1 1.Grant oświatowy jest elementem polityki realizowanej przez

Komentarze

Transkrypt

1 1.Grant oświatowy jest elementem polityki realizowanej przez
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2013
Burmistrza Barcina
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN
1.Grant oświatowy jest elementem polityki realizowanej przez Gminę Barcin, którego celem
jest:
1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży,
3) stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
4) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu,
5) wzbogacenie pozalekcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży,
5) inspirowanie placówek oświatowych do tworzenia atrakcyjnych programów służących
rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży,
6) zaangażowanie dzieci, młodzieży i rodziców w zajęcia pozalekcyjne,
7) inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej.
2. O grant oświatowy na realizację zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych
(przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach) prowadzonych przez Gminę Barcin
mogą ubiegać się nauczyciele tych placówek.
3. Grant oświatowy jest określoną kwotą pieniężną wydatkowaną z budżetu Gminy Barcin,
która przeznaczona jest na zrealizowanie projektu/przedsięwzięcia oświatowego o
charakterze ponadstandardowym.
4. Wartość jednego grantu wynosi do 3000 zł (brutto).
5. Wysokość środków na granty oświatowe określana jest w budżecie Gminy Barcin na dany
rok budżetowy.
6. Grant
oświatowy
może
projektów/przedsięwzięć
dydaktycznych,
zostać
przyznany
(wykraczających
w
poza
szczególności
program
wychowawczo-opiekuńczych,
na
realizację
szkolny/przedszkolny):
sportowo-rekreacyjnych,
kulturalno-artystycznych.
7. Realizacja projektu podlega nadzorowi:
1) dyrektora placówki oświatowej, na terenie której projekt jest realizowany,
2) Komisji Grantowej, która ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu,
3) wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Barcinie.
8. W przypadku wniesienia przez podmioty, o których mowa w pkt 8 zastrzeżeń co do
sposobu realizacji projektu, Burmistrz Barcina może podjąć decyzję o wstrzymaniu jego
realizacji i finansowania.
1
9. W ramach grantu można realizować jedynie działania niezbędne do realizacji danego
zadania.
10. Zasady zgłaszania wniosków o granty:
1) wnioski przygotowane zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego
Regulaminu
należy
złożyć
w
sekretariacie
Burmistrza
Barcina,
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w terminach:
a) dla zajęć realizowanych od wrzesień-grudzień do dnia 14 czerwca.
b) dla zajęć realizowanych styczeń – czerwiec do dnia 14 września.
11. Wnioski niekompletne, złożone na innych formularzach i/lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
12. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z dziennikiem zajęć należy złożyć w terminie do
30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego Regulaminu.
13. Procedura oceny i wyboru wniosków:
1) Wnioski są oceniane przez Komisję Grantową powołaną przez Burmistrza Barcina w
składzie:
a) dwóch radnych Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Barcinie,
wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji,
b) Zastępca Burmistrza Barcina,
c) pracownik ds. oświaty i kultury.
2) Komisja opiniuje wnioski oraz przedstawia propozycję kwoty przeznaczonej na ich
realizacje.
3) Ostateczna decyzja w sprawie przyznania grantu i jego wysokości należy do
Burmistrza Barcina.
4) Decyzja o odrzuceniu wniosku lub odmowa udzielenia dotacji grantowej jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5) Kryteria oceny merytorycznej grantów:
a) innowacyjność i atrakcyjność przedsięwzięcia: 0 - 20 punktów,
b) rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności uczniów/dzieci: 0 - 20 punktów,
c) ilość uczniów/dzieci objętych projektem/przedsięwzięciem: 0 - 15 punktów,
d) ilość proponowanych godzin lekcyjnych - 0-15 punktów,
e) zagospodarowanie czasu wolnego w dni wolne od zajęć (soboty i niedziele): 0-10
punktów,
f) systematyczność i ciągłość realizacji zadania: 0 - 10 punktów,
g) poprawność i szczegółowość budżetu projektu/przedsięwzięcia – 0-15 punktów.
2
14. Harmonogram realizacji konkursu:
1) dla zajęć realizowanych od wrzesień-grudzień
lp.
Działanie
Termin
Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Urzędu
1.
Miejskiego w Barcinie/Gminy Barcin
- do 14.05.
2.
Składnie wniosków
- do 14.06.
3.
Rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie wyników
- do 30.06.
2) dla zajęć realizowanych styczeń – czerwiec
lp.
Działanie
Termin
Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Urzędu
1.
Miejskiego w Barcinie/Gminy Barcin
- do 14.09
2.
Składnie wniosków
- do 14.10
3.
Rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie wyników
- do 31.10.
15. Zasady końcowe:
1) Lista osób ubiegających się o granty oraz lista osób, które otrzymały granty zostaną
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barcinie/Gminy Barcin.
2) Realizatorzy grantów mogą przeznaczyć nie więcej niż 60% wszystkich środków
przewidzianych na realizację grantu na wynagrodzenie osoby prowadzącej. Pozostałe
środki w wysokości nie mniejszej niż 40% należy przeznaczyć na zakup materiałów i/lub
usług.
