PROTOKÓŁ Z UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ Z UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
PROTOKÓŁ Z UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 8/7.2.1/POKL/2014 – dostawa prasy ślimakowej do wytłaczania oleju
w ramach projektu „Nowe Perspektywy”
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Dąbrowa 72
37 – 600 Lubaczów
tel. 508 602 663
woj. podkarpackie
NIP: 793-16-24-640, REGON: 180824075
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia był zakup prasy ślimakowej do wytłaczania oleju w ramach
realizacji projektu pn. „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji
społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Prasa ślimakowa do wytłaczania oleju powinna była spełniać następujące minimalne
wymagania techniczne: wydajność min. 5 t nasion oleistych /24 h, ilość obrotów śruby min.
40 r/min, przekładnie skrzyni biegów min. 55/13 x 34/15, silnik od 10 do 15 kW, pas B typ
min. 3x φ158, zasilanie min. 400V 50Hz, całkowite wymiary prasy min. 1,50 x 2,00 x 1,30 m.
Prasa ślimakowa do wytłaczania oleju powinna była być odpowiednia do wytłaczania oleju
z nasion wszystkich roślin oleistych.
III. TRYB ZAMÓWIENIA
Niniejsze zamówienie nie podlegało przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Łączna wartość
niniejszej usługi, została oszacowana na kwotę poniżej 30 000 euro, przy udzielaniu
niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.
IV. DATA ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA
16.07.2014 r.
V. MIEJSCE I TERMIN SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU
Sporządzenie protokołu nastąpiło dnia 25.07.2014 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VI. INFORMACJA O OFERTACH
1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 16.07.2014 r. na stronie internetowej
Zamawiającego – realizatora Projektu, stronie internetowej Gminy Lubaczów –
Beneficjenta Projektu oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
2. Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą pocztową w dniu 16.07.2014 r. do
następujących potencjalnych Wykonawców:
A) PRIMA – TECH S.C., UL. Górna 2A, 42 – 262 Kolonia Poczesna
B) Trade – Mar Export – Import, ul. Hermesa 28, 80 – 299 Gdańsk
C) FERRPOL Bracia Matuszewscy Sp. z o.o., ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63 – 900
Rawicz
3. Dnia 24.07.2014 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu
o udzielenie powyższego zamówienia. W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym
terminie nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
VII. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA
Powodem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest brak wymaganej
przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru
przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie
przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter
odwołania, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego