Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu
Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Świeckiego
oraz
planu finansowego
SP ZOZ Świecie
za 2007 rok
1
SPIS TREŚCI
WSTĘP ...................................................................................................................................................
3
1. Część tabelaryczno – graficzna .........................................................................................................
5
1.1. Dochody budżetowe ...................................................................................................................
5
1.2. Wydatki budżetowe ....................................................................................................................
8
1.3. Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania ................
21
1.4. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju działalności ......
23
1.5. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium charakteru wydatków ...
24
2. Część opisowa ...................................................................................................................................
25
2.1. Dochody .....................................................................................................................................
25
2.2. Wydatki ......................................................................................................................................
34
2.3. Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
84
2.4. Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych .............................................
86
2.5. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych ...............
88
2.6. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych .............................
90
2.7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ...........................................
94
2.8. Sprawozdanie o zobowiązaniach ..............................................................................................
96
2.9 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ...............................................................................................................
97
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2006 ......................................
98
3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu .....................
99
2
WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 199 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych i składa się z trzech zasadniczych części:
1. Części tabelaryczno – graficznej, w której przedstawiono:
- dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- dochody, wydatki, przychody oraz rozchody w ujęciu dynamicznym w latach 2002 – 2006,
- zestawienie graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania,
- zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium rodzaj działalności,
-
zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium charakter
wydatków.
W części tej dokonano jednocześnie analizy finansowej budżetu Powiatu Świeckiego opisując
przedstawione zjawiska.
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w
szczególności zaś do:
- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków,
- sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na
które Powiat Świecki udziela dotacji celowych,
- sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych,
- sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych,
- sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych,
- sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- sprawozdania o zobowiązaniach,
- sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej.
- sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w roku 2005.
3
3. Części obejmującej sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Świeciu.
Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2007 rozumiany jako różnica między wykonanymi dochodami a
wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości + 1 254 420 zł. Jednocześnie wynik na
przychodach i rozchodach wyniósł: – 2 733 960 zł (zaciągnięta pożyczka jako przychód w wysokości
304 000 zł oraz wykupione obligacje i spłacona pożyczka jako rozchód w wysokości 3 037 960 zł ).
Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2006 roku, stan wolnych
środków na koniec 2007 roku przedstawia się w sposób następujący:
+ 4 278 327 zł
+ 1 254 420 zł
środki na koniec 2006 nadwyżka roku 2007
roku
- 2 733 960 zł
= + 2 798 787 zł
ujemny wynik na
wolne środki
przychodach i
rozchodach roku 2006
4
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
1. DOCHODY
Dział Rozdz. Par.
.010
.01005
2110
.020
.02001
2460
600
60014
.0580
.0690
.0750
.0830
.0920
.0960
.0970
6298
6439
6610
700
70005
.0470
.0690
.0750
.0760
.0770
.0830
.0910
.0970
2110
710
71013
2110
2310
71014
2110
71015
2110
750
75011
2110
75020
.0690
.0830
.0960
.0970
2360
75045
2110
751
Określenie dochodów
Rolnictwo i Łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Leśnictwo
Gospodarka leśna
środki otrzymane od pozostałych jednostek s.f.p
Transport i Łączność
Drogi publiczne powiatowe
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
pozostałe odsetki
darowizny
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
środki na dofinansowanie inwestycji z innych źród.
dotacje celowe z budżetu na inwestycje
d.celowe otrzymane od gminy na inwestycje
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowan
wpływy z tytułu nabycia praw własności
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
d.celowe z gminy na zadania bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Nadzór budowlany
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Starostwa powiatowe
wpływy z róznych opłat
wpływy z usług
darowizny
wpływy z różnych dochodów
dochody jst związane z realizacją zadań adm.rząd
Komisje poborowe
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Urzędy naczelnych organów władzy państw.
5
Plan
Wykonanie % wyk.
60000
59990
100
60000
59990
100
60000
59990
100
88000
86636
98,5
88000
86636
98,5
88000
86636
98,5
3514000
3499759
99,6
3514000
3499759
99,6
0
57360
101000
78614
77,8
4000
5529
138,2
4000
2889
72,2
0
56
200000
200000
100
1000
973
97,3
2575000
2575147
100
429000
429191
100
200000
150000
75
1055503
1096381
103,9
1055503
1096381
103,9
224000
220919
98,6
0
132
695000
643193
92,5
2500
941
37,6
90000
196018
217,8
13500
1092
8,1
0
1576
0
2007
30503
30503
100
346768
346684
100
105000
105000
100
85000
85000
100
20000
20000
100
3500
3416
97,6
3500
3416
97,6
238268
238268
100
238268
238268
100
1039272
1205524
116
228000
228000
100
228000
228000
100
773272
939703
121,5
3000
17460
582
6000
2615
43,6
3000
3150
105
760272
915356
120,4
1000
1122
112,2
38000
37821
99,5
38000
37821
99,5
130
130
100
Dział Rozdz. Par.
Określenie dochodów
75109
Wybory do rad powiatów
2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
754
75411
2110
75495
.0960
756
75618
.0420
.0590
.0690
75622
.0010
.0020
758
75801
2920
75803
2920
75814
.0920
.0928
.0929
.0970
75832
2920
801
80102
.0750
.0830
.0970
80114
.0970
80120
.0690
.0750
.0830
.0910
.0920
.0970
6298
80130
.0690
.0750
.0830
.0870
.0910
.0970
80145
Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.
Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Pozostała działalność
darowizny
Dochody od osób fizycznych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
wpływy z opłaty komunikacyjnej
wpływy z opłat za koncesje, licencje
wpływy z różnych opłat
Udziały powiatów w podatkach
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Część równoważąca subwencji ogólnej
subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
Powiatowe zespoły ekon-administracyjne szkół
wpływy z różnych dochodów
Licea ogólnokształcące
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
odsetki od nieterminowych wpłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe na inwestycje
Szkoły zawodowe
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
odsetki od nieterminowych wpłat
wpływy z różnych dochodów
Komisje egzaminacyjne
6
Plan
Wykonanie % wyk.
130
130
100
130
130
100
3073600
3072800
3072800
800
800
12650000
2050000
2000000
30000
20000
10600000
9500000
1100000
23464590
19850701
19850701
2067825
2067825
258000
150000
0
0
108000
1288064
1288064
265139
66400
6000
59400
1000
100
100
62944
300
46608
7800
0
0
8236
0
56425
0
38330
15095
0
0
3000
10000
3072791
3072791
3072791
0
0
13144654
2094486
2019239
33312
41935
11050168
10175324
874844
23457519
19850701
19850701
2067825
2067825
250929
135381
52
23
115473
1288064
1288064
517148
52251
4177
46020
2054
337
337
317577
743
46706
7799
12
735
9198
252384
75859
1825
37647
31235
3461
457
1234
1867
100
100
100
103,9
102,2
101
111
209,7
104,2
107,1
79,5
100
100
100
100
100
97,3
90,3
106,9
100
100
195
78,7
69,6
77,5
205,4
337
337
504,5
247,7
100,2
100
111,7
134,4
98,2
206,9
41,1
18,7
Dział Rozdz. Par.
.0830
80195
2130
803
80309
2888
2889
851
85156
2110
852
85201
.0690
.0750
.0830
2130
2320
85202
.0750
.0830
.0970
2130
6430
85204
.0690
.0910
2320
85218
.0690
.0970
2110
2130
85220
2130
853
85311
.0920
.0970
85321
2110
85324
.0970
85333
.0830
.0970
2440
854
85403
.0690
.0750
.0830
Określenie dochodów
wpływy z usług
Pozostała działalność
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
Szkolnictwo wyższe
Pomoc materialna dla studentów
dotacje celowe otrzymane z powiatu
dotacje celowe otrzymane z powiatu
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
dotacje celowe otrzymane z powiatu
Domy pomocy społecznej
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
dotacje celowe z budżetu na inwestycje
Rodziny zastępcze
wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat
d.celowe z powiatu na zadania bieżące
Powiatowe centrum pomocy rodzinie
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
Ośrodki interwencji kryzysowej
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow
PFRON
wpływy z różnych dochodów
Powiatowe urzędy pracy
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
dotacje otrzymane z funduszy ceowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wpływy z usług
7
Plan
Wykonanie % wyk.
