załącznik nr 1.2: PFU dla Podzadania 1

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 1.2: PFU dla Podzadania 1
AUTORSKA
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
SPÓŁKA Z O.O.
65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78
TEL. (048)(68) 327-05-44
FAX (048)(68) 327-18-02
STADIUM :
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania
”Przygotowanie
infrastruktury
Uniwersytetu
pod potrzeby nowych kierunków kształcenia”
Zielonogórskiego
ZAKRES:
CZĘŚĆ II
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANY
OBIEKT :
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
w BUDYNKU DYDAKTYCZNYM C-10
POD POTRZEBY NOWEGO KIERUNKU
KSZTAŁCENIA:
PRAWO I ADMINISTRACJA
ADRES :
ZIELONA GÓRA
UL. OGRODOWA 3b
INWESTOR :
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
65-417 ZIELONA GÓRA UL. LICEALNA 9
PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski
upr. 136/82/Zg, LU 0004
PROJEKTANT:
INSTALACJE
SANITARNE
PROJEKTANT:
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
UMOWA NR:
ZP3/2014
71220000-6
45000000-7
45000000-0
45310000-3
45330000-9
45400000-1
DZIAŁKA NR:
232/2, 231/4,
241
OBRĘB: 30
PODPIS:
PODPIS:
mgr inż. Artur Szewczyk
upr. LBS/0013/POOS/07
PODPIS:
mgr inż. Robert Szymański
upr. bud. 52/94/ZG
Zielona Góra grudzień 2014 r.
REGON: 008098151
KRS 0000165327
e-mail: [email protected]
NIP: 929-011-53-76
SPIS ZAWARTOŚCI
PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO
3
WSTĘP
Część A Część opisowa Programu Funkcjonalno Użytkowego
Rozdział I
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
7
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
8
3. Ogólne własności funkcjonalno- użytkowe
9
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we
wskaźnikach powierzchniowo- kubaturowych.
10
Rozdział II
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
1. Przygotowanie terenu budowy
16
2. Architektura
16
3. Konstrukcja
20
4. Instalacje wewnętrzne
20
5. Wykończenia
43
6. Wyposażenie
51
7. Zagospodarowanie terenu
51
8. Wstępne warunki przeciwpożarowe
56
Część B Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
60
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
60
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
60
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
robót budowlanych
5. Tabela 1 Wykaz wyposażenia elektrycznego planowanych
pomieszczeniach C-10
71
6. Część graficzna
81
Projekt Zagospodarowania Terenu
rys. nr PFU-PZ-01
Rzut parteru
rys. nr PFU-AR-01
Rzut I piętra
rys. nr PFU-AR-02
Rzut II piętra
rys. nr PFU-AR-03
Rzut III piętra
rys. nr PFU-AR-04
Rzut IV piętra
rys. nr PFU-AR-05
2
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM C-10
POD POTRZEBY URUCHOMIENIA NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA:
PRAWO I ADMINISTRACJA
WSTĘP
Uniwersytet Zielonogórski został powołany w wyniku połączenia Politechniki
Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze w 2001 roku.
Połączenie uczelni (technicznej i humanistycznej) sprawiło, że specyfika
badań i zajęć dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim jest
zróżnicowana. Przekonuje ona również o cyklicznym rozwoju Uczelni oraz dążeniu
do tworzenia nowych kierunków i wydziałów odpowiadającym standardom
Uniwersytetu.
Strukturę dzisiejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 11 wydziałów:
Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział
Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych,
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Prawa
i Administracji. Planowane jest powołanie Wydziału Lekarskiego.
Uniwersytet Zielonogórski dąży do osiągnięcia celów zdefiniowanych jako:
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych; poszerzania
zakresu swych usług edukacyjnych i badań naukowych; poprawy jakości bazy
dydaktycznej; pełnienia roli centrum życia kulturalnego w środowisku regionu
województwa lubuskiego; pełnienia roli propagatora idei społeczeństwa
informacyjnego w środowisku społecznym województwa lubuskiego.
Uczelnia podejmuje działania na rzecz stałego wzrostu jego autorytetu
w środowisku zewnętrznym, m.in. poprzez: zatrudnienie wybitnych profesorów
o uznanym autorytecie osobistym wynikającym z ich dorobku naukowego
i wyróżniającej się postawy obywatelskiej; troskę o wysoki poziom etyczny kadry
i prawidłowe relacje międzyludzkie; kształtowanie sprawnych mechanizmów
przeciwdziałania zjawiskom patologicznym; prowadzenie badań zmierzających
do rozwiązywania różnych problemów naukowych społecznie użytecznych; troskę
o wysoki poziom nadawanych stopni naukowych oraz dyplomów ukończenia
studiów; efektywną współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz
instytucjami naukowymi i gospodarczymi; popularyzację wyróżniających się karier
zawodowych własnych absolwentów; doskonalenie struktury, organizacji
i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej i gospodarki
finansowej.
Ogólnym celem kształcenia na kierunku Prawo jest wyposażenia
absolwenta w wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające mu na aktywny
udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażający się w aktywności
zawodowej, przestrzegania i praktycznego stosowania norm prawnych,
zaangażowania w życie kulturalno-społeczne i polityczne kraju. Absolwenci
3
studiów są gotowi do podjęcia pracy zawodowej w szczególności w placówkach
administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, a także
do kontynuowania dalszego rozwoju zawodowego w ramach aplikacji sądowej,
prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej i radcowskiej. Studia te przygotowują
także do podejmowania współpracy międzynarodowej w zakresie usług prawnych,
mediacji, pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej dającej kwalifikacje
do prowadzenia własnych działalności gospodarczych i innych form
przedsiębiorczości sektora usług prywatnych w oparciu o przepisy prawa.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo ma umiejętności
językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Program kształcenia na kierunku Administracja realizuje misję kształcenia
studentów w oparciu o wiedzę i najnowsze badania w obszarze nauk społecznych.
Proces edukacyjny jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności
kształcenia i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego
rozwijania ich zamiłowań i indywidualnych uzdolnień, poprzez umożliwienie im
kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej, wyboru przedmiotów. Program jest
opracowany zgodnie z zaleceniami wynikającymi z udziału Uczelni w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Kształcenie na kierunku Administracja odbywa się zgodnie z zasadami
wyrażonymi w Karcie Uniwersytetów Europejskich.
Podstawowe cele kształcenia na kierunku Administracja w Uniwersytecie
Zielonogórskim to wszechstronne przygotowanie do pracy w administracji
rządowej, gospodarczej i samorządowej oraz przygotowanie absolwenta
do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji.
Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje przyszłych urzędników
do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych
z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.
Program kształcenia jest osadzony w dorobku naukowym pracowników,
którzy są zatrudnieni w Uniwersytecie Zielonogórskim na utworzonym wydziale
Prawa i Administracji.
Miasto Zielona Góra jest siedzibą Sądu Okręgowego właściwego dla Sądów
Rejonowych w Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie,
Żarach, Żaganiu, Wschowie.
Podobną strukturę organizacyjną posiada Prokuratura Okręgowa w Zielonej
Górze z utworzonymi w w/w miastach ośrodkami zamiejscowymi.
Na terenie miasta swoją siedzibę posiada również utworzona w 1953 roku
Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, która terytorialnie obejmuje swym
zasięgiem całe województwo lubuskie a nadto okręg Sądów Rejonowych
w Wolsztynie (woj. wielkopolskie), Myśliborzu i Choszcznie (woj.
zachodniopomorskie).
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze swym zasięgiem
obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu: choszczeński, gorzowski,
krośnieński, międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, słubicki,
strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wolsztyński, wschowski
i zielonogórski, miasto Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski.
4
Istniejące w województwie lubuskim struktury środowiska prawniczego rodzą
konieczność szkolenia i kwalifikowania przyszłych, czynnie wykonujących zawód
prawników. Dotychczasowi mieszkańcy województwa lubuskiego studiowali
na innych ogólnopolskich Uczelniach, często zamieszkując po ukończeniu studiów
w swoich miastach uniwersyteckich. Kierunek Prawo pozwoli studentom
na pozostanie w miejscu pochodzenia oraz kontynuowanie dalszej kariery
zawodowej w obrębie swojego dotychczasowego zamieszkiwania. Wszystkie
wyszczególnione instytucje są zainteresowane kształceniem przyszłych
prawników na macierzystej Uczelni Wyższej.
Pomijając ośrodki zamiejscowe innych publicznych uczelni w województwie
lubuskim, Uniwersytet Zielonogórski jest jedyną Uczelnią wyższą posiadającą
swoją siedzibę na tym terenie.
Województwo lubuskie to także zorganizowane struktury administracji
publicznej, rządowej i samorządowej, które dla sprawnego wykonywania zadań
publicznych
potrzebują
wykwalifikowanych
pracowników
administracji.
Specjalizacja Prawo na Wydziale Ekonomii i Zarządzenia będzie więc bazą
kształcenia przyszłych urzędników znajdujących zatrudnienie w urzędach
na szczeblu województwa, powiatów i gmin. Podobnie sytuacja wygląda
z kierunkiem administracja.
Program kształcenia na kierunku na Wydziale Prawa i Administracji
na Uniwersytecie Zielonogórskim bierze pod uwagę założenia Strategii
województwa lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 roku (Zielona Góra
2005), zwłaszcza w zakresie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.
Województwo lubuskie to także zorganizowane struktury administracji publicznej,
rządowej i samorządowej, które dla sprawnego wykonywania zadań publicznych
potrzebują wykwalifikowanych pracowników administracji. Wydział Prawa
i Administracji jest więc bazą kształcenia przyszłych specjalistów znajdujących
zatrudnienie w urzędach na szczeblu województwa, powiatów i gmin.
W dniu 7 grudnia 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie powołania
i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim
sygnatariuszami którego byli Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab.
inż. Tadeusz Kuczyński, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak,
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Prezes Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Jan Grzęda, Prezes Sądu
Okręgowego w Zielonej Górze Marek Witczak, Prokurator Okręgowy w Zielonej
Górze Alfred Staszak, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze Robert Makarowicz, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
Ryszard Zajączkowski, Dyrektor Najwyższej izby Kontroli Delegatury w Zielonej
Górze Włodzimierz Stobrawa, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Zielonej Jowita Pilarska, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Lech
Kochaniak.
Strony w/w Porozumienia uznały za konieczne i uzasadnione powołanie
Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ramach tej
inicjatywy Strony umówiły się, że dołożą wszelkich starań by powołano ów Wydział
Prawa i Administracji, a po jego powstaniu będą współpracować, wspierać się
fachową pomocą i wiedzą, szczególnie w zakresie prowadzenia badań
naukowych, zajęć dydaktycznych oraz organizowania konferencji i sympozjów
naukowych przez przyszłych pracowników Wydziału Prawa i Administracji.
Dnia 2 grudnia 2013 roku do porozumienia w sprawie powołania i rozwoju
Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim przystąpili
5
Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska, Izba
Skarbowa w Zielonej Górze, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Urząd
Statystyczny w Zielonej Górze, Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim,
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.
Na kierunku Prawo i Administracja planuje się po 150 studentów na każdym roku,
zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studia prawa - 5 lat, administracja
I - 3 lata i administracja II - 2 lata. Kadra to docelowo 16 profesorów i ponad 30
adiunktów.
Wydział Prawa i Administracji został utworzony1 października 2014 roku.
6
Część A
Część opisowa Programu Funkcjonalno Użytkowego
Rozdział I.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Uniwersytet Zielonogórski z uwagi na uruchomienie nowego kierunku
kształcenia planuje dostosowanie pomieszczeń do nowych potrzeb dydaktycznych
w budynku C-10 - położonym w Zielonej Górze przy ul. Ogrodowej 3b (działka
232/2, 231/4 obręb 30), część działki należącej do Gminy Zielona Góra nr 241
przeznaczonej na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Przebudowie podlegać będą pomieszczenia dolnych kondygnacji budynkuczęść piwnic, parter, I, II, III piętro. Zakłada się rozbiórkę zewnętrznych schodów.
1.1.
Stan istniejący C-10
Budynek wolnostojący, 9 kondygnacyjny z sutereną, z przyległą częścią
niską jednokondygnacyjną z sutereną, jako oddzielną strefą ppoż.
Stropodach wentylowany z płyt korytkowych oparty na ażurowych ściankach
ceramicznych. Nadbudowa szybów windowych i klatek schodowych ponad połać
dachu. Pokrycie dachowe papa termozgrzewalna, opierzenia z blachy tytan-cynk.
Odwodnienie dwuspadowe na zewnątrz budynku poprzez rynny i rury
spustowe z PCV. Kominy murowane, tynkowane przykryte czapkami betonowymi.
Elewacja z blachy trapezowej na ruszcie metalowym, ocieplona wełną mineralną.
Do wysokości 3,0m cokół budynku obłożony płytkami elewacyjnymi klinkierowymi.
W budynku występują dwa zespoły wejściowe stanowiące wiatrołap. Wejście
do tych wiatrołapów ze schodów zewnętrznych żelbetowych z podestami.
Budynek posiada dwie klatki schodowe z przyległymi szybami windowymi
i dźwigami osobowo-towarowymi. Na poziom parteru budynku wysokiego
prowadzą żelbetowe schody wspornikowe oparte na belce i słupach.
1.2.
Dane techniczne.
Wymiary budynku:
49,02 m
- długość
- szerokość
15,04 m
- wysokość
37,90 m – wysoki (W)
Ilość kondygnacji:
- nadziemnych – 9
- podziemnych (suterena) – 1
Powierzchnia:
- powierzchnia użytkowa budynku: 5457,84 m2 w tym:
część wysoka
3817,44 m2
część niska
1640,40 m2
- powierzchnia kondygnacji:
parter
820,20 m2
VIII pięter po
477,18 m2
suterena
820,40 m2
Kubatura budynku:
24552,20 m3
7
1.3.
Opis elementów konstrukcyjnych i ich ocena stanu technicznego:
Ściany: ściany piwnic wylewane na mokro z betonu żwirowego, stan techniczny
dobry; ściany osłonowe parteru z gazobetonu, stan techniczny dobry; ściany
osłonowe pięter I -VII z płyt prefabrykowanych typu Kolbet, stan techniczny dobry;
ściany wewnętrzne przy klatkach schodowych i usztywniające prefabrykowane
z bloków ściennych kanałowych, stan techniczny zadawalający; ścianki działowe
murowane z cegły dziurawki oraz Promonta, stan techniczny zadawalający.
Fundamenty: Nie dokonano odkrywek fundamentów. Na podstawie dokonanych
oględzin ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych przyjęto ich stan
techniczny jako dobry.
Stropy: stropy międzykondygnacyjne
Stan techniczny dobry.
żelbetowe, prefabrykowane,
kanałowe.
Dach/ stropodach: część niska budynku: stropodach wentylowany, kryty płytą
PW 8. Stan techniczny zadawalający;
część wysoka: stropodach z płyt
korytkowych. Stan techniczny dobry.
Do 31.12.2009r. obiekt pełnił rolę zamieszkania zbiorowego i częściowo
dydaktyczną. Od marca 2012r. obiekt służy tylko do celów dydaktycznych.
Ostatnie dwa piętra budynku pozostają nie zasiedlone.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
2.1. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych
1.
2.
3.
4.
5.
W ramach planowanych prac projektowych należy przewidzieć wykonanie:
a. szczegółowej inwentaryzacji obiektów
b. projektu koncepcyjnego
c. wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, projektu
wyposażenia i aranżacji wnętrz. Projekty muszą być zgodne ze wszystkimi
pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami i ekspertyzami wymaganymi
przepisami; w tym wymagane jest uzyskanie Pozwolenia na Budowę,
d. opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich
e. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
f. zbiorczego zestawienia kosztów zadania (WKI), harmonogramu realizacji
zadania, harmonogramu rzeczowo – finansowego,
Na każdym etapie prac koncepcyjnych i projektowych Zamawiający
zastrzega konieczność ich uzgadniania na bieżąco.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzał
konsultacje – uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwiązań,
z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami.
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiającego poszczególnych projektów tj. koncepcyjnego, budowlanego
i wykonawczego.
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego
zadania a dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu,
8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-
-
-
któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa
Budowlanego i przyjęte normy techniczno-budowlane, przepisy branżowe
oraz warunki kwalifikacji konkursowej Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego w perspektywie 2007-2013.
Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych
wyrobów budowlanych.
Dopuszcza się też w zakresie obowiązujących unormowań prawnych,
racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości
powierzchni i wprowadzania innych rozwiązań architektonicznych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać ( także uaktualnić lub
zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne
i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
Zamawiający oświadcza, że dla działek na których zlokalizowane są
przedmiotowe obiekty posiada prawo dysponowania gruntem na potrzeby
budowlane.
Dopuszcza się przesunięcia przewidzianych środków finansowych
pomiędzy poszczególnymi częściami zadania.
