udary),
IEC 60068-2-2 (suche gor¹co), IEC
60068-2-1 (zimno), IEC 60068-2-30
(wilgotne gor¹co), IEC 60068-2-52
(mg³a solna).
Segmentowa budowa ³¹czników
z podwójnymi krzywkami umo¿liwia
tworzenie dowolnych programów
³¹czeñ w funkcji po³o¿enia pokrêt³a
napêdu. Stosuj¹c dobran¹ liczbê zêbów zêbatki w mechanizmie napêdu
mo¿na uzyskiwaæ k¹ty skoku pokrêt³a co 30°, 45° lub 90°, np.: przy 30°
daje nam maksymalnie 12 pozycji
pokrêt³a. Ponadto roz³¹czniki SK
charakteryzuj¹ siê ma³ymi gabarytami, stopniem ochrony IP20 zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo instalatora
Ze wzglêdu na sposób mocowania s¹
oferowane ³¹czniki:
– do pulpitu,
– do bazo-szyny (TS35),
– w obudowie.
Parametry œrodowiskowe ³¹czników krzywkowych SK
Odpornoœæ na wibracje – czêstotliwoœæ
– amplituda
wg IEC 60068-2-6:
– przyspieszenie
OdpornoϾ na udary
– przyspieszenie szczytowe
wg IEC 60068-2-27:
– czas trwania impulsu
OdpornoϾ na wilgotne Рtemperatura otoczenia
– wilgotnoœæ wzglêdna
gor¹co cykliczne
wg IEC 60068-2-30:
Odpornoœæ na mg³ê
soln¹ cykliczn¹
wg IEC 60068-2-52
[Hz]
[mm]
[g]
[g]
[ms]
[°C]
[%]
2...13,2...100
1
0,7
15
11
55
95
ostroœæ próby 1
Dane techniczne
Typ ³¹cznika:
Parametr
Napiêcie znamionowe izolacji Ue
Napiêcie znam. Udarowe wytrzymywane Uimp
Pr¹d znamionowy ci¹g³y Iu=Ith
Pr¹d znam. ³¹czeniowy Ie AC-21A/22A 230V
400V
500V
690V
AC-23A 230V
Znam. moc ³¹czeniowa Pe
400V
500V
690V
AC-3 230V
400V
500V
690V
Pr¹d znam. ³¹czeniowy Ie DC-21A
24V
110V
220V
Prady znamionowe: – krótkotrwa³y wytrzymywalny Icw(1s)
– za³aczalny zwarciowy Icm
– zwarciowy umowny
– wk³adka bezpiecznikowa gG
Przekrój przewodów przy³¹czeniowych
Moment dokrêcania zacisków
Mocowanie ³¹cznika do pulpitu
Temperatura otoczenia: - pracy
- przechowywania
Stopieñ ochrony : PN-EN 60529 wzglêdem pulpitu
Stopieñ ochrony: - obudowie OB
V
kV
A
A
A
A
A
KW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
A
A
A
KA
kA
kA
A
mm2
Nm
mm
°C
°C
SK10
690
6
16
10
10
10
10
2
4
5
6
1,5
3
3,5
5
SK16
690
6
20
16
16
16
16
3
5
6
8
2
3,5
4
6
10
6
5
0,25
0,34
10
10
1...4
0,5
31/ 36
16
8
6
0,25
0,34
10
16
1...4
0,5
31/ 36
IP65
IP65
IP65
IP65
SK20
690
6
25
20
20
20
20
3,5
6
7,5
10
2,5
4
5
7,5
SK25
690
6
32
25
25
25
25
6
11
14
20
4,5
8
10
14
SK32
690
6
40
32
32
32
32
7,5
13
16
22
6
10
12
17
SK40
690
6
50
40
40
40
40
9
15
18,5
26
7,5
12
15
21
20
25
10
13
8
10
0,5
0,25
0,7
0,34
10
10
25
20
1...4
4...10
0,5
1,2
31/ 36
48
-40..+70
-40..+70
IP65
IP65
IP65
IP65
32
16
12
0,5
0,7
10
35
4...10
1,2
48
40
20
15
0,5
0,7
10
50
4...10
1,2
48
IP65
IP65
IP65
IP65
£¹czniki krzywkowe SK
Sposób oznaczania ³¹czników krzywkowych SK10, 16, 20
Nr. Wykonania
SK
/ -
-
WielkoϾ
pr¹dowa
P23
P03
P24
P04
P27
P07
P28
P08
BS23*)
BS24*)
BS27*)
BS28*)
OB11
OB11/L
OB11C
OB11C/L
OB11Z
OB11Z/L
OB11ZC
OB11ZC/L
OB12
OB12/L
OB12C
OB12C/L
OB12Z
OB12Z/L
OB12ZC
OB12ZC/L
10
16
20
Liczba segmentów
Liczba po³o¿eñ
Sposób mocowania
Max
Robocza
Nr kolejny
– z czo³em I (IP65), mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em I (IP65), mocowanie na cztery wkrêty samogwintuj¹ce
– z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65), mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65), mocowanie na cztery wkrêty samogwintuj¹ce
– z czo³em III (IP65) zamykanym, mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em III (IP65) zamykanym, mocowanie na cztery wkrêty samogwintuj¹ce
– z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykanym, mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykanym, mocowanie na cztery wkrêty samogwintuj¹ce
– do bazo-szyny z czo³em I (IP65), mocowanie czo³a na dwa wkrêty
– do bazo-szyny z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65), mocowanie czo³a na dwa wkrêty
– do bazo-szyny z czo³em III (IP65) zamykanym, mocowanie czo³a na dwa wkrêty
– do bazo-szyny z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykanym, mocowanie czo³a na dwa wkrêty
– w obudowie OB11
