Wystawa rzeźby M. Więcha - zaproszenie - utw

Komentarze

Transkrypt

Wystawa rzeźby M. Więcha - zaproszenie - utw
Zaproszenie
Marek Wiêch urodzi³ siê w 1957 r. w Domaradzu. Jest absolwentem Szko³y
Chor¹¿ych Po¿arnictwa w Poznaniu. RzeŸb¹ zajmuje siê od 1980 r. Swoj¹ pasjê
odziedziczy³ po dziadku Miko³aju, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.,
i ojcu, którego rzeŸby mo¿na zobaczyæ w kilkunastu muzeach w Polsce.
Marek Wiêch rzeŸbi w drewnie, m.in. lipowym, topolowym i brzozowym. W krêgu
jego zainteresowañ znajduje siê kultura Ma³opolski, Podkarpacia i £emków. Jego
prace nawi¹zuj¹ do historii, tradycji religijnej i obrzêdowej po³udniowej Polski,
jak równie¿ do motywów wspó³czesnych. RzeŸby Marka Wiêcha znajduj¹ siê
w Muzeum Regionalnym w Jaœle oraz w Muzeum im. Adama Fastnachta
w Brzozowie. Ponad 20 prac artysta przekaza³ nieodp³atnie do Zagrody Etnograficznej w Rogach.
Marek Wiêch jest zdobywc¹ kilku wyró¿nieñ w konkursach amatorskich twórców
ludowych, m.in. w Przegl¹dzie Artystów Ludowych Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kroœnie.
Dyrektor Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
w Kroœnie
zaprasza na otwarcie wystawy rzeŸby
MARKA WIÊCHA
14 stycznia 2015 r., o godz. 17:00
Biblioteka G³ówna - Salonik Artystyczny
ul. Wojska Polskiego 41
Kroœnieñska Biblioteka Publiczna
Krosno 2014

Podobne dokumenty