Komu należy się darmowa pomoc prawna, kto jej udziela

Komentarze

Transkrypt

Komu należy się darmowa pomoc prawna, kto jej udziela
[email protected]
Nr 45, środa 29.06.2016
Gazeta Lubuska
Siedem mitów, które blokują
karierę po pięćdziesiątce
Seniorzy, jesteście aktywni?
Dołączcie do naszego plebiscytu!
Po pięćdziesiątce jesteś tym starszym
i mądrzejszym. Jednak Twój zawodowy
rozwój jest hamowany przez
nieporozumienia i lęki. Jak sobie z nimi
radzić? Podpowiadamy
str. III
Ruszył plebiscyt na najaktywniejszego
seniora według Czytelników „Gazety
Lubuskiej”. Na zgłoszenia czekamy
do 11 lipca. O aktywnych seniorach
czytaj na stronie
str. IV
lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn – t o jedna z propozycji
nowego powszechnego wieku emerytalnego, rozważanych
przez ministerstwo finansów i omawianych w Radzie Dialogu Społecznego. Inna opcja to wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
w połączeniu ze stażem pracy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Rząd nie wyklucza, że jeden z tych wariantów zyska jego poparcie
bbb Str. II
Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach
programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo
pracy przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł.
Celem programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego mających na celu rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”
bbb Str. III
61
!!!
A W całej Polsce funcjonuje ponad 1500 punktów, w których dyżurują prawnicy
Komu należy się darmowa
pomoc prawna, kto jej udziela
Andrzej Gębarowski
[email protected]
Od początku 2016 r. na terenie
całej Polski zaczęła funkcjonować darmowa pomoc prawna,
zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jest to rezultat wejścia w życie
ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa powstała
za poprzedniego rządu, ale nowa władza nie miała zastrzeżeń
co do potrzeby jej wdrożenia.
Począwszy od stycznia 2016
funkcjonuje ponad 1500 punktów (przynajmniej po dwa
w każdym powiecie), w których
profesjonalni prawnicy świadczą najuboższym grupom społecznym nieodpłatną pomoc
prawną.
Dzięki współpracy rządu, samorządów na poziomie powiatów i organizacji pozarządowych system ten ma zagwarantować nieodpłatny dostęp
do porad prawnych na poziomie
lokalnym i przynajmniej częściowo zlikwidować barierę finansową utrudniającą lub uniemożliwiającą korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymują
m.in.:
a osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
a seniorzy po ukończeniu
65 lat,
a osoby fizyczne, którym
w okresie roku poprzedzające-
go zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
a kombatanci oraz weterani,
a osoby, które w wyniku klęsk
żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji
zagrożenia lub poniosły straty.
Co ważne, fundusze na realizację tego zadania pochodzą
z budżetu państwa, co daje
gwarancję stałego finansowania. Konkretnie: z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów poprzez
udzielanie dotacji celowej powiatom.
Kto może udzielić darmowej pomocy? Głównie adwokaci i radcowie prawni (na podstawie umowy zawartej z powiatem), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub
radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z kolei w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (a może ich być nawet połowa z ponad 1500) porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – oraz absolwenci wyższych studiów
prawniczych, posiadający co
najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności
związanych ze świadczeniem
pomocy prawnej.
Więcej a str. II–III
Wsparcie na etapie przedsądowym
Od 1 stycznia nieodpłatna
pomoc prawna należy się m.in.:
osobom posiadającym ważną
Kartę Dużej Rodziny,
seniorom po ukończeniu 65 roku życia,
osobom fizycznym, którym w okresie roku
poprzedzającego zwrócenie się o pomoc
zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
kombatantom i weteranom,
osobom, które w wyniku klęsk
żywiołowych, katastrof naturalnych
lub awarii technicznych znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Osoby te mogą zgłosić się do jednego
z ponad 1500 punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, rozsianych po całym
kraju. Ich spis znajduje się na stronie
www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl
INFOGRAFIKA: TOMASZ FRĄCZEK, FOT. 123RF
Temat tygodnia
II • Masz
Ludzie
prawo
Listy do redakcji
Jeśli masz propozycje tematów do naszego tygodnika,
napisz: al. Niepodległości 25,65-042 Zielona Góra
lub zadzwoń - nr 68 324 88 18 albo wyślij e-mail
na [email protected]
W indywidualnych sprawach emerytalno - rentowych należy
kontaktować się z oddziałem ZUS-u
lub z Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00.