10000
1867
18,7
69270
69257
100
69270
69257
100
49700
49700
100
49700
49700
100
37275
37275
100
12425
12425
100
1357000
1356973
100
1357000
1356973
100
1357000
1356973
100
5923080
5803146
98
1173250
1141031
97,3
800
0
0
40200
42172
104,9
11500
10261
89,2
30750
30750
100
1090000
1057848
97,1
4652990
4600277
98,9
700
666
95,1
1160000
1142069
98,5
300
473
157,7
3467990
3433069
99
24000
24000
100
79000
44697
56,6
4000
5768
144,2
0
69
75000
38860
51,8
12840
12141
94,6
800
121
100
80
80
9240
9240
100
2700
2700
100
5000
5000
100
5000
5000
100
539148
537899
99,8
0
78
0
4
0
74
142218
142218
100
142218
142218
100
42000
41967
99,9
42000
41967
99,9
354930
353636
99,6
12000
10722
89,4
230
214
93
342700
342700
100
543851
535191
98,4
61500
54160
88,1
0
19
0
650
61000
53132
87,1
Dział Rozdz. Par.
.0970
85406
.0750
.0830
.0970
2130
85410
.0750
.0830
.0970
85415
2130
2330
2888
2889
900
Określenie dochodów
Plan
Wykonanie % wyk.
wpływy z różnych dochodów
500
359
71,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
35615
35673
100,2
dochody z najmu i dzierżawy
30000
29170
97,2
wpływy z usług
0
39
wpływy z różnych dochodów
100
959
959
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
5515
5505
99,8
Internaty i bursy szkolne
190526
190033
99,7
dochody z najmu i dzierżawy
122026
123071
100,9
wpływy z usług
62500
66919
107,1
wpływy z różnych dochodów
6000
43
0,7
Pomoc materialna dla uczniów
256210
255325
99,7
d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne
95848
94973
dotacje otrzymane od samorządu województwa
15000
15000
100
dotacje celowe otrzymane z powiatu
98919
98912
100
dotacje celowe otrzymane z powiatu
46443
46440
100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
582000
565023
97,1
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
90011
Wodnej
582000
565023
97,1
6260 dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje
582000
565023
97,1
OGÓŁEM DOCHODY
54551781
55335148
101,4
2. WYDATKI:
Dział Rozdz. Par.
.010
.01005
4300
.01038
2820
.020
.02001
3030
4410
.02002
4300
600
60014
Określenie wydatków
Rolnictwo i Łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe
zakup usług pozostałych
Rozwój obszarów wiejskich
dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń
Leśnictwo
Gospodarka leśna
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
podróże służbowe krajowe
Nadzór nad gospodarką leśną
zakup usług pozostałych
Transport i Łączność
Drogi publiczne powiatowe
8
Plan
Wykonanie % wyk.
70000
69990
100
60000
59990
100
60000
59990
100
10000
10000
100
10000
10000
100
127765
126754
99,2
88000
86989
98,9
87700
86689
98,8
300
300
100
39765
39765
100
39765
39765
100
8507481
8445179
99,3
8507481
8445179
99,3
Dział Rozdz. Par.
2310
2910
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740
4750
6050
6058
6059
630
63095
2820
700
70005
3030
4210
4260
4270
4300
4400
4430
4580
710
71013
4300
71014
4300
71015
4010
Określenie wydatków
dotacje celowe przekazane gminie na z.bieżące
zwrot dotacji pobranych nadmiernia
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup leków i materiałów medycznych
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usługi dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
zakup usług obejmujących wykonanie analiz
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
podatek od nieruchomości
opłaty na rzecz budżetów jst
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
różne opłaty i składki
pozostałe odsetki
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne
zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany
wynagrodzenia osobowe pracowników
9
Plan
Wykonanie % wyk.
100000
58662
58,7
87
87
100
33300
33234
99,8
631000
630978
100
48600
48588
100
116200
116128
99,9
15900
15898
100
2730
2721
99,7
1290
1287
99,8
403300
403278
100
300
271
90,3
19700
18909
96
17000
16357
96,2
850
825
97,1
1826454
1824928
99,9
1300
1168
89,8
4600
4571
99,4
5000
4703
94,1
700
610
87,1
61100
61010
99,9
400
356
89
8700
8633
99,2
20300
19447
95,8
6600
6514
98,7
220
215
97,7
4430
4423
99,8
2000
1031
51,6
8000
7927
99,1
301700
286700
95
2575147
2575147
100
2290573
2290573
100
20000
10000
50
20000
10000
50
20000
10000
50
371003
297239
80,1
371003
297239
80,1
39102
30672
78,4
4878
3858
147500
116855
79,2
5500
4878
88,7
163095
133950
82,1
6000
2098
35
4622
4622
100
306
306
100
388768
387106
99,6
105000
105000
100
105000
105000
100
19500
18608
95,4
19500
18608
95,4
264268
263498
99,7
46429
46403
99,9
Dział Rozdz. Par.
4020
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4270
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4740
4750
750
75011
4010
4040
4110
4120
75019
3030
4210
4300
4410
75020
2900
2919
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4190
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
Określenie wydatków
wynagrodzenia osobowe czł. korpusu sł.cywilnej
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup książek, pomocy naukowych
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostepu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
Rady Powiatów
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Starostwa powiatowe
wpłaty powiatów na rzecz związków powiatów
zwrot dotacji pobranych nadmiernia
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia bezosobowe
nagrody motywacyjne
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostepu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
zakup usług obejmujących tłumaczenia
zakup usług obejmujących wykonanie analiz
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
10
Plan
Wykonanie % wyk.
119181
119038
99,9
9680
9675
99,9
30271
30231
99,9
4107
4101
99,9
2094
2093
100
25318
25296
99,9
195
195
100
505
505
100
120
120
100
6061
6052
99,9
1058
1019
96,3
3530
3404
96,4
3271
3271
100
654
653
99,8
1187
1187
100
5629
5629
100
1578
1560
98,9
3400
3066
90,2
6492541
6286486
96,8
470429
458775
97,5
366000
357983
97,8
26429
26429
100
68000
65131
95,8
10000
9232
92,3
202000
198201
98,1
197000
196421
99,7
3000
1546
51,5
1000
0
0
1000
234
23,4
5747112
5556760
96,7
7000
6786
96,9
87091
87091
100
6000
5510
91,8
2180000
2121439
97,3
156197
156197
100
384500
369539
96,1
60500
54891
90,7
16913
16763
99,1
10500
6672
63,5
80000
79792
99,7
1214698
1208780
99,5
74484
71701
96,3
40100
36341
90,6
2200
2064
93,8
183342
178208
97,2
40400
40388
100
18000
17955
99,8
40500
40391
99,7
200
185
92,5
29800
29768
99,9
132590
132589
100
Dział Rozdz. Par.
4410
4430
4440
4480
4510
4530
4610
4700
4740
4750
4988
6050
6060
75045
4110
4120
4170
4210
4300
4400
75075
4210
4300
751
75109
4210
754
75411
3070
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4230
4250
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4410
4440
Określenie wydatków
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s
podatek od nieruchomości
opłaty na rzecz budżetu państwa
podatek od towarów i usług
koszty postępowania sądowego
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
zwroty dotyczące rozliczeń z komisją europejską
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych
Komisje poborowe
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe pracowników
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Promocja jst
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państw
Wybory do rad powiatów
zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.
Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej
wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe czł. korpusu sł.cywilnej
dodatkowe wynagrodzenie roczne
uposażenia funkcjonariuszy
pozostałe należności funkcjonariuszy
nagrody roczne dla funkcjonariuszy
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup leków i materiałów medycznych
zakup sprzętu i uzbrojenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
odpisy na z.f.ś.s.
11
Plan
Wykonanie % wyk.
