Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej

Komentarze

Transkrypt

Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej
Śląski Oddział Straży Granicznej
Źródło:
http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/5314,Zatrzymany-poszukiwany-handlarz-narkotykow-oraz-dwo
je-cudzoziemcow-ktorzy-przekr.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 11:01
Zatrzymany poszukiwany handlarz narkotyków oraz dwoje
cudzoziemców, którzy przekroczyli polską granicę nielegalnie.
Autor:
W wyniku działania mobilnych patroli Staży Granicznej na międzynarodowym szlaku
komunikacyjnym zatrzymano poszukiwanego dealera narkotyków oraz dwóch
cudzoziemców, którzy wjechali do Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów.Do
zatrzymania osób doszło w rejonie Cieszyna, podczas rutynowych czynności kontrolnych
prowadzonych przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na DK 1
biegnącej od granicy z Czechami w głąb terytorium Polski.Jednym z wytypowanych do
kontroli pojazdów był polski autobus rejsowy relacji Włochy-Polska. Podczas sprawdzania
dokumentów jadących nim osób funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili, że 25-letni
obywatel Polski #8211; mieszkaniec województwa śląskiego figuruje w bazie danych jako
osoba poszukiwana w celu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu
karnego. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego w 2006 roku
przez Prokuraturę Rejonową w Siemianowicach Śląskich w związku z dokonaniem
przestępstwa określonego w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 25-latek
jest podejrzany o handel środkami odurzającymi na terenie Siemianowic Śląskich.Art. 59
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: " Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej,
ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10". Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany przez
Straż Graniczną, a następnie osadzony w Zakładzie Karnym w Cieszynie do dyspozycji
siemianowickiej prokuratury.Innym kontrolowanym przez mobilny patrol Straży Granicznej
pojazdem, był ukraiński autobus relacji Czechy-Ukraina. Podczas legitymowania jego
pasażerów funkcjonariusze ujawnili, że dwoje obywateli Ukrainy jadących z Czech: kobieta
w wieku 49 i mężczyzna w wieku 28 lat, wjechali na terytorium Polski z naruszeniem
obowiązujących przepisów. Kobieta posiadała paszport, ale nie miała polskiej wizy
uprawniającej do przekroczenia czesko-polskiej granicy i przejazdu przez terytorium
naszego kraju. Mężczyzna w ogóle nie miał dokumentów, a jedynie potwierdzenie od
czeskiej policji o zgłoszeniu utraty paszportu.W związku z nielegalnym przekroczeniem
granicy i bezprawnym pobycie na terytorium Polski w stosunku do obywateli Ukrainy
wszczęto procedurę wydalenia z naszego kraju.Przypomnę, że mobilne patrole Straży
Granicznej stały się po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE podstawową
formą pełnienia służby przez Straż Graniczną w głębi terytorium kraju, pozwalająca na
skuteczną realizację ustawowych zadań, szczególnie w zakresie przeciwdziałania
nielegalnej imigracji. Do głównych zadań mobilnych patroli należy :#183; patrolowanie
określonych obszarów - typowanych na podstawie analizy ryzyka i wyników prowadzonego
rozpoznania,#183; kontrola środków transportu poruszających się po drogach publicznych
pod kątem spełnienia przez nie wymogów wynikających z przepisów ruchu drogowego oraz
transportu drogowego, a także transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów
niebezpiecznych,#183; legitymowanie osób w celu sprawdzania legalności pobytu
cudzoziemców, realizacji czynności zleconych i ujawniania osób poszukiwanych, ustalania
sprawców i świadków przestępstw i wykroczeń,#183; systematyczne lub okresowe
kontrole miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw trzecich
(targowiska, dworce kolejowe, giełdy), w celu kontroli legalności ich pobytu w Polsce,#183;
podejmowanie czynności służbowych w stosunku do osób naruszających obowiązujący
porządek prawny,#183; udział w poszukiwaniu rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa,
które mogą się stać przedmiotem transgranicznego przemieszczania,#183; udział w
akcjach ratowniczych i zapewniających oraz przywracających porządek na określonych
obszarach,#183; współpraca i prowadzenie wspólnych działań z uprawnionymi służbami i
organami krajowymi oraz organami czeskiej policji.Odmienne warunki działania po
zniesieniu kontroli na granicach oraz zadania wynikające z nowelizacji ustawy o Straży
Granicznej, związane z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym,
spowodowały zwiększenie aktywności mobilnych patroli na głównych trasach
komunikacyjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych, co z kolei wpłynęło na dużą
efektywność w ujawnianiu przypadków naruszenia przepisów prawa. Obok mobilnych
patroli, w szerszym niż przed Schengen zakresie, funkcjonują też służby operacyjno-śledcze
ukierunkowane na rozpoznanie i przeciwdziałanie przestępczej działalności.