utrzymania czystości na pętlach i przystankach komunik

Komentarze

Transkrypt

utrzymania czystości na pętlach i przystankach komunik
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
jednostka budżetowa Gminy Gdynia
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Zakręt do Oksywia 10
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-244
Punkt kontaktowy: ul. Zakręt do Oksywia 10
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 586233312
Osoba do kontaktów: Zdzisław Leonarczyk, Janusz Szankin
E-mail: [email protected]
Faks: +48 586233022
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zkmgdynia.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1 / 14
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie: utrzymania czystości na pętlach i przystankach komunikacji miejskiej; ustawienia
i opróżniania oraz serwisowania oznakowanych koszy przystankowych; utrzymania czystości rozkładów jazdy
znajdujących się w wiatach, posterach reklamowych i słupkach przystankowych; na obszarze działania Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1.Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie przez
Wykonawcę – na rzecz Zamawiającego usług w zakresie: utrzymania czystości (sprzątania) na pętlach,
przystankach komunikacji miejskiej i terenach przyległych; ustawiania i opróżniania oraz serwisowania
oznakowanych koszy przystankowych; utrzymania czystości rozkładów jazdy znajdujących się w wiatach,
posterach reklamowych i słupkach przystankowych - na obszarze Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - w
następujących rejonach:
GRUPA 1, Rejon: Centrum
Wykonawca zobowiązany będzie do:
- sprzątania 163 (słownie: stu sześćdziesięciu trzech) przystanków (126+37), pętli i terenów przyległych, o
łącznej powierzchni 13 340,0 m2 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści metrów kwadratowych) :
a) z częstotliwością sprzątania codziennie , tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00,
b) wybrane przystanki (wskazane w załączniku do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW) – z
częstotliwością sprzątania dwa razy dziennie, w godzinach 24:00-7:00 oraz 12:00-14:00;
- ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 140 (słownie: stu
czterdziestu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków ;
- utrzymania czystości rozkładów jazdy na 122 (słownie: stu dwudziestu dwóch) przystankach.
Szczegółowy wykaz przystanków zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW.
GRUPA 2, Rejon: Witomino, Chwarzno – Wiczlino, Koleczkowo
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) podrejon Witomino, Chwarzno – Wiczlino:
sprzątania 126 (słownie: stu dwudziestu sześciu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni
6 903,5 m2 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzy metry kwadratowe, 5/10) z częstotliwością sprzątania
codziennie, tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 119 (słownie: stu
dziewiętnastu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 123 (słownie: stu dwudziestu trzech) przystankach.
b) podrejon Koleczkowo:
sprzątania 61 (słownie: sześćdziesięciu jeden) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 1
800 m2 (słownie: tysiąc osiemset jeden metrów kwadratowych) :
1. w dni w których nie ma opadów śniegu i/lub gołoledzi – częstotliwość sprzątania : sprzątanie w każdy
poniedziałek w godz. 24.00-7.00;
2. w dni w których występują opady śniegu i/lub gołoledź– częstotliwość sprzątania: sprzątanie codziennie, tj.
jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 61 (słownie: sześćdziesięciu jeden) przystankach, zgodnie z
częstotliwością sprzątania przystanków.
Szczegółowy wykaz przystanków dotyczy pkt. a) i b)] zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ
PRZYSTANKÓW.
GRUPA 3, Rejon: Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Żukowo
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) podrejon: Dąbrowa:
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2 / 14
sprzątania 34 (słownie: trzydziestu czterech) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni
4 712 m2 (słownie: cztery tysiące siedemset dwanaście metrów kwadratowych) z częstotliwością sprzątania
codziennie, tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 41 (słownie:
czterdziestu jeden) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 33 (słownie: trzydziestu trzech) przystankach.
b) podrejon: Karwiny:
sprzątania 24 (słownie: dwudziestu czterech) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 5
055 m2 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) z częstotliwością sprzątania codziennie,
tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 27 (słownie:
dwudziestu siedmiu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 24 (słownie: dwudziestu czterech) przystankach.
c) podrejon: Orłowo:
sprzątania 25 (słownie: dwudziestu pięciu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 3 380
m2 (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt metrów kwadratowych) z częstotliwością sprzątania codziennie,
tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 29 (słownie:
dwudziestu dziewięciu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 25 (słownie: dwudziestu pięciu) przystankach.
d) podrejon: Żukowo:
sprzątania 41 (słownie: czterdziestu jeden) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 3
019,5 m2 (słownie: trzech tysięcy dziewiętnastu metrów kwadratowych, 5/10):
1. w dni w których nie ma opadów śniegu i/lub gołoledzi – częstotliwość sprzątania: w każdy poniedziałek w
godz. 24.00-7.00;
2. w dni w których występują opady śniegu i/lub gołoledź– częstotliwość sprzątania : sprzątanie codziennie, tj.
jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 41 (słownie: czterdziestu jeden) przystankach, zgodnie z
częstotliwością sprzątania przystanków.