17500
16226
92,7
7500
6863
91,5
70439
70439
100
28069
24048
85,7
4650
4650
100
15000
10957
73
750
735
98
21000
20981
99,9
13750
13733
99,9
41000
40639
99,1
653181
653181
100
78000
0
0
31258
31258
100
38000
37821
99,5
2134
2134
100
306
306
100
21890
21890
100
8384
8205
97,9
41
40
97,6
5245
5246
100
35000
34929
99,8
15000
14956
99,7
20000
19973
130
130
100
130
130
100
130
130
100
3103800
3103791
100
3095800
3095791
100
193567
193560
100
20440
20440
100
17896
17896
803
802
99,9
2010673
2010673
100
126012
126012
100
123197
123196
100
7197
7197
100
1064
1064
100
4301
4301
100
109009
109009
100
310547
310547
100
7500
7500
100
1500
1500
100
1819
1819
100
52594
52594
100
2379
2379
100
5000
5000
100
57800
57800
100
15230
15230
100
7846
7846
100
18356
18356
100
944
944
100
Dział Rozdz. Par.
4510
75495
4300
757
75702
8070
8110
75704
8020
758
75818
4810
801
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
80111
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
Określenie wydatków
opłaty na rzecz budżetu państwa
Pozostała działalność
zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych jst
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
odsetki od samorządowych papierów wartościow.
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
wypłaty z tytułu poręczeń spłaty kredytów
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Gimnazja specjalne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
12
Plan
Wykonanie % wyk.
126
126
100
8000
8000
100
8000
8000
100
1941000
1881632
96,9
691000
659369
95,4
21000
13397
63,8
670000
645972
96,4
1250000
1222263
97,8
1250000
1222263
97,8
652
0
0
652
0
0
652
0
0
19311790
18761871
97,2
2559098
2538633
99,2
42854
41710
97,3
1688000
1688000
100
124059
124058
100
313300
313293
100
44700
44699
100
74845
74385
99,4
59400
42815
72,1
3000
2999
100
26780
25960
96,9
57500
57495
100
1165
855
73,4
18762
18660
99,5
1450
1332
91,9
1400
1125
80,4
2910
2795
96
1200
1170
97,5
2847
2818
99
89576
89576
100
1350
900
66,7
1000
990
99
3000
2998
99,9
1479745
1478519
99,9
25218
25218
100
995000
995000
100
79599
79598
100
185300
185300
100
26000
26000
100
37540
37540
100
48100
48100
100
4100
3608
88
1350
1350
100
9165
9165
100
1150
1150
100
3890
3233
83,1
4380
4343
99,2
2968
2968
100
53648
53648
100
Dział Rozdz. Par.
4700
4740
4750
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
80120
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
80123
4010
4040
4110
Określenie wydatków
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Powiatowe zespoły ekon-administracyjne szkół
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych
Licea ogólnokształcące
dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl.
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Licea profilowane
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
13
Plan
Wykonanie % wyk.
300
295
98,3
1227
1227
100
810
776
95,8
494454
493372
99,8
1600
1579
292300
292300
100
21378
21378
100
53300
53300
100
8200
8197
100
800
594
74,3
40300
40298
100
9100
9023
99,2
2000
1994
99,7
400
305
76,3
28500
28436
99,8
7600
7247
95,4
2400
2153
89,7
766
765
99,9
7810
7810
100
4000
3994
99,9
3000
2999
100
6000
6000
100
5000
5000
100
5720805
5292112
92,5
666000
664816
99,8
1000
990
99
2823600
2819035
99,8
206066
206063
100
512500
512499
100
70600
70518
99,9
5900
5890
99,8
109615
109479
99,9
54130
53846
99,5
212600
211830
99,6
15186
15028
99
1010
924
91,5
46960
45492
96,9
2999
2593
86,5
200
0
0
8709
8089
92,9
12260
11984
97,7
6382
6169
96,7
178156
178156
100
3220
3173
98,5
3780
3755
99,3
9600
9573
99,7
770332
352210
45,7
690400
690400
100
501000
501000
100
44000
44000
100
93700
93700
100
Dział Rozdz. Par.
4120
4440
80130
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
80134
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80145
4170
4210
Określenie wydatków
składki na fundusz pracy
odpisy na z.f.ś.s.
Szkoły zawodowe
dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl.
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
zakup usług obejmujących wykonanie analiz
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych
Szkoły zawodowe specjalne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Komisje egzaminacyjne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
14
Plan
Wykonanie % wyk.
13100
13100
100
38600
38600
100
7508710
7421933
98,8
1270948
1269797
99,9
6700
4954
73,9
3393000
3388614
99,9
245979
245978
100
601100
598937
99,6
84900
83932
98,9
3500
3490
99,7
187803
187757
100
57626
57623
100
289600
284554
98,3
129678
129676
100
3072
3067
99,8
115475
115461
100
7250
7112
98,1
2900
2551
88
17556
16966
96,6
13600
13599
100
12365
11239
90,9
11364
11160
98,2
256760
249802
97,3
8100
8061
99,5
5480
5479
100
16218
16207
99,9
720486
658685
91,4
47250
47232
100
518901
518780
100
5151
5151
100
364000
364000
100
21774
21774
100
63000
63000
100
8850
8850
100
11760
11760
100
3000
2879
96
14100
14100
100
1100
1100
100
450
450
100
1554
1554
100
650
650
100
1030
1030
100
1460
1460
100
1156
1156
100
18846
18846
100
100
100
100
650
650
100
270
270
100
2939
2071
70,5
735
735
100
1400
532
38
Dział Rozdz. Par.
4220
80146
4210
4240
4300
4410
4700
4740
80195
3020
4010
4110
4120
4170
4300
4440
803
80309
3218
3219
4178
4179
851
85111
4160
85156
4130
85195
2820
4210
4300
852
85201
2320
2580
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
Określenie wydatków
zakup środków żywności
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
Pozostała działalność
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup usług pozostałych
odpisy na z.f.ś.s.
Szkolnictwo wyższe
Pomoc materialna dla studentów
stypendia dla studentów
stypendia dla studentów
wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
składki na ubezpieczenia zdrowotne
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
dotacje celowe przekazane dla powiatów
dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup leków i materiałów medycznych
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
15
Plan
Wykonanie % wyk.
804
804
100
85900
81981
95,4
4875
4787
98,2
5900
5719
96,9
20745
19772
95,3
27280
25250
92,6
26100
25453
97,5
1000
1000
100
250838
244070
97,3
12000
5500
45,8
11341
11333
99,9
1968
1966
99,9
281
278
98,9
480
480
100
122836
122581
99,8
101932
101932
100
49700
49700
100
49700
49700
100
35700
35700
100
11900
11900
100
1575
1575
100
525
525
100
1937000
1930121
99,6
570000
563178
98,8
570000
563178
98,8
1357000
1356973
100
1357000
1356973
100
10000
9970
99,7
8000
8000
100
1050
1020
97,1
950
950
100
8443324
8328976
98,6
1930965
1899055
98,3
63733
32761
51,4
366267
366267
100
51800
51799
100
42000
41497
98,8
774000
774000
100
57812
57811
100
148800
148800
100
20400
20400
100
167800
167800
100
93500
93500
100
4200
4192
99,8
34300
34300
100
2000
1997
99,9
1200
1186
98,8
50577
50577
100
1200
1199
99,9
4000
3972
99,3
400
301
75,3
Dział Rozdz. Par.
4430
4440
4700
4740
4750
85202
2310
2580
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
85204
2320
3020
3110
4110
4120
4170
85218
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Określenie wydatków
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Domy pomocy społecznej
dotacje celowe przekazane gminie
dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wydatki bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup leków i materiałów medycznych
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych
Rodziny zastępcze
dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
świadczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
Powiatowe centra pomocy rodzinie
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczzenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
16
Plan
Wykonanie % wyk.
4681
4680
100
37795
37795
100
1100
845
76,8
1400
1390
99,3
2000
1986
99,3
4759790
4702825
98,8
455500
441989
97
499000
479790
96,2
1930000
1930000
100
145135
145135
100
363335
358548
98,7
50343
50343
100
12365
12365
100
483037
480837
99,5
306000
306000
100
32000
32000
100
81000
81001
100
110565
110565
100
1385
1385
100
79000
79000
100
6800
6722
98,9
6800
6782
99,7
863
863
100
2793
2793
100
10367
10367
100
71980
71980
100
8248
8248
100
1274
1274
100
3000
2811
93,7
96400
79427
82,4
2600
2600
100
1335047
1315060
98,5
60000
40874
68,1
12400
12400
100
1203658
1202919
99,9
8702
8698
100
1204
1202
99,8
49083
48967
99,8
392022
388348
99,1
1572
1571
99,9
237990
237970
100
15365
15365
100
45000
44964
99,9
6300
6214
98,6
17597
17278
98,2
15421
15385
99,8
5400
5094
94,3
415
136
32,8
125
125
100
11785
11755
99,7
420
384
91,4
Dział Rozdz. Par.
