w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do

Komentarze

Transkrypt

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do
Projekt
z dnia 15 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 i poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako partnera do Dolnośląskiego Klastra
Energii Odnawialnej.
§ 2. Gminę Miejską Dzierżoniów w Dolnośląskim Klastrze Energii Odnawialnej reprezentować będzie
Burmistrz Dzierżoniowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DWDFY-FYECS-LYXOL-ZVUQC-CVRYK. Projekt
Strona 1 z 3
Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do
Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.
1) Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
Celem podjęcia uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa jest wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej
Dzierżoniów jako partnera do Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. Głównym celem Dolnośląskiego
Klastra Energii Odnawialnej jest wspieranie regionalnej konkurencyjności zgodnej z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Największy nacisk jest kładziony na działania związane z ochroną środowiska,
w szczególności prowadzące do osiągnięcia założeń Pakietu Energetycznego 3x20.
2) Aktualny stan faktyczny i prawny
Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej (DKEO) został założony 3 marca 2008 roku w Świdnicy, jako
dobrowolne porozumienie przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, gmin,organizacji i instytucji
wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii oraz propagujących ideę poszanowania energii, a przy tym
działających na terenie Dolnego Śląska. Klaster skupia obecnie kilkadziesiąt podmiotów, na które składają się
instytuty badawczo-rozwojowe, instytucje szkolno-edukacyjne, firmy, szkoły profilowane zawodowe i szkoła
wyższa (Politechnika Wrocławska). Roczna wielkość obrotów tylko w samych firmach klastrowych wynosi
ponad 450 mln zł a wielkość zatrudnienia to blisko 2 tys. osób. Członkowie DKEO wspólnie dążą do poprawy
stanu środowiska naturalnego Dolnego Śląska, głównie poprzez wspieranie rozwoju oraz promocję
odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii) w regionie.
Inicjatywy te są wspierane przez działania edukacyjne dotyczące wskazanych powyżej dziedzin.
Cele funkcjonowania Klastra są realizowane poprzez następujące zadania:
• wspieranie poprawy stanu środowiska naturalnego,
• wspieranie integracji i współpracy,
• wspieranie kwalifikacji,
• wspieranie innowacji, • wspieranie zrównoważonego rozwoju.
Ważniejsze Inicjatywy podejmowane przez DKEO:
• II Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej
• II Dolnośląskie Targi Energii Odnawialnej, Wrocław • X Forum Samorządów terytorialnych, Kudowa Zdrój Panel dla JST na temat technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii
• Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy z zapleczem badawczo-rozwojowym dla podmiotów
z Klastra (projekt złożony do POIG 5.1)
• Projekt szkoleniowo-doradczy EkoGmina (Mechanizm Norweski EOG) – strategie rozwoju energetyki
odnawialnej w gminach Dolnego Śląska
3) Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym
Przystępując do Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej Gmina Miejska Dzierżoniów będzie mogła
korzystać z doświadczeń członków klastra, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz aktywnie uczestniczyć
w realizowanych projektach szkoleniowych, innowacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i poprawy
stanu środowiska naturalnego. Działania te są spójne z przyjętymi w tym zakresie przez naszą Gminę planami
i projektami. Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej obecnie jest w trakcie rejestracji i będzie funkcjonować
jako Stowarzyszenie. Po dokonaniu w KRS rejestracji Stowarzyszenia, Gmina Miejska Dzierżoniów stanie się
członkiem wspierającym w Stowarzyszeniu pn. „Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej”.
4) Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
Roczna opłata członkowska za uczestnictwo w Klastrze wynosi 600,00 PLN
5) Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
Odbiorcy:
Kancelaria Rady Miejskiej
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DWDFY-FYECS-LYXOL-ZVUQC-CVRYK. Projekt
Strona 1 z 3
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wydział Inżynierii Miejskiej
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DWDFY-FYECS-LYXOL-ZVUQC-CVRYK. Projekt
Strona 2 z 3