3) Wartość jednej godziny pracy instruktora/nauczyciela ustala się na poziomie 40 zł
(brutto),
4) Placówka oświatowa, w której realizowane są granty otrzyma dodatkowe środki
poprzez zwiększenie środków finansowanych w jej planie wydatków.
5)
Placówka
realizująca
grant
oświatowy
jest
zobowiązana
do
prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków poniesionych na realizację grantu.
Wydruk z ewidencji stanowi załącznik do sprawozdania.
6) Granty realizowane będą na podstawie zawartej umowy, której wzór stanowi załącznik
nr 2 do regulaminu.
3
7)
Wnioskodawca/Wykonawca
i/lub
dyrektor
placówki
zobowiązany
jest
do
powiadomienia w formie pisemnej o każdej okoliczności stanowiącej zagrożenie
terminowości lub zakresu realizacji projektu/przedsięwzięcia.
8) Środki finansowe wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do
budżetu gminy Barcin.
9) Wnioskodawcy, którzy nie wywiążą się z postanowień umowy na realizację grantu
oświatowego, rozliczą grant nieprawidłowo lub nieterminowo zostaną wykluczeni z
możliwości ubiegania się o grant oświatowy na kolejny rok kalendarzowy.
4
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie grantu oświatowego
1. Tytuł projektu/przedsięwzięcia
2. Nazwa i adres placówki
oświatowej
3. Dane wnioskodawcy:
(imię i nazwisko, stanowisko,
telefon)
4. Projekt dotyczy działalności: (właściwe zaznaczyć X)
dydaktycznej 
rekreacyjno-sportowej 
wychowawczo-opiekuńczej 
artystycznej 
innej (jakiej?) 
…………………………….
5. Zasięg działania (właściwe zaznaczyć X)
placówka 
inny (jaki?) 
miejscowość 
…………………………
6. Forma działania (właściwe zaznaczyć X)
zajęcia stałe 
zajęcia jednorazowe
7. Miejsce realizacji:
konkurs
8. Przewidywana
liczba uczestników
inna (jaka?) 
stałych……………………
okazjonalnych …………
9. Przewidywany czas realizacji
10. Liczba godzin
projektu:
zajęć:
11. Z jakimi instytucjami, organizacjami, osobami planowana jest współpraca przy realizacji
projektu?
12. Cele do zrealizowania:
1
13. Opis projektu/przedsięwzięcia
14. Harmonogram zajęć:
Termin realizacji
Forma realizacji
Ilość godzin lekcyjnych
Miejsce realizacji
15. Przewidywane efekty realizacji projektu:
2
16. Koszty realizacji projektu/przedsięwzięcia
1. Źródła finansowania grantu:
Przewidywane środki przyznane z budżetu Gminy Barcin (w zł):
Środki pozyskane z innych źródeł (w zł):
Środki łącznie ( grant + własne )
2. Kalkulacja kosztów
Klasyfikacja
budżetowa
Kwota
§ 4170
Szczegółowy rodzaj wydatków
Koszty osobowe
prowadzącym)
(np.
umowa
zlecenia
z
nauczycielem
Wydatki rzeczowe, w tym:
§ 4210
Usługi, w tym:
§ 4300
§ …….
Razem:
17. Autor/zy projektu:
Imię i nazwisko:
18. Wykonawca projektu:
Imię i nazwisko:
19.Potwierdzam,
że
wykonawcy
projektu
posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w
ramach projektu:
Posiadane kwalifikacje do realizacji zadań w
projekcie:
……………………………………………
/podpis dyrektora placówki/
3
20. Zgoda dyrektora placówki oświatowej na korzystanie z bazy placówki
Tak ……………………………………………
Nie  ……………………………………………
/podpis dyrektora placówki/
/podpis dyrektora placówki/
21. Podpis wnioskodawcy:
……………………………………………
22. Rekomendacja dyrektora placówki oświatowej
23. Uwagi
Podpis i pieczęć
dyrektora placówki
…………………………………………
Opinia Komisji Grantowej: pozytywna/negatywna*
Ilość punktów: …………………………….
Proponowana kwota grantu:………………
Podpisy członków Komisji Grantowej:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Decyzja Burmistrza Barcina: pozytywna/negatywna*
Przyznana kwota grantu:………………….…………
Podpis, pieczęć: ……………………………………….
* - niepotrzebne skreślić
4
Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA NR …………………..
na realizację grantu oświatowego
zawarta w dniu…………………………… w ……………………….
pomiędzy
Gminą Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
zwaną dalej "Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
Michała Pęziaka – Burmistrza Barcina
przy kontrasygnacie Bernadety Chojnackiej – Skarbnika Gminy
a
……………………………………………………………………………..…………………….
nauczycielem zatrudnionym w………………………………………………………………….,
zwanym dalej "Wykonawcą",
§ 1. Zleceniodawca zleca Wykonawcy realizację zajęć w ramach przyznanego grantu
oświatowego pod nazwą …………………………………………………..
określonego szczegółowo we wniosku złożonym przez Zleceniobiorcę.