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
85220
4110
4170
4210
4370
85233
4300
4410
853
85311
2310
2580
2820
85321
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
85324
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
Określenie wydatków
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
podatek od nieruchomości
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Ośrodki interwencji kryzysowej
składki na ubezpieczzenie społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
dotacje celowe przekazane gminie
dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczzenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PFRON
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczzenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
17
Plan
Wykonanie % wyk.
300
293
97,7
6312
6113
96,8
5000
4731
94,6
2000
437
21,9
7979
7979
100
1324
1324
100
570
570
100
4971
4971
100
6176
5689
92,1
23500
21728
92,5
852
749
87,9
18419
16750
90,9
3259
3259
100
970
970
100
2000
1960
98
1800
1765
98,1
200
195
97,5
2032680
2020000
99,4
37317
37302
100
685
685
100
23632
23632
100
13000
12985
99,9
308113
301455
97,8
44500
44444
99,9
1495
1494
99,9
9500
8514
89,6
1300
1135
87,3
57200
57073
99,8
15748
15748
100
8800
8795
99,9
800
681
85,1
30
0
0
33918
32557
96
420
420
100
2160
1442
66,8
200
45
22,5
600
273
45,5
1442
1442
100
200
0
0
4800
4800
100
3000
2758
91,9
122000
119834
98,2
42820
38107
89
7944
7384
93
315
314
99,7
1468
1307
89
203
181
89,2
4600
4567
99,3
5000
5000
100
2974
2152
72,4
1892
869
45,9
Dział Rozdz. Par.
4300
4370
4410
4430
4610
4700
4740
4750
85333
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740
4750
6060
85395
2820
854
85403
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
Określenie wydatków
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
koszty postępowania sądowego
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Powiatowe urzędy pracy
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
zakup usług obejmujących wykonanie analiz
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
podatek od nieruchomości
opłaty na rzecz budżetów jst
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
18
Plan
Wykonanie % wyk.
5857
4966
84,8
2120
1949
91,9
900
734
81,6
821
820
99,9
26
26
100
1500
655
43,7
4000
4000
100
3200
3183
99,5
1634430
1633136
99,9
945
945
100
996000
996000
100
65036
65036
100
178180
178180
100
25500
25500
100
107236
106665
99,5
50955
50955
100
13171
13171
100
845
845
100
43744
43402
99,2
1824
1824
100
5674
5674
100
8857
8857
100
20714
20713
100
491
491
100
4593
4593
100
36309
36309
100
8191
8191
100
428
428
100
2813
2433
86,5
4498
4498
100
11654
11654
100
46772
46772
100
10000
10000
100
10000
10000
100
2455147
2355180
95,9
533852
527905
98,9
16897
16897
100
284000
284000
100
20776
20776
100
56800
56800
100
7250
7250
100
22650
22650
100
32000
31050
97
3250
3250
100
750
750
100
375
375
100
1988
1988
100
750
750
100
1325
1325
100
1150
1150
100
390
390
100
Dział Rozdz. Par.
4440
4700
4740
4750
6050
85404
4010
4110
4120
4240
85406
2320
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
85410
2320
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4300
4430
4440
6050
85415
3240
3248
3249
Określenie wydatków
odpisy na z.f.ś.s.
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wczesne wspomaganie rozowju dziecka
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
Internaty i bursy szkolne
dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące
dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl.
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
odpisy na z.f.ś.s.
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc materialna dla uczniów
stypendia oraz inne formy pomocy materialnej
stypendia oraz inne formy pomocy materialnej
stypendia oraz inne formy pomocy materialnej
19
Plan
Wykonanie % wyk.
14451
14451
100
250
250
100
1125
134
11,9
675
675
100
67000
62994
94
54900
54837
99,9
33300
33300
100
5800
5800
100
800
800
100
15000
14937
99,6
888772
844420
95
10000
10000
100
70
70
100
559859
530239
94,7
40495
40495
100
96334
96333
100
13400
13399
100
4200
4200
100
19789
19788
100
2000
1992
99,6
36000
35974
99,9
53500
40041
74,8
500
470
94
5510
5412
98,2
1600
1394
87,1
4500
3834
85,2
5281
5272
99,8
941
941
100
30793
30793
100
3000
2993
99,8
1000
780
78
689282
640529
92,9
92590
73511
79,4
61544
61454
99,9
2500
2500
100
184000
184000
100
12716
12715
100
32900
32220
97,9
4600
4329
94,1
26700
26682
99,9
61000
56257
92,2
135500
132129
97,5
1500
160
10,7
16000
15875
99,2
400
0
0
10332
10332
100
47000
28365
60,4
283341
282489
99,7
53400
52600
98,5
91873
91866
100
42897
42894
100
Dział Rozdz. Par.
4170
4178
4179
4210
4300
4410
85446
4210
4300
4410
4700
921
92116
4240
92195
4210
926
92695
2820
4210
Określenie wydatków
wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia
podróże służbowe krajowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
zakup pomocy naukowych i książek
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
dotacja celowa dla stowarzyszeń
zakup materiałów i wyposażenia
OGÓŁEM WYDATKI
20
Plan
Wykonanie % wyk.
70000
70000
100
7554
7554
100
3546
3546
100
9860
9848
99,9
4145
4115
99,3
66
66
100
5000
5000
100
200
200
100
700
700
100
800
800
100
3300
3300
100
6000
4493
74,9
1000
1000
100
1000
1000
100
5000
3493
69,9
5000
3493
69,9
24000
22080
92
24000
22080
92
20000
19100
95,5
4000
2980
74,5
55282781
54080728
97,8
1.3 Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł
powstawania
Struktura dochodówwg źródeł pochodzenia - ujęcie statyczne
rok 2007
dochody własne
0%
5%
12%
udziały w podatkach
20%
dotacje celowe
subwencje
42%
środki z budżetu UE
21%
pozostałe
Analizując strukturę wykonanych dochodów roku 2007 można wyciągnąć następujące wnioski:
§
największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje oraz dotacje (63%) co ogranicza
możliwość elastycznego kształtowania strony wydatkowej poprzez nadawanie wydatkom w
sposób swobodny pożądanych kierunków,
§
grupa dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowi 32%, co daje obraz na ile w
swoich decyzjach Rada Powiatu Świeckiego jest samodzielna mogąc w pełni decydować o
przeznaczeniu środków,
§
środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią w roku 2007 5% ogółu dochodów. To trzeci rok tak
znacznego udziału środków transferowanych z UE,
§
pozostałe środki stanowiące transfery z innych źródeł stanowią na tyle mały udział, że można je
pominąć w analizie.
