UCHWAŁA NR XXXVIII/386/04 Rady Miasta Opola z dnia 18

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXXVIII/386/04 Rady Miasta Opola z dnia 18
UCHWAŁA NR XXXVIII/386/04
Rady Miasta Opola
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie korekty budŜetu miasta Opola na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 85 ustawy z dnia
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70,
Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 109,
124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) – Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów budŜetowych miasta Opola na 2004 rok o kwotę 485.064 zł,
w tym:
•
Dochody gminy o kwotę 90.000 zł, w tym:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
+ 600.000 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów
- 600.000 zł
- 600.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
•
-
+ 600.000 zł
+ 90.000 zł
+ 90.000 zł
+ 90.000 zł
Dochody powiatu o kwotę 395.064 zł, w tym:
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów
+ 12.812 zł
+ 12.812 zł
+ 12.812 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
+ 382.252 zł
+ 382.252 zł
+ 382.252 zł
§2
Zmniejsza się przychody budŜetu miasta Opola na 2004 rok o kwotę 7.840.771 zł:
§ 931 – Przychody ze sprzedaŜy innych papierów wartościowych
§ 952 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów
na rynku krajowym
- 2.000.000 zł
- 5.840.771 zł
§3
Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych miasta Opola na 2004 rok o kwotę 7.605.707 zł,
w tym:
Dział 600 – Transport i łączność
+ 50.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- Eksploatacja kanalizacji deszczowej
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Dział 710 – Działalność usługowa
+ 50.000 zł
+ 50.000 zł
+ 50.000 zł
- 50.000 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze
- Rozbudowa cmentarza komunalnego - Półwieś – etap I
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 50.000 zł
- 50.000 zł
- 50.000 zł
- 250.000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz poŜyczek i kredytów
Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 250.000 zł
- 250.000 zł
- 250.000 zł
- 562.601 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
- PSP Nr 2 – remont sali gimnastycznej
§ 4270 – Zakup usług remontowych
- 228.998 zł
- 228.998 zł
- 228.998 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
- Centrum Kształcenia Specjalnego – adaptacja obiektu Ŝłobka
przy ul.Bytnara Rudego
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
- 311.773 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
- Zespół Szkół Budowlanych
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
2
- 311.773 zł
- 311.773 zł
- 17.700 zł
- 17.700 zł
- 17.700 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Dział 852 – Pomoc społeczna
- 4.130 zł
- 4.130 zł
- 3.500 zł
- 630 zł
+ 31.400 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
- Dom Dziennego Pobytu – wydatki bieŜące
§ 4270 – Zakup usług remontowych
+ 17.000 zł
+ 17.000 zł
+ 17.000 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
- Wydatki bieŜące
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
+ 14.400 zł
+ 14.400 zł
+ 14.400 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
+ 43.312 zł
Rozdział 85305 – śłobki
w tym:
- śłobek nr 2 – zakup zmywarek
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
+ 12.200 zł
+ 12.200 zł
- śłobek nr 9 – zakup zmywarek
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
+ 18.300 zł
+ 18.300 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
+ 12.812 zł
+ 12.812 zł
+ 10.287 zł
+ 1.773 zł
+ 252 zł
+ 500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
+ 30.500 zł
+ 404.082 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
w tym:
-
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
- 4.850 zł
- 4.850 zł
- PSP Nr 15 – zakupy sprzętu
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
+ 4.850 zł
+ 4.850 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
w tym:
- Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4260 – Zakup energii
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
3
-
- 5.000 zł
+ 1.600 zł
- 3.000 zł
- 3.600 zł
- 3.000 zł
+ 3.000 zł
- Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – zakupy sprzętu
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
w tym:
- MłodzieŜowy Dom Kultury
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
- Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu
– zakup samochodu
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
- Realizacja projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieŜy
wiejskiej poprzez programy stypendialne”
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Aktualizacja i dostosowanie dokumentacji projektowej do wymogów
Unii Europejskiej – Projekt ISPA
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
- Wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego dla kotów
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
+ 5.000 zł
+ 5.000 zł
+ 21.830 zł
+ 4.130 zł
+ 3.500 zł
+ 630 zł
+ 17.700 zł
+ 17.700 zł
+ 382.252 zł
+ 382.252 zł
+ 382.252 zł
- 5.435.800 zł
- 41.000 zł
- 41.000 zł
- 41.000 zł
+ 105.200 zł
+ 105.200 zł
+ 105.200 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
- Inwestycje z udziałem ludności
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
- 5.500.000 zł
- 200.000 zł
- 200.000 zł
- Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych, II kwatera
składowiska – 1 etap
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
- 5.300.000 zł
- 5.300.000 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
+ 30.000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- Miejski Ośrodek Kultury
§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury
+ 3.800 zł
+ 3.800 zł
+ 3.800 zł
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
- Galeria Sztuki Współczesnej – dotacja
§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury
+ 30.000 zł
+ 30.000 zł
+ 30.000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
- Wydatki bieŜące
§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
4
- 3.800 zł
- 3.800 zł
- 3.800 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
+ 123.900 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
w tym:
+ 123.900 zł
- Ogród Zoologiczny – wydatki bieŜące
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4260 – Zakup energii
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
+ 73.900 zł
+ 870 zł
+ 2.400 zł
+ 450 zł
+ 60 zł
+ 33.000 zł
+ 20.000 zł
+ 17.000 zł
+ 120 zł
- Ogród Zoologiczny – zakup sprzętu komputerowego
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
+ 6.000 zł
+ 6.000 zł
- Ogród Zoologiczny – projekt gnojownika
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
+ 9.000 zł
+ 9.000 zł
- Ogród Zoologiczny – wykonanie ogrodzenia wybiegu dla gepardów
– dostawa materiałów
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
+ 35.000 zł
+ 35.000 zł
- 1.990.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
w tym:
- 2.000.000 zł
- Modernizacja basenu letniego Plac RóŜ
- 2.000.000 zł
§ 6220 – Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
- 2.000.000 zł
- Hala widowiskowo – sportowa "OKRĄGLAK" (zakup wykładziny
do zabezpieczenia parkietu przy organizacji imprez masowych)
§ 6220 – Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
+ 10.000 zł
+ 10.000 zł
§4
Zwiększa się rozchody budŜetu miasta Opola na 2004 rok o kwotę 250.000 zł:
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów
+ 250.000 zł
§5
W załączniku nr 10 do uchwały Nr XXIV/210/04 Rady Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2004
roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Opola na 2004 rok ustala się aktualny plan
przychodów i wydatków środków specjalnych miasta Opola w 2004 roku:
5
Plan przychodów
- Szkoły podstawowe
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- zakupy inwestycyjne
711.200 zł
- Gimnazja
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
313.500 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego
- Przedszkola
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- zakupy inwestycyjne
- Miejski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- zakupy inwestycyjne
- Placówki wychowania
pozaszkolnego
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- zakupy inwestycyjne
Plan wydatków
961.200 zł
700 zł
31.000 zł
314.400 zł
1.250 zł
3.800 zł
3.800 zł
5.218.000 zł
5.322.350 zł
1.200 zł
30.200 zł
181.000 zł
241.000 zł
7.000 zł
15.000 zł
504.800 zł
504.900 zł
4.100 zł
35.000 zł
§6
W załącznikach nr 2 i 6 do uchwały Nr XXIV/210/04 Rady Miasta Opola z dnia
15 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Opola na 2004 rok dokonuje się
zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki
mieszkaniowej, zapisu „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne” na „Wykonanie ekspertyz
budynków mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji na lokale socjalne”.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym
dla aktów prawa miejscowego.
6