§ 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
§ 3. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w
wysokości ……………..zł (słownie:…………………………………………………………..).
2. Placówka oświatowa, w której realizowane są granty otrzyma dodatkowe środki poprzez
zwiększenie środków finansowanych w jej planie wydatków.
3. Placówka realizująca grant oświatowy jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej wydatków poniesionych na realizację grantu. Wydruk z ewidencji grantu
stanowi załącznik do sprawozdania.
4. Grant należy rozliczyć poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów/dowodów
księgowych (kserokopia za zgodność z oryginałem) zgodnie z przyjętą klasyfikacją
budżetową.
5. Przyznane środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie
………………… zł
(słownie: ……………………………) pomniejszonej o koszty
poniesione z tytułu ubezpieczenia i podatku zostaną przekazane na osobisty rachunek
bankowy Wykonawcy.
§ 4. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ……….. do ………………
§ 5. Wykonawca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie
dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
§ 6. Realizacja grantu podlega nadzorowi:
1) dyrektora placówki oświatowej, na terenie której projekt jest realizowany,
2) Komisji Grantowej, która ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu,
3) wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Barcinie.
§ 7. W przypadku wniesienia przez podmioty, o których mowa w § 6 zastrzeżeń co do
sposobu realizacji projektu, Burmistrz Barcina może podjąć decyzję o wstrzymaniu jego
realizacji i finansowania.
§ 8. Kontrola realizacji grantu może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po
jego zakończeniu.
§ 9. 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Wykonawca składa w
siedzibie Zleceniodawcy sprawozdanie z wykonania zadania wraz z załącznikami.
2. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania.
1
3. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania, Zleceniodawca wzywa pisemnie Wykonawcę
do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która
może być podstawą rozwiązania umowy.
§ 10. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni
od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
§ 11. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe oraz
ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.
§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
b) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
c) przekazania przez Wykonawcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie
przewiduje tego niniejsza umowa,
d) jeżeli Wykonawca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez
Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. W przypadku rozwiązania umowy, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej
zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, termin jej zwrotu
oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 13. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacją zadania.
§ 15. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. Wykonawca oświadcza, że znane są
mu obowiązki wynikające z przepisów prawa.
§ 16. Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 17. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 18. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zleceniodawcy i jedna dla Wykonawcy.
Wykonawca:
...................
Zleceniodawca:
..................
2
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Sprawozdanie z realizacji grantu oświatowego
1. Tytuł projektu/przedsięwzięcia
2. Nazwa i adres placówki
oświatowej
3. Dane wnioskodawcy:
(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)
4. Projekt dotyczył działalności: (właściwe zaznaczyć X)
dydaktycznej 
rekreacyjno-sportowej 
wychowawczo-opiekuńczej 
artystycznej 
innej (jakiej?) 
…………………………….
5. Zasięg działania (właściwe zaznaczyć X)
placówka 
inny (jaki?) 
miejscowość 
…………………………
6. Forma działania (właściwe zaznaczyć X)
zajęcia stałe 
zajęcia jednorazowe
7. Miejsce realizacji:
konkurs
8. Liczba
uczestników
inna (jaka?) 
stałych……………………
okazjonalnych …………
9. Czas realizacji projektu:
10. Liczba
przeprowadzonych
godzin zajęć:
11. Z jakimi instytucjami, organizacjami, osobami współpracowano przy realizacji projektu?
12. Zrealizowane cele:
1
13. Opis zrealizowanych działań w ramach projektu (w tym opisać działania promocyjne dot. grantu)
14. Harmonogram przeprowadzonych zajęć:
Termin realizacji
Forma realizacji
Ilość godzin lekcyjnych
Miejsce realizacji
15. Efekty realizacji projektu:
2
16. Wydatki projektu
1. Źródła finansowania grantu:
Planowane
Przyznane
Wykonane
Środki z budżetu gminy Barcin (w
zł):
Środki pozyskane z innych źródeł
(w zł):
Środki łącznie (grant + własne )
2. Kalkulacja kosztów (dot. wydatków poniesionych w ramach kwoty dofinansowania grantu)
Klasyfikacja
budżetowa
§ 4170
Kwota
planowana
Kwota
przyznana
Kwota
wydatkowana
Szczegółowy rodzaj/nazwa wydatku
§ 4210
§ 4300
§ …….
Razem:
17. Uwagi, wnioski, inne
18. Podpis Wykonawcy:
19. Podpis dyrektora
sprawozdanie:
placówki
akceptującego
Do sprawozdania należy załączyć:
 dziennik zajęć,
 zestawienie rachunków/dowodów księgowych (zgodnie z załączonym wzorem),
 wydruk z ewidencji księgowej wydatków poniesionych na realizację grantu.
3
wzór
Załącznik do sprawozdania z realizacji grantu oświatowego
Zestawienie rachunków/dowodów księgowych
Lp.
Nr
faktury/dowodu
księgowego
Data
wystawienia
dokumentu
Data
zapłaty
Nazwa wydatku
Kwota
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ŁĄCZNIE
Podpis Wykonawcy ……………………………………....……
Podpis Dyrektora placówki oświatowej ………………………....
1