REGULAMIN KONKURSU "Znam menu".

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU "Znam menu".
REGULAMIN KONKURSU
„ Znam menu”
Galeria Mrówka w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej 5
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez PPHU Rolbud Sp. J. z siedzibą
w Ciechanowie 06-400, PrząŜewo 22 (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Organizator jest sponsorem nagród.
3. Konkurs przeprowadzany jest w Galerii Mrówka (zwana dalej „Galerią”).
4. Konkurs odbędzie się w dniach od 04 kwietnia 2011 od godziny 08.00 do 13 kwietnia
2011 roku do godziny 24.00.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy oraz właściciele
sklepów obecnych w Galerii, pracownicy firm wykonujących na rzecz Organizatora prace
serwisowe a oparciu o stałe umowy a takŜe ich zstępni, wstępni, rodzeństwo,
małŜonkowie, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia bądź pozostające z
tymi osobami w faktycznym poŜyciu.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a. Odpowiedzieć na pytanie: „Jakie produkty zostały umieszczone na 4 plakatach
reklamowych Bar&Pizza U Niedźwiadków umieszczonych w holu Galerii Mrówka
na kondygnacji 0, 1 i 2?”
b. Przesłać
odpowiedź
drogą
elektroniczną
(email)
na
adres
[email protected] wraz z podaniem danych osobowych: imię,
nazwisko, adres, numer telefon, email kontaktowy.
c. Nadesłany email musi posiadać formę:
Konkurs „Znam menu”
Propozycja nr 1 …(tu naleŜy wpisać nazwę 4 produktów)
Propozycja nr 2 …(tu naleŜy wpisać nazwę 1 produktu)
Propozycja nr 3 …(tu naleŜy wpisać nazwę 3 produktów)
Propozycja nr 4 …(tu naleŜy wpisać nazwę 1 produktu)
Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email kontaktowy
Wysyłając niniejszą wiadomość elektroniczną (email) oświadczam, iŜ zapoznałem
się z Regulaminem konkursu „Znam menu” i akceptuję jego warunki.
4. Wysłanie wiadomości z brakującymi danymi ze wskazanej formy z pkt. 3 c powoduje
uniewaŜnienie udziału.
Regulamin konkursu Galeria Mrówka
Strona 1
5. KaŜdy Uczestnik moŜe wysłać tylko jeden email.
6. Jeden Uczestnik Konkursu moŜe wygrać jedną nagrodę.
§3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w § 2 Regulaminu
Uczestnik Konkursu wyraŜa jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie
swoich danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r.
2. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu są: imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres mailowy Uczestnika Konkursu.
3. Uczestnik wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926) w celach marketingowych przez organizatora Konkursu oraz jego partnerów.
Uczestnik wyraŜa równieŜ zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany
adres mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U.
144, poz. 1204 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.)
§4
NAGRODY
1. Nagrody będą przyznane dla 100 (stu) pierwszych osób, które nadeślą prawidłową
odpowiedź. KaŜdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej nagrody.
2. Nagrodami w konkursie będzie 100 zniŜek o wartości 20 zł kaŜdy do zrealizowania w
Bar&Pizza „U Niedźwiadków” mieszczącej się w Galerii Mrówka w Ciechanowie ul.
Niechodzka 5.
3. Nagroda jest waŜna przez 7 dni od dnia upublicznienia listy nagrodzonych.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w
kwocie pienięŜnej.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek opłaca
organizator.
§5
SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA KONKURSU
1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu zostanie powołana przez
Organizatora Konkursu wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, nadzorująca
sposób jego przeprowadzenia. W skład Komisji wejdzie osoba wskazana przez
Organizatora Konkursu.
Regulamin konkursu Galeria Mrówka
Strona 2
2. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu będzie mógł zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora
Konkursu w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.
§6
OGŁASZANIE WYNIKÓW
1. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na wskazany
email kontaktowy.
2. Lista nagrodzonych zostanie upubliczniona na stronie www.galeriamrowka.pl
§7
ODBIÓR NAGRÓD
1. W celu odbioru nagrody naleŜy zgłosić się do Bar&Pizza U Niedźwiadków oraz złoŜyć
zamówienie o wartości co najmniej 20 zł. Przy zamówieniu naleŜy poinformować
pracownika o chęci zrealizowania nagrody. W przypadku złoŜenia zamówienia poniŜej 20
zł organizator nie zwraca róŜnicy pomiędzy mniejszą wartością zamówienia a kwotą 20
zł. W przypadku zamówienia powyŜej 20 zł uczestnik dopłaca brakującą kwotę.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu toŜsamości oraz podpisanie na liście
odbioru nagród w momencie odbioru paragonu.
3. Nagrodę naleŜy zrealizować w ciągu 7 dni od dnia upublicznienia listy nagrodzonych.
4. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika Konkursu po odbiór nagrody we wskazanym
terminie, roszczenie o jej wydanie wygasa.
§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie pięciu
dni od zakończenia Konkursu.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin konkursu Galeria Mrówka
Strona 3
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu
określone niniejszym regulaminem oraz na przetwarzanie danych osobowych związane z
uczestnictwem w Konkursie.
2. Godzina i data jest określana według serwera odbiorcy wiadomości email tj. właściwego
dla adresu [email protected]
3. Organizator oświadcza, iŜ Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych
Uczestników Konkursu spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezaleŜnych od
Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłuŜenia czasu trwania
Konkursu.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z
waŜnych powodów, a takŜe z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub
przedłuŜenia Konkursu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na
stronach internetowych
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
WWW.galeriamrowka.pl.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród. Wszelkie roszczenia związane
z nagrodami naleŜy zgłaszać do wydawcy nagrody tj. Bar&Pizza U Niedźwiadków
9. Wszelkie spory związane z Konkursem, z zastrzeŜeniem §8 niniejszego Regulaminu, będą
rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora Konkursu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
Regulamin konkursu Galeria Mrówka
Strona 4