Mam instrukcję w kilku językach,
tylko tej po polsku nie mogę przeczytać
Chciałbym odnieść się do instrukcji drukowanej na etykietach
środków chemicznych. Ostatnio kupiłem odplamiacz do tkanin.
Była tam instrukcja użycia tego preparatu napisana w kilku językach. Butelka z odplamiaczem jest stosunkowo mała, więc zbyt
dużo treści nie da się tam zmieścić. W efekcie ja (starszy pan – lat
62) mam olbrzymi problem z odczytaniem instrukcji w języku
polskim. Ja wiem, że obowiązek umieszczania napisów w kilku
językach wynika z przepisów unijnych, ale prowadzi to do tego,
że nie mogę się niczego dowiedzieć, bowiem napisy po polsku są
tak małe, że aż nieczytelne.
JANUSZ BUCZEK
Lekarze powinni sobie zdawać sprawę,
że szpital to także miejsce dla odwiedzających
Byłam niedawno w jednym z łódzkich szpitali, a potem w drugim. W tym pierwszym, wchodząc do pokoju lekarzy, za każdym
razem czułam się jak intruz. Żadnej zachęty ze strony medyków,
tylko grymas niezadowolenia, że przeszkadza im się w pracy.
A przecież powinni wiedzieć, jak to jest, gdy ma się bliskiego
w szpitalu – człowiek chce dowiedzieć się o nim jak najwięcej,
a często musi wyrywać od lekarzy podstawowe informacje.
W drugim szpitalu było zupełnie inaczej. Gdy wchodziłam, witały
mnie uśmiechy i zachęta do rozmowy. Rozumiało się samo przez
się, że jako osoba bliska choremu chcę być dobrze poinformowana o jego stanie. Dodam, że oba szpitale są publiczne i zapewne
w obu lekarze zarabiają podobne pieniądze.
Skąd więc różnica? Czy wynika z oczywistego faktu, że lekarz lekarzowi nierówny, czy może z odmiennej kultury pracy, narzuconej przez dyrekcję?
Nie wiem, ale myślę, że lekarze zawsze powinni sobie zdawać
sprawę, że szpital to nie tylko miejsce dla chorych i dla personelu
medycznego, ale także dla odwiedzających.
ZUZANNA MORDKOWSKA
Czy była żona dostanie alimenty od męża
Patrycja Wacławska
redaktor tygodnika
„60 plus”
Mój mąż od dawna miał skłonność do zdrady. Wiedziałam o tym,
ale póki dzieci były w domu, nie chcieliśmy się rozwodzić. Później
miałam nadzieję, że jesteśmy już w tym wieku, że rozstanie wywietrzało mężowi z głowy. Okazało się jednak, że jest inaczej. Zawsze zarabiałam znacznie mniej od męża. Zupełnie nie wiem, jak
poradzić sobie – również finansowo – w sytuacji, kiedy mąż na stare lata zostawił mnie samą i związał się z inną kobietą. Czy są jakieś
przepisy, które pozwalałyby mi domagać się od męża alimentów?
CZYTELNICZKA
Były współmałżonek (żona lub mąż) może domagać się płacenia
alimentów, jeżeli nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i znajduje się w niedostatku albo rozwód
spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (choć
nie musi to oznaczać niedostatku), a jego były współmałżonek został uznany za osobę wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Obowiązek płacenia alimentów wygasa, gdy były współmałżonek na rzecz którego płacone są alimenty, ponownie wstąpi
w związek małżeński. Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie była uznana za winną rozkładu pożycia, obowiązek
wygasa także po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, niezależnie
od tego czy otrzymujący alimenty zawarł nowy związek małżeński, czy też tego nie zrobił. Pięcioletni okres może zostać przedłużony przez sąd na żądanie osoby korzystającej z alimentów, jeśli
zaistnieją wyjątkowe okoliczności, które będą to uzasadniały. ¹
Gazeta Lubuska
Środa, 29 czerwca 2016
www.gazetalubuska.pl
W jakich sprawach m
liczyć na darmową po
A Porada nie może dotyczyć m.in. spraw podatkowych związanych z prow
Temat tygodnia
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
Andrzej Gębarowski
[email protected]
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
Darmowa pomoc prawna udzielana jest w przeciętnym wymiarze pięciu dni w tygodniu przez
co najmniej cztery godziny
dziennie.