– w obudowie OB11 z lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB11 z czo³em ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB11 z czo³em ¿ó³to-czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB11 z czo³em zamykanym
– w obudowie OB11 z czo³em zamykanym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB11 z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB11 z czo³em zamykanym ¿ó³to- czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB12
– w obudowie OB12 z lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB12 z czo³em ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB12 z czo³em ¿ó³to-czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB12 z czo³em zamykanym
– w obudowie OB12 z czo³em zamykanym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB12 z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB12 z czo³em zamykanym ¿ó³to- czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
Sposób oznaczania ³¹czników krzywkowych SK25, 32, 40
Nr. Wykonania
SK
/ -
WielkoϾ
pr¹dowa
25
32
40
Liczba segmentów
Liczba po³o¿eñ
Nr kolejny
Max
Robocza
-
Sposób mocowania
– z czo³em I (IP65)
P03
– z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65)
P04
– z czo³em III (IP65) zamykane
P07
– z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykane
P08
– z czo³em II (IP65) pokrêt³o d³ugie czarne
P09
– z czo³em II ¿ó³to-czerwonym (IP65) pokrêt³o d³ugie
P10
– do bazo-szyny z czo³em I (IP65)
BS03*)
– do bazo-szyny z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65)
BS04*)
– do bazo-szyny z czo³em (IP65) zamykane
BS07*)
– do bazo-szyny z czo³em ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykane
BS08*)
– do bazo-szyny z czo³em II (IP65) pokrêt³o d³ugie
BS09*)
– do bazo-szyny z czo³em II (IP65) ¿ó³to-czerwonym z d³ugim pokrêt³em
BS10*)
– w obudowie OB13
OB13
–
w obudowie OB13 z lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
OB13/L
– w obudowie OB13 z czo³em ¿ó³to-czerwonym
OB13C
OB13C/L – w obudowie OB13 z czo³em ¿ó³to-czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB13 z czo³em zamykanym
OB13Z
OB13Z/L – w obudowie OB13 z czo³em zamykanym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
OB13ZC – w obudowie OB13 z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
OB13ZC/L – w obudowie OB13 z czo³em zamykanym ¿ó³to- czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB14
OB14
OB14/L – w obudowie OB14 z lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB14 z czo³em ¿ó³to-czerwonym
OB14C
OB14C/L – w obudowie OB14 z czo³em ¿ó³to-czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
– w obudowie OB14 z czo³em zamykanym
OB14Z
OB14Z/L – w obudowie OB14 z czo³em zamykanym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
OB14ZC – w obudowie OB14 z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
OB14ZC/L – w obudowie OB14 z czo³em zamykanym ¿ó³to- czerwonym i lampk¹ sygn. zielon¹ 230AC
Typowe rodzaje i wykonania**) ³¹czników SK
Rodzaje ³¹cznika**)
Roz³¹czniki o ró¿nej liczbie biegunów:
1 - biegunowe
2 - biegunowe
3 - biegunowe
3 - biegunowe z torem sygnalizacyjnym
4 - biegunowe
Prze³¹czniki obwodów zasilania:
1 - fazowego
2 - fazowego
3 - fazowego
Nr wykonania
1.825
1.828
2.8211
2.829
2.8210
1.834
2.8338
3.8380
Prze³¹czniki silnikowe
Rodzaj prze³¹cznika
1. prze³¹cznik kierunku obrotów
2. prze³¹cznik Dahlandera dwubiegunowy
3. prze³¹cznik rozruchowy trójfazowy
ze zmian¹ kierunku obrotów
5. prze³¹cznik trzybiegunowy Dahlandera
6. prze³¹cznik rozruchowy trójfazowy
7. prze³¹cznik Dahlandera dwubiegunowy
ze zmian¹ kierunku obrotów
Typowe programy i uk³ady po³¹czeñ ³¹czników znajduj¹ siê na stronie 21,
Pe³en asortyment programów ³¹czeñ jest dostêpny na stronie www.spamel.pl
*) Wykonanie BS jest wykonaniem zarówno do bazy podpulpitowej jak i zatrzaskowo na szynie TS35
**) Patrz schematy elektryczne. Inne wykonania i rodzaje do uzgodnienia.
***) Wykonania ³¹czników SK25÷40 w obudowach z lampk¹ sygnalizacyjn¹ s¹ wy³¹cznie wykonywane w przypadku
gdy program ³¹czeñ realizowa³ bêdzie funkcjê roz³¹cznika O-I jak np. SK32/2.8210-OB13/L.