Szczegółowy wykaz przystanków dotyczy pkt. a), b) c) i d) ] zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY
WYKAZ PRZYSTANKÓW.
GRUPA 4, Rejon: Pogórze, Oksywie, Kosakowo
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) podrejon: Pogórze:
sprzątania 56 (słownie: pięćdziesięciu sześciu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni
6 038,5 m2 (słownie: sześć tysięcy trzydzieści osiem metrów kwadratowych, 5/10) z częstotliwością sprzątania
codziennie, tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 56 (słownie:
pięćdziesięciu sześciu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 54 (słownie: pięćdziesięciu czterech) przystankach.
b) podrejon: Oksywie:
sprzątania 56 (słownie: pięćdziesięciu sześciu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni
5 369 m2 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) z częstotliwością
sprzątania codziennie, tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 52 (słownie:
pięćdziesięciu dwóch) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 56 (słownie: pięćdziesięciu sześciu) przystankach.
c) podrejon: Kosakowo:
sprzątania 68 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 3
545 m2 (trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć metrów kwadratowych):
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 14
1. w dni w których nie ma opadów śniegu i/lub gołoledzi– częstotliwość sprzątania : sprzątanie w każdy
poniedziałek, czwartek i sobotę w godz. 24.00-7.00;
2. wszystkie przystanki w obu kierunkach na trasie Pogórze Górne – Mechelinki – Rewa – częstotliwość
sprzątania: sprzątanie codziennie w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 września, tj. jeden raz dziennie w
godz. 24.00-7.00;
3. w dni w których występują opady śniegu i/lub gołoledź– częstotliwość sprzątania: sprzątanie codziennie, tj.
jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 68 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu) przystankach, zgodnie z cyklem i
częstotliwością sprzątania przystanków, tj. jeden raz dziennie w godzinach 24:00 - 7:00.
Szczegółowy wykaz przystanków dotyczy pkt. a), b) i c)] zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY
WYKAZ PRZYSTANKÓW.
GRUPA 5, Rejon: Chylonia
Wykonawca zobowiązany będzie do:
sprzątania 139 (słownie: stu trzydziestu dziewięciu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej
powierzchni 8 611 m2 (osiem tysięcy sześćset jedenaście metrów kwadratowych) z częstotliwością sprzątania
codziennie, tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 136 (słownie: stu
trzydziestu sześciu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 136 (słownie: stu trzydziestu sześciu) przystankach.
Szczegółowy wykaz przystanków zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW.
GRUPA 6, Rejon: Rumia
Wykonawca zobowiązany będzie do:
sprzątania 119 (słownie: stu dziewiętnastu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 5
750,5 m2 (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt metrów kwadratowych) z częstotliwością sprzątania
codziennie, tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 98 (słownie:
dziewięćdziesięciu ośmiu) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 118 (słownie: stu osiemnastu) przystankach.
Szczegółowy wykaz przystanków zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW.
GRUPA 7, Rejon: Sopot
Wykonawca zobowiązany będzie do:
sprzątania 60 (słownie: sześćdziesięciu) przystanków, pętli i terenów przyległych o łącznej powierzchni 3 406,5
m2 (słownie: trzy tysiące czterysta sześć metrów kwadratowych, 5/10) z częstotliwością sprzątania codziennie,
tj. jeden raz dziennie w godz. 24.00-7.00;
ustawienia oznakowanych koszy na przystankach, pętlach i terenach przyległych w ilości 64 (słownie:
sześćdziesięciu czterech) sztuk i ich opróżniania zgodnie z częstotliwością sprzątania przystanków;
utrzymania czystości rozkładów jazdy na 60 (słownie: sześćdziesięciu) przystankach.
Szczegółowy wykaz przystanków zawiera załącznik do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW.