Zestawienie ilościowe dotyczące dokumentacji projektowej
opracowanie projektu inwentaryzacji – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
w wersji elektronicznej – płyta CD
opracowanie projektu koncepcyjnego obiektu – 5 egz. w wersji papierowej
i 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD
opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego
obiektu z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
w wersji elektronicznej – płyta CD
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 5 egz.
w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD
projektu wykonawczego – 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej – płyta CD
projektu aranżacji wnętrz – 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej – płyta CD
opracowanie przedmiarów robót - 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
w wersji elektronicznej – płyta CD, kosztorysów inwestorskich - 2 egz.
w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD
opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz.
w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD,
opracowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji, harmonogramu rzeczowofinansowego – 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej –
płyta CD.
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Przyjęte rozwiązania funkcjonalno – użytkowe uwzględniają potrzeby
działalności dydaktycznej dla nowego
kierunku kształcenia: Prawo
i Administracja.
Przystosowanie budynku do nowych funkcji wymaga
bezpiecznego
i wygodnego wejścia do obiektu bezpośrednio z poziomu chodnika ulicy
Ogrodowej. W tym celu przewiduje się rozbiórkę schodów zewnętrznych
9
a zagospodarowany w ten sposób teren będzie służył na przeprowadzenie
chodnika. Należy przewidzieć lokalizację około 10 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych usytuowanych wzdłuż ulicy Ogrodowej, których
realizacja będzie możliwa po wydzieleniu części działki nr 241 o powierzchni około
129 m2 i przekazaniu miastu Zielona Góra terenu pod chodnik.
Obecne piwnice w części będą podlegały przebudowie. Wysokość
istniejących pomieszczeń wynosi około 2,7 m i w związku z przebudową należy
wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych zawartych
w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nowe funkcje dotyczą holu wejściowego z portiernią, szatnią i pomieszczeniami
sanitarnymi, salą szkoleniową z aneksem kuchennym, holu rekreacyjnego
z pomieszczeniami dydaktycznymi. W przyziemiu zachowane zostanie
pomieszczenie przyłącza wody z zestawem hydroforowym. W obrębie części
wejściowej znajdować się będzie dodatkowy dźwig (winda), umożliwiający dotarcie
z poziomu chodnika ulicy Ogrodowej na poziom I piętra (dzisiejszego parteru).
Istniejące dźwigi po wymianie kabin i osprzętu będą funkcjonowały pomiędzy
dzisiejszym parterem a ostatnią kondygnacją budynku.
Istotą przebudowy jest również połączenie na poziomie parteru
(dzisiejszych piwnic) i I piętra (dzisiejszego parteru) części wysokiej z częścią
dwukondygnacyjną. Umożliwia to funkcjonalne połączenie głównych sal
wykładowych z pozostałą częścią dydaktyczną Wydziału.
Istotą jest również wspólne wykorzystanie szatni i sanitariatów znajdujących
się w przyziemiu. Wygospodarowana przestrzeń przed salami wykładowymi
będzie traktowana jako przestrzeń rekreacyjna, a także miejsce wypoczynku
i indywidualnej pracy.
Na I i III piętrze będą znajdowały się pomieszczenia administracyjne.
Pozostałe pomieszczenia to sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i pokoje
seminaryjno -konsultacyjne.
Na każdej kondygnacji znajdują się zespoły WC męskich, WC damskich
i WC dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń porządkowych.
Dzięki zamontowaniu dodatkowej windy na poziomie przyziemia dzisiejszych
piwnic cały budynek będzie przystosowany dla obsługi osób na wózkach
inwalidzkich.
4. Szczegółowe
właściwości
funkcjonalnowe wskaźnikach powierzchniowo- kubaturowych
4a.
powierzchnie
użytkowe
wraz z określeniem ich funkcji
PARTER
Nr
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
użytkowe
poszczególnych
Nazwa pomieszczenia
HOL WEJŚCIOWY
SALA SZKOLENIOWA 36-OS.
SZATNIA
HOL REKREACYJNO - SZKOLENIOWY
WC NPSPR, D, M, POM. PORZĄDKOWE
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
10
Pow. [m²]
82,1
73,1
23,1
76,9
46,9
16,8
wyrażone
pomieszczeń
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
KO 0.01
KL 0.01
KL 0.02
KL 0.03
I PIĘTRO
Nr
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
KO 1.01
KO 1.02
KL 1.01
KL 1.02
KL 1.03
II PIĘTRO
Nr
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
KO 2.01
KO 2.02
KO 2.03
KL 2.01
SALA WYKŁADOWA 20-OS.
SALA WYKŁADOWA 24-OS.
SALA WYKŁADOWA 24-OS.
SALA WYKŁADOWA 24-OS.
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
SALA WYKŁADOWA 24-OS.
PORTIERNIA
PRZYŁĄCZE WODY
KORYTARZ
KLATKA SCHODOWA K-1
KLATKA SCHODOWA K-2
KLATKA SCHODOWA K-3
RAZEM
44,7
51,4
47,8
47,5
18,9
18,9
47,1
7,0
5,2
44,7
7,0
7,0
8,2
674,3
Nazwa pomieszczenia
Pow. [m²]
HOL REKREACYJNO - SZKOLENIOWY
78,4
SALA WYKŁADOWA 40-OS.
75,2
SALA WYKŁADOWA 36-OS.
73,1
WC NPSPR, D, M, POM. PORZĄDKOWE
35,8
DZIEKANAT ADMINISTRACJI
36,0
DZIEKANAT PRAWA
36,3
HOL REKREACYJNO - SZKOLENIOWY
120,3
SALA WYKŁADOWA 60-OS.
101,9
SALA WYKŁADOWA 90-OS.
100,5
SALA WYKŁADOWA 90-OS.
97,1
KORYTARZ
21,0
KORYTARZ
21,8
KLATKA SCHODOWA K-1
24,3
KLATKA SCHODOWA K-2
24,3
KLATKA SCHODOWA K-3
16,5
RAZEM
862,5
Nazwa pomieszczenia
SALA KOMPUTEROWA 20-OS.
SALA WYKŁADOWA 40-OS.
SALA WYKŁADOWA 36-OS.
WC NPSPR, D, M, POM. PORZĄDKOWE
SALA WYKŁADOWA 36-OS.
SALA ĆWICZENIOWA 15-OS.
SALA ĆWICZENIOWA 15-OS.
KORYTARZ
KORYTARZ
KORYTARZ
KLATKA SCHODOWA K-1
11
Pow. [m²]
48,9
75,2
73,3
35,7
73,0
31,3
36,9
35,1
21,8
10,7
24,3
KL 2.02
KLATKA SCHODOWA K-2
RAZEM
24,3
490,5
III PIĘTRO
Nr
Nazwa pomieszczenia
Pow. [m²]
3.01
SALA KOMPUTEROWA 20-OS.
48,9
GABINET PRODZIEKANA 3.02
KONSULTACYJNY
17,7
3.03
SEKRETARIAT
18,1
3.04
GABINET DZIEKANA - KONSULTACYJNY
37,1
3.05
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
16,4
3.06
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
18,4
3.07
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
17,9
3.08
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
17,8
3.09
WC NPSPR, D, M, POM. PORZĄDKOWE
36,0
3.10
SALA SEMINARYJNA 36-OS.
73,0
3.11
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
31,3
3.12
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
17,4
3.13
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
18,9
KO 3.01
KORYTARZ
35,1
KO 3.02
KORYTARZ
21,8
KO 3.03
KORYTARZ
10,7
KL 3.01
KLATKA SCHODOWA K-1
24,3
KL 3.02
KLATKA SCHODOWA K-2
24,3
RAZEM
485,1
IV PIĘTRO
Nr
Nazwa pomieszczenia
4.01
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.02
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.03
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.04
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.05
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.06
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.07
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.08
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.09
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.10
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.11
WC NPSPR, D, M, POM. PORZĄDKOWE
4.12
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.13
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.14
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.15
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.16
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.17
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
4.18
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY
KO 4.01
KORYTARZ
12
Pow. [m²]
24,2
24,2
17,7
18,1
18,3
18,1
16,4
18,2
18,0
17,7
35,1
18,1
17,2
18,3
17,1
31,3
17,3
18,8
35,1
KO 4.02
KO 4.03
KL 4.01
KL 4.02
KORYTARZ
KORYTARZ
KLATKA SCHODOWA K-1
KLATKA SCHODOWA K-2
RAZEM
21,8
10,7
24,3
24,3
480,3
Razem powierzchnia pomieszczeń przebudowywanych:
- pow. użytkowa Pu 2382,0 m2
- pow. ruchu Pr
605,5 m2
- pow. netto (użytkowa + ruchu) 2992,7 m2
Kubatura netto pomieszczeń przebudowywanych: - ok. 9580 m3
UWAGA:
Numeracja pomieszczeń jest nowa i nie odnosi się do istniejących oznaczeń
określonych na rzutach kondygnacji załączonych w części graficznej
4.b. wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe w tym wskaźnik określający
udział powierzchni ruchu w powierzchni netto
Pu netto
Kubatura netto
=
Pr
Pu netto
=
2992,7 m2
9580,0 m3
605,5 m2
2992,7 m2
=
0,31
=
0,20
Powierzchnia podstawowa - dydaktyczna
2072,0
69 %
Powierzchnia pomocnicza - administracyjno-socjalno-bytowa
315,2
11 %
Powierzchnia użytkowa
2382,0
Powierzchnia ruchu
605,5
Powierzchnia netto
2992,7
Wskaźnik powierzchni podstawowej do powierzchni użytkowej
0,69
20 %
4.c. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej
opisanych wcześniej wskaźników.
nie dotyczy
13
4.d. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia
przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
Szczegółowe powierzchnie poszczególnych pomieszczeń i ich składowych
należy opracować w projekcie budowlanym na podstawie niniejszego opracowania
oraz dokumentów do niego dołączonych. Podane w tabeli powierzchnie
pomieszczeń są określone na podstawie schematów inwentaryzacyjnych.
Parametry powierzchni projektowanych mogą ulec zmianie ze względu
na charakter obiektu, projektowanej przebudowy oraz likwidacji niektórych
pomieszczeń na rzecz scalenia z innymi pomieszczeniami.
Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych,
racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości
powierzchni i wprowadzania innych rozwiązań określonych przez Zamawiającego.
14
Rozdział II
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
1. Przygotowanie terenu budowy.
W ramach nowego zagospodarowania terenu przewiduje się wyburzenie
istniejących schodów zewnętrznych.
Przed nowym wejściem należy zaplanować wykonanie utwardzonego kostką
betonową placyku z małą architekturą (ławki, kosze, stojaki na rowery).
Równocześnie należy zaprojektować dojście do nowego zespołu wejściowego
umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Należy przewidzieć lokalizację 10 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych usytuowanych wzdłuż ulicy Ogrodowej, których realizacja będzie
możliwa po wydzieleniu części działki nr 241 o powierzchni około 129 m2.
Wnioskodawca – Uniwersytet Zielonogórski – przedstawi projekt
zagospodarowania terenu działki nr 232/2 z likwidacją schodów zewnętrznych.
Wnioskodawca dokona podziału działki nr 232/2 i przekaże dla Miasta Zielona
Góra teren pod chodnik. Po spełnieniu tych warunków wnioskodawca otrzyma
zgodę na proponowane miejsca parkingowe ogólnodostępne do realizacji.
2. Architektura.
Przebudowa budynku głównie będzie polegała na:
- wyburzeniu istniejących schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem
i wykonaniu wejścia do budynku z poziomu ul. Ogrodowej
- wykonaniu nowego dźwigu z poziomu wejścia głównego na poziom II
kondygnacji (dzisiejszy parter)
- remoncie istniejących szybów z wymianą dźwigów – 2szt. z poziomu od II
kondygnacji (dzisiejszy parter) do poziomu najwyższej kondygnacji wraz
z maszynownią
- powiększeniu długości klatek schodowych kosztem fragmentów korytarzy.
Przewiduje się zastosowanie drzwi przeciwpożarowych i stosowne przekucie
w ścianach klatek schodowych
- wykonaniu na poziomie przyziemia (dzisiejsza piwnica) i II kondygnacji
(dzisiejszy parter) połączenia pomiędzy cz. wysoką budynku a cz.
dwukondygnacyjną z salami wykładowymi
- wykonaniu remontu fasady od strony ul. Ogrodowej w poziomie przyziemia
wraz z zamontowaniem drzwi zewnętrznych. Remont będzie polegał
na oczyszczeniu istniejących płytek elewacyjnych oraz ich wymianę
w miejscach uszkodzonych. W przypadku dużych uszkodzeń szczególnie
w strefie wyburzonych schodów fragmenty ścian ocieplić i pokryć tynkiem.
W poziomie dzisiejszego parteru zdemontować drzwi zewnętrzne, zamienić
na drzwi na taras i uzupełnić fragmenty elewacji; zdemontować daszek,
wymienić drzwi do pomieszczeń technicznych.
- uwzględnieniu pozostałych fasad przyziemia w zakresie niezbędnym
wynikającym z przebudowy.
- wykonaniu nowego pokrycia tarasu na dzisiejszym poziomie parteru wraz
z zamontowaniem balustrad
16
dostosowaniu pomieszczeń w obrębie do V kondygnacji do nowych funkcji.
Działania budowlane będą polegały na wykonaniu nowych otworów
drzwiowych i zamontowaniu drzwi, wyburzeniu ścian częściowo nośnych,
działowych i wykonaniu nowych z płyt g-k, wykonaniu nowych posadzek
na podestach klatek schodowych oraz naprawie istniejących schodów
oraz wykonaniu balustrad od poziomu przyziemia do V kondygnacji.
W pomieszczeniach należy założyć nowe wykładziny z PVC. Ściany i sufity
będą szpachlowane i malowane farbami akrylowymi
przebudowie pomieszczenia przyłącza wody z zestawem hydroforowym
przebudowie instalacji (opis w dalszej części opracowania).
-
2.1.
Elewacje
Wykonanie remontu fasady od strony ul. Ogrodowej w poziomie przyziemia
wraz z zamontowaniem drzwi zewnętrznych. W poziomie dzisiejszego parteru
zdemontowane drzwi zewnętrzne zamienić na drzwi na taras i uzupełnić
fragmenty elewacji. Stolarkę zewnętrzną należy wykonać z ciepłego aluminium,
szkło bezpieczne. Współczynnik Umax dla podwójnej szyby 1,0 W/m2•K,
współczynnik dźwiękochłonności RW>33dB.
2.2.
Stropodachy
W części dwukondygnacyjnej należy
dachowego. Nie dotyczy części wysokiej.
2.3.
przewidzieć
remont
pokrycia
Ściany
W niektórych pomieszczeniach w celu powiększenia pomieszczeń należy
rozebrać istniejące ściany.
W innych pomieszczeniach w celu nowego podziału należy zamontować
nowe ściany gr. 15 cm na konstrukcji stalowej wg opisu poniżej.
W ścianach wewnętrznych należy zdemontować istniejące drzwi
oraz ościeżnice. Należy wykuć nadproża i zamontować nowe nad powiększonymi
otworami. Pojedyncze otwory należy powiększyć do rozmiarów około101x208 cm,
aby uzyskać światło otworu 90x200 cm po zamontowaniu drzwi, otwory
dla podwójnych drzwi ok. 216x208 cm.
W pomieszczeniach z drzwiami otwieranymi na zewnątrz oraz w pomieszczeniach
w których będzie przebywać więcej niż 50 osób przewidzieć drzwi otwierane
na zewnątrz wykładane na ścianę.
2.3.1. Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne
Ściany istniejące ze zmianami jak wyżej.
Wszystkie wymiary otworów i stolarki należy sprawdzić w istniejącym
obiekcie.
2.3.2. Nowe ściany działowe na pojedynczej stalowej konstrukcji z obustronną
podwójną okładziną.
gr. 50 mm,
całkowita gr. ściany -150
profil nośny CW+UW – 1X100
17
obustronna okładzina z płyt g-k – 2x12,5 ogień
wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw (C,Ctr)- 54(-3,-9)
wskaźnik izolacyjności akustycznej Ra1=Rw+C- 51
wskaźnik izolacyjności akustycznej Ra2= Rw+Ctr- 45
2.3.3. Okładziny ścian i malowanie
Płytki ceramiczne ścienne
(m.in. pomieszczenia higieniczno-sanitarne)
- format prostokątny
- powierzchnia szkliwiona matowa
- nasiąkliwości płytek nie większa niż 8%.
- każda dostarczona partia powinna posiadać certyfikat lub aprobatę
techniczną
Fartuchy z glazury ceramicznej o wymiarach około 1,8x1,2 m wokół
umywalek/zlewozmywaków.
We wszystkich pomieszczeniach sufity i ściany należy przeszpachlować
i pomalować 2 x farbami akrylowymi.
2.4.