Nr wykonania
3.8368
4.8390
5.8538
6.441
4.831
7.8538
5
£¹czniki krzywkowe SK
Wymiary. £¹cznik SK10; SK16; SK20 o liczbe segmentów n
a) zatablicowe, mocowanie do pulpitu (tablicy) - SK ... / ...P, n-1...10
1...3
1)
2)
4 otw.ø3.8
8
8
32
12
2 otw.ø4.5
31
44 x 41
ø8
ø8
36
L 1...10 segmentów
48
b) mocowanie zatrzaskowo na szynie TS35 - SK .,/...-BS.. , n=1...10
Liczba
segmentów
[n]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L
[mm]
28
36
44
52
60
68
76
84
92
100
48
32
12
44x41
60
8
~19 *
L 1...10 segmentów
11.5
c) mocowanie do bazy podpulpitowej - SK../...-BS.. , n=1...10
32
2 otw.ø4.3
12
44 x 41
8
60
~19 *
L 1...10 segmentów
8
48
Wymiary. £¹cznik SK25, SK32, SK40 o liczbe segmentów n
a) zatablicowe, mocowanie do pulpitu (tablicy) - SK.../..P.. , n=1...8
1...3
.5
9
10
31
12
.
4
.ø4
otw
ø8
57x47
6
48
64
L 1...8 segmentów
22
Liczba
segmentów
[n]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L
[mm]
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
£¹czniki krzywkowe SK
b) mocowanie zatrzaskowo na szynie TS35 - SK../...-BS.. (max 8 segmentów)
10
31
72
57x47
.
12
L 1...8 segmentów
64
22*)
11,5
c) mocowanie do bazy podpulpitowej - SK../...-BS.. , n=1...10
.5
ø4
tw.
4.5
w.ø
2ot
31
10
12
57x47
25
72
72
.
2o
L 1...8 segmentów
64
22*)
8
Obudowy OB11, OB12 oraz OB13, OB14
Obudowy OB11,OB12 ,OB13 i OB14
zosta³y zaprojektowane do ochrony
aparatury elektrycznej niskiego
napiêcia i s¹ dedykowane w przypadku OB11 i OB12 dla ³¹czników
krzywkowych serii SK10/16/20,
natomiast OB13 i OB14 dla ³¹czników krzywkowych serii SK25/32/40.
Charakteryzuj¹ siê one nowym
designem i niewielkimi gabarytami.
Poza tym wszystkie czêœci sk³adowe
wykonane zosta³y z termoplastycznego tworzywa PA6 nadaj¹cego siê
do recycling. G³adkie powierzchnie
zewnêtrzne obudów sprawiaj¹ ¿e
³atwiejsze jest usuniêcie z ich powierzchni wszelkiego rodzaju
zabrudzeñ przez co i zachowanie
estetycznego wygl¹du przez ca³y
okres ich u¿ytkowania. Obudowy
zosta³y wyposa¿one w zaciski
umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie zarówno
przewodu ochronnego PE jak i N,
ponadto sprostanie wymaganiom
stopnia ochrony IP65 zwiêksza ich
obszar zastosowania a tym samym
i atrakcyjnoϾ.
*) istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia o wielokrotnoœæ 8 mm
Ka¿dy zestaw obudowy wyposa¿ony zosta³ w komplet d³awnic umo¿liwiaj¹cych monta¿ przewodów
zasilaj¹cych do ³¹cznika krzywkowego SK. Iloœæ ich jest uzale¿niona
od realizowanego programu ³¹czeñ
przez ³¹cznik wchodz¹cy w sk³ad
zestawu. Zarówno podstawy
obudów OB11 i OB12 oraz OB13
i OB14 posiadaj¹ pocienienia pod
d³awnice w czterech ró¿nych
punktach. W przypadku obudów
OB11 i OB12 s¹ to d³awnice M20,
natomiast dla OB13 i OB14 s¹ to d³
awnice M25.
Zgodnie z ¿yczeniem klienta obudowy mog¹ zostaæ wyposa¿one w
standardowe pokrêt³o lub pokrê³o
z mo¿liwoœci¹ zamkniêcia na
k³ódkê, które daje mo¿liwoœæ ograniczenia dostêpu dla osób niepowo³anych na zmianê stanu za³¹czenia ³¹cznika mieszcz¹cego siê
w obudowie.