Dotyczy GRUP: 1-7
2. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących utrzymania przystanków w dni, w których nie
występują opady śniegu i/lub gołoledź:
2.1 Sprzątanie przystanków polegać będzie na oczyszczaniu ich na całej długości również wewnątrz wiaty
łącznie z potłuczonym szkłem oraz jezdni wzdłuż krawężnika na całej długości przystanków w pasie o
szerokości 50 (słownie: pięćdziesięciu) centymetrów:
a. na całej długości i szerokości chodnika zatoki, w przypadku gdy jest to przystanek z wiatą także 1 (słownie:
jeden) metr za wiatą lub do granicy posesji jeśli ona znajduje się mniej niż 1 (słownie: jeden) metr za wiatą
(zgodnie z metrażem wskazanym w załączniku do SIWZ);
b. na przystankach bez zatoki przystankowej: na długości do 10 (słownie: dziesięciu) metrów od słupka
przystankowego – w obu kierunkach i całej szerokości chodnika, w przypadku gdy jest to przystanek z wiatą
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4 / 14
także jeden metr za wiatą lub do granicy posesji jeśli znajduje się mniej niż jeden metr za wiatą (zgodnie z
metrażem wskazanym w załączniku do SIWZ);
c. bieżące odchwaszczanie powierzchni przystanków i usuwanie z nich traw;
d. pielęgnacja trawników strefy przyległej do przystanku poprzez zbieranie wszelkich zanieczyszczeń z
trawników zgodnie z cyklem oczyszczania danego przystanku, koszenie i grabienie trawy co najmniej 1
(słownie: jeden) raz w miesiącu (kwiecień – wrzesień). Trawa ze skoszonych trawników oraz chwasty winny być
zgrabione i zabrane przez Wykonawcę w tym samym dniu, w którym odbyło się koszenie;
e. wywożenie nieczystości z przystanków (śmieci, piasek, liście, chwasty, trawy oraz szkło) we własnym
zakresie i na własny koszt.
2.2 Opróżnianie koszy, przystanków, tj. usuwanie z wnętrza kosza zanieczyszczeń z częstotliwością zgodną
z danym Rejonem. Za przepełniony kosz uznaje się taki do którego nie ma możliwości włożenia jakichkolwiek
zanieczyszczeń. Utrzymanie przez cały okres obowiązywania umowy stałego stanu koszy. Uzupełnienie
brakujących koszy w terminie nie dłuższym niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny od chwili powzięcia
informacji o jego braku przez Wykonawcę lub , w przypadku przekazania tej informacji przez Zamawiającego
- w terminie nie dłuższym niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny od chwili jej przekazania przez
Zamawiającego (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres
wskazany w ofercie Wykonawcy). Uzupełnianie loga Wykonawcy na wymienionych koszach.
2.3 Czyszczenie (usuwanie napisów, graffiti, naklejek itp.) wszystkich zabrudzonych kasetonów rozkładowych
i tabliczek z rozkładami jazdy przy użyciu technologii nie powodującej uszkodzenia (matowienia) czyszczonej
powierzchni.
3. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących utrzymania przystanków w dni, w których występują
opady śniegu i/lub gołoledź:
3.1 Pod pojęciem gołoledzi Zamawiający rozumie – osad w postaci gładkiej, równej, przezroczystej warstwy
lodu, pokrywającej podłoże, który wtedy, gdy deszcz (lub mgła) opada na podłoże o temperaturze niższej od
zera; spadające kropelki rozpływają się i zamarzają; do gołoledzi najczęściej dochodzi wtedy, gdy po mroźnej
i suchej pogodzie przychodzi ocieplenie, przynoszące również opady lub zamarzania cienkiej warstwy wody
pokrywającej powierzchnię.
3.2 Likwidacja powinna odbywać się z wykorzystaniem środków uszorstniających na całej powierzchni
przystanku. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu gołoledzi, usunięcie jej skutków
nie może zakończyć się później niż 2 (słownie: dwie) godziny po jej wystąpieniu. Wykonawca na okres zimowy
powinien być zaopatrzony w taką ilość środków uszorstniających, które umożliwią terminową realizację zadania.
