AmeriGas Polska Sp z o

Komentarze

Transkrypt

AmeriGas Polska Sp z o
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
Oddział w Nowej Niedrzwica
66-340 Przytoczna
Tel.: 95 748 20 38
Infolinia 801 11 77 11
Fax. 95 748 20 39
[email protected]
http://www.amerigas.pl
AUTO PORT RENICE SJ
Nowa Niedrzwica
66-340 Przytoczna
Nowa Niedrzwica, dn. 21 listopada 2013r.
Szanowni Państwo,
Rozlewnia Gazu Płynnego Nowej Niedrzwicy jest oddziałem AmeriGas Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Głównym celem AmeriGas Polska jest prowadzenie działalności gospodarczej w branży LPG poprzez import,
magazynowanie, rozlewanie, dystrybucję oraz sprzedaż gazu płynnego. AmeriGas Polska zaopatruje w swój
produkt wszystkie segmenty rynku LPG to jest: butle gazowe, zbiorniki oraz autogaz. AmeriGas Polska działa
zgodnie z ogólnymi zasadami i standardami światowymi, własnymi politykami, jednocześnie stosując
i przestrzegając przepisy krajowe..
W związku z powyższym, zgodnie z art. 261 p. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) pragniemy w niniejszym piśmie dostarczyć Państwu informacji dotyczących środków
bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu:
I.
Istniejące systemy zabezpieczeń
Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy jest zaprojektowana w oparciu o przepisy i normy polskie
dotyczące warunków budowlanych i ochrony przeciwpożarowej, a także przy zastosowaniu standardów
międzynarodowych. Zakład m.in. wyposażony jest w następujące środki zabezpieczające:

System wykrywania i sygnalizacji pożaru i wycieków gazu umożliwiający wczesne wykrycie uszkodzeń,

System awaryjnego wyłączania zakładu; w przypadku uszkodzenia instalacji lub anormalnego stanu
technologicznego – system wyłącza wszystkie pompy gazu, kompresory i zamyka wszystkie zawory
technologiczne i uruchamia akustyczną i wizualną sygnalizację alarmową,

Instalacja przeciwpożarowa wodna, składająca się z hydrantów naziemnych i z instalacji zraszaczowych
zlokalizowanych w potencjalnie najbardziej zagrożonych miejscach (zbiorniki magazynowe, stanowisko
rozładunku/załadunku cystern drogowych i kolejowych, hala napełniania butli, wewnętrzny magazyn butli);

Zawory bezpieczeństwa na zbiornikach magazynowych i rurociągach,

System instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciw wybuchowym,

Układ wyłączników awaryjnych „ALARM”.
Zgodnie z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy posiada
Politykę oraz Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym, Raport o Bezpieczeństwie oraz
Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Firma AmeriGas pragnie być kojarzona z najwyższymi standardami
AmeriGas Polska Sp. z o.o., ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa
tel. +48 22-519-19-19, fax +48 22-519-19-00, NIP 729-02-07-769, REGON 470073638
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, KRS 0000029706, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 123.822.250 zł
bezpieczeństwa dlatego wdrożyliśmy system Zarządzania Bezpieczeństwem spełniający wymagania polskiej normy
PN-N-18001:2004
oraz brytyjskiej
normy OHSAS 18001:2007 w zakresie magazynowania, napełniania,
sprzedaży i dystrybucji gazu płynnego (LPG)
w butlach i zbiornikach ciśnieniowych. Dodatkowo utrzymujemy
czynny 24 h na dobę telefon alarmowy, pod którym dyżurują specjaliści ds. technicznych i
bezpieczeństwa
służący pomocą w sytuacjach awaryjnych. Obecność tych systemów powoduje, że pracownicy rozlewni oraz jej
sąsiedzi mogą być spokojni o własne bezpieczeństwo.
II.
Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii
Uprzejmie informujemy, iż wystąpienie poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
sygnalizowane jest za pomocą wewnętrznego dźwiękowego systemu alarmowego, który może być słyszalny w
budynkach bezpośrednio sąsiadujących z obiektem. Ogłoszenie alarmu na terenie zakładu sygnalizuje włączenie
syreny alarmowej charakteryzującej się ciągłym dźwiękiem trwającym nie krócej niż minuta.
Dźwięk ciągły trwający powyżej 20 s (nie krócej niż 1 minuta)
W przypadku przybycia na teren zakładu jednostek ratowniczych nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej
przejmuje Państwowa Straż Pożarna, która może uruchomić własny system alarmowy informujący o powstaniu
poważnej awarii.
Sposób ogłaszania alarmu przez służby ratownicze w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
ZA POMOCĄ SYREN
PRZY POMOCY ROZGŁOŚNI RADIOWYCH ORAZ
OŚRODKÓW TELEWIZJI I RADIOFONII
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informacji o
zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców.
Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w przypadku uruchomienia sygnału alarmu należy:

nie zbliżać się do rejonu katastrofy,

przebywając na terenie otwartym
o zwrócić uwagę na kierunek wiatru i opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
o w razie potrzeby pomóc w opuszczeniu terenu osobom o zmniejszonej sprawności ruchowej,
o postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych, przekazywanych
przez ruchome środki nagłaśniające lub w inny sposób;

przebywając w domu, biurze, sklepie lub innym budynku należy:
o włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na częstotliwości stacji lokalnej,
AmeriGas Polska Sp. z o.o., ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa
tel. +48 22-519-19-19, fax +48 22-519-19-00, NIP 729-02-07-769, REGON 470073638
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, KRS 0000029706, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 123.822.250 zł
o wysłuchać nadanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
o wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia,
o być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji (przygotować dokumenty osobiste, odzież, leki itp.),
o Bezwzględnie wykonywać polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH DO SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ
OPERACYJNO-RATOWNICZYCH :

Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112,

Straż pożarna – 998 lub 112,

Policja – 997 lub 112,

Pogotowie wodociągowe – 994,

Pogotowie gazowe – 992,

Pogotowie energetyczne – 991,

Telefon alarmowy AmeriGas Polska – 22 519 19 59
W przypadku pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach
8 – 16. Wszelkie uwagi, zapytania można Pan również zgłaszać drogą mailową na adres Kierownika Rozlewni
P.Jacka Raczyckiego : [email protected] Powyższe informacje dostępne są również na stronie
internetowej firmy www.amerigas.pl
Z wyrazami szacunku
AmeriGas Polska Sp. z o.o., ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa
tel. +48 22-519-19-19, fax +48 22-519-19-00, NIP 729-02-07-769, REGON 470073638
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, KRS 0000029706, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 123.822.250 zł