Ponadto na ¿yczenie klienta w
ka¿dej z obudów istnieje mo¿liwoœæ
wyposa¿enia jej w lampkê
sygnalizacyjn¹ (230 LED AC), która
sygnalizuje stan za³¹czenia ³¹cznika
krzywkowego wchodz¹cego
w sk³ad zestawu.
7
£¹czniki krzywkowe SK
Obudowy OB11, OB12, OB13, OB14
48
70
90
6xØ4,2
OB11
67
90
69
95
48
70
90
6xØ4,2
OB12
67
90
85
111
80
100
52
80
6xØ4,2
OB13
108
116
90
100
80
6xØ4,2
52
8
OB14
116
90
100
128
OB11
OB12
Max iloœæ segmentów w ³¹czniku mieszcz¹cym siê w obudowie
SK10, 16, 20
4
SK25, 32, 40
6
Wymiary gabarytowe
i mo¿liwe umiejscowienie d³awnic
90
90
90
WysokoϾ obudowy
h
Stopieñ ochrony
Max przekrój przewodów
Iloœæ d³awnic wg zamówienia
*) Umiejscowienie otworów pod d³awnice
*)
OB13
*)
90
4
6
116
116
100
69
85
IP65
5 x 2,5 mm2
IP65
5 x 2,5 mm2
OB14
*)
100
80
IP65
5 x 6 mm2
100
IP65
5 x 6 mm2
*)
£¹czniki krzywkowe SK
Czo³a dla wszystkich wykonañ ³¹czników SK10, SK16, SK20 o stopniu ochrony IP65
Schemat
Kolor
Oznaczenie
Rozstaw
mocowañ
CZO£O I
tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne
tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
31
SK10-1406-R01 dla wykonañ
(2 wkr. M4x14) SK10-1406-R05 P.. i BS..
tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne
tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
36x36
SK10-1406-R02 dla wykonañ
4 wkr. samogw SK10-1406-R06 P..
tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne
tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
CZO£O III (zamykane)
tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne
tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne
tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne
tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
31
SK10-1406-R11
(2 wkr. M4x14+2 SK10-1406-R15
nakrêtki)
31
SK10-1409-R01 dla wykonañ
(2 wkr. M4x14) SK10-1409-R05 P.. i BS..
36x36
SK10-1409-R02 dla wykonañ
4 wkr. samogw SK10-1409-R06 P..
31
SK10-1409-R11
(2 wkr. M4x14+2 SK10-1409-R15
nakrêtki)
Wykonania czó³ R11 i R15 maj¹ zastosowanie tylko i wy³¹cznie dla wykonañ ³¹cznika BS..., gdy
czo³o jest montowane bezpoœrednio na drzwiczkach (pulpit)
Czo³a dla wszystkich wykonañ ³¹czników SK25, SK32, SK40 o stopniu ochrony IP65
Schemat
Kolor
Rozstaw
mocowañ
CZO£O I
Opis
Oznaczenie
tabliczka srebrna;
pokrêt³o czarne
48x48
dla wykonañ P
dla wykonañ BS
4 wkr. M4+4 nakrêtki
SK25-1406-R01
SK25-1406-R02
SK25-1406-R03
tabliczka ¿ó³ta,
pokrêt³o czerwone
48x48
dla wykonañ P
dla wykonañ BS
4 wkr. M4+4 nakrêtki
SK25-1406-R05
SK25-1406-R06
SK25-1406-R07
tabliczka srebrna;
pokrêt³o czarne
48x48
dla wykonañ P
dla wykonañ BS
4 wkr. M4+4 nakrêtki
SK25-1408-R01
SK25-1408-R02
SK25-1408-R03
tabliczka ¿ó³ta,
pokrêt³o czerwone
48x48
dla wykonañ P
dla wykonañ BS
4 wkr. M4+4 nakrêtki
SK25-1408-R05
SK25-1408-R06
SK25-1408-R07
tabliczka srebrna;
pokrêt³o czarne
48x48
dla wykonañ P
dla wykonañ BS
4 wkr. M4+4 nakrêtki
SK25-1409-R01
SK25-1409-R02
SK25-1409-R03
tabliczka ¿ó³ta,
pokrêt³o czerwone
48x48
dla wykonañ P
dla wykonañ BS
4 wkr. M4+4 nakrêtki
SK25-1409-R05
SK25-1409-R06
SK25-1409-R07
CZO£O II
CZO£O III (zamykane)
Wykonania czó³ R03 i R07 maj¹ zastosowanie tylko i wy³¹cznie dla wykonañ ³¹cznika BS..., gdy
czo³o jest montowane bezpoœrednio na drzwiczkach (pulpit)
9

Podobne dokumenty