21
Kwota w zł
Struktura dochodówwg źródeł pochodzenia - ujęcie dynamiczne
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
dochody własne
udziały w podatkach
dotacje celowe
subwencje
2003
2004
2005
2006
2007
środki z budżetu UE
pozostałe
Rok
Analiza dochodów w ujęciu dynamicznym pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
§
dotacje celowe po gwałtownym spadku w roku 2004 ustabilizowały się na poziomie ok. 10 - 12
mln zł. Granica ta stanowić powinna barierę poniżej, której nie spadnie wielkość dotacji ogółem,
§
dochody własne znajdują się w trendzie bocznym,
§
subwencje począwszy od 2005 roku systematycznie rosną,
§
2007 rok to kolejny rok wzrostu kwotowego udziału w podatkach co spowodowane jest zmianą
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wysoki stopień wykonania tej
grupy dochodów świadczy o ożywieniu gospodarczym na terenie Powiatu Świeckiego. Wielkość
udziałów w podatkach w dość istotny sposób zbliżyła się do poziomu dotacji. Rok 2008 może
być pierwszym rokiem zrównania się tych dwóch kategorii dochodów,
§
W latach 2005 – 2007 pojawiają się po raz pierwszy w bardziej istotnym stopniu dochody z
budżetu Unii Europejskiej a ich wielkość ustabilizowała się na poziomie ok. 2,5 mln do 3 mln zł
rocznie
22
1.4 Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju
działalności
Struktura wykonanych wydatków roku 2007 pokazuje, iż w strukturze wydatków ogółem największy
udział stanowią wydatki na szeroko rozumianą oświatę i wychowanie (działy – oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka wychowawcza, szkolnictwo wyższe – 38%). Na drugim natomiast miejscu znajdują
się wydatki w dziale opieka społeczna ( działy 852,853), które pochłonęły w 2007r - 19% wykonanych
wydatków. Wysoki udział w strukturze wydatków stanowiły w roku 2007 wydatki na transport – 16%, co
związane jest głównie z jedną dużą inwestycją realizowaną przy współudziale środków z Unii
Europejskiej. Na kolejnym miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki na administracje, które
stanowią 12% ogółu wydatków i poziom ten należy uznać za optymalny. Na zbliżonym do siebie
poziomie kształtują się wydatki związane z Bezpieczeństwem Publicznym – 6% oraz Ochroną Zdrowia –
4%. Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom długu publicznego zauważalną pozycje stanowią wydatki
związane z obsługą tego długu, tj 3% ogółu wydatków. Pozostałe zadania dotyczące, działalności
usługowej, rolnictwa i leśnictwa stanowią ok 2% ogółu wydatków.
Struktura wydatkówwg rodzaju działalności wykonanych w2007
roku
Oświata i wychowanie
3%2%
Transport i Łączność
4%
6%
Opieka Społeczna
38%
12%
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona zdrowia
19%
Obsługa długu publicznego
Pozostałe
16%
23
1.5.
Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium
charakteru wydatków
Struktura wydatkówwg grup rodzajowych
12%
1%
wynagrodzenia
3%
pochodne od wynagrodzeń
42%
pozostałe wydatki bieżące
remonty i modernizacje
35%
inwestycje
7%
dług publiczny
Powyższa struktura wydatków odpowiada na pytanie ile w strukturze wydatków stanowią wydatki
sztywne, a ile wydatki, z których teoretycznie można zrezygnować przy założeniu, że jednostka
samorządu terytorialnego nie posiada żadnego zadłużenia. W warunkach roku 2007 wydatki
wykraczające poza grupę wydatków sztywnych stanowią 13%, co w ujęciu kwotowym stanowi ok.
7,02 mln zł. Kwota ta maleje tym samym w stosunku do kwoty z roku 2006 o ok. 0,2 mln zł. Blisko
49% wszystkich wydatków to wydatki związane z wypłatą szeroko rozumianych wynagrodzeń wraz z
pochodnymi udział tej grupy wydatków nieznacznie wzrósł w porównaniu z sytuacją z roku 2006 (
wzrost o 1 punkt procentowy)
24
2. Część opisowa
2.1. Dochody
W 2007 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,4%. Strukturę oraz stopień wykonania
poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:
Procentowy udział
Rodzaj dochodu
Plan
Wykonanie % wykonania
w dochodach
ogółem
Subwencja wyrównawcza
2 067 825
2 067 825
100,0
3,73
Subwencja oświatowa
19 850 701
19 850 701
100,0
35,86
Subwencja równoważąca
1 288 064
1 288 064
100,0
2,33
Dotacje
11 778 300
11 607 091
98,5
20,97
88 000
86 636
98,5
0,16
Udział w podatku dochod. 10 600 000
11 050 168
104,2
19,97
Pozostałe transfery
Pozostałe dochody własne
6 077 697
6 244 927
102,4
11,28
Środki z funduszy
2 711 194
2 963 718
109,3
5,35
90 000
196 018
217,8
0,35
54 551 781
55 335 148
101,4
100%
strukturalnych
Dochody ze sprzedaży
mienia
OGÓŁEM
Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:
1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%.
Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia.
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 98,5%
4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 102,4%
5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 104,2% - ta
grupa dochodów, a w szczególności udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływa
w największym stopniu na wyższe wykonanie dochodów ogółem
25
6. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 217,8% - uzyskano ponadplanowe
dochody ze sprzedaży mieszkań
7. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania na poziomie 109,3%
§
w 2006 roku Powiat Świecki nie otrzymał płatności końcowej dla inwestycji: „Budowa
boisk sportowych z rozbudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu ZSO w
Świeciu” – wniosek o płatność końcową został złożony na początku grudnia, ale z uwagi
na ogromną ilość wniosków w końcówce roku Urząd Wojewódzki przesunął płatność
końcową na miesiąc luty 2007 roku, dlatego też w 2007 roku wpłynęła nie planowana
kwota dotacji z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu zrealizowanego w roku 2006.
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawiono poniżej skupiając się w opisie jedynie na
tych dochodach, których wykonanie odbiega od 100% oraz na opisie dotacji celowych i dochodów
własnych. Z poszczególnych grup dochodów są to następujące dochody:
1.
Dotacje celowe
§
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
11 778 300 zł
11 607 091 zł
98,5%
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1 400 000 zł, wykonanie –
1 281 708 zł, wskaźnik wykonania – 91,6% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie
przedstawia się w sposób następujący:
ü Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową – plan – 150 000 zł, wykonanie –
100 000 zł, wskaźnik wykonania – 66,7% - Gmina Bukowiec zgodnie z zawartym porozumieniem
pokryła I ratę zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno” – II rata
zostanie przekazana w 2008 roku
ü Dotacja celowa od Gminy Świecie na inwestycje drogową – plan – 50 000 zł, wykonanie – 50 000
zł, wskaźnik wykonania – 100%, Gmina Świecie zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła w
całości swój udział do zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno”
ü Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadania geodezyjne – plan – 20 000 zł, wykonanie – 20 000
zł, wskaźnik wykonania – 100%
ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie
kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan – 1 090 000 zł,
26
wykonanie – 1 057 848 zł, wskaźnik wykonania – 97,1% (szczegółowe sprawozdanie w dalszej
części)
ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan – 75 000 zł, wykonanie – 38 860 zł,
wskaźnik wykonania – 51,8% ( szczegółowe sprawozdanie w dalszej części)
ü Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na
wypłatę stypendiów – plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
§
Dotacje celowe od Wojewody na dofinansowanie „projektów unijnych” – plan – 487 868 zł,
wykonanie – 488.056 zł, wskaźnik wykonania – 100% ( dofinansowanie projektów
stypendialnych oraz projektu „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno”) –
wykonanie zgodnie z planem
§ Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne – plan – 3 677 073 zł, wykonanie –
3 641 254 zł, wskaźnik wykonania – 99% - główną pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja
celowa na domy pomocy społecznej i właśnie zwrot dotacji z tego rozdziału spowodował nieco
niższe wykonanie tej grupy dochodów
§ Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan –
5.264.659 zł, wykonanie – 5.264.350 zł, wskaźnik wykonania – 100% - głównymi pozycjami w
tej grupie dochodów są dotacje na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie oraz dzieci z
placówki opiekuńczo - wychowawczej
§ Dotacje celowe od Wojewody na zadania inwestycyjne własne – plan – 24.000 zł, wykonanie –
24.000, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej
związanych z osiąganiem standardu przez domy pomocy społecznej
§ Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące – plan – 342.700 zł, wykonanie –
342.700 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dotacja celowa z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów
wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
27
§ Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne – plan – 582 000 zł, wykonanie –
565 023 zł, wskaźnik wykonania – 97,1% - środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji.
2.
Pozostałe dochody własne
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
6 077 697 zł
6 244 927 zł
102,4%
Dział 600 – Transport i Łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan dochodów
własnych ogółem – 310.000 zł, wykonanie – 345.421 zł, wskaźnik wykonania – 111,4% - na
powyższe dochody złożyły się następujące grupy dochodów:
Czynsz za wynajem pomieszczeń w Drzycimiu – 5 529 zł,
Darowizna od firmy Polpak – 200 000 zł
Kary za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi – 57 360 zł
Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 78 534 zł
Wpływy ze sprzedaży drewna – 2 889 zł,
Wpływy za materiały przetargowe – 80 zł,
Wynagrodzenia dla płatnika składek – 150 zł,
Wpływy za rozmowy telefoniczne – 16 zł.