3.3 Usuwanie śniegu z przystanków:
a. na przystankach z zatoką przystankową na całej długości i szerokości chodnika zatoki, gdy jest to przystanek
z wiatą do tylnej krawędzi wiaty (zgodnie z metrażem wskazanym w załączniku numer 7 do SIWZ);
b. na przystankach bez zatoki przystankowej na długości do 10 (słownie: dziesięć) metrów od słupka
przystankowego – w obu kierunkach i całej szerokości chodnika w przypadku, gdy jest to przystanek z wiatą do
tylnej krawędzi wiaty (zgodnie z metrażem wskazanym w załączniku do SIWZ);
c. śnieg musi być pryzmowany i gromadzony w sposób, który nie będzie utrudniał wsiadania i wysiadania z
pojazdów, przemieszczania się po przystanku oraz odczytywania informacji przystankowych przez pasażerów;
d. obowiązki wykonawcy nie obejmują wywożenia śniegu z przystanków;
e. odśnieżanie przejścia do kontenera sanitarnego.
3.4 Oczyszczanie przystanków powinno rozpocząć się w trakcie opadów i/lub wystąpienia gołoledzi, a
prace mają spowodować, że wsiadanie i wysiadanie z pojazdów powinno być bezpieczne. Oczyszczenie
przystanku nie może zakończyć się później niż 2 (słownie: dwie) godziny od zaprzestania opadów. W przypadku
wystąpienia gołoledzi i/lub opadów w godzinach nocnych, oczyszczanie ze śniegu winno być zakończone nie
później niż do godziny 7:00.
4. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących koszy przystankowych:
dotyczy GRUPY 1
4.1 Kosz typu Missisipi lub równoważny pod względem techniczno-użytkowym. Kosz dwuczęściowy. Obudowa
kosza wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej specjalnymi farbami proszkowymi. Kosz posiada
zamek i klucz. Wewnątrz obudowy znajduje się pojemnik na odpady i popielniczka. Kosz posiada stabilną,
mocna i trwałą betonową podstawę. Kosz posiada możliwość zakotwiczenia do podłoża. Kosz pomalowany
farbą proszkową na kolor– RAL 7015 oraz oznakowany logo Wykonawcy.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5 / 14
Wymiary kosza: 810 x Ф400; waga: do 45 kg; pojemność 60 litrów (w zakresie pojemności Zamawiający
dopuszcza odstępstwo od wskazanej wielkości o +/- 5%).
dotyczy GRUP: 2-7
4.2 Obudowa kosza wykonana z blachy ocynkowanej grubość od 0,9 (słownie: dziewięć dziesiątych) do 1
(słownie: jeden) mm z wytłoczeniami na płaszczu bocznym. Całość tworzy korpus – walec zamykany kopułą
– czaszą mocowaną na zawiasie z jednym otworem wrzutowym. Brzegi otworu wrzutowego powinny być
osłonięte plastikową rynienką. Kosz pomalowany farbą proszkową na kolor ciemnozielony – RAL 6002 oraz
oznakowany logo Wykonawcy.
Wymiary kosza:
obudowa kosza - średnica zewnętrzna do 380 mm, wysokość do 650 mm, kołnierz dolny - średnica zewnętrzna
do 430 mm, wysokość do 20 mm, kopuła - czasza - średnica zewnętrzna do 380 mm, wysokość do 170 mm,
pojemność kosza około 60 litrów +/-5%.
dotyczy GRUP: 1-7
4.3 Serwis koszy będzie obejmował wszelkie naprawy koszy powstałe podczas ich eksploatacji, tj. np. usuwanie
wszelkich wgnieceń, usuwanie graffiti oraz naklejek, usuwanie korozji, malowanie kosza uzupełnianie lub
wymianę elementów kosza, uzupełnienie brakujących koszy oraz przestawianie koszy w miejsca wskazane
przez Zamawiającego.
4.4 Zamawiający będzie dokonywał przeglądu koszy umieszczonych na przystankach, uwagi przekaże
Wykonawcy (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres
wskazany w ofercie Wykonawcy).
4.5 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kosza – w następstwie przeglądu dokonanego przez
Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) godzin od chwili przesłania przez Zamawiającego
informacji o stwierdzeniu uszkodzenia kosza (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub
drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy) przystąpi do usunięcia uszkodzenia lub wymiany
kosza.