Izolacje wodoszczelne i paroizolacje
W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy zastosować
dodatkowo izolację wodoszczelną pod płytki podłogowe, z wywinięciem na ściany
ok. 30 cm.
2.5.
Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach, w których wymieniamy posadzkę,
po zdjęciu starej nawierzchni należy wyrównać poziomy podłogi wylewając masę
wyrównawczą. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy zastosować
dodatkowo izolację wodoszczelną pod płytki z wywinięciem na ściany ok. 30 cm.
Zastosowanie materiałów powlekanych z PVC wg grup pomieszczeń.
2.5.1. Pokoje administracyjne, pokoje seminaryjno-konsultacyjne, sale wykładowe
i ćwiczeniowe - wykładzina PVC heterogeniczna
-
grubość 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm
klasa użytkowa 34/43
ścieralność grupa T
wgniecenie resztkowe 0,1 mm
właściwości antypoślizgowe R9, DS
akustyka 13 dB
wzór drewna w kolorze jasnego dębu
2.5.2. Hol wejściowy, hole rekreacyjno szkoleniowe, korytarze, szatnia –
wykładzina PVC homogeniczna
-
grubość 2 mm, warstwa użytkowa 2mm
18
-
klasa użytkowa 34/43
ścieralność grupa T,
wgniecenie resztkowe 0,02 mm
właściwości antypoślizgowe R9, DS.
Clean room test klasa A
w kolorze jasny beż - mozaika
2.5.3. Płytki gresowe lub ceramiczne podłogowe
(m.in. pomieszczenia higieniczno-sanitarne)
- powierzchnia szkliwiona matowa
- ścieralność PEI V
- mrozoodporne
- gatunek I.
2.6.
Sufity podwieszane
Sufit podwieszany w pomieszczeniach na I piętrze (obecnie parter)
oraz w klatce schodowej części dwukondygnacyjnej,
w sanitariatach
i na korytarzach – płyty z wełny szklanej o wymiarach ok. 60x90 cm.
Miejscowe obniżenia instalacji na drogach ewakuacyjnych należy obudować
płytami g-k p. poż. EI 60.
2.7.
Stolarka zewnętrzna
W strefie wejść do budynku na parterze (obecnie piwnica) oraz wyjścia
na taras na I piętrze (obecnie parter) należy zamontować stolarkę aluminiową
(zarówno drzwiową i okienną w zależności od przyjętych rozwiązań),
antywłamaniową, malowaną proszkowo wg kolorystyki RAL, termoizolacyjną,
przeszkloną szkłem hartowanym antywłamaniowym, podwójnym zespolonym.
Współczynnik Umax dla podwójnej szyby 1,0 W/m2•K, współczynnik
dźwiękochłonności RW>33dB. Drzwi wyposażone w samozamykacz. System
zamków i dostępności należy uzgodnić z Inwestorem. W obszarze wejścia
systemowe wycieraczki. Współczynnik U ≤1,7 W/m2.K.
Pozostała stolarka okienna istniejąca nie podlega wymianie.
Należy zamontować nawiewniki okienne higrosterowane w pomieszczeniach
gdzie nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.
2.8.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Należy przyjąć, że do wszystkich pomieszczeń należy wykonać nowe drzwi.
Część z nich po inwentaryzacji należy tylko powiększyć, ale niektóre należy
wykonać na nowo łącznie z wykuciem otworu w ścianie.
Drzwi płytowe w okleinie fornirowanej drewnopodobnej o izolacyjności akustycznej
RW≥32 dB, wyposażone w zamek z kluczem typu „master-key”- kompatybilny
z obecnym systemem kontroli dostępu UZ.
2.9.
Żaluzje wewnętrzne
W obiekcie należy zastosować żaluzje wewnętrzne poziome opuszczane
ręcznie, montowane w świetle szyby, sterowane za pomocą pokrętła PCV
z automatyczną blokadą sznurka. Kolor żaluzji aluminium lakierowane. Materiał
taśma aluminiowa szerokości 25 mm gr. 0,21 mm. Rynna dolna i górna, sznurek,
drabinka w kolorze RAL 9006.
19
Żaluzje należy zamontować w oknach wszystkich pomieszczeń oprócz korytarzy
i klatek schodowych. Wykonawca winien wyliczyć ilość okien w których należy
zamontować żaluzje w oparciu o nowy układ funkcjonalny pomieszczeń.
2.10. Dźwig.
Należy przewidzieć zamontowanie łącznie 3 dźwigów osobowo –
towarowych elektrycznych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą.
Udźwig ok. 1000 kg lub 13 osób.
Prędkość min 1 m/s.
Kabiny z blachy nierdzewnej szlifowanej.
Dwie kabiny o wysokości podnoszenia ok. 23m należy zamontować w istniejących
szybach windowych. Jedną o wysokości podnoszenia ok. 3,5m (z poziomu wejścia
głównego na poziom II kondygnacji - dzisiejszy parter) zamontować w nowym
szybie windowym wykonanym jako murowany lub żelbetowy monolityczny. Szyby
windowe wentylowane.
3. Konstrukcja
Do wszystkich pomieszczeń w których wysokość i szerokość otworów
drzwiowych jest nie normatywna, należy wykonać nowe nadproża stalowe
i dostosować do wymiarów: dla drzwi pojedynczych ok. 101x208 cm i dla drzwi
podwójnych ok. 216x208 cm.
Konstrukcję stalową części dwukondygnacyjnej oczyścić i zabezpieczyć.
4. Instalacje wewnętrzne
Niezbędne instalacje przechodzące przez poziom dzisiejszych piwnic –
przyszłego parteru należy przenieść pod posadzkę lub przełożyć jak najbliżej
istniejącego stropu.
4.1.
Zaopatrzenie w wodę
Przewidywana ilość wody do celów higieniczno-sanitarnych
- śr. dobowe
– 6,0 m3/d
- maks. godzinowe
– 0,75 m3/h
- ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji
– 0,75 m3/h
- wody opadowe z dachu
– 14,0 dm3/s
Projektowana instalacja wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody
do celów higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych.
Zużycie wody dla celów higieniczno-sanitarnych Qmaxd = 9,0 m3/d.
Ocenić stan techniczny zestawu hydroforowego i w razie potrzeby
wyremontować lub wymienić na nowy. W przypadku zagwarantowania przez
zakład wodociągowy odpowiedniego ciśnienia bezpośrednio z sieci miejskiej
dopuszcza się likwidację zestawu hydroforowego.
Należy zachować istniejący układ pionów instalacyjnych aby nie odciąć
niemodernizowanych w tym etapie wyższych kondygnacji. W razie potrzeby
wprowadzić nowe.
20
Instalację wodną dla celów higieniczno-sanitarnych w części budynku objętej
przebudową wymienić na nową, przystosowaną do nowych rozwiązań
architektonicznych, w technologii miedzianej lub z tworzyw sztucznych: PeXc/Al./Pe, PP łączonych przez zgrzewanie.
Istniejąca instalacja na pozostałych kondygnacjach, z uwagi na ograniczenia
finansowe, zostanie zmodernizowana w późniejszym terminie. Powyższą
instalację, przed połączeniem z instalacją nową należy przeczyścić i przepłukać.
Połączenie starej i nowej instalacji wykonać nad ostatnią remontowaną
kondygnacją. Miejsce połączenia wyposażyć w zawory odcinające.
Instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji zasilić z istniejącego węzła
cieplnego. Instalację wody zimnej zasilić z istniejącego układu wodomierzowego
z układem hydroforowym.
Wskazane pomieszczenia administracyjno – socjalno – bytowe,
pomieszczenia dydaktyczne: pokoje seminaryjno – konsultacyjne, sale
ćwiczeniowe,
seminaryjne,
komputerowe,
wykładowe
wyposażyć
w umywalkę/zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą.
Instalację wyposażyć w baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
jednouchwytowe z głowicami ceramicznymi.
Sprawdzić stan techniczny instalacji p.poż. w całym budynku. Elementy
instalacji p.poż. w całym budynku, które są w złym stanie technicznym należy
wymienić na nowe. Należy dostosować istniejącą instalację ppoż. do nowych
warunków użytkowania obiektu.
4.2.
Instalacja kanalizacyjna
Przewidzieć czyszczenie instalacji podposadzkowej żeliwnej.
Należy zachować istniejący układ pionów instalacyjnych aby nie odciąć
niemodernizowanych w tym etapie wyższych kondygnacji. W razie potrzeby
wprowadzić nowe.
Piony kanalizacji sanitarnej w części budynku objętej przebudową, wymienić
na nowe z PVC-u. Każdy pion na poziomie piwnic wyposażyć w czyszczak
rewizyjny.
Instalację kanalizacji zabezpieczyć izolacją akustyczną lub wykonać w systemie
niskoszumowym.
Miski ustępowe ceramiczne wiszące montowane na stelażach, umywalki 50
cm ceramiczne z syfonem chromowanym lub półpostumentem, pisuary
ceramiczne. Zlewozmywaki z stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczami.
W
celu
zamontowania
zlewozmywaków
należy
dostarczyć
szafki,
w pomieszczeniach technicznych dopuszcza się montaż zlewów na wspornikach.
Instalacje prowadzić w szachtach instalacyjnych. Instalacje prowadzone
po wierzchu ścian obudować płytami GKI na stelażu.
4.3.
Instalacja grzewcza
Instalacja c.o. zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego. Instalację
c.o. w części budynku objętej przebudową wymienić na nową (począwszy
od rozdzielaczy w węźle cieplnym), przystosowaną do nowych rozwiązań
architektonicznych. Instalację wykonać z rur miedzianych lub z rur
wielowarstwowych PEX-c z wkładką aluminiową (obecna instalacja wykonana
z rur stalowych z grzejnikami członowymi żeliwnymi lub stalowymi faviera).
W każdym przyjętym rozwiązaniu technologicznym wymaga się
zastosowania w miejscach włączania nowych instalacji do instalacji istniejących
21
technologicznych
zabezpieczających
nowe
instalacje
rozwiązań
przed zanieczyszczeniem i zamuleniem (np. poprzez zastosowanie odmulników
i innych dostępnych rozwiązań technicznych) oraz zastosowania w miejscach
włączeń nowych instalacji zaworów odcinających nowowykonane instalacje.
Istniejąca instalacja na pozostałych kondygnacjach, z uwagi
na ograniczenia finansowe, zostanie zmodernizowana w późniejszym terminie.
Powyższą instalację, przed połączeniem z instalacją nową należy przeczyścić
i przepłukać. Połączenie starej i nowej instalacji wykonać nad ostatnią
remontowaną kondygnacją. Miejsce połączenia wyposażyć w zawory odcinające.
Nową instalację wyposażyć w grzejniki stalowe płytowe zaworowe
z podłączeniem dolnym (zmiana grzejników na stalowe, płytowe o małej
pojemności wodnej, z zaworami termostatycznymi zapewni znacznie bardziej
ekonomiczną pracę instalacji c.o., o mniejszej bezwładności cieplnej). Grzejniki
w poszczególnych pomieszczeniach muszą pochodzić z jednej linii wzorniczej
w kolorystyce dostosowanej do poszczególnych pomieszczeń.
Izolacja instalacji grzewczych zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z późniejszymi zmianami – zał. 2 punkt 1.5).
Regulacja odbiorników c.o. zaworami regulacyjnymi z głowicami
termostatycznymi. Rozdział na obiegi za pomocą rozdzielaczy rurowych
z elektronicznymi pompami obiegowymi w klasie efektywności energetycznej A.
Podejścia do grzejników należy wykonać ze ściany. Instalację
rozprowadzać w miarę możliwości w szachtach, podtynkowo lub obudować.
4.4.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
W obiekcie pozostawić istniejący grawitacyjny układ wentylacji.
Nawiew powietrza przez nieszczelności istniejących okien i drzwi
oraz zamontowane dodatkowo nawiewniki okienne higrosterowane. Wywiew
do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej wspomagany mechanicznie
Wykonać kontrolę drożności i czystości kanałów wentylacyjnych. W razie potrzeby
kanały wyremontować.
W salach ćwiczeniowych dla 25 lub większej liczby studentów przewidzieć
wentylację nawiewno-wywiewną wyposażoną w kompaktową centralę
rekuperacyjną z odzyskiem ciepła o sprawności min. 50%.
Dwie istniejące sale wykładowe (dla 90 osób każda) wyposażyć
w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Centralę
wentylacyjną posadowić w jednym z pomieszczeń piwnicznych po adaptacji
na wentylatornię lub w przypadku możliwości technicznych na dachu przybudówki.
Hole rekreacyjno – szkoleniowe wentylować mechanicznie za pomocą
central nawiewno-wywiewnych.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnić i utrzymać wymaganą
przepisami krotność wymian, jakość i czystości powietrza, skompensować
wewnętrzne zyski ciepła i wilgoci oraz umożliwić regulację temperatury
nawiewanego powietrza w zadanych przedziałach z narzuconą dokładnością.
Instalację wykonać jako kanałową z blachy stalowej ocynkowanej, łączonej
kołnierzowo na uszczelkę (kanały prostokątne) oraz z rur spiro łączonych
na kształtki z podwójną uszczelką wargową.
Kanały odpowiednio ocieplić i wyposażyć w tłumiki akustyczne.
Wymagania dla wentylacji w sali wykładowej:
22
- temp. w pomieszczeniu latem 20-25oC,
- temp. w pomieszczeniu zimą 20-22oC,
- wilgotność względna 40-70%.
W budynku C-10 zainstalować system klimatyzacji VRF w pomieszczeniach
dydaktycznych i administracyjnych.
Ilość pomieszczeń dydaktycznych: 38 szt.
Ilość pomieszczeń administracyjnych: 3 szt.
4.5.
Instalacja gazowa
Istniejąca w budynku nieczynna instalacja gazowa – Do likwidacji.
4.6.
Instalacja elektryczna
4.6.1. Zasilanie podstawowe
Zasilanie obiektu przewiduje się z Zakładowej Sieci ENEA Operator poprzez
istniejącą stację transformatorową, napięciem 0,4 kV ~ 50 Hz w układzie TN-C.
Przewidywana moc zainstalowana po wprowadzeniu zmian (dotyczy części
zmienianej nie całego budynku):
Budynek C-10:
Oświetlenie podstawowe
Oświetlenie awaryjne
Odbiory administracyjne
Gniazda wtyczkowe ogólnego stosowania
Instalacje wentylacji
Urządzenia komputerowe
Razem
Rezerwa
40,0 kW
7,0 kW
30,0 kW
55,0 kW
55,0 kW
45,0 kW
232,0 kW
30,0 kW
4.6.2. Rozdział energii elektrycznej.
Główny rozdział energii elektrycznej w obiekcie realizowany będzie poprzez
istniejącą rozdzielnicę główną RG., w której zainstalowany jest wyłącznik
pożarowy wyzwalany przez cewkę wybijakową sterowaną przyciskiem p.poż
zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku (wymagane napięcie
gwarantowane),
przycisk sterujący, zasilany przewodem HDGs, wyłącznik
główny, aparaturę zasilająco-zabezpieczającą, kontrolną, pomiarową, rozłączniki
główne sterujące zasilaniem obiektu, zabezpieczania główne zainstalowanych
w obiekcie tablic rozdzielczych oraz tablic sterujących oświetleniem zewnętrznym,
ograniczniki przepięć klasa I+II, koryta kablowe i grzebieniowe, przekaźniki kontroli
Istniejącą rozdzielnicę należy uzupełnić o brakujące urządzenia i wykonać
pomiary.
Z rozdzielni głównej wyprowadzić wlz-y do tablic przyporządkowanych
wydzielonym fragmentom obiektu, przewidzianych do wymiany i rozbudowy.
23
W rozdzielnicy wydzielić sekcje rezerwowaną i nierezerwowaną
oraz dokonać wydzielenia obwodów administracyjnych w wydzielonej tablicy.
W obiekcie zainstalowane będą tablice rozdzielcze:
- TP-O zasilanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych
- TA – zasilanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń
administracyjnych, komunikacji i pomieszczeń sanitarnych,
- TSW – tablice sal wykładowych
- TK – zasilanie sieci komputerowej
Uwzględnić montaż ograniczników przepięć klasy II oraz aparatury
zabezpieczającej i kontrolnej, pozostawić 30% wolnego miejsca do ewentualnej
rozbudowy.
Z rozdzielni głównej wyprowadzić wlz-y do rozdzielni przyporządkowanych
wydzielonym fragmentom obiektu. Wlz-y wykonać przewodami YDYżo lub YLY
o przekrojach dobranych do obciążenia. Całość instalacji rozdzielczej od rozdzielni
głównej wykonać w systemie TN-S. Przewody układać na wydzielonych korytkach
w przestrzeni sufitu podwieszanego i p/t w rurach osłonowych przy zejściach
pionowych. Dopuszcza się wykorzystanie fragmentów istniejącej instalacji
elektrycznej pod warunkiem, że została wykonana w układzie TN-S i wyniki
pomiarów będą pozytywne.