Zwrot nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 764 zł
Zwrot kosztów upomnienia – 44 zł
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty – 55 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
– Plan dochodów własnych – 935 000 zł, Wykonanie – 869 860 zł, Wskaźnik wykonania – 93%.
Planowane dochody w tym rozdziale podzielić można na dwie grupy, a mianowicie:
Planowane dochody z dzierżawy majątku powiatowego (znaczący udział w tej kwocie mają
dochody z tytułu umowy dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Spółce Nowy
Szpital – 418.511 zł netto) – plan – 424 500 zł, wykonanie – 426 707 zł, wskaźnik
wykonania – 100,6%
Planowane dochody z dzierżawy koszarowca – plan – 270 000 zł, wykonanie – 216 486 zł,
wskaźnik wykonania – 80,2% - główną przyczyną niższego wykonania dochodów jest
fakt, iż dochody te wykazano w wartościach netto ( po odprowadzeniu podatku VAT)
natomiast w planie założono wartości brutto ( w budżecie na 2008 rok skorygowano te
elementy)
28
Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, hipoteki, dzierżawy,
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności z mienia powiatowego oraz
z mienia Skarbu Państwa (25% należne powiatowi) – plan – 240 500 zł, wykonanie –
226.667 zł, wskaźnik wykonania – 94,2% .
§
Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, rozdział 75618 –
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, – plan dochodów własnych – 2 823 272 zł,
wykonanie – 3 034 189 zł, wskaźnik wykonania – 107,4% - w strukturze powyższych dochodów
pojawił się jednorazowy dochód wysokości 909 278 z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego
podatku VAT w związku inwestycją polegającą na odbudowie budynku koszarowca na
rewitalizowanym obszarze po byłej jednostce wojskowej w Świeciu ( plan – 740 272 zł,
wykonanie – 909 278, wskaźnik wykonania: 123%; do budżetu wprowadzono jedynie kwotę jaką
należało zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego). Ponadto tradycyjnie znaczący udział stanowiły
wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej które wykonano w 102,2% ( plan – 2 050 000 zł,
wykonanie – 2 094 486 zł)
§
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 – pozostała działalność, paragrafy 0960 –
darowizny – plan – 800 zł, wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - środki te stanowić
miały darowizny, których nie udało się pozyskać
§
Dział 758 – Różne rozliczenia , Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920,
0921, 0928, 0929 – pozostałe odsetki oraz paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan –
258 000 zł, wykonanie – 250 929 zł, wskaźnik wykonania – 97,3% - niższe wykonanie
spowodowane jest niższym niż zakładano poziomem stóp procentowych. Ponadto w rozdziale tym
wykazano nie planowane środki pozostałe po realizacji zadań określonych w Uchwale Rady
Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2005
§ Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan dochodów własnych – 195 869 zł, wykonanie –
195.507 zł, wskaźnik wykonania – 99,8% - wskaźnik wykonania dochodów własnych na
poziomie zbliżonym do 100% świadczy o realizacji planu zgodnie z założeniami. Na powyższe
dochody złożyły się następujące grupy dochodów:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem – 12 330 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń
szkolnych oraz mieszkania
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 45 332 zł z tytułu czynszu od nauczycieli,
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz zwrot za energię cieplną,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 52 251 zł – z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu
pomieszczeń szkoł, wynagrodzenie płatnika,
29
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 14 573 zł z tytułu czynszu od nauczycieli,
wynajmu pomieszczeń szkolnych,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 63 153 zł z tytułu czynszu od nauczycieli,
wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
wpływy z usług świadczonych przez warsztaty, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpływy ze
sprzedaży środków trwałych, wpływy za egzaminy organizowane przez ZSP,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 7 531 zł – za wynajem
pomieszczeń, kary umowne, dochody ze sprzedaży złomu
PZEAS w Świeciu – 337 zł – wynagrodzenie płatnika oraz za rozmowy telefoniczne
§
Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan –
52.500 zł, wykonanie – 52.433 zł, wskaźnik wykonania – 100% - dochody te wypracowuje Dom
Dziecka w Bąkowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na powyższe dochody złożyły
się: wpływy z odpłatności rodziców za pobyt wychowanków, dochody z wynajmu oraz z tytułu
naliczenia opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenie płatnika.
Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan dochodów
własnych – 1 161 000 zł, wykonanie – 1 143 208 zł, wskaźnik wykonania – 98,5% - powyższe
dochody wypracowuje Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach, a składają się na nie:
ü odpłatność mieszkańców za pobyt w domu na starych zasadach – 634 464 zł
ü odpłatność mieszkańców potrącona ze świadczeń za pobyt w domu na nowych zasadach –
136.010 zł
ü odpłatność za pobyt mieszkańców od gmin – 369 593 zł
ü pozostałe dochody własne ( czynsz, wynagrodzenie płatnika, dochody ze sprzedaży sprężarki) –
3 141 zł
§
Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan dochodów własnych –
4 000 zł, wykonanie – 5 837 zł, wskaźnik wykonania – 146% - źródłem powyższego dochodu są
opłaty pobierane od rodzin biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
§
Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan
dochodów własnych – 900 zł, wykonanie – 201 zł – jest to wynagrodzenie płatnika
30
§
Dział 853 – Pomoc społeczna, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – plan – 0
zł, wykonanie – 78 zł – środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Warsztaty terapii
zajęciowej
§
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan – 42 000 zł, wykonanie – 41 967 zł,
wskaźnik wykonania – 99,9% - kwota ta stanowi 2,5% odpis od zrealizowanych przychodów
PFRON na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań,
§
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, Rozdział 85333 – Powiatowe
urzędy pracy – plan – 12 230 zł, wykonanie – 10 936 zł , wskaźnik wykonania – 89,4% – środki z
tytułu od PCPR z tytułu opłat za korzystanie z pomieszczeń
§
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan dochodów własnych – 282 126 zł,
wykonanie – 274 361 zł, wskaźnik wykonania – 97,2%. Na powyższe dochody złożyły się
następujące grupy dochodów:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 54 160 zł na powyższe dochody
składają się wpłaty za czynsz od lokatorów, wpłaty z Urzędu Gminy Warlubie za ogrzewanie oraz
wpływy za wyżywienie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu – 30 168 zł na powyższe dochody składają się
wpływy za czynsz od lokatorów, wpływy za wynajem pomieszczeń biurowych oraz
wynagrodzenia płatnika,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 94 852 zł - na powyższe dochody składają opłaty
za wynajem pokoi w internacie,
Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu – 94 181 zł - na powyższe dochody złożyły się
przede wszystkim wpływy za zakwaterowanie w internacie oraz opłaty za wyżywienie
3.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
9 500 000 zł
10 175 324 zł
107,1%
Wykonanie na poziomie przekraczającym plan o
7 punktów procentowych świadczy o dalszym
ożywieniu gospodarczym na terenie Powiatu, które przełożyło się na wzrost wpływów z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych.
31
4.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 110 000 zł
874 844 zł
79,5%
Pomimo znaczącego ożywienia gospodarczego na terenie powiatu nie przełożyło się to na wyniki
finansowe przedsiębiorstw podlegające opodatkowaniu, a w konsekwencji nastąpił spadek dochodów z
tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o ponad 300 tys zł w porównaniu z rokiem
2006.
5.
Pozostałe transfery
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
88 000 zł
86 636 zł
98,5%
W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wypracowano dochód w wysokości 86 636 zł, gdzie płatnikiem
była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki na zalesienia)
6.
Dochody ze sprzedaży mienia
Plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
90 000 zł
196 018 zł
111,7%
W 2007 roku uzyskane dochody ze sprzedaży mienia przekroczyły zakładany plan ponad dwukrotnie, co
związane było z nieplanowaną na etapie projektowania budżetu sprzedażą mieszkań przy Domu Dziecka
w Bąkowie. W szczególności na uzyskane dochody złożyły się następujące pozycje:
§
Wpływy ze sprzedaży 14 mieszkań przy Domu Dziecka w Bąkowie – 135 768 zł
§
Wpływy ze sprzedaży gruntu dla Zakładów Energetycznych ENEA – 14 000 zł
§
Wpływy ze sprzedaży budynku po byłej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( III
rata) – 46.250 zł
32
7.