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna polega na:
a udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
a przedstawieniu propozycji
sposobu rozwiązania problemu prawnego;
a pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej (nie obejmuje
pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba
uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
a sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie
od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna
nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
przedstawienie propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy prawnej (nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu
sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
sporządzenie projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest w punktach
wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Informacji o konkretnym miejscu
i godzinach otwarcia punktów
należy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej starostw
powiatowych. Wykaz powstałych punktów pomocy prawnej
z podziałem na województwa,
adresami i godzinami otwarcia
(na interaktywnej mapie Polski)
można też znaleźć na stronie
www.darmowapomocprawna.
gov.ms.pl.
Na tej stronie internetowej
znajdują się również informacje
komu, w jakich przypadkach
i w jakim zakresie przysługiwać
będzie nieodpłatna pomoc. Ze
strony pobrać można podstawowe formularze oraz wzory
pism wykorzystywanych w
urzędach i sądach, a także poradniki i materiały edukacyjne
kierowane do wszystkich tych,
którzy chcą lepiej poznać swoje prawa.
Ustawa przewiduje także
działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej
obywateli. Zadania z tego zakresu mogą być realizowane
przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców
prawnych, notariuszy, komorników sądowych i doradców
podatkowych – wyłonionych
w trybie otwartego konkursu
ofert.
Wdrożenie ustawy z 5 sierpnia kończy długoletnie wysiłki
zmierzające do wprowadzenia
nieodpłatnej pomocy prawnej.
nimalnym stażem pracy ubezpieczonego w wysokości 35/40 lat”.
Wiceminister rodziny i pracy Marcin
Zieleniecki poinformował, że jeśli
obniżony wiek emerytalny zostanie
połączony z minimalnym stażem
pracy, możliwe będzie przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia w budżetówce w 2017
roku. „Oczywiście nie jest tak, że nie
są rozpatrywane warianty alternatywne” – dodał Marcin Zieleniecki.
Z kolei minister finansów Paweł
Szałamacha powiedział, że podczas
wypracowywania stanowiska rządu
wobec projektu prezydenckiego
obniżenia wieku emerytalnego
przedłożył scenariusze, które warto
rozważyć. Są to opcje rozważane
również w Radzie Dialogu Społecznego – jedna dotycząca wieku 61 dla
kobiet i 66 lat dla mężczyzn, druga
dotycząca wieku 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn w połączeniu
ze stażem pracy 35 lat dla kobiet
i 40 lat dla mężczyzn.
Projekt ustawy uszczelniającej ściągalność abonamentu prawdopodobnie trafi pod obrady Sejmu na jego drugiej lipcowej sesji, zaś we
wrześniu ustawa ma szanse wejść
w życie. Zapytany o metody poprawienia niskiej ściągalności abonamentu, Krzysztof Czabański odpowiedział, że w żadnym wypadku nie
chodzi o to, aby ktokolwiek sprawdzał w mieszkaniach, czy ktoś ma
telewizor czy radio. „Są różne metody – urzędy skarbowe, gdyby to one
dokonywały tych sprawdzeń, mają
różne metody sprawdzania – choćby poprzez bazę abonentów telewizji kablowych i inne bazy” – dodał
wiceminister.