Przewiduje się wymianę rozdzielni elektrycznych na nowe.
Przewiduje się wymianę WLZ. W przypadkach, kiedy istniejący WLZ okaże
się wystarczający do aktualnego zapotrzebowania na energię, obliczonego
w projekcie wykonawczym oraz zostaną przeprowadzone pomiary, potwierdzające
jego dobry stan techniczny, będzie możliwe jego wykorzystanie, po wcześniejszym
uzgodnieniu z projektantem i inspektorem.
4.6.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonywać z zastosowaniem przewodów
miedzianych YDYżo o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia
i realizowanych funkcji. Przewody układać w korytkach kablowych /główne ciągi
zasilające/ wykonanych z blachy FeZn instalowanych do konstrukcji budynku oraz
pod tynkiem do zasilania pojedynczych aparatów. W pomieszczeniach korytarzy
dopuszcza się prowadzenie instalacji n/t w korytkach kablowych lub listwach
instalacyjnych w uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora.
W pomieszczeniach wyposażonych w okładziny ścienne (glazura, granit)
odcinki pionowe instalacji wykonać w rurkach RB p/t, w pozostałych
pomieszczeniach przewody układać pod tynkiem.
W celu zapewnienia łatwego dostępu do głównych ciągów przewodów,
w obiekcie wykonać kilka szybów kablowych pionowych, z przeznaczeniem
do układania w nich wyłącznie elementów instalacji elektrycznych.
Należy zasilić wszystkie urządzenia wykazane w projektach branżowych.
4.6.4. Instalacja oświetlenia wewnętrznego
W pomieszczeniach biurowych, rozważyć możliwość zastosowania
oświetlenia pośredniego.
W pozostałych pomieszczeniach zastosować oprawy montowane w suficie
podwieszonym lub bezpośrednio na stropie, gdzie nie ma sufitów podwieszanych.
24
W sanitariatach i innych pomieszczeniach, gdzie może panować wilgoć, stosować
oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Oprawy montowane w stropach
podwieszonych dodatkowo zabezpieczyć linką stalową FeZn 3 mocowaną
do stropu właściwego. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących opraw nowszych,
pod warunkiem dobrego stanu technicznego, wyczyszczenia odbłyśników
i wymiany źródeł.
W obiekcie wykonać następujące rodzaje oświetlenia: podstawowe,
ewakuacyjne, kierunkowe, antypaniczne i przejściowe (nocne).
Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004 oraz zaleceniami Inwestora
powinno wynosić:
sale wykładowe
laboratoria
pokoje biurowe (praca z komputerem)
pokoje biurowe (inne)
sanitariaty, natryski
komunikacja
pom. techniczne
500lx;
500lx;
500lx;
300lx;
200lx;
150lx;
300lx;
W łazienkach należy zamontować również oprawy na ścianach
nad umywalkami.
Współczynnik Ra oddawania barwy światła nie mniejszy niż 80.
Równomierność natężenia oświetlenia Uo nie mniejsza niż 0,6.
W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy przewidzieć:
oświetlenie dróg ewakuacyjnych,
oświetlenie antypaniczne – w obrębie sali i wyjść ewakuacyjnych ,
oświetlenie nocne dla ciągów komunikacyjnych .
Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napięcia. Natężenie nie powinno być mniejsze od 1 lx
na powierzchni drogi. Załączanie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia.
Do realizacji funkcji oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystać oprawy oświetlenia
podstawowego, wyposażone dodatkowo w adresowalny moduł awaryjny min 2h
lub z centralnej baterii.
W miejscach lokalizacji urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej
(hydranty) i w obrębie sali i wyjść ewakuacyjnych zostanie zapewnione oświetlenie
bezpieczeństwa natężeniu 5 lux i czasie działania 1 h.
Wykonawca wykona pomiary odbiorcze natężenia oświetlenia ogólnego
pomieszczeń, jak również pomiary oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Komplet
dokumentacji odbiorczej z pomiarów należy dostarczyć w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej – płyta CD.
Uzupełnieniem oświetlenia ewakuacyjnego będzie oświetlenie kierunkowe
realizowane za pomocą opraw LED ze znakami ewakuacyjnym wyposażonych
w adresowalny moduł.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego podłączyć do centrali nadzory systemu
oświetlenia ewakuacyjnego. Centralka, kontrolować będzie działanie modułów
awaryjnych zainstalowanych w oprawach wykrywając awarie modułów.
Podział opraw na obwody oraz system sterowania powinien umożliwiać
dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do aktualnego sposobu
25
wykorzystywania.
W
pomieszczeniach
przewidzianych
dla
osób
niepełnosprawnych przewidzieć zainstalowanie systemu przywoławczego
z powiadamianiem personelu zlokalizowanym w pomieszczeniu recepcji.
Projekt techniczny wykonawczy powinien zawierać przykładowe wyliczenia,
rysunki i wykresy oświetlenia wybranych pomieszczeń z uwzględnieniem
zaprojektowanych opraw i uzyskać akceptację zamawiającego.
Projektant powinien:
- ustalić wartość współczynnika utrzymania i wykonać listę wszystkich założeń
wykonanych przy wyprowadzaniu wartości,
- określić sprzęt oświetleniowy pasujący do zastosowań w środowisku,
- przygotować rozbudowany plan konserwacji, łącznie z częstotliwością
wymiany lampy oraz metodą i częstotliwością czyszczenia oprawy
oświetleniowej, pomieszczenia i szyb.
4.6.5. Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogólnego
przeznaczenia.
Instalację zasilająca gniazda ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami
YDY- żo 3x2,5mm2 . Przewody układać na korytkach elektroinstalacyjnych
w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zejścia do gniazd w wykonać pod tynkiem.
Z obwodów ogólnego przeznaczenia przewidzieć należy również zasilanie
ekranów, rolet w salach wykładowych dla tego należy przewidzieć wyprowadzenie
przewodów pod sufitem sal wykładowych.
Gniazda wtykowe montować na wysokości:
- pomieszczenia biurowe i sale wykładowe – 0,4m
Zastosować osprzęt o stopniu ochrony minimum:
- pomieszczenia wykładowe i pomieszczenia biurowe - IP 20.
- pomieszczenia sanitarne i techniczne - IP 44.
Oprawy sterowane będą łącznikami, które należy montować na wysokości 1,4m
Zastosować osprzęt o stopniu ochrony minimum:
- pomieszczenia wykładowe i pomieszczenia biurowe - IP 20.
- pomieszczenia sanitarne i techniczne - IP 44.
Jako osprzęt oświetleniowy i gniazdowy stosować aparaty w standardzie
uzgodnionym z Zamawiającym.
4.6.6. Instalacja zasilania urządzeń komputerowych
Przewidzieć wydzieloną instalację dla potrzeb urządzeń i stanowisk
komputerowych.
Węzeł koncentracji sieci należy doposażyć w system klimatyzacji (o mocy
chłodniczej ok. 5KW), zasilacz awaryjny, system monitorowania dostępu
oraz urządzenia aktywne spełniające niżej wymienione parametry techniczne,
w których liczba portów obejmować będzie wszystkie projektowane linie w ramach
PEL (punktów elektryczno-logicznych, definiowany jako 2xRJ45 + 3x gniazdo
zasilające). Gniazda dla urządzeń komputerowych należy oznaczyć wyróżnikiem
(kolor lub klucz zabezpieczający). Zamawiający dopuszcza ich instalowanie
w zestawie z gniazdami ogólnego stosowania i sieci LAN.
W węzłach koncentracji sieci należy stosować UPS-y o mocy 3-5 kVA.
26
Zgodnie z założeniami do PF-U przewiduje się 146 stanowisk
komputerowych. Każde ze stanowisk komputerowych z wyłączeniem stanowisk
w salach komputerowych należy wyposażyć w jeden PEL, zdefiniowany jako
[2xRJ45 + 3x gniazdo zasilające]. W salach komputerowych do stanowiska
komputerowego można zainstalować niepełny PEL zdefiniowany jako 1xRJ45 + 3
x gniazdo zasilające, ale wtedy w każdej tak zaprojektowanej sali komputerowej
należy zainstalować jeden dodatkowy pełny PEL (2xRJ45 + 3x gniazdo
zasilające). W pokojach seminaryjno-konsultacyjnych należy przewidzieć
dodatkowy PEL (przeznaczony dla urządzeń sieciowych, takich jak: notebooki,
drukarki, skanery sieciowe, telefonia IP, itp.).
Wytyczne techniczne dla urządzeń UPS oraz dystrybucji zasilania
w węzłach teleinformatycznych USK UZ (Uczelnianej Sieci Komputerowej UZ)
i sieci ZielMAN (Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej).
System monitorowania i zarządzania
Z uwagi na posiadany system monitorowania dla urządzeń UPS, dystrybucji
zasilania oraz kamer monitorowania (z wbudowanymi czujnikami monitorowania
środowiska - temperatura, wilgotność) wymaganym jest aby każde nowe
urządzenie mogło w sposób automatyczny integrować się z posiadanym
systemem. Kamery powinny być dostarczone wraz z odpowiednią licencją
umożliwiającą gromadzenie danych wizyjnych.
Posiadany przez Zamawiającego system zarządzania urządzeniami UPS,
dystrybucji zasilania oraz kamer monitorowania to APC Struxure Ware Data
Center Expert 7.2.0. Dokumentację do tego systemu można znaleźć na stronie
producenta.
Należy przewidzieć konieczność współpracy proponowanego urządzenia
z posiadanym systemem zarządzania, poprzez zastosowanie dowolnego modelu
i producenta urządzenia z zachowaniem zgodności co do wskazanych
parametrów technicznych.
Dopuszcza się rozwiązania innych firm wyposażone w interfejs SNMP (ang.
Simple Network Management Protocol), umożliwiające zarządzanie i integrację
urządzeń różnych producentów, przy zachowaniu automatycznej integracji
(z zachowaniem wszystkich funkcjonalności) oraz wsparciem ze strony
producenta posiadanego systemu zarządzania.
Urządzenia UPS
•
UPS 0-5kVA
Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy Zasilanie sieciowe dla podłączonego
obciążenia na wypadek przeciążenia lub
usterki zasilacza UPS.
Elastyczny czas podtrzymania
W razie potrzeby pozwala na szybkie
rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.
Inteligentne zarządzanie bateriami
Maksymalizacja wydajności, czasu
eksploatacji i niezawodności akumulatorów
dzięki inteligentnemu ładowaniu
precyzyjnemu.
Przez zapis „inteligentne ładowanie
precyzyjne” Zamawiający rozumie
27
zastosowanie autorskich rozwiązań ładowania
akumulatorów oferowanych przez producenta
urządzenia. Parametry ładowania
akumulatorów muszą być zgodne z
parametrami ładowania określonymi przez
producenta akumulatorów. Pozwoli to uzyskać
maksymalizację wydajności i czasu
eksploatacji a także niezawodności
akumulatorów.
Akumulatory wymienialne przez
użytkownika “na gorąco” bez przerywania
pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych
parametrach na czas operacji wymiany
akumulatorów.
Przez zapis „znakomite” należy rozumieć, że
wartości parametrów wyjściowych pozostaną
nie zmienione czyli takie jak podczas pracy z
bateriami przy założeniu, że parametry sieci
nie ulegną pogorszeniu.
Automatyczne włączenie UPS-a po
powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt
w momencie wznowienia zasilania z sieci
miejskiej.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów
temperatury
przez regulację napięcia ładowania w
zależności od temperatury akumulatora.
Przez zapis „Wydłużenie czasu eksploatacji
akumulatorów przez regulację napięcia
ładowania w zależności od temperatury
akumulatora” należy rozumieć zastosowanie
przez producenta własnych rozwiązań
regulujących parametry ładowania
akumulatorów dostosowanych do temperatury
wewnątrz urządzenia. Dopuszcza się
dostarczenie oświadczenia o spełnieniu ww
wymagań od producenta lub dystrybutora.
Zarządzanie
Umożliwia zdalne zarządzanie UPS-em przez
sieć LAN.
Kompatybilny z posiadanym systemem
zarządzania
Pełna i automatyczna integracja z posiadanym
systemem zarządzania dla urządzeń UPS,
dystrybucji zasilania oraz kamer
monitorowania dostępu.
Gniazdo typu SmartSlot
Możliwość dostosowania właściwości UPS-a
za pomocą kart do zarządzania wraz z
czujnikami do monitorowania temperatury i
wilgotności.
Wskaźnik statusu LED
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i
zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i
zasilania za pomocą wizualnych wskaźników”
należy rozumieć, że dostarczone urządzenie
będzie wyposażone w panel umożliwiający
jednoznaczne określenie stanu w jakim
znajduje się urządzenie np. użycie baterii,
28
aktualne obciążenie, awaria baterii itp.
Raportowanie powinno się odbywać w czasie
wskazanym przez producenta sprzętu.
Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port
szeregowy.
Możliwość zastosowania w wersji
wolnostojącej i do montażu w szafie
przemysłowej
Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz
UPS w przypadku zastąpienia urządzeń
montowanych w obudowach typu tower
urządzeniami montowanymi w szafach.
Wymaga się, żeby UPSy o mocy do 5kVA
miały możliwość montażu w szafach RACK,
natomiast UPSy o mocy powyżej 5kVA mogą
być dostarczone jako urządzenia
wolnostojące.
Oprogramowanie sprzętowe w pamięci
flash z możliwością uaktualniania
Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
mogą być instalowane zdalnie przy użyciu
FTP.
Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia
wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Powiadamianie o przewidywanych
awariach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach
umożliwia proaktywną wymianę
komponentów.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie
jest dostępny i nie może zapewnić zasilania
awaryjnego.
Alarmy dźwiękowe
Zapewnia powiadamianie o zmieniających się
warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPSa.
Urządzenia dystrybucji zasilania
Wymagana jest automatyczna integracja z posiadanym systemem zarządzania.
Przez zapis „automatyczna integracja” należy rozumieć, że urządzenie po dodaniu
go do systemu zarządzania zostanie automatycznie rozpoznane bez potrzeby
wgrywania dodatkowych baz SNMP MIB lub modułów umożliwiających
bezpośrednią kontrolę nad urządzeniem. Dotychczas wykorzystywane przez
Zamawiającego urządzenia UPS firmy APC były automatycznie wykrywane
i zarządzane przez posiadany system monitorowania APC StruxureWare Data
Center Expert 7.2.0.
− Dystrybucja zasilania 1-fazowa i 3-fazowa
Zasilanie
1- lub 3-fazowe w zależności od urządzenia
UPS z którego pobierane będzie zasilanie.
Zarządzanie sieciowe
Pełnowymiarowe interfejsy do zarządzania
sieciowego zapewniające oparte na
standardach zarządzanie przez sieć, SNMP i
Telnet. Umożliwiają użytkownikom zdalny
dostęp, konfigurację i zarządzanie
29
jednostkami, oszczędzając tym samym czas.
Dodatkowo posiadają możliwość szybkiej i
łatwej aktualizacji oprogramowania
sprzętowego przez pobranie nowych wersji z
sieci i modernizację produktu w przyszłości.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
Zdalnie zarządza wyjściami, tak by
użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie
używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub
przekierować zasilanie do zamkniętego
sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i
eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
Opóźnienie zasilania
Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie
kolejności włączania i wyłączania zasilania w
poszczególnych wyjściach. Pomaga to
uniknąć kumulacji momentu rozruchowego
przy starcie urządzeń, który może być
przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie
obciążeń. Ustalenie kolejności daje też
użytkownikom możliwość ustalania kolejności
włączania sprzętu, tak by inne zależne od
niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
Wskaźnik obciążenia LED
Informuje i przeciążeniu i warunkach
zagrożenia na podstawie zdefiniowanych
przez użytkownika progów alarmowych.
Ostrzega użytkowników przez potencjalnym
przeciążeniem obwodu.
Możliwość odnowienia pamięci typu
"flash"
Eliminuje konieczność wymiany już
zainstalowanych produktów, po ukazaniu się
nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki
sieciowe)
Montowane w szafie
Obejmuje opcje montowane poziomo,
pionowo i beznarzędziowo.
Monitorownie środowiska
Listy muszą być dostarczane z czujnikami
temperatury i wilgotności
UWAGA:
Dobór urządzenia UPS oraz systemu dystrybucji zasilania
konsultowany i uzgodniony z Centrum Komputerowym UZ.
winien
być
4.6.7. Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych.
W obiekcie należy przewidzieć rozbudowę instalacji odgromowej,
uziemiającej i połączeń wyrównawczych, związaną z zabudową nowych urządzeń
na dachu i wewnątrz pomieszczeń.
Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w formie zwodów
poziomych zlokalizowanych na dachu /jako zwód poziomy można wykorzystać
blachę – oraz masztów. Wszystkie urządzenia montowane na dachu lub wystające
elementy budynku, należy chronić dodatkowymi zwodami pionowymi. Z instalacją
30
odgromową na dachu połączyć wszystkie elementy metalowe typu rynny,
opierzenia rury spustowe itp.