4.6 Wykonawca będzie zobowiązany do interwencyjnego czyszczenia przystanków informacji przystankowej
i opróżniania koszy (poza godzinami sprzątania przystanków wskazanymi w załączniku do SIWZ –
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW) na wezwanie Zamawiającego (w formie faksu na numer wskazany
w ofercie Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy) w ilości 15 (słownie:
piętnastu) wezwań miesięcznie na każdy Rejon. Czas realizacji nie może być dłuższy niż 2 (słownie: dwie)
godziny od chwili przesłania wezwania przez Zamawiającego (w formie faksu na numer wskazany w ofercie
Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy).
dotyczy GRUP: 1-7
5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
5.1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
a. odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu zamówienia ;
b. środków transportu do wywozu zebranych nieczystości i serwisowania koszy;
c. odpowiedniej ilości sprzętu służącego do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym:
- środki transportu muszą być oznakowane w sposób widoczny (logo Wykonawcy),
- pojazdy przeznaczone do przewozu nieczystości muszą posiadać zamknięte nadwozie uniemożliwiające
wydostanie się zanieczyszczeń na zewnątrz.
5.2 Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania środków ekologicznych przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Podczas gołoledzi chodniki winny być posypywane przy użyciu dostępnych środków
uszorstniających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 (Dz.U.
230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach.
5.3 Osoby realizujące usługi stanowiące przedmiot zamówienia muszą być estetycznie ubrane w oznakowaną
odzież roboczą.
6. Kontrola realizacji przedmiotu zamówienia:
6.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu
zamówienia do godziny 8.00 w dniu planowanej kontroli – telefonicznie oraz w formie faksu na numer wskazany
w ofercie Wykonawcy (lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy).
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6 / 14
6.2 Kontrola będzie prowadzona przez Zamawiającego:
a) z udziałem Wykonawcy – kontrola udokumentowana zostanie protokołem z przeprowadzonej kontroli
zawierającym także informację o osobach uczestniczących w kontroli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy;
b) w przypadku braku uczestniczenia Wykonawcy w kontroli realizacji przedmiotu zamówienia (w odpowiedzi
na informację wskazaną w pkt.6.1) – kontrola udokumentowana zostanie protokołem z przeprowadzonej
kontroli zawierającym także informację o osobach uczestniczących w kontroli ze strony Zamawiającego oraz o
nieuczestniczeniu Wykonawcy w kontroli.
6.2 Jeżeli, w przypadku kontroli z udziałem Wykonawcy pkt.6.2 lit.a), Wykonawca nie wyrazi zgody na ocenę
czystości dokonaną przez przedstawiciela/przedstawicieli Zamawiającego uczestniczącego/uczestniczących
w kontroli, obszar miejsca budzącego rozbieżną ocenę zostanie sfotografowany przez przedstawiciela/
przedstawicieli Zamawiającego uczestniczącego/uczestniczących w kontroli. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie dodatkowego spotkania (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub
drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy) w siedzibie Zamawiającego, mającego na calu
ocenę wykonanych fotografii.
W przypadku, gdy ww. dodatkowe spotkanie odbędzie się bez udziału Wykonawcy, ustalenia poczynione
podczas kontroli przez Zamawiającego będą wiążące i zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres
wskazany w ofercie Wykonawcy).
W przypadku, gdy ww. dodatkowe spotkanie odbędzie się z udziałem Wykonawcy, Wykonawca może
zaakceptować stanowisko Zamawiającego (wówczas ustalenia poczynione na dodatkowym spotkaniu będą
wiążące) lub nie zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego (wówczas Strony mogą dochodzić swoich praw
na drodze sądowej).
6.3 W przypadku kontroli bez udziału Wykonawcy pkt.6.1 lit.b)], wyniki kontroli będą przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub drogą elektroniczną na
adres wskazany w ofercie Wykonawcy).
6.4 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w
czasie nie dłuższym niż 4 (słownie: cztery) godziny od chwili przekazania zgłoszenia Wykonawcy przez
Zamawiającego (w formie faksu na numer wskazany w ofercie Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres
wskazany w ofercie Wykonawcy) lub przekazania Wykonawcy protokołu z przeprowadzonej kontroli.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o uszkodzeniach: wiat, słupków
przystankowych, tablic informacyjnych oraz do informowania Zamawiającego o stwierdzonych mechanicznych
uszkodzeniach kasetonów i rozkładów jazdy na tabliczkach rozkładowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby sprzątanych przystanków i/lub pętli nie więcej
niż o 5 (słownie: pięć) w każdym Rejonie. Wraz ze zmniejszeniem liczby sprzątanych przystanków i/lub
zmniejszeniu ulegnie odpowiednio: powierzchnia terenów przyległych przeznaczonych do sprzątania, liczba
oznakowanych koszy ustawionych na przystankach wraz z ich opróżnianiem i serwisowaniem oraz liczba
rozkładów jazdy przeznaczonych do utrzymania czystości (zgodnie z zdanymi wskazanymi w załączniku do
SIWZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW).