Co w prawie piszczy
Rząd rozważa różne warianty obniżenia wieku
emerytalnego. Metody
uszczelnienia abonamentu
rtv . Efekt podwyżki płacy
minimalnej. Informacja
ZUS o stanie konta.
b Ministerstwo rodziny i pracy
przyznało, że w ostatnim czasie
rozważana jest możliwość połączenia obniżonego wieku emerytalnego ze stażem pracy. Trwają
prace nad analizą kosztów
wszystkich proponowanych rozwiązań, w tym również połączenia „obniżonego wieku emerytalnego w wysokości 60/65 lat z mi-
b Jak już informowaliśmy, nie będzie na razie zapowiadanej powszechnej opłaty audiowizualnej.
W przyszłym roku nadal będzie
obowiązywać opłata abonamentowa, ale mechanizm jej pobierania zostanie uszczelniony – zapowiedział wiceminister kultury
Krzysztof Czabański.
Gazeta Lubuska
Środa, 29 czerwca 2016
można
omoc
Siedem mitów, które blokują
karierę po pięćdziesiątce
INFOGRAFIKA: TOMASZ FRĄCZEK, FOT. 123RF
b W Sejmie odbyło się pierwsze
czytanie rządowego projektu
ustawy wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla umów
zlecenia.
Projekt przewiduje, że stawka będzie wynosić 12 zł za godzinę, ale ta
kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę
na etacie. Ponieważ w 2017 r. będzie
obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego, również
godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana. W przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017 r. w wysokości 2.000 zł, jak
kosztów związanych z uzyskaniem pomocy adwokackiej
w przypadku postępowania sądowego lub pozasądowego.
Kryteria przyznawania bezpłatnej pomocy prawnej są jednak
rygorystyczne i zależne od kategorii sprawy oraz dochodu
beneficjenta – każdy przypadek
jest tam rozpatrywany indywidualnie.
W Niemczech decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmuje sąd. Na podstawie faktów
i dokumentów przedstawionych
przez wnioskodawcę sąd sprawdza, czy ma on prawo do wsparcia w ramach Programu Doradztwa Prawnego oraz w zakresie
opłat sądowych.
aaa
Punkty darmowej pomocy
prawnej działają już od sześciu
miesięcy. Jakie są uwagi do ich
funcjonowania i generalnie – jak
ocenia się całą ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej? Opinie
są zróżnicowane, z przewagą
tych krytycznych. Z wielu ośrodków dochodzą sygnały o niewielkim zainteresowaniu darmową pomocą. Często zwraca
się uwagę na to, że krąg uprawnionych jest zbyt wąski, zaś osoby obecnie uprawnione oczekują zwykle kompleksowej pomocy, a nie okazjonalnych podpowiedzi. Pojawiły się też postulaty, aby nieodpłatna pomoc mogła być udzielana w kancelariach
prawniczych. Środowiska prawnicze już na etapie przygotowania ustawy krytykowały zbyt
szeroki dostęp do kręgu uprawnionych do udzielania pomocy
– dotyczy to zwłaszcza punktów
prowadzonych przez organizacje pozarządowe. a
to zapowiedział rząd, minimalna
stawka godzinowa wyniosłaby 13 zł.
Minimalna stawka godzinowa ma
mieć zastosowanie do wszystkich
umów, bez względu na sposób
ustalania wynagrodzenia – według
stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.
b Jak już informowaliśmy, ZUS
rozpoczął wysyłkę „Informacji
o stanie konta ubezpieczonego
w ZUS”.
Otrzyma ją każdy urodzony po 31
grudnia 1948 r., na którego koncie
w ZUS zaewidencjonowano choćby
jedną składkę. a
AG
Po 50-tce jesteś tym starszym
i mądrzejszym. Jednak Twój
zawodowy rozwój jest hamowany przez nieporozumienia
i lęki. Jak sobie z nimi radzić?
Wystarczy krótkie podsumowanie: co najmniej dwie dekady
doświadczenia zawodowego,
bogaty wachlarz kwalifikacji
i umiejętności, kalendarz pełen
kontaktów oraz mnóstwo wydeptanych ścieżek. Słowem,
wszystko to, czego pracownicy
na początku kariery zazdroszczą starszym kolegom. Czemu
więc po pięćdziesiątce tak bardzo boimy się zaryzykować
i zmienić pracę?
Wszystko przez „mądrości
ludowe”, którym dajemy się
pokonać. Wierzymy, że inny
pracodawca uzna, że jesteśmy
za starzy albo zbyt kosztowni.