Wartość rezystancji uziemienia dla potrzeb instalacji odgromowej R<30 om,
wartość rezystancji uziemienia mierzona w punkcie rozdziału PeN na N i Pe Rmax
<5 om.
Z instalacją uziemiającą połączyć wszystkie metalowe instalacje w budynku.
W tym celu w pomieszczeniu rozdzielni głównej wykonać tzw. główną szynę
uziemiającą
budynku. We
wszystkich
pomieszczeniach
technicznych
i laboratoryjnych zlokalizować miejscową szynę wyrównania potencjału LSU.
Do GSU przyłączyć punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE zacisk PE rozdzielni
głównej lokalne LSU oraz wszystkie metalowe elementy wyposażenia budynku
np. konstrukcje metalowe urządzeń technologicznych, instalacje z materiałów
przewodzących itp.
4.6.8. Wyłącznik prądu do celów ppoż.
Należy sprawdzić zgodność istniejącej instalacji wyłączenia ppoż w oparciu
o obowiązujące przepisy i operat ppoż. Dokumentacja projektowa powinna zostać
zatwierdzona przez specjalistę ds. PPOŻ. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne
podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze
przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego
wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu
przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia
drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem
źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. Jeżeli urządzenia elektryczne w strefie
pożarowej są zasilane z różnych kierunków zasilania, wymagane jest, żeby
przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinał dopływ prądu ze wszystkich kierunków
zasilania z wyłączeniem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
4.6.9. Wykaz wyposażenia elektrycznego w planowanych pomieszczeniach
C-10
Wg załącznika Tabela 1.
4.7.
System AV
W salach wykładowych, ćwiczeniowych i komputerowych przewidzieć
projektory multimedialne z wbudowanym Wi-Fi, w salach wykładowych 90 –
osobowych projektory multimedialne HD z wbudowanym Wi-Fi. Projektor
mocowany do sufitu. Do projektora doprowadzić instalację zasilającą i kabel
sygnałowy. Ekran sterowany elektrycznie za pomocą przycisków góra-dół.
W salach przeznaczonych dla powyżej 50 osób zastosować system nagłaśniający
złożony z:
- trasy kablowe i okablowanie, zasilanie 230V, przewód do głośników min.
2x0,5mm2,
- wzmacniacz,
- głośniki,
31
Dostawa projektorów i ekranów nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
Montaż ich należy przewidzieć w projekcie wykonawczym i projekcie wyposażenia
(urządzenia opisać za pomocą szczegółowych parametrów).
Pod montaż tych urządzeń w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać
pełną infrastrukturę – okablowanie, sterowanie, system nagłaśniający itd. Ekran
należy dobrać na etapie projektu wykonawczego po uzgodnieniu miejsca montażu
projektora.
Głośniki powinny zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem całego
pomieszczenia, oraz zapewniać zrozumiałość mowy min. 0,5 RASTI. Wzmacniacz
powinien zapewniać eliminację wszelkich niepożądanych efektów np. sprzężenia,
przesłuchy oraz dysponować mocą odpowiednią do dobranych głośników.
Rozmieszczenie oraz ilość głośników należy dobrać na etapie projektu
wykonawczego i je zainstalować.
Instalacja AUDIO powinna być oparta o końcówkę mocy, najlepiej cyfrową
wielokanałową np 4x250W/8Ohm, mikser min 8 kanałowy z funkcją "phantom"
wyjściami record in/out, min 2 aux i trójstopniową korekcją - do zamontowania
w szafie rack 19', głośniki szerokopasmowe o mocy min 40W przy 4 sztukach, min
80W przy 2 sztukach, na przykład w układzie głośników w kolumnie 4x6' + tweater
- kolumny w obudowie drewnianej. Kolumny powinny być tak dobrane
aby spełniały warunki pracy końcówki mocy: rezystancja. Ponadto system
powinien być wyposażony w korektor graficzny 31 zakresowy. Mikrofony - pasmo
systemów przewodowych zostaje wyłącznie przydzielone dla LTE (800-840 Mhz),
w związku z czym mikrofony powinny pracować w paśmie 2Ghz.
Zamawiający oczekuje uwzględnienia niżej wyszczególnionych minimalnych
parametrów:
- Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 pikseli
- Jasność:3000 ANSI Lumenów
- Kontrast: 10 000:1
Projektor powinien być wyposażony (podłączone i zabudowane w sposób
umożliwiający wymianę) w przewody VGA, HDMI, jeśli długość przewodu będzie
dłuższa niż maksimum 10 metrów powinien być zamontowany repiter, ponadto
powinien być podłączony przewód audio z końcówkami typu chinch o długości
wystarczającej do podłączenia projektora do zestawu AUDIO.
4.8.
Sieć okablowania LAN i telefoniczna
Okablowanie miedziane:
Przewody UTP kat. 6. Przewody należy zakończyć w szafach na panelach
rozdzielczych o gęstości nie mniejszej niż 24xRJ45 1U kat. 6. Przewody
przewidziane do układania mają posiadać zewnętrzną powłokę LSOH.
Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji
telekomunikacyjnych. Trasy wykonane mają być z korytek metalowych
ocynkowanych o szerokości odpowiednio dobranych dla ilości przewodów. Trasy
umożliwiają zachowanie odpowiednich promieni gięcia przewodów. Należy
zachować odpowiednią odległość od przewodów i tras energetycznych.
-
Wymagany system okablowania powinien być realizowany w min. kategorii 6
Szafy w punktach dystrybucyjnych: 800x800 42U z wyposażeniem: organizery
poziome i pionowe, odprowadzające kable krosowe do boku szafy,
wentylatory, min. 2 półki na każdą szafę, cokół min 100mm., do szafy może
32
być zainstalowanych maksymalnie 300 linii.
Zamawiający wymaga dostarczenia patchcordów:
- Długości ok. 3m, w liczbie nie mniejszej niż liczba wszystkich
zaprojektowanych linii LAN z przeznaczeniem do wykorzystania
w przebudowanych pomieszczeniach.
- Długości ok. 2m z identyfikacją świetlną, w liczbie nie mniejszej niż liczba
wszystkich zaprojektowanych linii LAN z przeznaczeniem do wykorzystania
w węźle sieci. Na każde 300 kabli krosowych należy dostarczyć urządzenie
oświetlające do identyfikacji linii.
Linie światłowodowe i miedziane:
Przyłącza do węzłów sieci komputerowych w budynkach planowanych
do remontu, należy wykonać jako łącza światłowodowe jednomodowe o liczbie
włókien nie mniejszej niż 12J, zakończonych na panelach z użyciem złącz SC
APC.
W budynku C10 w ramach odrębnego zadania będzie realizowany węzeł sieci
(serwerownia), wykorzystujący istniejące przyłącze światłowodowe od ulicy
Ogrodowej. W związku z powyższym nie ma potrzeby wykonywania nowych
przyłączy światłowodowych do budynku C10. Pomieszczenie to będzie
jednocześnie węzłem koncentracji okablowania strukturalnego dla całego
budynku. Proponujemy doprowadzić na dach obiektu 12 kabli UTP w celu
zapewnienia redundantnych połączeń dla innych obiektów Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz przenieść kabel światłowodowy w celu odtworzenia
istniejącego połączenia do anten radia Index.
Urządzenia aktywne – przełączniki
-
-
-
-
Z uwagi na posiadane przez UZ oprogramowanie do zarządzania, rozwiązanie
powinno współpracować z istniejącym oprogramowaniem i być oparte
na urządzeniach firm których produkty pracują z ww. oprogramowaniem.
Zamawiający posiada systemy zarządzania Cisco Wireless Control System
(WCS), Network Management System (NMS), APC StruxureWare Data
Center Ekspert 7.2.0.
Przełączniki sieci LAN powinny być wyposażone w 48 portów 10/100/1000
Base-T (Auto-MDIX) z PoE+ (IEEE S02.3at), posiadać redundantny zasilacz,
slot umożliwiający wyposażenie przełącznika w dodatkowe 4 porty
GigabitEthernet (SFP) lub 2 porty 10GigabitEthernet (SFP+) oraz umożliwiać
za pomocą dedykowanych interfejsów.
łączenie przełączników w stos
Dodatkowa karta oraz zasilacz powinny być dostarczone z przełącznikiem.
Dodatkowy kabel do zestawienia stosu przełączników (np. dla technologii
stackwise) o długości min 1m
Sumaryczna liczba portów LAN na dostarczonych przełącznikach musi
zapewnić podłączenie wszystkich zaprojektowanych linii LAN. Liczba portów
oferujących funkcjonalność PoE+ nie może być mniejsza niż 40% całkowitej
liczby portów na instalowanych przełącznikach
33
Urządzenia aktywne – punkty dostępowe
-
-
-
Wymaganym jest dostarczenie jednego kontrolera na remontowane budynki
współpracującego z oprogramowaniem do zarządzania takimi urządzeniami,
które UZ już posiada.
Zamawiający posiada systemy zarządzania Cisco Wireless Control System
(WCS) oraz Network Management System (NMS). Kontrolery sieci
bezprzewodowej posiadane przez Zamawiającego to Cisco 5508 Wireless
Controllers.
Należy dostarczyć jeden kontroler na oba podzadania wyposażony w 250
licencji. Wymaganym jest wykupienie wsparcie technicznego na dostarczany
kontroler na okres 3 lat.
Wymaganym jest dostarczenie punktów dostępu bezprzewodowego
współpracujących z oprogramowaniem już istniejącym na UZ w ilości min 1szt.
na każde 150m2 budynku. Zapis dotyczy remontowanej części budynku.
Dokładną lokalizację projektowanych bezprzewodowych punktów dostępu
należy konsultować z Pracownikami Centrum Komputerowego. Zamawiający
nie posiada urządzeń aktywnych, które można wykorzystać do realizacji
przedmiotu postępowania.
Wymagania techniczne dla przełączników z portami PoE
1. Urządzenie musi posiadać 48 portów GigabitEthernet w wykonaniu UTP
10/100/1000 PoE+
2. Urządzenie musi posiadać jeden slot z możliwością wyposażenia:
- w moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 2 wkładkami 10GE lub 1
wkładką 10GE i 2 wkładkami 1GE lub 4 wkładkami 1GE (definiowanymi przez
SFP, SFP+) lub
- w moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 4 wkładkami 1GE (SFP).
3. Urządzenie musi posiadać podstawowy zasilacz pozwalający na uzyskanie
435W dla urządzeń zasilanych przez PoE.
4. Urządzenie musi posiadać redundantny zasilacz o mocy identycznej, jak
zasilacz podstawowy.
5. Urządzenie musi posiadać moduł przełączający o wydajności co najmniej 160
Gb/s, 100 Mp/s (IPv4, ramki 64B).
6. Urządzenie musi obsługiwać przełączanie w warstwie trzeciej, routing
statyczny oraz routing. dynamiczny (obsługa min. 2 000 tras) w oparciu
o protokół RIP, a także opcjonalnie możliwość uruchomienia protokołów
routingu dynamicznego OSPF, EIGRP i BGP bez zmian sprzętowych, jedynie
po doposażeniu w odpowiednie licencje funkcjonalne.
7. Urządzenie musi obsługiwać tworzenie wirtualnych instancji routingu,
zapewniających logiczną separację ruchu i nakładanie się przestrzeni
adresowych.
8. Urządzenie musi posiadać sprzętową obsługę IPv6
9. Urządzenie musi obsługiwać standardy warstwy 2 modelu OSI
a) 802.3
b) 802.3u (FE)
c) 802.3ab (GE)
d) 802.3z (GE)
e) 802.3x (full-duplex)
34
802.1p
802.1q
802.1d
802.1x
QinQ –sprzętowo
wykrywanie łączy jednokierunkowych
Jumbo Frames (9216 bajtów)
10. Urządzenie musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości
pracy sieci:
a) 802.1w
b) 802.1s
c) agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów na grupę)
d) wymiana “na gorąco” zasilaczy
e) protokół VRRP lub równoważny
f) centralne definiowanie sieci VLAN i propagacji bazy na inne przełączniki
w domenie administracyjnej
g) filtrowanie adresów MAC
11. Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów QoS
a) możliwość automatycznego wykrycia terminala głosowego IP dołączonego
do portu przełącznika
b) mechanizm Voice VLAN
c) min. cztery sprzętowe kolejki na port
d) obsługa kolejek priorytetowych (strict priority)
e) obsługa IP Precedence i DSCP
f) klasyfikacja i oznaczanie pakietów w oparciu o DSCP, ToS, nagłówki L3 i
L4
g) obsługa policing-u (rate limiting)
h) możliwość dokonania tzw. Broadcast Suppression
i) możliwość dokonania tzw. Multicast Suppression
12. Urządzenie musi posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:
a) autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x
b) zarządzanie przez Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS i konsolę szeregową
oraz SNMP w wersjach 1, 2 i 3
c) definiowanie list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN –
wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN)
d) autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz
802.1x) w oparciu o RADIUS lub TACACS+ lub równoważne.
e) blokowanie ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw.
isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem
nadrzędnym (promiscuous port) i funkcjonalność Private VLAN
f) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP
lub inne zapewniające założone funkcjonalności.
g) kopiowanie ruchu z danego portu/VLAN na inny port
h) obsługa mechanizmów weryfikacji źródła pakietów uRPF
i) definiowanie skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń
do systemów zarządzających
j) definiowanie makr konfiguracyjnych dla portów (określenie listy poleceń
konfiguracyjnych aplikowanych za pomocą pojedynczej komendy)
k) obsługa funkcjonalności DHCP snooping
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
35
funkcjonalność serwera DHCP
dynamiczna inspekcja ARP
kopiowanie konfiguracji do pliku tekstowego
13. Urządzenie musi obsługiwać ruch typu multicast z wykorzystaniem IGMP v1,
v2, v3, PIM (SM, SSM, min. 100 grup) oraz IGMP/MLD snooping
14. Urządzenie musi obsługiwać synchronizację czasu ze źródłem zewnętrznym
zgodnie z NTP lub SNTP
15. Zmiany konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się
konieczności częściowych lub całkowitych restartów urządzenia w celu
uruchomienia zmian
16. W trybie pracy jako router urządzenie musi wspierać min. 11 000 tras IPv4
17. W trybie pracy w warstwie 2 (VLAN) urządzenie musi wspierać min. 12 000
adresów MAC
18. Urządzenie musi posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci
VLAN, przy czym powinna być możliwość używania 4000 różnych VLAN ID
19. Stos musi być zarządzany jako pojedyncze urządzenie zarówno przez linię
poleceń jak i interfejs WWW
20. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania
QoS globalnie dla stosu
21. Obudowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość 1 U
22. Urządzenie musi być wyposażone w następujące komponenty:
- moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 2 wkładkami 10GE lub 1
wkładką 10GE i 2 wkładkami 1GE lub 4 wkładkami 1GE (definiowanymi
przez SFP, SFP+)
- wkładki optyczne w standardzie SFP+ 10G-LR DDM o zasięgu 10 km
przy zastosowaniu włókna jednomodowego 9 µm/125 µm w ilości 2 szt.
- wkładki optyczne w standardzie SFP 1000Base-LX/LH (GigabitEthernet
1Gbps) o zasięgu 10 km przy zastosowaniu włókna jednomodowego 9
µm/125 µm w ilości 2 szt.
l)
m)
n)
Wymagania techniczne dla przełączników sieciowych bez funkcjonalności
PoE.