Zmniejszenie liczby sprzątanych przystanków skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Wykonawca będzie obowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej od 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych), aktualnej na dzień podpisania umowy. W przypadku upływu okresu obowiązywania polisy w okresie
obowiązywania umowy – Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oryginału nowej
polisy lub aneksu do polisy dotychczasowej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni przed upływem okresu ważności
dotychczasowej polisy.
10. Zamawiający wymaga realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część
SIWZ.
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (dla każdej grupy), o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 5 % (słownie: pięć procent)
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie
z zamówieniem podstawowym
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7 / 14
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
90600000
60100000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
8 / 14
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZKM/ZP/N/21/13
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_gdyniazkm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-112215 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 161-281183 z dnia: 21/08/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/08/2013 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
9 / 14
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
b. zezwolenia (decyzji) na: odbiór
b. wpis do rejestru działalności
III.2.3) pkt. 1/ lit.b
odpadów komunalnych od właścicieli regulowanej w zakresie odbioru
nieruchomości wydane na podstawie odpadów komunalnych
ustawy z dnia 13 września 1996 roku od właścicieli nieruchomości
o utrzymaniu czystości i porządku w dokonany na podstawie ustawy z
gminach (tj. Dz. U z 2012 r, poz. 391, dnia 13 września 1996 roku
z późn. zm.) oraz transport odpadów o utrzymaniu czystości i porządku w
niesegregowanych i ulegających
gminach (tj. Dz. U z 2012 r, poz. 391,
biodegradacji wydane na podstawie z późn. zm.), obejmującego odpady
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o następujących kodach:
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 16 01 03 – zużyte opony;
21)
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz
na terenie odpowiednio (w
betonowy z rozbiórek i remontów;
zależności od grupy, której dotyczy 17 01 02 – gruz ceglany;
oferta):
17 01 03 – odpady innych
Grupa 1: Miasta Rumia,
materiałów ceramicznych i
Grupa 2: Miasta Gdynia, gminy
elementów wyposażenia;
Szemud,
17 01 07 – zmieszane odpady
Grupa 3: Miasta Gdynia, gminy
z betonu, gruzu ceglanego,
Żukowo,
odpadowych materiałów
Grupa 4: Miasta Gdynia, gminy
ceramicznych
Kosakowo,
i elementów wyposażenia inne niż
Grupa 5: Miasta Gdynia,
wymienione w 17 01 06;
Grupa 6: Miasta Rumia,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
10 / 14
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) pkt. 2/ lit.b.2
Grupa 7: Miasta Sopot.
17 02 01 – drewno;
17 02 02 – szkło;
17 02 03 – tworzywa sztuczne;
20 01 02 – szkło;
20 02 01 – odpady ulegające
biodegradacji;
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym
kamienie;
20 02 03 – inne odpady nie
ulegające biodegradacji;
20 03 01 – nie segregowane
(zmieszane) odpady komunalne;
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic
i placów;
20 03 07 – odpady
wielkogabarytowe;
20 03 99 – odpady komunalne nie
wymienione w innych podgrupach..
oraz
zezwolenie (decyzję) na transport
odpadów niesegregowanych
i ulegających biodegradacji
lub – w przypadku, gdy utraty
ważności takiego zezwolenia
– wpis do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących
odpadami prowadzonego przez
Marszałka właściwego województwa,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
na terenie, odpowiednio (w
zależności od grupy, której dotyczy
oferta):
GRUPA 1: Miasta Gdyni,
GRUPA 2: Miasta Gdyni, gminy
Szemud,
GRUPA 3: Miasta Gdyni, gminy
Żukowo,
GRUPA 4: Miasta Gdyni, gminy
Kosakowo,
GRUPA 5: Miasta Gdyni,
GRUPA 6: Miasta Rumi,
GRUPA 7: Miasta Sopot.