W każdym wieku zasługujemy
na zawodową satysfakcję.
„Jestem za stary”
Pracowników po pięćdziesiątce
zwykle łapie ten lęk. Odrzucają
potencjalne oferty, uważając, że
wiek ich dyskwalifikuje. Jeśli
uważamy, że wiek jest naszą słabą stroną, skupmy się na tych
mocnych. Zadajmy sobie kilka
ważnych pytań: Czy mam wymagane kwalifikacje? Co mogę
zaproponować pracodawcy? Co
mnie wyróżnia? I tym należy
grać w CV, a także podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Pamiętaj
Aby nie dopuścić do zablokowania
swojej kariery w dojrzałym wieku,
nie możesz:
twierdzić, że jesteś za stary;
postrzegać siebie jako mniej produktywnego niż młodsi pracownicy;
zakładać, że mniejsza odpowiedzialność w nowej pracy
jest czymś niekorzystnym;
w przypadku zmiany pracy
twierdzić z góry, że nie spodoba
Ci się nowy szef albo nie zaakceptuje
Twoich warunków finansowych
„Pracę dostaje się
po znajomości”
Trochę w tym prawdy, ale tylko trochę.
– Polacy uważają, że to najczęstszy sposób zdobycia pracy. W rzeczywistości równie
często znajduje się ją, odpowiadając na ogłoszenie czy korzystając z pomocy rekrutera – mówi Bartosz Struzik z międzynarodowego serwisu z ofertami
pracy MonsterPolska.pl.
Znajomości, które kojarzą
się głównie negatywne, dziś rozumiane są inaczej i znacznie
szerzej. Chodzi o budowanie
sieci kontaktów zawodowych
i bycie poleconym ze względu
na swoje kwalifikacje. Poza tym
lepiej sięgać po kilka metod, zamiast ograniczać się do jednej.
„Postrzegany jako mniej
produktywny niż młodsi”
To mit, który nie ma potwierdzenia w faktach. Ale jeśli dopada, można go łatwo zwalczyć
– aktywnością. Warto pokazać
swoją innowacyjność, łatwość
liderowania, sprawiania, że
sprawy zostają załatwione.
Przywołać przykłady ulepszeń,
które się zastosowało czy projektów, które przyniosły firmie
oszczędności lub zysk.
„A co, jeśli nie będę tak
samo ważny?”
Myśl o zmianie pracy po pięćdziesiątce rodzi obawę: a co, jeśli nie będę tak samo ważny?
– Przebijanie się na nowo
może odstręczać. Z drugiej strony, często zaczynamy karierę
INFOGRAFIKA: TOMASZ FRĄCZEK, FOT. 123RF
Sprawy pracownicze
wadzeniem działalności gospodarczej
Od ponad dekady omawiano
propozycje konkretnych rozwiązań, zaś złożenie projektu planowało kilku ministrów sprawiedliwości; udało się to dopiero Cezaremu Grabarczykowi.
Czas był najwyższy – unijne instytucje od dawna wytykały Polsce, że nie oferuje najuboższym
obywatelom darmowego dostępu do prawnika na etapie przedsądowym, co stało się standardem w wielu innych krajach Unii
Europejskiej.
Na przykład w Norwegii
państwo może pokryć część
TwojaLudzie
praca • III
www.gazetalubuska.pl
w bardzo młodym wieku i dochodzimy do miejsca, w którym wcale nie czujemy się dobrze. Nowa praca to szansa
na reset, nowy początek – mówi ekspert MonsterPolska.pl.
Poza tym, jeśli nowe zajęcie
będzie dawało satysfakcję, to
mniejsza odpowiedzialność nie
musi być wcale zła. Może pozwolić złapać oddech i pożyć
własnym życiem.
„Nie spodoba mi się
młodszy szef”
Nie warto od razu zakładać takiego scenariusza przy zmianie
przełożonego. Jeśli pracownik
jest doceniany za swoją pracę,
wiek przełożonego nie ma żadnego znaczenia.