1. Urządzenie musi posiadać 48 portów GigabitEthernet w wykonaniu UTP
10/100/1000
2. Urządzenie musi posiadać jeden slot z możliwością wyposażenia:
- w moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 2 wkładkami 10GE lub 1
wkładką 10GE i 2 wkładkami 1GE lub 4 wkładkami 1GE (definiowanymi
przez SFP, SFP+) lub
- w moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 4 wkładkami 1GE (SFP)
3. Urządzenie musi posiadać redundantny zasilacz o mocy identycznej, jak
zasilacz podstawowy
4. Urządzenie musi posiadać moduł przełączający o wydajności co najmniej 160
Gb/s, 100 Mp/s (IPv4, ramki 64B)
5. Urządzenie musi obsługiwać przełączanie w warstwie trzeciej, routing
statyczny oraz routing dynamiczny (obsługa min. 2 000 tras) w oparciu
o protokół RIP, a także opcjonalnie możliwość uruchomienia protokołów
routingu dynamicznego OSPF, EIGRP i BGP bez zmian sprzętowych, jedynie
po doposażeniu w odpowiednie licencje funkcjonalne
36
6. Urządzenie musi obsługiwać tworzenie wirtualnych instancji routingu,
zapewniających logiczną separację ruchu i nakładanie się przestrzeni
adresowych
7. Urządzenie musi posiadać sprzętową obsługę IPv6
8. Urządzenie musi obsługiwać standardy warstwy 2 modelu OSI
a) 802.3
b) 802.3u (FE)
c) 802.3ab (GE)
d) 802.3z (GE)
e) 802.3x (full-duplex)
f) 802.1p
g) 802.1q
h) 802.1d
i) 802.1x
j) QinQ –sprzętowo
k) wykrywanie łączy jednokierunkowych
l) Jumbo Frames (9216 bajtów)
9. Urządzenie musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości
pracy sieci:
a) 802.1w
b) 802.1s
c) agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów na grupę)
d) wymiana “na gorąco” zasilaczy
e) protokół VRRP lub równoważny
f) centralne definiowanie sieci VLAN i propagacji bazy na inne przełączniki
w domenie administracyjnej
g) filtrowanie adresów MAC
10. Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów QoS
a) możliwość automatycznego wykrycia terminala głosowego IP dołączonego
do portu przełącznika
b) mechanizm Voice VLAN
c) min. cztery sprzętowe kolejki na port
d) obsługa kolejek priorytetowych (strict priority)
e) obsługa IP Precedence i DSCP
f) klasyfikacja i oznaczanie pakietów w oparciu o DSCP, ToS, nagłówki L3
i L4
g) obsługa policing-u (rate limiting)
h) możliwość dokonania tzw. Broadcast Suppression
i) możliwość dokonania tzw. Multicast Suppression
11. Urządzenie musi posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:
a) autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x
b) zarządzanie przez Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS i konsolę szeregową
oraz SNMP w wersjach 1, 2 i 3
c) definiowanie list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN –
wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN)
d) autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny
oraz 802.1x) w oparciu o RADIUS lub TACACS+ lub równoważne.
37
blokowanie ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw.
isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem
nadrzędnym (promiscuous port) i funkcjonalność Private VLAN
f) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP
lub inne zapewniające założone funkcjonalności.
g) kopiowanie ruchu z danego portu/VLAN na inny port
h) obsługa mechanizmów weryfikacji źródła pakietów uRPF
i) definiowanie skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń
do systemów zarządzających
j) definiowanie makr konfiguracyjnych dla portów (określenie listy poleceń
konfiguracyjnych aplikowanych za pomocą pojedynczej komendy)
k) obsługa funkcjonalności DHCP snooping
l) funkcjonalność serwera DHCP
m) dynamiczna inspekcja ARP
n) kopiowanie konfiguracji do pliku tekstowego
12. Urządzenie musi obsługiwać ruch typu multicast z wykorzystaniem IGMP v1,
v2, v3, PIM (SM, SSM, min. 100 grup) oraz IGMP/MLD snooping
13. Urządzenie musi obsługiwać synchronizację czasu ze źródłem zewnętrznym
zgodnie z NTP lub SNTP
14. Zmiany konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się
konieczności częściowych lub całkowitych restartów urządzenia w celu
uruchomienia zmian
15. W trybie pracy jako router urządzenie musi wspierać min. 11 000 tras IPv4
16. W trybie pracy w warstwie 2 (VLAN) urządzenie musi wspierać min. 12 000
adresów MAC
17. Urządzenie musi posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci
VLAN, przy czym powinna być możliwość używania 4000 różnych VLAN ID
18. Stos musi być zarządzany jako pojedyncze urządzenie zarówno przez linię
poleceń jak i interfejs WWW
19. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania
QoS globalnie dla stosu
20. Obudowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość 1 U
21. Urządzenie musi być wyposażone w następujące komponenty:
- moduł z 4 portami umożliwiającymi obsadzenie 2 wkładkami 10GE lub 1
wkładką 10GE i 2 wkładkami 1GE lub 4 wkładkami 1GE (definiowanymi
przez SFP, SFP+)
- wkładki optyczne w standardzie SFP+ 10G-LR DDM o zasięgu 10 km przy
zastosowaniu włókna jednomodowego 9 µm/125 µm w ilości 2 szt.
- wkładki optyczne w standardzie SFP 1000Base-LX/LH (GigabitEthernet
1Gbps) o zasięgu 10 km przy zastosowaniu włókna jednomodowego 9
µm/125 µm w ilości 2 szt.
e)
Wytyczne techniczne dla punktów dostępu bezprzewodowego
•
•
punkt dostępu bezprzewodowego (access point)
obsługa standardów 802.11a/b/g/n
o obsługa MIMO – min. 3x3:2
o obsługa kanałów 20 i 40 MHz
o obsługa prędkości PHY do 300 Mbps
o obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
38
•
•
•
•
o obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów 802.11a/g/n
obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych:
o dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów
o dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów
o dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów
konfigurowalna moc nadajnika
o dla zakresu 2.4 GHz:do 100 mW
o dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 150 mW
o dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 150 mW
zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler
WLAN z funkcjonalnościami:
o automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć
LAN
o optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie
wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)
o obsługa min. 16 BSSID
o definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością
rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID
o współpraca z systemami IDS/IPS
o uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością
wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty
dostępowe) – funkcjonalność 802.11w lub równoważna
o obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów
do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz LocalMAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN)
o możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym
przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją
użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych
użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może powodować
zerwania sesji użytkowników
o jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych
oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów
dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS)
o obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power
Control (TPC) zgodnie z 802.11h
o obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami
dostępowymi – funkcjonalność 802.11r lub równoważna
o obsługa mechanizmów QoS:
shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością
konfiguracji per użytkownik
obsługa WMM, TSPEC, U-APSD
o współpraca z urządzeniami o oprogramowaniem realizującym usługi
lokalizacyjne
o wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP
do infrastruktury sieciowej
możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej,
pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe)
o komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego,
o autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509,
adresy MAC
39
•
•
•
•
•
•
•
o separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden
dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między
punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków
(asocjacji użytkowników w zakresie przeznaczonym do komunikacji
między AP oraz komunikacji między AP w zakresie przeznaczonym
do obsługi użytkowników
o automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami
dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów
jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością
awaryjnego przełączenia na inne pasmo)
o automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności
konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji)
o automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP
interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000)
zróżnicowane możliwości zasilania
o zasilacz sieciowy 230V AC
o zasilanie PoE (802.3af) w sposób zapewniający ich pełną wydajność
anteny zintegrowane
obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach
biurowych (5 – 35oC), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm)
diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji
Certyfikat WiFi Alliance
zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC
Wymagania techniczne dla listwy zasilającej trójfazowej
Napięcie wyjściowe
208V, 230V
Maksymalny całkowity pobór prądu
16A
Gniazda wyjściowe
21 x IEC 320 C13, 3 x IEC 320 C19
Ochrona przed przeciążeniem
nie
Nominalne napięcie wejściowe
400V 3PH
Częstotliwość na wejściu
50/60 Hz
Typ gniazda wejściowego
IEC 309 16A 3P+N+PE,
Długość przewodu zasilania
min. 1.8 m
Ilość kabli zasilających
1
Maksymalny prąd w linii
16A
Maksymalny prąd na wejściu
16A
Możliwości zdalnego zarządzania
W pełni funkcjonalne sieciowe
interfejsy zarządzania, które
umożliwiają zarządzanie w oparciu
o standardy WWW, SNMP i Telnet.
Umożliwiają użytkownikom
uzyskiwanie zdalnego dostępu do
urządzeń, konfigurowanie ich i
zarządzanie nimi, a tym samym
40
zaoszczędzenie cennego czasu. Z
możliwością tą wiąże się opcja
szybkiego i łatwego aktualizowania
oprogramowania firmware, które
można pobrać z sieci do
zainstalowanych urządzeń.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
Zdalnie zarządza wyjściami, tak by
użytkownicy mogli odłączyć
wybrane, nie używane wyjścia
(zapobiega przeciążeniu) lub
przekierować zasilanie do
zamkniętego sprzętu (minimalizuje
kosztowne przestoje i eliminuje
konieczność podejścia do sprzętu).
Lokalny wyświetlacz do monitorowania
Ogólny pobór mocy przez
urządzenie rozdziału zasilania jest
ukazany na wyświetlaczu
urządzenia. Miejscowy wyświetlacz
pomaga uniknąć przeciążenia
obwodów, zapewniając wizualne
ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór
prądu zbliża się do maksymalnego
natężenia.
Opóźnienie zasilania
Umożliwia użytkownikom
skonfigurowanie kolejności
włączania i wyłączania zasilania w
poszczególnych wyjściach. Pomaga
to uniknąć kumulacji momentu
rozruchowego przy starcie
urządzeń, który może być
przyczyną przeciążenia obwodu i
odłączenie obciążeń. Ustalenie
kolejności daje też użytkownikom
możliwość ustalania kolejności
włączania sprzętu, tak by inne
zależne od niego urządzenia mogły
działać prawidłowo.
Wskaźnik obciążenia LED
Informuje i przeciążeniu i
warunkach zagrożenia na
podstawie zdefiniowanych przez
użytkownika progów alarmowych.
Ostrzega użytkowników przez
potencjalnym przeciążeniem
obwodu.
Czujniki pomiaru
Dostarczyć oddzielnie czujniki
temperatury i wilgotności
Wytyczne techniczne dla listwy zasilającej jednofazowej
41
Napięcie wyjściowe
230V
Maksymalny całkowity pobór prądu
10A
Gniazda wyjściowe
16 x IEC 320 C13
Ochrona przed przeciążeniem
Nie
Nominalne napięcie wejściowe
200V, 208V, 230V
Częstotliwość na wejściu
47–63 Hz
Typ gniazda wejściowego
IEC-320 C14
Długość przewodu zasilania
min. 3.0 m
Ilość kabli zasilających
1
Tolerancja napięcia wejściowego
200-240 VAC
Maksymalny prąd w linii
10A
Maksymalny prąd na wejściu
10A
Możliwości zdalnego zarządzania
Pełnowymiarowe interfejsy do
zarządzania sieciowego
zapewniające oparte na
standardach zarządzanie przez
sieć, SNMP i Telnet. Umożliwiają
użytkownikom zdalny dostęp,
konfigurację i zarządzanie
jednostkami. Dodatkowo posiadają
możliwość szybkiej i łatwej
aktualizacji oprogramowania
sprzętowego przez pobranie
nowych wersji z sieci i modernizację
produktu w przyszłości.
Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
Zdalnie zarządza wyjściami, tak by
użytkownicy mogli odłączyć
wybrane, nie używane wyjścia
(zapobiega przeciążeniu) lub
przekierować zasilanie do
zamkniętego sprzętu (minimalizuje
kosztowne przestoje i eliminuje
konieczność podejścia do sprzętu).
Lokalny wyświetlacz do monitorowania
Ogólny pobór mocy przez
urządzenie rozdziału zasilania jest
ukazany na wyświetlaczu
urządzenia. Miejscowy wyświetlacz
pomaga uniknąć przeciążenia
obwodów, zapewniając wizualne
ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór
prądu zbliża się do maksymalnego
natężenia.
Opóźnienie zasilania
Umożliwia użytkownikom
42
skonfigurowanie kolejności
włączania i wyłączania zasilania w
poszczególnych wyjściach. Pomaga
to uniknąć kumulacji momentu
rozruchowego przy starcie
urządzeń, który może być
przyczyną przeciążenia obwodu i
odłączenie obciążeń. Ustalenie
kolejności daje też użytkownikom
możliwość ustalania kolejności
włączania sprzętu, tak by inne
zależne od niego urządzenia mogły
działać prawidłowo.
Wskaźnik obciążenia LED
Informuje i przeciążeniu i
warunkach zagrożenia na
podstawie zdefiniowanych przez
użytkownika progów alarmowych.
Ostrzega użytkowników przez
potencjalnym przeciążeniem
obwodu.
Urządzenia do sieci LAN muszą zostać objęte gwarancją wskazującą jako
użytkownika końcowego Uniwersytet Zielonogórski. Wykonawca wykupi na rzecz
Zamawiającego, w ramach dostarczonego przedmiotu umowy, serwis dający
dostęp do aktualizacji oprogramowania na min. 3 lata. Licencje
na oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach winny być bezterminowe.
Węzeł sieci w budynku C10 należy doposażyć w system klimatyzacji (moc
chłodnicza ok. 5KW), zasilacz awaryjny, system monitorowania oraz urządzenia
aktywne, zgodne z powyższymi specyfikacjami.
4.9.
System CCTV
W budynku należy rozbudować system telewizji dozorowej CCTV.
Biorąc pod uwagę warunki funkcjonalne i architektoniczne budynku system
składać się będzie z: trasy kablowe i okablowanie, zasilanie kamer 230VAC
lub 12VDC, przewodów sygnałowych.
System monitoringu CCTV oparty ma być o kamery IP o rozdzielczości min.
1,3 Mpx. Obraz przechowywany ma być na dedykowanym rejestratorze przez
okres min. 1 tygodnia. Zakresem monitoringu mają być objęte elewacje budynku
w części podlegającej przebudowie oraz ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku
zwłaszcza drzwi wejściowe.
Na podstawie posiadanych danych dotyczących wielkości obiektu, jego
elewacji oraz podlegających przebudowie ciągów komunikacyjnych (a także
w oparciu o wizje lokalne) Wykonawca określa ilość i rodzaj zainstalowanego
sprzętu, w zależności od parametrów przyjętych kamer, umożliwiające
monitorowanie przytoczonych wyżej obszarów.
Szczegółowy zakres obserwacji należy uzgodnić na etapie projektu
wykonawczego z Zamawiającym.
43
4.10. System sygnalizacji pożarowej i połączenie ze strażą pożarną
systemuppoż.
Należy zintegrować instalację istniejącą w części nie podlegającej
przebudowie z nowo wykonaną instalacją w części przebudowywanej. Dopuszcza
się wykorzystanie sprawnych elementów istniejącego systemu p.poż. Połączenie
ze strażą pożarną systemu p-poż. w obiekcie istnieje – łączność poprzez
miedziane istniejące linie kablowe.
System oddymiania i system sterowania i monitorowania klap dymowych
występują w obiekcie – systemy należy zintegrować z systemem sygnalizacji
pożarowej.
4.11. System BMS
Nie przewiduje się montażu systemu BMS.
Wymagane jest tylko wykonanie systemu sygnalizacji stanu pracy central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (zaprojektowanie i wykonanie).
5. Wykończenia
Rodzaje materiałów wykończeniowych dla pomieszczeń:
PARTER
Nr
Nazwa
pomieszczenia
0.01
HOL WEJŚCIOWY
0.02
SALA
SZKOLENIOWA 36OS.
0.03
SZATNIA
0.04
0.05
Posadzka
Sufit
Ściany
płytki gresowe o
wymiarach 30x60
lub 60x60 lub
90x90
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
wykładzina PVC
homogeniczna
antypoślizgowa,
w kolorze jasny
beż – mozaika
HOL REKREACYJNO wykładzina PVC
– SZKOLENIOWY
homogeniczna
antypoślizgowa,
w kolorze jasny
beż – mozaika
WC NPSPR, D, M
płytki ceramiczne
lub gresowe
0.05
POM.
PORZĄDKOWE
0.06
POKÓJ
SEMINARYJNO –
KONSULTACYJNY
fartuch z
glazury przy
umywalce i
nad blatem
aneksu
szpachlowane szpachlowane fartuch z
malowane
malowane
glazury przy
2 x farbami
2 x farbami
umywalce
akrylowymi
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi,
płytki ceramiczne szpachlowane szpachlowane
lub gresowe
malowane
malowane
2 x farbami
2 x farbami
akrylowymi
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
heterogeniczna w malowane
malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
dębu
akrylowymi
akrylowymi
44
Okładziny
podwieszany
z płyt 60x90
cm
do wys. 2 m
płytki
ceramiczne
lub gresowe
fartuch z
glazury przy
zlewie
fartuch z
glazury przy
umywalce
0.07
SALA WYKŁADOWA
20-OS.
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
płytki gresowe
0.08
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
0.09
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
0.10
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
0.11
POKÓJ
SEMINARYJNO –
KONSULTACYJNY
0.12
POKÓJ
SEMINARYJNO –
KONSULTACYJNY
0.13
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
0.14
PORTIERNIA
0.15
PRZYŁĄCZE WODY
KO
0.01
KORYTARZ
KL
0.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
KL
0.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
KL
0.03
KLATKA
SCHODOWA K-3
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
wykładzina PVC
homogeniczna
antypoślizgowa,
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
I PIĘTRO
Nr
Nazwa
Posadzka
pomieszczenia
1.01
HOL REKREACYJNO wykładzina PVC
- SZKOLENIOWY
homogeniczna
antypoślizgowa,
45
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
Sufit
Ściany
szpachlowane szpachlowane
malowane
malowane
2 x farbami
2 x farbami
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
zlewie
Okładziny
1.02
1.03
1.04
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
KO
1.01
KO
1.02
KL
1.01
SALA WYKŁADOWA
40-OS.
