Wyrażam zgodę na udział córki/syna w dyskotece szkolnej w dniu

Komentarze

Transkrypt

Wyrażam zgodę na udział córki/syna w dyskotece szkolnej w dniu
Warszawa, dn. …………………………..
…………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………………………………
telefon kontaktowy
Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa ………………………………………..
Wyrażam zgodę na udział córki/syna w dyskotece szkolnej w dniu ……………………………………….
Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze powrotnej do domu
po zakończonej dyskotece.
………………………………………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Podobne dokumenty