„Pracodawcę odstraszą
moje płacowe wymagania”
„Za dużo” zależy tylko od tego,
co mamy do zaoferowania. Jeśli domagamy się wysokiego
wynagrodzenia, musimy przekonać potencjalnego pracodawcę, że robi dobry interes.
Musi wiedzieć, jak skutecznego pracownika dostanie w zamian.
„Za późno na radykalną
zmianę”
Nigdy nie jest za późno dla kogoś, kto nie pozwala sobie
na zapadanie w zawodowy letarg. Jeśli się stawia na rozwój,
jest otwartym na naukę, podejmuje ryzyko – każde nowe zadanie jest do zrealizowania.
a OPR. WG
Nowa edycja programu budowy domów pobytu
Warto wiedzieć
Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu „Senior-WIGOR” na lata
2015–2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej
przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł.
Celem programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego mających na celu rozbudowę sieci
Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. Pomoc ma trafić zwłaszcza do tych samorządów, które
mają niskie dochody lub wysoki odsetek seniorów w populacji ogółem albo też brakuje
na ich terenie infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.
Program adresowany jest
do osób niepracujących w wieku
60 plus. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Znajdą się w nim pomieszczenia
do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem rtv oraz komputerem). Zapewniony będzie też ciepły posiłek.
W 2016 r. pieniądze w ramach programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:
a moduł I konkursu– utworzenie i/lub wyposażenie oraz
ewentualne zapewnienie
funkcjonowania Dziennego
Domu „Senior-WIGOR”,
a moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania
już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.
Wymagany wkład własny
samorządu to minimum 20
proc. wartości projektu.
Samorząd może uzyskać
jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc.
całkowitego kosztu realizacji
zadania, które nie może być
wyższe niż 250 tys. zł.
Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys.
zł, natomiast na wyposażenie
domu jednorazowa kwota dotacji nie może być wyższa niż 70
tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana jedna
trzecia kosztów utrzymania seniora w Dziennym Domu, ale nie
więcej niż 200 zł miesięcznie.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu.
Oferty wyłącznie w formie
papierowej należy składać/przesyłać na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego,
z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR – Edycja 2016” od dnia
ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016
roku (decyduje data wpływu).
Pytania dotyczące programu oraz konkursu ofert należy
kierować na adres [email protected] Szczegółowe informacje na temat programu będzie można uzyskać
również w terminie do dnia 30
czerwca 2016 r. pod numerem
telefonu 22 661 18 82 oraz 22 661
18 59, w godzinach 9–15 od poniedziałku do piątku.
Przypomnijmy, że do 2020 r.
resort pracy chce przeznaczyć
360 mln zł na utworzenie całej
ogólnopolskiej sieci domów pobytu i klubów seniora.
Średni udział ludności w wieku powyżej 65. roku życia w Polsce w ogólnej liczbie ludności
wynosi ok. 15 proc., przy czym
w grupie kobiet jest wyższy i wynosi 18 proc. Najwyższy udział
kobiet po 65. roku życia w ogólnej liczbie ludności dotyczy
Łódzkiego (20 proc.) oraz Lubelskiego i Świętokrzyskiego (po 19
proc.). a AG
Na podstawie materiałów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej.
IV • Dbaj
IV • Ludzie
o zdrowie
Gazeta Lubuska
Środa, 29 czerwca 2016
www.gazetalubuska.pl
Dobra zabawa z sukcesami
a Zielonogórzanie zajęli czwarte miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów – YOU WIN.
Plebiscyt
Jakub Lesiński
Kraków przyciągnął seniorów
z całego kraju. Wcześniej odbywały się lokalne eliminacje, co
stanowiło pewną nowość (rok
temu był tylko finał).
