Biuletyn 2/2014 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn 2/2014 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
BIULETYN • NR 2 • (2014)
DLA PROGRAMU „KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Wstęp
W wyniku przeprowadzonego w 2013 r. naboru wniosków realizowanych będzie
21 inwestycji na łączną kwotę dofinansowania 310,35 mln zł.
Ponadto, realizowane są dwa projekty nieinwestycyjne, ukierunkowane na wymianę wiedzy
z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz działania o charakterze edukacyjnym. Wśród beneficjentów znalazły się państwowe i samorządowe instytucje kultury, samorządy i kościoły. W niniejszym
numerze biuletynu chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami o rozpoczętych realizacjach wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu. W ostatnim czasie miały miejsce pierwsze wydarzenia, oficjalnie otwierające prace w ramach inwestycji. Odbywały się między
innymi konferencje inaugurujące oraz spotkania z dziennikarzami.
Zapraszamy do lektury!
Departament Funduszy Europejskich MKiDN
Kaplica Św. Anny – część północna – stan obecny
Fot. L. Okoński
2
3
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Ruszyły pierwsze inwestycje
Konferencja inaugurująca projekt
w Pałacu Krasińskich w Warszawie
16 lipca br. w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca
Projekt pn.: Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku realizowanego w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Projekt dofinansowany został ze środków MF EOG i N MF 2009-2014 kwotą 11,7 mln zł.
W konferencji udział wzięli Pani Prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Dyrekcja Biblioteki Narodowej, przedstawiciele Państw
Darczyńców i mediów.
Podczas wydarzenia przybliżona została historia Pałacu jak i zgromadzonych w jego murach zbiorów. Omówiony został również stan obecny obiektu oraz zidentyfikowano potrzeby, jakimi kierowała się Biblioteka Narodowa wnioskując o przyznanie dofinansowania. Przedstawione zostały
główne założenia i cele jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, zagadnienia związane
z techniką konserwacji zabytkowej substancji Pałacu Krasińskich i wykorzystaniem nowoczesnych technologii w celu zwiększenia dostępności do cennych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgromadzonych w Pałacu jak i atrakcyjności samego obiektu.
Biblioteka Narodowa
Fot. J. Zawistowski
4
5
R U S Z Y ŁY P I E R W S Z E I N W E S T Y C J E
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Konferencja Sięgając po lepszą prz(e)yszłość
w Dusznikach Zdroju
7 sierpnia br. we Wrocławiu odbyła się konferencja nt. projektu Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie
przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz
z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków, Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz reprezentanci lokalnych i regionalnych mediów. Konferencję otworzyli wspólnie Pan
Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum i reprezentująca regionalne władze samorządowe, Sekretarz Województwa Dolnośląskiego Lilla Jaroń.
Sięgając po lepszą prz(e)yszłość to wydarzenie, podczas którego przedstawione zostały m.in.
dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów finansowanych przy udziale Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dalsze potrzeby w zakresie prac
konserwatorskich zabytków Dolnego Śląska. Zagadnienia te zostały zaprezentowane na przykładzie renowacji dusznickiego młyna papierniczego i koncepcji wykorzystania tego unikatowego
obiektu na cele kulturalne. Dodatkową atrakcją zorganizowaną dla gości były warsztaty czerpania
papieru według średniowiecznej techniki.
Inwestycja Muzeum Papiernictwa o wartości 9,56 mln zł została dofinansowana w kwocie
6,68 mln zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane i konserwatorskie w budynku suszarni, zainstalowany zostanie nowoczesny system przeciwpożarowy, a zbiory muzealne poddane zostaną konserwacji oraz digitalizacji.
Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zwiększenie stopnia ochrony i udostępniania zbiorów
muzealnych, a także zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości aktywnego uczestnictwa
w kulturze i korzystania z dorobku kulturowego.
6
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Fot. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
7
R U S Z Y ŁY P I E R W S Z E I N W E S T Y C J E
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Briefing prasowy i konferencja inaugurująca
projekt w Malborku
29 września br. odbyła się konferencja pt. Zespół Kościoła NMP w Malborku – przeszłość i przyszłość, zorganizowana w ramach realizowanego przez muzeum
projektu. Konferencja poświęcona została historii Zespołu Kościoła NMP oraz
działaniom konserwatorskim i przyszłości tego obiektu. Ponadto otwarto plenerową wystawę pt. Założenia konserwatorskie rewitalizacji zespołu kościoła NMP
na Zamku Wysokim w Malborku.