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
płytki ceramiczne
lub gresowe
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
SALA WYKŁADOWA
szpachlowane
36-OS.
malowane
2 x farbami
akrylowymi
WC NPSPR, D, M
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi,
POM.
płytki ceramiczne szpachlowane szpachlowane
PORZĄDKOWE
lub gresowe
malowane
malowane
2 x farbami
2 x farbami
akrylowymi
akrylowymi
DZIEKANAT
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
ADMINISTRACJI
heterogeniczna w malowane
malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
dębu
akrylowymi
akrylowymi
DZIEKANAT PRAWA wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
heterogeniczna w malowane
malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
dębu
akrylowymi
akrylowymi
HOL REKREACYJNO wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
- SZKOLENIOWY
homogeniczna
z płyt 60x90
malowane
antypoślizgowa, cm
2 x farbami
w kolorze jasny
akrylowymi
beż – mozaika
SALA WYKŁADOWA wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
60-OS.
heterogeniczna w z płyt 60x90
malowane
kolorze jasnego
cm
2 x farbami
dębu
akrylowymi
SALA WYKŁADOWA istniejąca
istniejący sufit szpachlowane
90-OS.
wykładzina PVC podwieszany malowane
do oczyszczenia i do
2 x farbami
naprawy
oczyszczenia i akrylowymi
naprawy
SALA WYKŁADOWA istniejąca
istniejący sufit szpachlowane
90-OS.
wykładzina PVC podwieszany malowane
do oczyszczenia i do
2 x farbami
naprawy
oczyszczenia i akrylowymi
naprawy
KORYTARZ
wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
homogeniczna
z płyt 60x90
malowane
antypoślizgowa, cm
2 x farbami
w kolorze jasny
akrylowymi
beż – mozaika
KORYTARZ
wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
homogeniczna
z płyt 60x90
malowane
antypoślizgowa, cm
2 x farbami
w kolorze jasny
akrylowymi
beż – mozaika
KLATKA
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
SCHODOWA K-1
lub płytki
malowane
malowane
gresowe
2 x farbami
2 x farbami
akrylowymi
akrylowymi
46
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
podwieszany
z płyt 60x90
cm
akrylowymi
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
do wys. 2 m
płytki
ceramiczne
lub gresowe
fartuch z
glazury przy
zlewie
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
KL
1.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
KL
1.03
KLATKA
SCHODOWA K-3
II PIĘTRO
Nr
Nazwa
pomieszczenia
2.01
SALA
KOMPUTEROWA 20OS.
2.02
SALA WYKŁADOWA
40-OS.
2.03
SALA WYKŁADOWA
36-OS.
2.04
WC NPSPR, D, M
2.04
POM.
PORZĄDKOWE
2.05
SALA WYKŁADOWA
36-OS.
2.06
SALA
ĆWICZENIOWA 15OS.
2.07
SALA
ĆWICZENIOWA 15OS.
KO
2.01
KORYTARZ
KO
2.02
KORYTARZ
KO
2.03
KORYTARZ
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
podwieszany
z płyt 60x90
cm
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
Posadzka
Sufit
Ściany
wykładzina PVC
heterogeniczna
antystatyczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
płytki ceramiczne
lub gresowe
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane fartuch z
malowane
glazury przy
2 x farbami
umywalce
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
podwieszany
z płyt 60x90
cm
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi,
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
płytki ceramiczne szpachlowane
lub gresowe
malowane
2 x farbami
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC podwieszany
homogeniczna
z płyt 60x90
antypoślizgowa, cm
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC podwieszany
homogeniczna
z płyt 60x90
antypoślizgowa, cm
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC podwieszany
homogeniczna
z płyt 60x90
antypoślizgowa, cm
w kolorze jasny
beż – mozaika
47
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
Okładziny
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
do wys. 2 m
płytki
ceramiczne
lub gresowe
fartuch z
glazury przy
zlewie
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
KL
2.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
KL
2.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
III PIĘTRO
Nr
Nazwa
pomieszczenia
3.01
SALA
KOMPUTEROWA 20OS.
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
Posadzka
wykładzina PVC
heterogeniczna
antystatyczna w
kolorze jasnego
dębu
GABINET
wykładzina PVC
PRODZIEKANA heterogeniczna w
KONSULTACYJNY
kolorze jasnego
dębu
SEKRETARIAT
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
GABINET DZIEKANA wykładzina PVC
- KONSULTACYJNY heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
POKÓJ
wykładzina PVC
SEMINARYJNO heterogeniczna w
KONSULTACYJNY
kolorze jasnego
dębu
POKÓJ
wykładzina PVC
SEMINARYJNO heterogeniczna w
KONSULTACYJNY
kolorze jasnego
dębu
POKÓJ
wykładzina PVC
SEMINARYJNO heterogeniczna w
KONSULTACYJNY
kolorze jasnego
dębu
POKÓJ
wykładzina PVC
SEMINARYJNO heterogeniczna w
KONSULTACYJNY
kolorze jasnego
dębu
WC NPSPR, D, M
płytki ceramiczne
lub gresowe
3.09
POM.
PORZĄDKOWE
3.10
SALA
SEMINARYJNA 36OS.
3.11
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
Sufit
Ściany
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane fartuch z
malowane
glazury przy
2 x farbami
umywalce
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi,
płytki ceramiczne szpachlowane szpachlowane
lub gresowe
malowane
malowane
2 x farbami
2 x farbami
akrylowymi
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
heterogeniczna w malowane
malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
dębu
akrylowymi
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
heterogeniczna w malowane
malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
48
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
podwieszany
z płyt 60x90
cm
Okładziny
fartuch z
glazury nad
blatem
aneksu
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
do wys. 2 m
płytki
ceramiczne
lub gresowe
fartuch z
glazury przy
zlewie
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce i
3.12
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
3.13
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
KO
3.01
KORYTARZ
KO
3.02
KORYTARZ
KO
3.03
KORYTARZ
KL
3.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
KL
3.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
dębu
akrylowymi
akrylowymi
nad blatem
aneksu
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane fartuch z
heterogeniczna w malowane
malowane
glazury przy
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
umywalce
dębu
akrylowymi
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane fartuch z
heterogeniczna w malowane
malowane
glazury przy
kolorze jasnego
2 x farbami
2 x farbami
umywalce
dębu
akrylowymi
akrylowymi
wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
homogeniczna
z płyt 60x90
malowane
antypoślizgowa, cm
2 x farbami
w kolorze jasny
akrylowymi
beż – mozaika
wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
homogeniczna
z płyt 60x90
malowane
antypoślizgowa, cm
2 x farbami
w kolorze jasny
akrylowymi
beż – mozaika
wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
homogeniczna
z płyt 60x90
malowane
antypoślizgowa, cm
2 x farbami
w kolorze jasny
akrylowymi
beż – mozaika
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
lub płytki
malowane
malowane
gresowe
2 x farbami
2 x farbami
akrylowymi
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane szpachlowane
lub płytki
malowane
malowane
gresowe
2 x farbami
2 x farbami
akrylowymi
akrylowymi
Posadzka
Sufit
Ściany
Okładziny
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
fartuch z
glazury przy
umywalce
IV PIĘTRO
Nr
4.01
Nazwa
pomieszczenia
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.02
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.03
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.04
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.05
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.06
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
49
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
4.07
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.08
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.09
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.10
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.11
WC NPSPR, D, M
4.11
POM.
PORZĄDKOWE
4.12
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.13
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.14
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.15
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.16
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.17
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
4.18
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
KO
4.01
KORYTARZ
KO
KORYTARZ
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
wykładzina PVC
heterogeniczna w
kolorze jasnego
dębu
płytki ceramiczne
lub gresowe
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
podwieszany
z płyt 60x90
cm
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi,
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
płytki ceramiczne szpachlowane
lub gresowe
malowane
2 x farbami
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC szpachlowane
heterogeniczna w malowane
kolorze jasnego
2 x farbami
dębu
akrylowymi
wykładzina PVC podwieszany
homogeniczna
z płyt 60x90
antypoślizgowa, cm
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC podwieszany szpachlowane
50
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
do wys. 2 m
płytki
ceramiczne
lub gresowe
fartuch z
glazury przy
zlewie
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
fartuch z
glazury przy
umywalce
4.02
KO
4.03
KORYTARZ
KL
4.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
KL
4.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
homogeniczna
antypoślizgowa,
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC
homogeniczna
antypoślizgowa,
w kolorze jasny
beż – mozaika
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
wykładzina PVC
lub płytki
gresowe
z płyt 60x90
cm
malowane
2 x farbami
akrylowymi
podwieszany
z płyt 60x90
cm
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
szpachlowane
malowane
2 x farbami
akrylowymi
Miejscowe obniżenia instalacji na drogach ewakuacyjnych
obudować płytami g-k p. poż. EI 60.
Fartuchy w pomieszczeniach wybranych przez zamawiającego.
należy
6. Wyposażenie
W ramach przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym C-10
i dostosowania ich pod potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia:
prawo i administracja należy wykonać aranżację z uwzględnieniem następujących
mebli oraz wyposażenia:
PARTER
Nr
Nazwa pomieszczenia
Wyposażenie w każdym
pomieszczeniu
0.02
SALA SZKOLENIOWA 36-OS.
0.03
SZATNIA
0.04
0.05
0.05
0.06
Stół 80x180
Krzesło stacjonarne
Ekran
Projektor
Aneks kuchenny
Lada szatniowa
Wieszaki na ok. 300
uchwytów
Ławka zespolona 3-os.
HOL REKREACYJNO – SZKOLENIOWY
WC NPSPR, D, M
Standard
POM. PORZĄDKOWE
Standard
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
SALA WYKŁADOWA 20-OS.
Ławka studencka 3-os
0.07
51
Ilość
szt.
na
każde
pom.
12
36
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
7
1
1
3
1
6
Ławka studencka 2-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
0.08 – 0.10 SALA WYKŁADOWA 24-OS.
Ławka studencka 3-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
0.11 - 0.12 POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
0.13
SALA WYKŁADOWA 24-OS.
Ławka studencka 3-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
0.14
PORTIERNIA
Biurko
Kontener
Fotel obrotowy
Szafa ubraniowa
Regał pocztowy
I PIĘTRO
Nr
Nazwa pomieszczenia
Wyposażenie w każdym
pomieszczeniu
1.01
1.02
HOL REKREACYJNO - SZKOLENIOWY
SALA WYKŁADOWA 40-OS.
1.03
SALA WYKŁADOWA 36-OS.
1.04
1.04
WC NPSPR, D, M
POM. PORZĄDKOWE
52
Ławka zespolona 3-os.
Ławka studencka 3-os
Ławka studencka 4-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Ławka studencka 3-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Standard
Standard
1
1
21
1
1
1
1
8
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
3
1
8
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ilość
szt.
na
każde
pom.
4
12
1
1
41
1
1
1
1
12
1
37
1
1
1
1
1.05
DZIEKANAT ADMINISTRACJI
1.06
DZIEKANAT PRAWA
1.07
1.08
HOL REKREACYJNO - SZKOLENIOWY
SALA WYKŁADOWA 60-OS.
1.09
SALA WYKŁADOWA 90-OS.
1.10
SALA WYKŁADOWA 90-OS.
Biurko
Kontener
Fotel obrotowy
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
Lada recepcyjna ok. 4m
Ksero
Biurko
Kontener
Fotel obrotowy
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
Lada recepcyjna ok. 4m
Ksero
Ławka zespolona 3-os.
Ławka studencka 3-os
Ławka studencka 4-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Istniejące wyposażenie do
oczyszczenia lub naprawienia
Projektor HD
Istniejące wyposażenie do
oczyszczenia lub naprawienia
Projektor HD
II PIĘTRO
Nr
Nazwa pomieszczenia
Wyposażenie w każdym
pomieszczeniu
2.01
SALA KOMPUTEROWA 20-OS.
2.02
SALA WYKŁADOWA 40-OS.
2.03
SALA WYKŁADOWA 36-OS.
Stół komputerowy 1-os.
Biurko wykładowcy
Fotel obrotowy
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Ławka studencka 3-os
Ławka studencka 4-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Ławka studencka 3-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
53
3
3
3
1
6
3
1
1
1
3
3
3
1
6
3
1
1
1
10
12
6
1
61
1
1
1
1
1
1
Ilość
szt.
na
każde
pom.
20
1
21
1
1
1
1
12
1
1
41
1
1
1
1
12
1
37
1
1
2.04
2.04
2.05
WC NPSPR, D, M
POM. PORZĄDKOWE
SALA WYKŁADOWA 36-OS.
2.06
SALA ĆWICZENIOWA 15-OS.
2.07
SALA ĆWICZENIOWA 15-OS.
Projektor
Flipchart
Standard
Standard
Ławka studencka 3-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Ławka studencka 3-os
Ławka studencka 2-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Ławka studencka 3-os
Biurko wykładowcy
Krzesło stacjonarne
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
III PIĘTRO
Nr
Nazwa pomieszczenia
3.01
SALA KOMPUTEROWA 20-OS.
3.02
GABINET PRODZIEKANA –
KONSULTACYJNY
Wyposażenie w każdym
pomieszczeniu
3.03
SEKRETARIAT
3.04
GABINET DZIEKANA - KONSULTACYJNY
54
Stół komputerowy 1-os.
Biurko wykładowcy
Fotel obrotowy
Ekran
Tablica biała
Projektor
Flipchart
Wyposażenie częściowo
posiadane przez
Zamawiającego Dodatkowo
przewidzieć:
Stolik kawowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Nowe meble dobrać do
posiadanych.
Biurko
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafa aneks kuchenny
Ksero
Wyposażenie posiadane
przez Zamawiającego
1
1
12
1
37
1
1
1
1
3
3
1
16
1
1
1
1
5
1
16
1
1
1
1
Ilość
szt.
na
każde
pom.
20
1
21
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
3.05 - 3.08 POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
3.09
WC NPSPR, D, M
Standard
3.09
POM. PORZĄDKOWE
Standard
3.10
SALA SEMINARYJNA 36-OS.
Stół 80x180
Krzesło stacjonarne
Ekran
Projektor
3.11
POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
Aneks kuchenny
3.12 - 3.13 POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
1
1
1
1
7
1
1
3
1
12
36
1
1
1
1
1
1
7
1
1
3
1
1
1
1
1
1
7
1
1
3
1
IV
PIĘTRO
Nr
Nazwa pomieszczenia
Wyposażenie w każdym
pomieszczeniu
4.01 - 4.10 POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
4.11
WC NPSPR, D, M
Standard
4.11
POM. PORZĄDKOWE
Standard
4.12 - 4.18 POKÓJ SEMINARYJNO - KONSULTACYJNY Biurko
Stół 80x180
Kontener
Fotel obrotowy
Krzesło stacjonarne
Szafa ubraniowa
Szafa aktowa
55
Ilość
szt.
na
każde
pom.
1
1
1
1
7
1
1
3
1
1
1
1
1
7
1
1
Regał niski
Szafka gospodarcza wisząca
3
1
Uzgodnić z zamawiającym zamontowanie w wybranych pomieszczeniach
dydaktycznych i pracowniczych umywalek/zlewozmywaków. Pomieszczenia
wyposażone w umywalki/zlewozmywaki wyposażyć w podstawowe akcesoria
sanitarne: pojemnik na mydło, pojemnik na papier oraz kosz na śmieci. Kabiny
WC wyposażyć w podstawowe akcesoria: uchwyty na papier toaletowy, kosze
na śmieci w kabinach damskich, szczotki do WC, wieszak ścienny; przedsionki
WC wyposażyć w lustro, podajniki na ręczniki papierowe lub elektryczną suszarkę
do rąk, dozownik mydła w płynie, kosz na śmieci. Pomieszczenia biurowe
wyposażyć w kosze na śmieci. Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych
wykonać zgodnie z zasadami (armatura, lustra, pochwyty) w zakresie prac
ogólnobudowlanych.
Wykonać numerację i oznaczenie pomieszczeń-trwałe elementy.
Na korytarzach należy przewidzieć ok. 6 gablot aluminiowych, przeszklonych
o wym. 120x90 cm. Dostawę i montaż gablot wykonać w ramach robót
budowlanych.
W salach wykładowych istniejące fotele i pulpity oraz katedry należy
zdemontować i zabezpieczyć na czas robót oraz poddać je w tym czasie renowacji
(czyszczenie i naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów). Po zakończeniu
robót należy je ponownie zamontować.
7. Zagospodarowania terenu
Należy wyburzyć istniejące schody zewnętrzne.
Obecnie funkcjonujący wjazd na posesję oraz na zaplecze budynku należy
zmodernizować przez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltu.