Środki z budżetu Unii Europejskiej
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
2 711 194 zł
2 963 718 zł
109,3%
W 2007 roku uzyskano następujące dochody z funduszy strukturalnych:
§
2 575 147 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycje
pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec - Gruczno” – zadanie rozliczone
całkowicie
§
252 384 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycje
Budowa boisk sportowych z rozbudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu ZSO w
Świeciu – zadanie rozliczone całkowicie
§
37 275 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla
studentów
§
98 912 zł – z Europejskiego Funduszu Społeecznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
33
2.2 Wydatki
Ogółem plan wydatków wykonano na poziomie 97,8%. Możemy zatem powiedzieć, że na
wygenerowanie nadwyżki budżetowej, pomimo zakładanego deficytu, wpływ miało zarówno wyższe
wykonanie dochodów jak i niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych
przekrojach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:
010
Rolnictwo i Łowiectwo
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
70 000 zł
69 990 zł
100%
01005
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
60 000 zł
59 990 zł
100%
Środki w całości przeznaczono na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, klasyfikację gruntów
zmeliorowanych, opracowanie projektów granicy polno-leśnej, opracowanie dokumentacji technicznej
dróg transportu rolnego. Dysponentem tej części budżetu było Starostwo Powiatowe a zadanie to zalicza
się do zadań z zakresu administracji rządowej.
01038
Rozwój obszarów wiejskich
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
10 000 zł
10 000 zł
100%
Środki w całości przeznaczono w postaci dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rozwoju
Gospodarczego Ziemi Świeckiej na dofinansowanie kosztów przygotowania lokalnej strategii rozwoju.
020
Leśnictwo
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
127 765 zł
126 754 zł
99,2%
34
02001
Gospodarka leśna
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
88 000 zł
86 989 zł
98,9%
Z rozdziału tego wypłacono dla 13 osób ekwiwalenty pieniężne za zalesienie gruntów rolnych. Środki na
ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
02002
Nadzór nad gospodarką leśną
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
39 765 zł
39 765 zł
100%
Z rozdziału tego przekazano do Nadleśnictw środki za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w
lasach niepaństwowych zgodnie z uprzednio zawartymi porozumieniami. Poszczególne nadleśnictwa w
roku 2007 otrzymały następujące ilości środków finansowych:
§
Osie – 9 919 zł,
§
Dąbrowa – 10 207 zł,
§
Zamrzenica – 10 965 zł,
§
Różanna – 1 548 zł.
§
Trzebciny – 7 126 zł
600
Transport
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
8 507 481 zł
8 445 179 zł
99,3%
60014
Drogi publiczne powiatowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
8 507 481 zł
8 445 179 zł
99,3%
Z rozdziału tego finansowane były wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, którego głównym zadaniem jest
finansowanie utrzymania i rozwoju szeroko pojętej infrastruktury drogowej. Druga grupa wydatków
35
będąca w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczyła dotacji celowych dla gmin na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych.
Starostwo Powiatowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
100 087 zł
58 749 zł
58,7%
Niższe wykonanie spowodowane jest łagodniejszą zimą:
L.p
Gmina
Środki przekazane wg. Konta
130
1. Dragacz
5 642
2. Jeżewo
1 685
3. Lniano
0
4. Nowe
4 437
5. Osie
8 758
6. Pruszcz
16 356
7. Świekatowo
4 620
8. Warlubie
1 139
9. Drzycim
6 607
10. Bukowiec
9 418
RAZEM
58 662
Ponadto dokonano zwrotu do Gminy Drzycim nadmiernie pobranej dotacji celowej w wysokości 87 zł.
Powiatowy Zarząd Dróg
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
8 407 394 zł
8 386 430 zł
99,7%
Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg podzielić można na wydatki związane z utrzymaniem
administracji oraz wydatki związane bezpośrednio z podnoszeniem jakości infrastruktury drogowej na
terenie Powiatu Świeckiego. Z grupy wydatków związanych z utrzymaniem administracji sfinansowano
w 2007r płace wraz z pochodnymi 25 pracowników. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Wydatki
36
związane z utrzymaniem administracji wyniosły 1 007 814 zł , co stanowiło 12.% ogółu wydatków
poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych, w tym:
§
Wydatki płacowe (4010, 4040, 4110, 4120) – 811 592 zł,
§
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 447 zł,
§
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji – 176 775 zł,
Natomiast wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 7 378 616 zł, a
ich struktura przedstawia się w sposób następujący:
z paragrafu 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 33 234 zł – z paragrafu
tego sfinansowano wydatki wynikające z przepisów bhp dla pracowników zatrudnionych
bezpośrednio przy robotach drogowych
z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 350 204 zł
znaki, słupki oraz farby do renowacji – 80 144 zł,
paliwo i olej do środków transportu i sprzętu – 41 162 zł,
drobny sprzęt, części zamiennych, materiały do remontów – 38 078 zł,
150 ton masy na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni – 87 276 zł,
200 ton masy na gorąco masa do remontów cząstkowych – 58 926 zł,
Kamienie, kruszywo do uzupełniania ubytków po wiatrołomach, nawierzchni tłuczniowych i
poboczy – 44 618 zł
z paragrafu 4260 – zakup energii – 14 272 zł – energia wykorzystywana do sygnalizacji świetlnej przy
ul.Wojska Polskiego w Świeciu,
z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych – 11 110 zł - remont środków trwałych i wyposażenia
związanego z utrzymaniem dróg i mostów
z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych – 1 817 376 zł, z tego:
remont cząstkowy emulsją i grysami (łatanie dziur: 15 763,4 m2) – 307 144 zł
wycinka drzew i krzaków oraz frezowanie pni po wycince – 175 394 zł,
zimowe utrzymanie dróg – 175 081 zł,
umocnienie brzegów wyspy młyńskiej ( most w Przechowie) – 282 290 zł
profilowanie dróg gruntowych – 32 562 zł,
poziome oznakowanie dróg – 63 409 zł,
pionowe oznakowanie dróg – 12 014 zł,
konserwacja sygnalizacji świetlnej – 46 324 zł,
czyszczenie studzienek, przepustów – 16 598 zł
37
wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 9 760 zł,
koszenie traw i chwastów – 64 746 zł,
remonty cząstkowe masą na zimno i na gorąco – 45 709 zł
opłaty za oczyszczanie wód opadowych– 11 075 zł
ewidencja dróg - punkty referencyjne – 71 907 zł
wykonanie zjazdów bitumicznych dr. 1219C – 32 078 zł
umocnienie rowów droga nr 1221C – 12 254 zł
ułożenie korytek ściekowych na drodze Warlubie - Komórsk – 6 345 zł
wykonanie nakładki na drodze nr 1266C w Pruszczu – 26 814 zł
usługi transportowe i sprzętowe – 110 871 zł
ścinka poboczy – 205 960 zł
renowacja rowów i wykonanie wodościeków – 19 723 zł
ustawienie i wymiana barier drogowych – 3 904 zł
przeglądy obiektów mostowych – 5 124 zł
wykonanie progu zwalniającego przy szkole w Krąplewicach – 6 195 zł
wykonanie wysepki na skrzyżowaniu dróg nr 1218C i 1219C – 16 345 zł
wykonanie kanalizacji deszczowej w Łążku – 25 000 zł
wykonanie chodnika w Przysiersku – 12 473 zł
odwodnienie ulicy Kościuszki w Osiu ( droga nr 1214C) – 9 030 zł
likwidacja skarpy w Roźwienicy ( droga Drzycim – Plewno) – 11 245 zł
z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne – 286 700 zł:
projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ciągu dróg powiatu świeckiego Osie – Tleń – Tuchola (
droga na 1015C, nr 1211C, 1203C) – 286 700 zł
z paragrafów 6058 oraz 6059 – 4 865 720 zł, z tego:
przebudowa drogi powiatowej 1281C Gawroniec – Gruczno – 4 865 720 zł
38
630
Turystyka
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
20 000 zł
10 000 zł
50%
63095
Pozostała działalność
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
20 000 zł
10 000 zł
50%
W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie do realizacji
zadania został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Świecie Powiat. Zadanie
zrealizowano w okresie lipiec – sierpień 2007r. Szczegółowe rozliczenie dotacji zostało przedłożone na
specjalnym druku i znajduje się w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Świeciu. Całkowity koszt
zadania wyniósł 95 335 zł ( część finansowana z budżetu Powiatu – 10.000 zł) W obozach uczestniczyły
następujące dzieci i młodzież:
§
Drogomyśl – turnus od 05.07.2007r – do 15.07.2007r: 80 uczestników
§
Sobieszewo – turnus od 30.07.2007r – do 12.08.2007r. – 100 uczestników
Natomiast nie wydatkowano środków w formie dotacji celowej na drugie zadanie związane z
prowadzeniem powiatowego punktu informacji turystycznej z uwagi na wycofanie się organizacji,
która wygrała konkurs.