Lubuszanie wystąpili pod szyldem Zielonej Góry, chociaż
część z nich na co dzień mieszka w innych miastach naszego
regionu. Oprócz nich w zawodach wystąpili także ludzie
z Gdyni, Torunia, Rybnika, Krakowa i Wrocławia. Zwyciężyli
przedstawiciele grodu Kopernika. Nasi nie wypadli źle na tle
rywali i zdobyli w sumie 15 medali. Dało im to lokatę tuż za podium. - Panowała bardzo wysoka temperatura. Pomimo sporego upału zawodnikom dopisywały humory. Nasz występ
uważam za udany. Spełniliśmy
ustalone wcześniej założenia,
więc można powiedzieć, że plan
został wykonany - komentował
Jerzy Duber, organizator wcześ-
FOT. MATERIAŁY JERZEGO DUBERA
[email protected]
b Rodzinne zdjęcie reprezentacji Zielonej Góry na zawodach w Krakowie. Nasi zdobyli 15 medali.
niejszych, lokalnych eliminacji
olimpiady i jednocześnie jej
uczestnik. - Myślę, że wszyscy
doskonale się bawili. Była to
okazja do nawiązania nowych
znajomości. Organizacja była
świetna. Oprócz emocji sportowych, był także czas na wrażenia artystyczne. To był bardzo
udany wyjazd. Liczymy na to,
że może przyszłym roku uda
nam się osiągnąć jeszcze lepszy
wynik - ocenił senior.
Na starcie nie zabrakło ludzi, którzy biorą udział w plebiscycie na „Najaktywniejszego seniora według Czytelników Gazety Lubuskiej”. Sta-
wali na podium i przywieźli
do domu laury.
Nasza zabawa rozkręca się
z dnia na dzień i trwa w najlepsze. Cały czas można dołączyć
i zgłosić swoją kandydaturę.
Wystarczy wejść na stronę
internetową
„Gazety
Lubuskiej” i wypełnić zamiesz-
czony tam formularz lub wysłać maila na adres [email protected] Należy podać dane kontaktowe,
krótki opis swojej aktywności
oraz dołączyć zdjęcie dobrej jakości. Mają Państwo czas do 11
lipca. Głosować można na dwa
sposoby: poprzez naszą stronę
internetową - do 4 lipca oraz telefonicznie - do 29 lipca. Jeden
wysłany SMS to dziesięć głosów. Koszt wiadomości to 2,46
zł z VAT. Wystarczy wpisać hasło: SENIOR. (tu wpisujemy numer swojego faworyta).
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody tj. tytuł „Najaktywniejszego Seniora według
czytelników Gazety Lubuskiej”,
dyplomy, puchary i wydawnictwa albumowe naszej gazety.
Kolejne sylwetki naszych kandydatów będą prezentowane
w następnych dniach. Laureatów poznamy 1 sierpnia. Aktualna klasyfikacja oraz wszystkie informacje dotyczące plebiscytu znajdują się na stronie:
www.gazetalubuska.pl/senior
Tam dostępny jest również regulamin.
Medaliści z krakowskiego
finału będący uczestnikami
naszego plebiscytu: złoto wywalczyli - Danuta Hołowińska
(SENIOR.53) - bieg na 60 m;
Leokadia
Dalecka
(SENIOR.43) - rzut piłeczką palantową;
Grażyna
Wyczałkowska (SENIOR.49) skok w dal; Duber (SENIOR.41) - pchnięcie kulą wszyscy z Zielonej Góry; Roman Wączek z Gorzowa (SENIOR.35) - tenis stołowy. Srebro zdobyli Bogdan
Maćkowiak z Gorzowa (SENIOR.36) - tenis stołowy; Krystyna Groszek Wiktorowicz
(SENIOR.55) - bieg na 400m ,
Ireneusz Nowak (SENIOR.45)
- pchnięcie kulą - wszyscy
z Zielonej Góry. Brąz wywalczyli - Jan Nowak (SENIOR.34) z Międzyrzecza - tenis
stołowy;
Joanna
Toczewska (SENIOR.5) nordic walking; Mariusz Marczak (SENIOR.50) - bieg
na 400m; Zofia Dobrzyńska
(SENIOR.44) - rzut piłeczką
palantową - wszyscy z Zielonej Góry. a ¹
Materiał informacyjny Centrum Okulistycznego OCULISTIC w Zielonej Górze
Z016003749B
Wzrok – osobisty skarb
– Utrata wzroku wyłącza z wykonywania zawodu – przestrzega specjalista chorób oczu Rafał Paczała.