Kilka dni później, 8 października br. w Malborku odbył się briefing prasowy, zorganizowany z okazji
rozpoczęcia realizacji projektu pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła
NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku. Podczas spotkania Pan Leszek Natora, inżynier kontraktu
oraz Pan Mirosław Jankowski, koordynator projektu omówili szczegóły inwestycji. Następnie dziennikarze zadali pytania związane z jej realizacją. Ponadto, zorganizowano prezentację i zwiedzanie
obiektów przeznaczonych do przeprowadzenia prac konserwatorskich: Kościoła NMP, Kaplicy Św.
Anny i Wieży Kleszej.
Inwestycja pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum
Zamkowym w Malborku o wartości 31,88 mln zł została dofinansowana w kwocie 25,96 mln zł ze
środków Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego MF EOG i NMF 2009-2014.
Celem inwestycji jest przywrócenie dawnej świetności Kościołowi pw. Najświętszej Marii Panny
na Zamku Wysokim w Zespole Zamkowym w Malborku. Zakłada się przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne oraz dendrochronologiczne. Za sprawą realizacji inwestycji powstanie
nowa przestrzeń ekspozycyjna, a zbiory (z kościoła NMP i kaplicy Św. Anny na Zamku Wysokim)
zostaną poddane digitalizacji.
8
Zespół Kościoła NMP – stan obecny
Fot. L. Okoński
9
R U S Z Y ŁY P I E R W S Z E I N W E S T Y C J E
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Konferencja prasowa w Narodowym Starym
Teatrze w Krakowie
4 listopada br. odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana z okazji rozpoczęcia realizacji projektu pn. Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym
Teatrze (Centrum Edukacji Teatralnej). W spotkaniu z dziennikarzami wziął udział
Pan Jan Klata, Dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Pani Anna Litak,
Kierownik Muzeum Starego Teatru.
MICET będzie pierwszym w Polsce muzeum o profilu teatralnym, gdzie zwiedzający będą mieli
szansę poznać zagadnienia dotyczące teatru, w tym projektowania scenografii, reżyserowania
tekstu oraz budowania roli. Inwestycja o wartości 9,75 mln zł, została dofinansowana w kwocie
8,41 mln zł ze środków Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG. Zabytkowe piwnice siedziby Starego Teatru zostaną zaadaptowane na
potrzeby przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie prezentowane będą wystawy czasowe poświęcone
historii Starego Teatru. Odnowione pomieszczenia staną się również miejscem różnorodnych
ćwiczeń warsztatowych, wprowadzających zwiedzających w sztukę teatru.
10
11
R U S Z Y ŁY P I E R W S Z E I N W E S T Y C J E
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Konferencja prasowa inaugurująca projekt
w Łazienkach Królewskich w Warszawie
5 listopada br. w Herbaciarni w Łazienkach Królewskich odbyła się konferencja
prasowa pn. Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta. Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej
ekspozycji rzeźb i realizacji programu kulturalnego. Spotkanie z dziennikarzami
zostało poświęcone inwestycji realizowanej w ramach Programu Konserwacja
i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wzięli w nim udział Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum oraz Pani Hanna Jung-Migdalska, Zastępca Dyrektora ds.
Konserwatorskich i Technicznych. Po konferencji odbyło się zwiedzanie Pałacu
na Wyspie oraz ogrodów.
Inwestycja, której głównym celem jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych
na terenie Starej Pomarańczarni o wartości 18,56 mln zł, została dofinansowana w kwocie
15,21 mln zł ze środków Programu. Pracami konserwatorskimi objęte zostaną rzeźby przy wejściu
do Teatru Stanisławowskiego, stolarka okienna oraz drzwiowa, a także elewacja. Projekt obejmuje
remont dachu oraz wymianę instalacji. Przeprowadzona zostanie również digitalizacja wnętrza
Teatru Stanisławowskiego. Przedsięwzięcie przewiduje również utworzenie dwóch nowych
ekspozycji rzeźby, przestrzeni edukacyjnej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób o różnych
niepełnosprawnościach.