Zamiast:
b.1 Wśród głównych usług,
potwierdzonych dowodami,
powinny zostać wskazane usługi
potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu, o którym
mowa w Sekcji III.2.3) pkt 8/
Powinno być:
b.1 Pod pojęciem głównych
usług, potwierdzonych dowodami,
Zamawiający rozumie usługi
potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu, o którym
mowa w Sekcji III.2.3) pkt 8/
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
11 / 14
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) pkt. 7/
Zamiast:
Powinno być:
7/ Posiadania uprawnień do
7/ Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten zostanie spełniony,
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca posiada
jeżeli Wykonawca posiada:
zezwolenie (decyzję) na:
a) wpis do rejestru działalności
a) odbiór odpadów komunalnych od regulowanej w zakresie odbioru
właścicieli nieruchomości wydane na odpadów komunalnych
podstawie ustawy z dnia 13 września od właścicieli nieruchomości
1996 roku o utrzymaniu czystości
dokonany na podstawie ustawy z
i porządku w gminach (tj. Dz. U z
dnia 13 września 1996 roku
2012 r, poz. 391, z późn. zm.) oraz o utrzymaniu czystości i porządku w
b) transport odpadów
gminach (tj. Dz. U z 2012 r, poz. 391,
niesegregowanych i ulegających
z późn. zm.), obejmującego odpady
biodegradacji wydane na podstawie o następujących kodach:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 16 01 03 – zużyte opony;
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz
21)
betonowy z rozbiórek i remontów;
na terenie odpowiednio (w
17 01 02 – gruz ceglany;
zależności od grupy, której dotyczy 17 01 03 – odpady innych
oferta):
materiałów ceramicznych i
Grupa 1: Miasta Rumia,
elementów wyposażenia;
Grupa 2: Miasta Gdynia, gminy
17 01 07 – zmieszane odpady
Szemud,
z betonu, gruzu ceglanego,
Grupa 3: Miasta Gdynia, gminy
odpadowych materiałów
Żukowo,
ceramicznych
Grupa 4: Miasta Gdynia, gminy
i elementów wyposażenia inne niż
Kosakowo,
wymienione w 17 01 06;
Grupa 5: Miasta Gdynia,
17 02 01 – drewno;
Grupa 6: Miasta Rumia,
17 02 02 – szkło;
Grupa 7: Miasta Sopot.
17 02 03 – tworzywa sztuczne;
Powyższe decyzje winny obejmować 20 01 02 – szkło;
następujące kody odpadów:
20 02 01 – odpady ulegające
16 01 03 – zużyte opony;
biodegradacji;
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym
betonowy z rozbiórek i remontów;
kamienie;
17 01 02 – gruz ceglany;
20 02 03 – inne odpady nie
17 01 03 – odpady innych
ulegające biodegradacji;
materiałów ceramicznych i
20 03 01 – nie segregowane
elementów wyposażenia;
(zmieszane) odpady komunalne;
17 01 07 – zmieszane odpady
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic
z betonu, gruzu ceglanego,
i placów;
odpadowych materiałów
20 03 07 – odpady
ceramicznych i elementów
wielkogabarytowe;
wyposażenia inne niż wymienione w 20 03 99 – odpady komunalne nie
17 01 06;
wymienione w innych podgrupach..
17 02 01 – drewno;
oraz
17 02 02 – szkło;
b) zezwolenie (decyzję) na transport
17 02 03 – tworzywa sztuczne;
odpadów niesegregowanych
20 01 02 – szkło;
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
12 / 14
i ulegających biodegradacji
20 02 01 – odpady ulegające
biodegradacji;
lub – w przypadku, gdy utraty
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym
ważności takiego zezwolenia
kamienie;
– wpis do rejestru podmiotów
20 02 03 – inne odpady nie
wprowadzających produkty, produkty
ulegające biodegradacji;
w opakowaniach i gospodarujących
20 03 01 – nie segregowane
odpadami prowadzonego przez
(zmieszane) odpady komunalne;
Marszałka właściwego województwa,
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic zgodnie z przepisami ustawy z dnia
i placów;
14 grudnia 2012 roku o odpadach
20 03 07 – odpady
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
wielkogabarytowe;
na terenie, odpowiednio (w
20 03 99 – odpady komunalne nie zależności od grupy, której dotyczy
wymienione w innych podgrupach.. oferta):
Ocena spełniania przez
GRUPA 1: Miasta Gdyni,
Wykonawcę w/w warunku udziału
GRUPA 2: Miasta Gdyni, gminy
w postępowaniu zostanie dokonana Szemud,
na podstawie złożonych w tym
GRUPA 3: Miasta Gdyni, gminy
postępowaniu przez Wykonawcę
Żukowo,
– dokumentów i oświadczeń
GRUPA 4: Miasta Gdyni, gminy
wskazanych w pkt. 1/ lit. a, b wg
Kosakowo,
formuły „spełnia/nie spełnia”
GRUPA 5: Miasta Gdyni,
GRUPA 6: Miasta Rumi,
GRUPA 7: Miasta Sopot.
