Instrukcja eksploatacji Nr 255/97 - Pias-Kan

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja eksploatacji Nr 255/97 - Pias-Kan
Instrukcja eksploatacji
Nr 255/97
1. Przedmiot instrukcji
Instrukcja eksploatacji zawiera opis budowy i eksploatacji nawiertek typu NN i przyrzàdu do nawiercania typu NAN.
2. Nawiertki
2.1 Dane techniczne nawiertek:
Oznaczenie
do rur
metalowych
do rur
z tworzywa
sztucznego
80/1
100/1
100/2
150/1
150/2
200/1
200/2
250/1
250/2
300/1
300/2
400/2
80/1-T
100/1-T
100/2-T
150/1-T
150/2-T
200/1-T
200/2-T
250/1-T
250/2-T
300/1-T
300/2-T
-
Ârednica nominalna
rurociàgu g∏ównego
Dn
mm
80
100
150
200
250
300
400
Ârednica odga∏´zienia
d
mm
25
25
50
25
50
25
50
25
50
25
50
50
cale
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2.2 Zastosowanie.
Nawiertki umo˝liwiajà nawiercanie ulicznych przewodów wodociàgowych
oraz wykonywanie pod∏àczeƒ bez odcinania dop∏ywu wody;
przy zastosowaniu przyrzàdu do nawiercania typu NAN.
2.3 Budowa.
Nawiertka typu NN (rys.1) posiada rozwiàzanie kostrukcyjne o uk∏adzie
poziomym, dostosowane do bocznego nawiercania ruruociàgu ulicznego,
w których ciÊnienie jest niewi´ksze ni˝ 1,6 MPa.
W nawiertk´ wbudowany jest na sta∏e zawór (1) umo˝liwiajàcy
nawiercanie rurociàgu bez odcinania dop∏ywu wody, jak równie˝ do od∏àczenia
dop∏ywu wody do konkretnego obiektu. WejÊcie dla wiert∏a w korpusie
nawiertki zabezpieczone jest od zewnàtrz korkiem (2), a od wewnàtrz
kulà gumowà (3). Siode∏kowa podstawa nawiertki odpowiada kszta∏tem
Êrednicy zewn´trznej rurociàgu ulicznego i jest z nim po∏àczona pa∏àkiem (4)
- rurociàg metalowy lub obejmà (5) - rurociàg z tworzywa sztucznego.
rys. 1.
3. Przyrzàd do nawiercania
3.1 Zastosowanie.
Przyrzàd do nawiercania ∏àcznie z nawiertkà dowolnej wielkoÊci s∏u˝y
do nawiercania otworu w rurociàgu ulicznym, celem pod∏àczenia
domowej instalacji wodociàgowej.
3.2 Budowa.
Przyrzàd do nawiercania (rys. 2) sk∏ada si´ z korpusu (1), w którym
osadzony jest obrotowo trzpieƒ 1(2) s∏u˝àcy do zamocowania wiert∏a (4).
/
Korpus przyrzàdu w dolnej cz´Êci2 posiada tulej´ ∏àcznikowà (3)
obustronnie nagwintowanà (G1 i G2) umo˝liwiajàcà zamocowanie
przyrzàdu w korpusie nawiertki (1 cal lub 2 cale).
Nawiercanie odbywa si´ za pomocà grzechotki oraz ko∏a r´cznego,
którego obrót wywo∏uje przesuw wiert∏a.
Wykonaç mo˝na otwory o Êrednicy 25 i 45 mm.
rys. 2.
Miejsce osadzenia ko∏a dociskowego
Miejsce osadzenia grzechotki
G∏ówne wymiary
A
mm
179
179
220
179
220
179
220
179
220
179
220
220
B
mm
326
336
373
365
392
400
426
430
456
460
486
525
C
mm
74
74
86
74
86
74
86
74
86
74
86
86
Masa
L
mm
117
117
130
117
130
117
130
117
130
117
130
130
kg
5
7,6
10
9,5
12
10
14
11
15
12
16
20
3.3 Wyposa˝enie.
Przyrzàd do nawiercania ∏àcznie z wyposa˝eniem umieszczony jest w specjalnym
pokrowcu przystosowanym do przenoszenia w terenie.
Sk∏ad wyposa˝enia:
• grzechotka,
• ko∏o r´czne,
• wiert∏a ∅ 25 i ∅ 45 mm,
• klucze hakowe (2 szt.),
• uszczelki (2 rodzaje po 2 szt.)
4. Warunki ekspolatacji.
W celu pod∏àczenia instalacji domowej nak∏ada si´ na rurociàg nawiertk´
(rys.1) przy równoczesnym osadzeniu uszczelki (6) mi´dzy siode∏kiem nawiertki
a rurociàgiem.
Nawiertk´ mocuje si´ do rurociàgu pa∏àkiem (4) (rury metalowe)
lub obejmà (5) (rury z tworzyw sztucznych) i skr´ca si´ nakr´tkami.
Korek (2) wykr´ca si´, a Êrub´ (7) cz´Êciowo odkr´ca aby kula (3) znalaz∏a si´
w kieszeni nawiertki. Z kolei w miejsce wykr´conego korka zamocowuje si´
przyrzàd do nawiercania, zamyka zawór (1) i wykonuje otwór w rurociàgu.
Po wycofaniu wiert∏a wkr´ca si´ Êrub´ (7) wypychajàc z kieszeni kul´.
CiÊnienie wody spowoduje natychmiastowe zamkni´cie kulà otworu wejÊciowego
dla wiert∏a. Pozwala to na wykr´cenie przyrzàdu do nawiercania, wkr´cenie korka
i Êruby do oporu.
W koƒcowej fazie nast´puje pod∏àczenie odga∏´zienia instalacji domowej.
Po wykonaniu prac dotyczàcych zainstalowania samej nawiertki, nale˝y na orzech
(poz. 8) na∏o˝yç drà˝ek (obustronnie zakoƒczony kwadratem) i rur´ ochronnà.
Po zasypaniu wykopu nale˝y zainstalowaç skrzynk´ ulicznà.
5. Konserwacja i naprawa.
Nawiertki nie wymagajà konserwacji. Przy naprawie nale˝y stosowaç fabryczne
cz´Êci zamienne, dostarczane przez Fabryk´ Wodomierzy PoWoGaz SA
w Poznaniu.
6. Odbiór i przechowywanie.
Odbiorca po rozpakowaniu nawiertki powinien sprawdziç stan przesy∏ki
z uwzgl´dnieniem: kompletnoÊci dostawy, zgodnoÊci typu i wielkoÊci z
zamówieniem i fakturà.
Nawiertki nale˝y przechowywaç w pomieszczeniu zamkni´tym, wolnym od
wszelkiego rodzaju oparów ˝ràcych, w temperaturze od 5°C do 30°C.
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA
ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznaƒ, tel. 061 8474401
e-mail:[email protected]
dzia∏ handlowy:
tel. 061 8470194
fax 061 8472548
oddzia∏ handlowo-serwisowy:
41-100 Siemianowice Âlàskie
Al. Sportowców 2
tel./fax 032 2281438