Efektem realizacji projektu będzie odnowienie oraz zabezpieczenie zabytku, a także jego udostępnienie zwiedzającym jako miejsca ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby oraz Kolekcji Rzeźby Polskiej, przestrzeni działań edukacyjnych, sceny teatralnej i miejsca organizacji wydarzeń
kulturalnych.
12
Stara Pomarańczarnia
Fot. J. Kehl, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
13
R U S Z Y ŁY P I E R W S Z E I N W E S T Y C J E
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Konferencja prasowa dotycząca budowy
Międzynarodowego Centrum Kultury
Nowy Teatr w Warszawie
19 listopada br. odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu pn.
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, realizowanego w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu
z dziennikarzami wzięły udział Pani Prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy
oraz Pani Karolina Ochab, Dyrektor Naczelna Nowego Teatru. O planach względem
Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr i przyszłym repertuarze opowiadał
również Pan Piotr Gruszczyński, dramaturg Nowego Teatru.
Projekt o całkowitej wartości 27,58 mln zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 19,11 mln zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem przedsięwzięcia
jest zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Nowego Teatru oraz adaptacja zabytkowego
obiektu na siedzibę instytucji. W poprzemysłowym budynku przy ul. Madalińskiego 10/16 powstanie wielofunkcyjna przestrzeń, która posłuży do realizacji spektakli i widowisk artystycznych
o różnym charakterze i skali. Dzięki wyjątkowym konstrukcjom, które zostaną zastosowane
w obiekcie możliwa będzie każdorazowa aranżacja sceny i widowni do potrzeb danego widowiska. Za sprawą realizacji projektu Nowy Teatr uzyska niezbędną przestrzeń do prowadzenia swojej
działalności, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz wdrażania ciekawego i nowatorskiego
programu kulturalno-edukacyjnego.
Nowy Teatr w Warszawie
wizualizacja: FAMA Agencja Reklamowa Sp. z o.o
14
15
R U S Z Y ŁY P I E R W S Z E I N W E S T Y C J E
B I U L E T Y N • N R 2 • ( 2 0 1 4 ) D L A P R O G R A M U „KO N S E R W A C J A I R E W I TA L I Z A C J A D Z I E D Z I C T W A K U LT U R O W E G O ”
Wmurowanie kamienia węgielnego pod
budowę Centrum Konserwacji Wraków
Statków w Tczewie
24 listopada br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym
w Tczewie. W wydarzeniu wzięła udział Pani Prof. Małgorzata Omilanowska,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan Mieczysław Struk, Marszałek
Województwa Pomorskiego.
Podczas spotkania, dr inż. Jerzy Litwin, wieloletni dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego
uhonorowany został Nagrodą Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.
Projekt Narodowego Muzeum Morskiego, o całkowitej wartości 27,21 mln zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 22,29 mln zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nadrzędnym
celem inwestycji jest ochrona, zachowanie oraz udostępnienie morskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Centrum Konserwacji Wraków i Statków wraz z Magazynem Studyjnym
zostanie ulokowane w centrum Tczewa, gdzie działa inny oddział NMM – Muzeum Wisły. Nowa
instytucja połączy konserwację oraz funkcję wystawienniczą. W Magazynie Studyjnym prezentowane będą zabytki wielkogabarytowe, takie jak historyczne jachty oraz zachowane fragmenty
statków i łodzi.
Minister Małgorzata Omilanowska podczas uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji Wraków Statków
Fot. M. Młynarczyk
16
17
Kontakt
Operator Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. + 48 22 42 10 302
fax. + 48 22 42 10 371
Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Krzyżanowska-Piróg
tel. + 48 22 42 10 532
e-mail: [email protected]
Joanna Jurczyk
tel. + 48 22 42 10 214
e-mail: [email protected]
Marcin Skrycki
tel. + 48 22 42 10 523
e-mail: [email protected]
Piotr Giemza
tel. + 48 22 42 10 105
e-mail: [email protected]
Krzysztof Adamczyk
tel. + 48 22 42 10 305
e-mail: [email protected]
Mariusz Pulikowski
tel. + 48 22 42 10 247
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty