Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 192698-2015 z dnia 2015

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 192698-2015 z dnia 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 192698-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk
Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotu MIG-29 oraz do
śmigłowca W-3 SOKÓŁ szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w zał. nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY. 3. Przedmiot...
Termin składania ofert: 2015-08-06
Numer ogłoszenia: 199638 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192698 - 2015 data 29.07.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Jednostka Wojskowa 1131, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 261 553 505,
fax. 261 553 520.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotu MIG-29 oraz
do śmigłowca W-3 SOKÓŁ szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w zał. nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY. 3.
Przedmiot zamówienia podzielono na 15 zadań: Zadanie nr 1 - Zagłuszki - w ilościach
i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 2 - Zagłuszki - w
ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 3 Zagłuszki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie
nr 4 - Drobne elementy metalowe - śruby - w ilościach i asortymencie opisanym w
załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 5 - Drobne elementy metalowe - podkładki - w
ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 6 - Drobne
elementy metalowe - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do
SIWZ; Zadanie nr 7 - Zestawy materiałów do wymiany zespołów SP - w ilościach i
asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 8 - Żarówki lotnicze w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 9 Części elektroniczne - bezpieczniki - w ilościach i asortymencie opisanym w
załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 10 - Części elektroniczne - wyłączniki - w
ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 11 - Części
elektroniczne - przełączniki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2
do SIWZ; Zadanie nr 12 - Części elektroniczne - diody - w ilościach i asortymencie
opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 13 - Części elektroniczne - armatura
sygnalizacyjna - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
Zadanie nr 14 - Anteny AT/P do śmigłowca W-3 - w ilościach i asortymencie
opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 15 - Anteny AT/P do śmigłowca W3 - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną ilość zadań, przy czym oferty
dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne. Oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach
zostaną odrzucone. 4. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1. części zamienne dostarczone w ramach niniejszego postępowania muszą być
zgodne z aktualną dokumentacją techniczną producenta samolotu MiG-29 (zadanie 113) oraz śmigłowca W-3 Sokół ( zadanie 14-15). Wszystkie artykuły będą posiadały
dokumentację techniczno-eksploatacyjna sporządzoną w języku polskim. 4.2. Części
zamienne będące przedmiotem zamówienia powinny być dostarczone wraz z
oryginalnymi dokumentami producenta (np. metryka, certyfikat jakości itp.)
potwierdzającymi spełnienie wymagań dokumentacji technicznej, produkcyjnej lub
odpowiednich norm. 4.3. Zamawiający dopuszcza dostawę części wyłącznie nowych.
Nie dopuszcza dostawy części po remoncie. Części zamienne będące przedmiotem
zamówienia muszą być fabrycznie nowe z produkcji 2013, 2014, 2015 roku, z
wyjątkiem wyrobów gumowych, takich jak: przewody gumowe, uszczelki gumowe
itp., które muszą być z produkcji 2014/2015 roku. 4.4. Wymagany przez
zamawiającego minimalny okres gwarancji części wymienionych w zał. nr 2 do SIWZ
nie może być krótszy niż 24 miesiące - licząc od daty odbioru części przez
zamawiającego. Wszystkie terminy gwarancji winny być liczone od daty podpisania
protokołu przyjęcia-przekazania przez zamawiającego. 4.5. zamawiający wymaga, aby
wykonawca do każdej części śmigłowca W-3 Sokół ( zadanie 14-15) dostarczył
wystawioną przez producenta: metrykę zawierającą co najmniej: - nazwę części; - typ;
- nr fabryczny; - datę produkcji; - resurs techniczny - jeśli występuje; lub dokument
wystawiony przez wykonawcę zawierający analogiczne dane jak w ppkt. 4.5. ppkt a)
4.6. zamawiający wymaga, aby wykonawca do każdej części MiG 29 (zadanie 1-13)
dostarczył wystawiony przez producenta: Certyfikat of Conformity tzw. Certyfikat
zgodności; dla zadania nr 8 pozycja 1, 2, 8, 9 - żarówki lotnicze - zamawiający
wymaga, aby wykonawca do każdej wymienionej pozycji dostarczył metrykę wyrobu.
Uwaga: W przypadku dostarczenia kopii w/w dokumentów, zamawiający wymaga,
aby kopia była poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy. 5. Odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia
dokona RPW wyznaczone przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i
Kodyfikacji na podstawie klauzul jakościowych zawartych w załączniku nr 8 do siwz.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić RPW o gotowości do odbioru przedmiotu
zamówienia na co najmniej 5 dni roboczych przed jego planowanym terminem.
Warunkiem koniecznym przyjęcia dostawy przez Zamawiającego będzie
przedstawienie przez Wykonawcę protokołu odbioru jakościowego wystawionego
przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe. 6. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert na części równoważne (zamienniki) dla zadania 1-13 części do samolotu MiG29. Przez ofertę równoważną zamawiający rozumie części zamienne o parametrach i
standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do części
wskazanych (pożądanych) przez zamawiającego i jednocześnie dopuszczonych do
stosowania przez producenta samolotu Mig-29 oraz które zostały dopuszczone do
eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP przez uprawnione organy. Ciężar udowodnienia
równoważności spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równoważną wykonawca
będzie zobowiązany wskazać w ofercie pozycje, w zakresie których oferuje części
równoważne, podać typ i nr katalogowy tych części, które oferuje - w zał. nr 2 SIWZ
(formularz cenowy) wykonawca wypełni kolumnę nr 8. W przypadku braku wpisu w

kolumnie 8 zamawiający będzie uważał, że wykonawca zaoferował część wymaganą
przez zamawiającego ujętą jako pierwszą. Ponadto, składając ofertę równoważną
wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, oddzielnie dla każdego
zadania, wykaz pozycji, do których proponuje części równoważne (zamienniki), typ i
nr katalogowy części równoważnej (zamiennika) oraz podstawę do stosowania
zamiennika (pozycja z katalogu producenta samolotu, zezwolenie producenta, wykaz
elementów zamiennych producenta lub aktualny biuletyn wprowadzający zmianę, itp.)
(załącznik nr 6 do siwz - wykaz pozycji równoważnych). 7. Dostawa powinna być
zrealizowana przez dostawcę do magazynu Zamawiającego znajdującego się na
terenie 23BLT w Mińsku Mazowieckim w dniach pracy Zamawiającego (od
poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 00 - do 14:00. 8. O dokładnym terminie
dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego minimum z dwudniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub faksem).
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt.
Do momentu odbioru asortymentu przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego niebezpieczeństwo związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi
Wykonawca. 10. Z tytułu załadunku, transportu oraz rozładunku materiałów
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 11. Warunkiem koniecznym
przyjęcia dostawy przez Zamawiającego będzie przedstawienie przez Wykonawcę
protokół odbioru technicznego podpisanego przez Rejonowe Przedstawicielstwo
Wojskowe wyznaczone przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji,
który jednocześnie będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 12.
Dostarczony asortyment zostanie przyjęty na podstawie zatwierdzonego przez
przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru. 13. W przypadku, gdy dostarczony
towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał wymaganiom zawartym w siwz
oraz formularzu cenowym - Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, do magazynu, a
Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na własny koszt w
terminie obowiązywania umowy. 14. Zamawiający wymaga, aby dostarczone części
były oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację produktu. Towar, którego
identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty. 15. W przypadku stwierdzenia w
okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonych części, Zamawiający
zawiadamia Wykonawcę w formie Protokołu reklamacji o ujawnieniu wady. W takim
przypadku , Wykonawca wymieni towar wadliwy na nowy, wolny od wad w terminie
14 dni od daty otrzymania Protokołu reklamacji. Wykonawca na własny koszt i
odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru wraz z Protokołem reklamacji
za pokwitowaniem. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie
Wykonawca..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotu
MIG-29 oraz do śmigłowca W-3 SOKÓŁ szczegółowo opisanych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zał. nr 2 do SIWZ -FORMULARZ
CENOWY. 3. Przedmiot zamówienia podzielono na 15 zadań: Zadanie nr 1 Zagłuszki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie
nr 2 - Zagłuszki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
Zadanie nr 3 - Zagłuszki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do
SIWZ; Zadanie nr 4 - Drobne elementy metalowe - śruby - w ilościach i asortymencie
opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 5 - Drobne elementy metalowe podkładki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie
nr 6 - Drobne elementy metalowe - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku
nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 7 - Zestawy materiałów do wymiany zespołów SP - w
ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 8 Żarówki lotnicze - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
Zadanie nr 9 - Części elektroniczne - bezpieczniki - w ilościach i asortymencie
opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 10 - Części elektroniczne wyłączniki - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
Zadanie nr 11 - Części elektroniczne - przełączniki - w ilościach i asortymencie
opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 12 - Części elektroniczne - diody w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 13 Części elektroniczne - armatura sygnalizacyjna - w ilościach i asortymencie opisanym
w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 14 - Anteny AT/P do śmigłowca W-3 - w
ilościach i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ; Zadanie nr 15 Anteny AT/P do śmigłowca W-3 - w ilościach i asortymencie opisanym w załączniku
nr 2 do SIWZ; Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną ilość
zadań, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w
poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone. 4. Wymagania zamawiającego
dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1. części zamienne dostarczone w ramach
niniejszego postępowania muszą być zgodne z aktualną dokumentacją techniczną
producenta samolotu MiG-29 (zadanie 1-13) oraz śmigłowca W-3 Sokół ( zadanie 1415). Wszystkie artykuły będą posiadały dokumentację techniczno-eksploatacyjną
sporządzoną w języku polskim. 4.2. Części zamienne będące przedmiotem
zamówienia powinny być dostarczone wraz z oryginalnymi dokumentami producenta
(np. metryka, certyfikat jakości itp.) potwierdzającymi spełnienie wymagań
dokumentacji technicznej, produkcyjnej lub odpowiednich norm. 4.3. Zamawiający
dopuszcza dostawę części wyłącznie nowych. Nie dopuszcza dostawy części po
remoncie. Części zamienne będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie
nowe z produkcji 2013, 2014, 2015 roku, z wyjątkiem wyrobów gumowych, takich
jak: przewody gumowe, uszczelki gumowe itp., które muszą być z produkcji
2014/2015 roku. 4.4. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji
części wymienionych w zał. nr 2 do SIWZ wynosi: dla zadania nr 14 i 15 - minimum
12 miesięcy, natomiast dla zadania 1-13 - nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Terminy liczone będą od daty odbioru części przez zamawiającego. Wszystkie
terminy gwarancji winny być liczone od daty podpisania protokołu przyjęciaprzekazania przez zamawiającego. 4.5. zamawiający wymaga, aby wykonawca do
każdej części śmigłowca W-3 Sokół ( zadanie 14-15) dostarczył wystawioną przez
producenta: metrykę zawierającą co najmniej: - nazwę części; - typ; - nr fabryczny; datę produkcji; - resurs techniczny - jeśli występuje; lub dokument wystawiony przez
wykonawcę zawierający analogiczne dane jak w ppkt. 4.5. ppkt a) 4.6. zamawiający
wymaga, aby wykonawca do każdej części MiG 29 (zadanie 1-13) dostarczył
wystawiony przez producenta: Certyfikat of Conformity tzw. Certyfikat zgodności;
dla zadania nr 8 pozycja 1, 2, 8, 9 - żarówki lotnicze - zamawiający wymaga, aby
wykonawca do każdej wymienionej pozycji dostarczył metrykę wyrobu. Uwaga: W
przypadku dostarczenia kopii w/w dokumentów, zamawiający wymaga, aby kopia
była poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy. 5. Odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia dokona RPW
wyznaczone przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji na
podstawie klauzul jakościowych zawartych w załączniku nr 8 do siwz. Wykonawca
jest zobowiązany powiadomić RPW o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia
na co najmniej 5 dni roboczych przed jego planowanym terminem. Warunkiem
koniecznym przyjęcia dostawy przez Zamawiającego będzie przedstawienie przez
Wykonawcę protokołu odbioru jakościowego wystawionego przez Rejonowe
Przedstawicielstwo Wojskowe. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części
równoważne (zamienniki) dla zadania 1-13 części do samolotu MiG-29. Przez ofertę
równoważną zamawiający rozumie części zamienne o parametrach i standardach
jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do części wskazanych
(pożądanych) przez zamawiającego i jednocześnie dopuszczonych do stosowania
przez producenta samolotu Mig-29 oraz które zostały dopuszczone do eksploatacji w
Siłach Zbrojnych RP przez uprawnione organy. Ciężar udowodnienia równoważności
spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie
zobowiązany wskazać w ofercie pozycje, w zakresie których oferuje części
równoważne, podać typ i nr katalogowy tych części, które oferuje - w zał. nr 2 SIWZ
(formularz cenowy) wykonawca wypełni kolumnę nr 8. W przypadku braku wpisu w
kolumnie 8 zamawiający będzie uważał, że wykonawca zaoferował część wymaganą
przez zamawiającego ujętą jako pierwszą. Ponadto, składając ofertę równoważną
wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, oddzielnie dla każdego
zadania, wykaz pozycji, do których proponuje części równoważne (zamienniki), typ i
nr katalogowy części równoważnej (zamiennika) oraz podstawę do stosowania
zamiennika (pozycja z katalogu producenta samolotu, zezwolenie producenta, wykaz
elementów zamiennych producenta lub aktualny biuletyn wprowadzający zmianę, itp.)
(załącznik nr 6 do siwz - wykaz pozycji równoważnych). 7. Dostawa powinna być
zrealizowana przez dostawcę do magazynu Zamawiającego znajdującego się na
terenie Jednostki Wojskowej 1131, 05-300 Mińsk Mazowiecki w dniach pracy
Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 00 - do 14:00. 8. O
dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego minimum z dwudniowym
wyprzedzeniem (telefonicznie lub faksem). 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
przedmiot zamówienia na własny koszt. Do momentu odbioru asortymentu przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego niebezpieczeństwo związane z utratą
lub uszkodzeniem towaru ponosi Wykonawca. 10. Z tytułu załadunku, transportu oraz
rozładunku materiałów Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 11.
Warunkiem koniecznym przyjęcia dostawy przez Zamawiającego będzie
przedstawienie przez Wykonawcę protokołu odbioru jakościowego podpisanego przez
Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe wyznaczone przez Wojskowe Centrum
Normalizacji Jakości i Kodyfikacji. Protokół przyjęcia - przekazania stanowić będzie
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 12. W przypadku, gdy
dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał wymaganiom
zawartym w siwz oraz formularzu cenowym - Zamawiający odmówi przyjęcia towaru,
do magazynu, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na
własny koszt w terminie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający wymaga, aby
dostarczone części były oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację produktu.
Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty. 14. W
odniesieniu do zadań 1-13 w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad
produkcyjnych dostarczonych części, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie
Protokołu reklamacji o ujawnieniu wady. W takim przypadku , Wykonawca wymieni
towar wadliwy na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od daty otrzymania
Protokołu reklamacji. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona
odbioru wadliwego towaru wraz z Protokołem reklamacji za pokwitowaniem. Koszt
dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca. 15. W odniesieniu do
zadań 14-15: Na każdą z Anten, Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji licząc
od daty podpisania Protokołu przyjęcia-przekazania danej Anteny. Odpowiedzialność
z tytułu gwarancji obejmie wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej
Antenie i ujawnione w okresie trwania gwarancji. W przypadku stwierdzenia wady
jakościowej Anteny Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie
pisemnego Protokołu reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wykrycia
wady. Wykonawca jest obowiązany w okresie gwarancyjnym do wykonania naprawy
uszkodzenia, a w razie braku możliwości naprawy, do wymiany uszkodzonych części.
Protokół reklamacji zawierać będzie co najmniej nr fabryczny urządzenia oraz krótki
opis uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia w terminie gwarancji wad fizycznych w
dostarczonej Antenie Wykonawca: 1) rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 5 dni
roboczych, licząc od daty jego otrzymania. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacji
okaże się zasadne, usprawni wadliwą Antenę, w okresie nie dłuższym niż 15 dni
roboczych, licząc od daty rozpatrzenia zgłoszenia reklamacji. W przypadkach
szczególnych, jeśli termin naprawy może być opóźniony z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, dopuszczalne jest na wniosek Wykonawcy, wydłużenie czasu trwania
naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzgodnić ostateczny termin
realizacji naprawy z Zamawiającym; 2) dokona stosownych zapisów w karcie
gwarancyjnej Anteny, dotyczących zakresu wykonywanych napraw oraz zmiany
okresu udzielonej gwarancji; 3) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub niesprawności
powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji Anteny, naprawy Anteny przez osoby
inne niż personel Wykonawcy, awarii spowodowanych działaniem Siły Wyższej. 4)
Wykonawca zobowiązany jest realizować roszczenia wynikające z tytułu gwarancji
lub rękojmi, wyłącznie na terytorium RP. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków
Wykonawca dostarczył uprawnionemu z tytułu gwarancji zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 06.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
Jednostce Wojskowej 1131, 05-300 Mińsk Mazowiecki; (kancelaria jawna) w dni
robocze w godzinach 7.30 - 15.30..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
Jednostce Wojskowej 1131, 05-300 Mińsk Mazowiecki; (kancelaria jawna) w dni
robocze w godzinach 7.30 - 15.30..

Podobne dokumenty