Ocena spełniania przez
Wykonawcę w/w warunku udziału
w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie złożonych w tym
postępowaniu przez Wykonawcę
– dokumentów i oświadczeń
wskazanych w pkt. 1/ lit. a, b wg
formuły „spełnia/nie spełnia”
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)
Zamiast:
Powinno być:
Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu
Wykonawcy są zobowiązani wnieść
wadium w wysokości: 24 000 PLN
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące
złotych złotych) – w przypadku
złożenia jednej oferty częściowej
w Grupie 1, 9 000 PLN (słownie:
dziewięć tysięcy złotych) – w
przypadku złożenia jednej oferty
częściowej w Grupie 2, 12 000 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy złotych)
- w przypadku złożenia jednej oferty
częściowej w Grupie 3, 10 000 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) –
w przypadku złożenia jednej oferty
częściowej w Grupie 4, 13 000
PLN (słownie: trzynaście tysięcy
złotych) - w przypadku złożenia
jednej oferty częściowej w Grupie 5,
14 000 PLN (słownie: czternaście
tysięcy złotych) – w przypadku
złożenia jednej oferty częściowej
Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu
Wykonawcy są zobowiązani wnieść
wadium w wysokości: 24 000 PLN
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące
złotych złotych) – w przypadku
złożenia jednej oferty częściowej
w Grupie 1, 9 000 PLN (słownie:
dziewięć tysięcy złotych) – w
przypadku złożenia jednej oferty
częściowej w Grupie 2, 12 000 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy złotych)
- w przypadku złożenia jednej oferty
częściowej w Grupie 3, 10 000 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) –
w przypadku złożenia jednej oferty
częściowej w Grupie 4, 13 000
PLN (słownie: trzynaście tysięcy
złotych) - w przypadku złożenia
jednej oferty częściowej w Grupie 5,
14 000 PLN (słownie: czternaście
tysięcy złotych) – w przypadku
złożenia jednej oferty częściowej
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
13 / 14
w Grupie 6, 4 000 PLN (słownie:
w Grupie 6, 4 000 PLN (słownie:
cztery tysiące złotych) – w przypadku cztery tysiące złotych) – w przypadku
złożenia jednej oferty częściowej
złożenia jednej oferty częściowej
w Grupie 7, 86 000 PLN (słownie:
w Grupie 7, 86 000 PLN (słownie:
osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
– w przypadku oferty obejmującej
– w przypadku oferty obejmującej
cały przedmiot niniejszego
cały przedmiot niniejszego
postępowania. Wykonawcy
postępowania. Wykonawcy
zobowiązani są dołączyć do oferty zobowiązani są dołączyć do oferty
dowód wpłacenia/wniesienia wadium dowód wpłacenia/wniesienia
w wysokości, terminie i formie
wadium w wysokości i na zasadach
określonej w Specyfikacji Istotnych określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczącej Warunków Zamówienia dotyczącej
przedmiotowego postępowania o
przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. udzielenie zamówienia publicznego.
2/ Zabezpieczenie należytego
2/ Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy: 10 % (słownie: wykonania umowy: 10 % (słownie:
dziesięć procent) ceny pomnożonej dziesięć procent) ceny pomnożonej
przez 36 (słownie: trzydzieści sześć) przez 36 (słownie: trzydzieści sześć)
– w poszczególnych grupach
– w poszczególnych grupach.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.1)
Zamiast:
Powinno być:
Numer referencyjny nadany sprawie Numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą:
przez instytucję zamawiającą:
ZKM/ZP/N/21/13
ZKM/ZP/N/20/13
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-120453
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
14 / 14