„Nakręcenie na zdrowie” to impreza środowiskowa zorganizowana

Komentarze

Transkrypt

„Nakręcenie na zdrowie” to impreza środowiskowa zorganizowana
Projekt PL0432
„Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy”
Załącznik nr 3
„Nakręcenie na zdrowie” to impreza środowiskowa zorganizowana w Szkole
Podstawowej w Śnieciskach, która w poniedziałek 30.09.2013r. skupiła uwagę
wszystkich uczniów Szkoły. Impreza była kolejnym działaniem wynikającym z
realizacji Projektu PL0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.
Festyn był doskonałą okazją do podsumowania prowadzonych od 15
września b.r. działań w ramach projektu Dzień Zdrowej śywności, podczas imprezy
promowano zdrowy styl Ŝycia:, właściwą, odpowiednia dietę a takŜe aktywne
spędzanie czasu zwłaszcza na świeŜym powietrzu.
Imprezę zainicjowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach pod
kierunkiem p. Kujawiak. W działania włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej w Środzie Wlkp., która koordynuje projekt „Bądźmy Zdrowi –
wiemy, więc działamy” na terenie powiatu.
Podczas projektu uczniowie ze wszystkich klas realizowali przydzielone zadania a
wytwory prac prezentowali na festynie. KaŜda klasa przygotowała i podpisała
kontrakt dotyczący przestrzegania zdrowego stylu Ŝycia, Oddział O i kl. I
przygotowały rytmiczne hasło zdrowotne, kl. II
i III opracowały 12 zasad
prawidłowego Ŝywienia, kl. IV-V przygotowały inscenizację nt. „Aktywność
fizyczna – czy warto?” a kl. VI przygotowała foldery (broszurki) dotyczące
zdrowego stylu Ŝycia. Ponadto uczniowie starszych klas
z pomocą rodziców
przynieśli produktu i przygotowali zdrowe dania: kanapki, deserki, owoce i soki. Na
zakończenie dnia zdrowej Ŝywności uczniowie otrzymali owoce zakupione przez
radę rodziców oraz koszulki i kredki z logo projektu przekazane przez Wojewódzką
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
Celem projektu „Bądźmy Zdrowi – wiemy, więc działamy” jest poprawa
stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieŜy w Polsce oraz zmniejszenie liczby dzieci
i młodzieŜy zagroŜonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozaleŜnymi poprzez
zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej wpływu Ŝywienia i aktywności
Projekt PL0432
„Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy”
Załącznik nr 3
fizycznej na zdrowie
oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności
prozdrowotnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. dziękuje dyrekcji i
pracownikom Szkoły Podstawowej w Śnieciskach za osobiste zaangaŜowanie w
przygotowanie imprezy.
Klasa 0 i I podczas prezentacji
Wesołe witaminki podczas prezentacji
Projekt PL0432
„Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy”
Załącznik nr 3
Stoisko z kanapkami
Uczniowie w pamiątkowych koszulkach
W najbliŜszym czasie zaplanowano kolejne działania w ramach realizacji
projektu „Bądźmy Zdrowi – wiemy, wiec działamy”. I tak na 07 października 2013r.
zaplanowano kolejny festyn. Tym razem to
uczniowie
Przedszkolnego
będą
w Murzynowie
Leśnym
ze Zespołu Szkolno-
uczestniczyli w imprezie
Projekt PL0432
„Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy”
Załącznik nr 3
środowiskowej przygotowanej przez dyrekcję Szkoły i nauczyciela we współpracy z
pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Impreza rozpocznie się o godzinie
8.30.