Dlatego oczy trzeba badać i dbać o nie, aby we wczesnym stadium choroby móc ją pokonać.
się o tym pomyśli, to może
niejedną osobę przerazić
– opowiada lekarz Rafał
Paczała, specjalista chorób
oczu z Zielonej Góry, który
przyznaje, że sam stara się
nie patrzeć na słońce bez
okularów i odpowiednio
się odżywiać.
AMD to zwyrodnienie
plamki żółtej. Jest to jedna z najczęściej występujących chorób siatkówki
oka i najpowszechniejsza
przyczyna utraty widzenia osób po 50. roku życia. Tymczasem wczesne
stadium choroby może
przebiegać bezobjawowo
i u większości pacjentów
nie występują problemy
z widzeniem. Zaniepokoić
powinny mroczki czy błyski, a już na pewno sytuacje, w których proste linie,
na które patrzymy, wydają
się załamywać. Architekt
w takiej sytuacji nie może
rysować projektu, fotograf
nie widzi obrazu przez
obiektyw. – W ich przypadku, tak jak i każdego z nas,
utrata wzroku wyklucza
z wykonywania dotychczasowego zawodu. Gdy
Kiedy nie dbamy o oczy
Wystawianie oczu na działanie ostrego słońca, a także zmiany miażdżycowe,
nadmiar cholesterolu we
krwi, nadwzroczność, palenie tytoniu i nadciśnienie
tętnicze mają wpływ na
wystąpienie choroby. Badania wykazują, że AMD
nieco częściej występuje
u kobiet, a zmiany mogą
pojawić się już po 40. roku
życia. Choroba jest też przekazywana genetycznie.
W ciężkiej postaci choroby
AMD – wysiękowej, kiedy
pogorszenie widzenia następuje szybko, stosuje się
comiesięczne zastrzyki do
oka, aby zatrzymać utratę
wzroku. Dlatego, aby nie
dopuścić do tej choroby
siatkówki, bardzo ważna
jest diagnostyka. Badania wykazują, że w ponad
80 proc. przypadków we
wczesnym stadium chorobę można zatrzymać,
a u większości uzyskać
poprawę widzenia. Jest to
możliwe dzięki zabiegowi
laserem 2RT. – To rzeczywiście jest rewolucja – stwierdza doktor Rafał Paczała.
– Badania kliniczne wykazały, że terapia laserem 2RT
minimalizuje lub zmniejsza liczbę druzów. Są to
złogi metabolitów, które
powstają pod nabłonkiem
barwnikowym i w sposób
powolny uszkadzają światłoczułe komórki siatków-
ki. Pacjent w środku pola
widzenia może widzieć
zakrzywiający się obraz,
ciemną plamę, mroczki.
Dzięki zabiegowi druzy się
zmniejszają, a widzenie
poprawia – wyjaśnia lekarz.
Siatkówkę można leczyć
Zabieg polega na naturalnym procesie stymulacji
regeneracji siatkówki oka.
Za pomocą nanosekundowych impulsów światła laserowego o niskiej energii
wywołane jest pożądane
działanie
terapeutyczne. Zabieg jest bezbolesny i można go powtarzać
w razie potrzeby. Jest też
nieinwazyjny i bezpieczny
dla pacjenta. Po wszystkim
można wrócić do codziennych czynności. Tego typu
lasery są dwa w Polsce,
w tym jeden w naszym regionie, w Zielonej Górze.
Jak wykryć chorobę? Trzeba udać się na kontrolną
wizytę do okulisty – na
badanie dna oka oraz OCT,
którego celem jest analiza
wszystkich warstw siatkówki pod kątem występowania choroby.
Chorych na AMD przybywa. W Polsce ponad milion
osób ma zdiagnozowaną
chorobę.
Wystarczy tak niewiele by
wykryć, leczyć i skutecznie zapobiec zwyrodnieniu plamki żółtej. Chorobę
można pokonać i cieszyć
się dobrym widzeniem.
Więcej informacji uzyskasz
w Centrum Okulistycznym
OCULISTIC w Zielonej
Górze, tel. 795 950 595 lub
na www.laser-2rt.pl.

Podobne dokumenty