Należy przewidzieć lokalizację 10 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych usytuowanych wzdłuż ulicy Ogrodowej, których realizacja będzie
możliwa po wydzieleniu części działki nr 241 o powierzchni około 129 m2.
Wnioskodawca – Uniwersytet Zielonogórski – przedstawi projekt
zagospodarowania terenu działki nr 232/2 z likwidacją schodów zewnętrznych.
Wnioskodawca dokona podziału działki nr 232/2 i przekaże dla Miasta Zielona
Góra teren pod chodnik. Po spełnieniu tych warunków wnioskodawca otrzyma
zgodę na proponowane miejsca parkingowe ogólnodostępne do realizacji.
Wzdłuż fasady od ul. Ogrodowej poszerzyć istniejący chodnik bezpośrednio
do wejścia do budynku, ustawić 4 ławki, 2 kosze na śmieci i stojak na rowery.
8. Wstępne warunki przeciwpożarowe
8.1.
Powierzchnie, wysokości i liczba kondygnacji.
Powierzchnia wewnętrzna całego obiektu – ok. 4000,0 m2,
Powierzchnia wewnętrzna netto opracowania ok. 2992,7 m2
56
Liczba kondygnacji nadziemnych - 5 + 5 nieużytkowych,
Wysokość obiektu przeznaczonego na wydział Prawa i Administracji – 16,5 m
(budynek średniowysoki SW)
8.2.
Odległości od obiektów sąsiadujących.
Budynek wolnostojący – powyżej 10 m od innych obiektów.
8.3.
Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W budynku mogą występować materiały palne w postaci podatnej
na zapalenie
8.4.
Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN-B-02852/2001) dla pomieszczeń
kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi – nie wylicza się gęstości
obciążenia ogniowego (faktyczna gęstość obciążenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie będzie przekraczać do 500 MJ/m2 ). Dla pomieszczeń
techniczno – gospodarczych – przyjmuje się Qd< 500 MJ/m2.
8.5.
ZL III.
8.6.
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej
kondygnacji w poszczególnych pomieszczeniach.
Funkcje obiektu dydaktyczno-administracyjne kwalifikują go do kategorii
Ocena zagrożenia
zewnętrznych.
wybuchem
pomieszczeń
oraz
przestrzeni
Nie występuje.
8.7.
Podział obiektu na strefy pożarowe.
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni około 4 000 m2.
Dopuszczalna strefa pożarowa dla obiektów średniowysokich kategorii ZL III
wynosi 5 000 m2.
Niezależnie od powyższego wydzielenia pożarowe ( ściany i stropy REI 60,
zamknięcia EI 60 ) powinny posiadać pomieszczenia techniczne takie jak
hydrofornie, kotłownie, węzły ciepłownicze, rozdzielnie elektryczne, stacje
transformatorowe( § 209 ust.3 ).
8.8.
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej
i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Wymagana odporność pożarowa dla budynku SW kategorii ZL III powinna
być w klasie B.
Klasa
odporności
pożarowej
budynku
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna
konstrukcja strop
ściana
57
ściana
przekrycie
konstrukcja dachu
nośna
„B”
8.9.
R 120
R 30
R E I 60
zewnętrzna
wewnętrzna dachu
E I 60 (o↔i)
E I 30
Warunki ewakuacji, oświetlenie
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
awaryjne
R E 30
(bezpieczeństwa
i
Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach musi być poniżej 40 m,
Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu powinna być mniejsza od 30 m
a przy kilku dojściach musi być mniejsza od 60 m.
Szerokość przejść ewakuacyjnych > 140 cm,
Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń minimum 90 cm w świetle,
Dla pomieszczeń powyżej 50 osób należy zapewnić min 2 wyjścia ewakuacyjne,
Szerokość wyjść z budynku > 120 cm – otwierane na zewnątrz.
Korytarze muszą być podzielone za pomocą drzwi dymoszczelnych na odcinki
nie przekraczające 50 m długości.
Korytarze – drogi ewakuacyjne nie posiadające doświetlenia naturalnego należy
wyposażyć w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne o minimalnej wielkości
natężenia 1 luxa. Lampy oświetlenia ewakuacyjnego należy także umieścić
na zewnątrz drzwi wyjściowych z obiektu.
Klatki schodowe w budynku powinny być obudowane i wyposażone w urządzenia
zabezpieczające przed zadymieniem lub służące do usuwania dymu.
8.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,
a w szczególności : wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej.
Instalacje wentylacyjne – prowadzenie przez pomieszczenia przewodów
wentylacyjnych z materiałów palnych jest zabronione. Palne izolacje termiczne
i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zabezpieczający przed
rozprzestrzenianiem ognia.
Ogrzewanie - poprzez węzeł CO ( wydzielony pożarowo – ściany i drzwi EI 60 )
–
Instalacja
elektroenergetyczna
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
obiekt
powinien
być
wyposażony
Instalacja odgromowa – powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami jak
dla ochrony podstawowej.
8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie
pożaru, a w szczególności : stałych urządzeń gaśniczych, systemu
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
58
Scenariusz pożarowy zakłada możliwość występowania zdarzeń w indywidualnych
pomieszczeniach.
Stałe urządzenia gaśnicze – związane na stałe z obiektem, zawierające zapas
środka gaśniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru
– zgodnie z § 27 nie są wymagane
System sygnalizacji pożarowej – obejmujący urządzenia sygnalizacyjno –
alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
o pożarze – zgodnie z § 28 nie jest wymagany – ale został w obiekcie
zainstalowany
Dźwiękowy system ostrzegawczy – umożliwiający rozgłaszanie sygnałów
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób
przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału
z sygnalizacji pożarowej lub przez operatora – zgodnie z § 29 nie jest
wymagany.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – zgodnie z § 19 są wymagane
hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym ( w obiekcie są hydranty 52)
Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych – nie wymaga się.
8.12. Wyposażenie w gaśnice.
Należy przyjąć min 2 kg masy środka na każde 100 m2 powierzchni w strefach ZL
8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru
zapewniona z sieci wodociągowej miejskiej.
wynosi 20 l/s. i jest
8.14. Drogi pożarowe.
Obiekt wymaga dojazdu pożarowego usytuowanego w odległości od 5 do 15 m
od obiektu.
59
Część B Część informacyjna Programu FunkcjonalnoUżytkowego
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
budowlanego
Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zielona Góra nr LXIV/792/10 z dnia 30 marca 2010 r.
2. Oświadczenie
zamawiającego
stwierdzające
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
jego
prawo
Zamawiający oświadcza, że dla działek, na których zlokalizowany jest
przedmiotowy obiekt tj. nr 232/2, 231/4 obręb 30, posiada prawo dysponowania
gruntem na potrzeby budowlane.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
-
-
-
-
-
-
-
-
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane z dnia 2
października 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 1409)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719)
Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska w tym ustawa o odpadach
z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462 z poźn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004,
nr 130, poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
60
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
robót budowlanych, w szczególności:
4.1.
kopia mapy zasadniczej
61
4.2.
wypis z rejestru i wyrys z ewidencji gruntów
62
4.3.
wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia budynków
Nie dotyczy
4.4.
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty podlegające zaleceniom
konserwatorskim. Teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.
4.5.
inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy
4.6.
dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony
powietrza, oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony środowiska
Przewidywana ilość wykorzystanych surowców:
woda do celów higieniczno-sanitarnych
- śr. dobowe
- maks. godzinowe
ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji
wody opadowe z dachu
6,0 m3/d
0,75 m3/h
0,75 m3/h
14,0 dm3/s
energia elektryczna
przewidywana moc zainstalowana po wprowadzeniu zmian:
Razem
Rezerwa
232,0 kW
30,0 kW
Obiekt nie będzie emitował zanieczyszczeń do atmosfery.
4.7.
pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.
W obszarze opracowywanego terenu nie występują uciążliwości.
4.8.
inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych jeżeli
podlegają one przebudowie, rozbiórkom, remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych,
a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek
Przy projektowaniu przebudowy obiektu należy wykonać:
inwentaryzację obiektu w zakresie objętym przebudową
ekspertyzę techniczną budynku
odstępstwo od warunków technicznych w zakresie ppoż.
opinie rzeczoznawców ppoż. i higieniczno-sanitarnych
pozwolenie na rozbiórkę schodów.
63
4.9.
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych,
energetycznych, teletechnicznych oraz dróg
W ramach przebudowy wystąpi konieczność uzyskania warunków przebudowy:
instalacji energetycznych, niskoprądowych, wod.-kan. i instalacji cieplnej.
64
Wstępne warunki określone przez Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi
Uczelni UZ
65
66
Wstępne warunki techniczne do budowy sieci logicznych określone przez Centrum
Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
67
Uwagi Działu Technicznego w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o. z
dnia 24 stycznia 2014 r.
Witam
w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy w załączeniu przesyłam informację jaką
przekazaliśmy drogą elektroniczną do Działu Inwestycji w zakresie instalacji
elektrycznych w poszczególnych obiektach.
W zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i c.o. mamy następujące uwagi:
Budynek C-10:
- instalacje wodne wykonane z rur stalowych
- Instalacja c.o. zasilana z węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci
ciepłowniczej (właścicielem technologii jest Elektrociepłownia Zielona Góra S.A)
wykonana z rur stalowych z żeliwnymi grzejnikami żebrowymi lub typu fawir w
ciągach komunikacyjnych.
- instalacje kanalizacyjne wykonane z rur żeliwnych
- obecny stan techniczny wszystkich wymienionych wyżej instalacji wymaga ich
pilnej wymiany na nowe (instalacje wodne prowadzone w szachtach są na tyle
zużyte, że w każdej chwili może wystąpić kolejne rozszczelnienie instalacji). W
elementach obiektu objętych przebudowami należy zaprojektować i wymienić
istniejące instalacje na nowe w technologii miedzianej (woda i c.o.) oraz istniejącą
żeliwną instalację kanalizacyjną na PCV.
Budynki A-0 i A-6:
- instalacje wodne wykonane z rur stalowych
- instalacje kanalizacyjne wykonane z rur żeliwnych
- instalacja c.o. zasilana z węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci
ciepłowniczej (właścicielem technologii jest Elektrociepłownia Zielona Góra S.A)
wykonana z rur stalowych z żeliwnymi grzejnikami żebrowymi lub typu fawir w
ciągach komunikacyjnych
- w chwili obecnej instalacje są eksploatowane i sprawne. W elementach obiektu
objętych przebudowami należy zaprojektować i wymienić istniejące instalacje na
nowe w technologii miedzianej (woda i c.o.) oraz istniejącą żeliwną instalację
kanalizacyjną na PCV
Z poważaniem,
Sławomir Szumalo
68
69
4.10. dodatkowe wytyczne inwestorskie
z budową i jej przeprowadzeniem
i
uwarunkowania
związane
Prace projektowe należy na bieżąco konsultować i uzgadniać
z Zamawiającym oraz jednostkami projektującymi.
Wykonawca ma obowiązek wykonania projektu aranżacji i wyposażenia
wnętrz uwzględniający synchronizację wyposażenia z osprzętem wewnętrznym
(elektrycznym i sanitarnym).
Budynek powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby
niepełnosprawne. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
Przebudowa i rozbudowa obiektu i urządzeń z nimi związanych powinna być
projektowana w taki sposób, aby obciążenia mogące działać na elementy budynku
w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku,
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia
w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny.
Konstrukcja budynku spełnia
warunki zapewniające nieprzekroczenie
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności
do użytkowania w każdym z jego elementów i w całej konstrukcji rozpatrując
pod kątem nowej funkcji budynku.
70
Instalacja telefoniczna
Zasilanie
klimatyzatorów
Instalacja AV (rzutnik
multimedialny)
Instalacja CCTV
Instalacja LAN
Oświetlenie
przejsciowe (nocne)
Oświetlenie
antypanikowe
Oświetlenie
kierunkowe
Oświetlenie
ewakuacyjne
Oświetlenie
podstawowe
pow.
m2
Instalacja gn.
Komputerowych
nr
Rodzaj
pom. pomieszczenia
Instalacja gn.
ogólnego
przeznaczenia
4.11. Wykaz wyposażenia elektrycznego planowanych pomieszczeniach C-10
PARTER
0.01
HOL WEJŚCIOWY
82,1
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
0.02
SALA
SZKOLENIOWA 36OS.
73,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
0.03
SZATNIA
23,1
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
0.04
HOL
REKREACYJNO SZKOLENIOWY
tak
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak
tak
tak
nie
nie
nie
0.05
WC NPSPR, D, M,
POM.
PORZĄDKOWE
46,9
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
WC dla
NPSPR
instalacja
przyzywowa
0.06
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
16,8
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
76,9
wymiana
tak
wymiana
tak
71
tak
nie
tak
nie
nie
nie
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
SALA WYKŁADOWA
20-OS.
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
SALA WYKŁADOWA
24-OS.
44,7
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
51,4
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
47,8
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
47,5
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
18,9
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,9
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
47,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
0.14
PORTIERNIA
7,0
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
tak
tak
moni
nie
tor
nie
tak
0.15
PRZYŁĄCZE WODY 5,2
wymiana
nie
wymiana
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
KO
0.01
KORYTARZ
44,7
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
0.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
7,0
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
0.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
7,0
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
72
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
KL
0.03
KLATKA
SCHODOWA K-3
8,2
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
I PIĘTRO
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
HOL
REKREACYJNO SZKOLENIOWY
78,4
SALA WYKŁADOWA
75,2
40-OS.
SALA WYKŁADOWA
73,1
36-OS.
WC NPSPR, D, M,
POM.
PORZĄDKOWE
DZIEKANAT
ADMINISTRACJI
DZIEKANAT
PRAWA
wymiana
tak
wymiana
tak
tak
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
35,8
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
WC dla
NPSPR
instalacja
przyzywowa
36,0
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
36,3
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
nie
tak +
system
tak
nagłaśn
iający
nie
1.07
HOL
REKREACYJNO SZKOLENIOWY
120,
3
wymiana
tak
wymiana
tak
tak
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
1.08
SALA WYKŁADOWA 101,
60-OS.
9
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
1.09
SALA WYKŁADOWA 100,
90-OS.
5
wymiana
tak
wymiana
nie
73
nie
nie
nie
tak
1.10
SALA WYKŁADOWA
97,1
90-OS.
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
nie
tak
nie
tak +
system
tak
nagłaśn
iający
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
nie
KO
1.01
KORYTARZ
21,0
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KO
1.01
KORYTARZ
21,8
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
1.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
1.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
1.03
KLATKA
SCHODOWA K-3
16,5
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
II PIĘTRO
2.01
2.02
2.03
SALA
KOMPUTEROWA
48,9
20-OS.
SALA WYKŁADOWA
75,2
40-OS.
SALA WYKŁADOWA
73,3
36-OS.
74
2.04
2.05
2.06
2.07
WC NPSPR, D, M,
POM.
PORZĄDKOWE
35,7
SALA WYKŁADOWA
73,0
36-OS.
SALA
ĆWICZENIOWA 15- 31,3
OS.
SALA
ĆWICZENIOWA 15- 36,9
OS.
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
WC dla
NPSPR
instalacja
przyzywowa
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
KO
2.01
KORYTARZ
35,1
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KO
2.02
KORYTARZ
21,8
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KO
2.03
KORYTARZ
10,7
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
2.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
2.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
75
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
III PIĘTRO
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
SALA
KOMPUTEROWA
20-OS.
GABINET
PRODZIEKANA KONSULTACYJNY
SEKRETARIAT
GABINET
DZIEKANA KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
WC NPSPR, D, M,
POM.
PORZĄDKOWE
SALA
SEMINARYJNA 36OS.
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
48,9
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
17,7
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
37,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
16,4
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,4
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,9
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,8
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
36,0
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
WC dla
NPSPR
instalacja
przyzywowa
73,0
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
nie
31,3
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
76
3.12
3.13
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
17,4
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,9
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
KO
3.01
KORYTARZ
35,1
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KO
3.02
KORYTARZ
21,8
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KO
3.03
KORYTARZ
10,7
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
3.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
3.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
77
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
IV PIĘTRO
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
24,2
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
24,2
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,7
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,3
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
16,4
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,2
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,0
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,7
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
78
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
WC NPSPR, D, M,
POM.
PORZĄDKOWE
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
POKÓJ
SEMINARYJNO KONSULTACYJNY
35,1
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
WC dla
NPSPR
instalacja
przyzywowa
18,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,2
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,3
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,1
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
31,3
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
17,3
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
18,8
wymiana
tak
wymiana
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
KO
4.01
KORYTARZ
35,1
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KO
4.02
KORYTARZ
21,8
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
79
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
KO
4.03
KORYTARZ
10,7
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
4.01
KLATKA
SCHODOWA K-1
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
KL
4.02
KLATKA
SCHODOWA K-2
24,3
wymiana
nie
wymiana
tak
tak
80
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak (przy
wejściach
na
zewnątrz)
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie

Podobne dokumenty