700
Gospodarka mieszkaniowa
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
371 003 zł
297 239 zł
80,1%
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
371 003 zł
297 239 zł
80,1%
39
Z rozdziału tego wydatkowane były środki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, mienia
powiatowego oraz utrzymaniem „budynku koszarowca” Z wydatków związanych z mieniem Skarbu
Państwa poczyniono następujące – 30 503 zł , z tego: 6 095 zł na szacunki nieruchomości Skarbu
Państwa, oraz opłaty sądowe; 24 102 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi wojewódzkie i
powiatowe wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; 306 zł - odsetki za nieterminową
wypłatę odszkodowania. Natomiast z wydatków związanych z mieniem powiatowym poczyniono
wydatki w wysokości 26 480 zł, w szczególności: opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie,
nieruchomości mienia powiatowego,
opłaty za akt notarialny,
szacunki
opłaty za administrowanie,
odszkodowania. Z trzeciej grupy wydatków pokryto koszty utrzymania budynku koszarowca. Na ten cel
wydatkowano kwotę 240 256 zł. Porównując tą kwotę z dochodami osiągniętymi z wynajmu
pomieszczeń – 216 486 zł można wyciągnąć wniosek, iż w 2007 roku poniesiono kasowo stratę na
funkcjonowaniu koszarowca w wysokości 23 770 zł. Biorąc jednakże pod uwagę wielkość należności od
dłużników w wysokości 21 764 zł, kwota straty zostanie pomniejszona do 2 006 zł. Biorąc to pod uwagę
oraz prognozę dalszego wzrostu kosztów w roku 2008 konieczne będzie dokonanie podwyżek stawek
czynszu.
710
Działalność usługowa
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
388 768 zł
387 106 zł
99,6%
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
105 000 zł
105 000 zł
100%
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji celowej zrealizowano następujące
zadania:
§
opłacenie prac geodezyjnych związanych z uregulowaniem stanu prawnego w części opisowej i
kartograficznej dla nowo powstałego okręgu Terespol Pomorski - 25 000 zł
§
prace geodezyjne – pomiar w terenie, sporządzenie kart budynkowych, wyłożenie operatu
opisowo – kartograficznego, wprowadzenie danych w systemie EWID-2000 dla obrębu Terespol
Pomorski – 40 000 zł
40
§
opłacenie prac geodezyjnych związanych z ewidencją budynków na terenie gminy Pruszcz oraz
sporządzenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Pruszcz – 20 000 zł ( źródło finansowania:
dotacja celowa z budżetu państwa)
§
opłacenie prac geodezyjnych związanych z ewidencją budynków na terenie gminy Pruszcz oraz
sporządzenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Pruszcz – 20 000 zł ( źródło finansowania:
dotacja od Gminy Pruszcz)
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
19 500 zł
18 608 zł
95,4%
Z rozdziału tego sfinansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące zadań z zakresu
administracji rządowej w wysokości 3 416 zł oraz zadań własnych w wysokości 15 192 zł.
71015
Nadzór budowlany
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
264 268 zł
263 498 zł
99,7%
Środki zaplanowane w tym rozdziale sfinansowały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego
i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania
wyżej wymienionego zadania była dotacja celowa od Wojewody na zadanie z zakresu administracji
rządowej w wysokości 238 268 zł oraz środki własne w wysokości 25 230 zł. W strukturze wydatków
znaczący udział stanowiły wydatki osobowe – 217 170 zł, tj 82% ogółu wydatków bieżących , przy czym
sfinansowano wynagrodzenia dla 8 osób ( w tym dla jednej osoby w ramach umowy zlecenia –
informatyk).
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 46 238 zł stanowiły minimalne koszty związane z
bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu.
750
Administracja publiczna
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
6 492 541 zł
6 286 486 zł
96,8 %
41
75011
Urzędy Wojewódzkie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
470 429 zł
458 775 zł
97,5%
Z rozdziału tego sfinansowano płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących
zadania z zakresu administracji rządowej – 13 etatów. Środki przyznane w ramach dotacji celowej
okazały się wielce niedoszacowane pokrywając jedynie ok. 50% potrzeb. W związku z powyższym
pozostałą kwotę dołożono z dochodów własnych – 230 775 zł.
75019
Rady Powiatów
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
202 000 zł
198 201 zł
98,1%
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Rady Powiatu, a mianowicie diety radnych – 196 421 zł,
koszty związane z obsługą sesji – 1 546 zł oraz koszty delegacji – 234 zł.
75020
Starostwa powiatowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
5 747 112 zł
5 556 760 zł
96,7%
Z rozdziału tego finansowano utrzymanie administracji Starostwa Powiatowego. Wskaźnik wykonania
wydatków wyniósł 96,7%, na co złożyły się oszczędności na:
paragrafach płacowych – 79 131 zł (zwolnienia lekarskie oraz brak pełnej obsady etatowej przez 12
miesięcy),
na zadaniach inwestycyjnych – 78 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 33 221 zł (energia cieplna, usługi, podatek od towarów i usług, opłaty
pocztowe i telefoniczne).
Z ogólnej kwoty 5 556 760 zł wydatkowano na:
płace wraz z pochodnymi – 2 702 066 zł, co stanowi 49% ogółu wydatków,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 439 zł,
wydatki inwestycyjne – 31 258 zł, w tym:
42
23 401 zł – zestawy komputerowe ( Wydział Finansowy – 2 sztuki, Wydział Ochrony
Środowiska – 2 sztuki, Wydział Organizacyjny – 3 sztuki)
7 857 zł – kserokopiarka do Wydziału Komunikacji i Dróg
Nie wykonano natomiast zadania pod nazwą: „Odwodnienie i utwardzenie terenu przy
budynku koszarowca, na które było przewidziane w budżecie 78 000 zł. Powodem nie
wykonania tego zadania był fakt nie uwzględnienia w pierwotnym kosztorysie odwodnienia
poziomego. Korekta kosztorysu zwiększyła wartość zadania do kwoty 170 000 zł. Z uwagi na
brak możliwości logicznego rozdzielenia zadania na dwa etapy przełożono całość zadania do
realizacji na rok 2008, co zostało uwzględnione w uchwalonym budżecie.
remonty i konserwacje - 36 341 zł, w tym:
konserwacja i naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja instalacji alarmowej – 10 125 zł
usługi budowlano – montażowe – 26 216 zł ( remont pomieszczeń Wydziału Architektury i
Budownictwa, Wydziału Geodezji, Sekretariatu i Gabinetu Starosty, Sali konferencyjnej oraz
korytarzy na parterze i piętrze wraz z dwiema klatkami schodowymi w budynku przy ulicy
Wojska Polskiego
wydatki komunikacyjne – 1 053 675 zł – tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych,
pozwoleń czasowych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktorów nauki jazdy,
pozostałe wydatki – 1 662 981 zł:
materiały biurowe – 53 870 zł,
paliwo do dwóch samochodów służbowych – 11 913 zł,
środki czystości – 10 240 zł,
prenumerata czasopism – 18 799 zł.
zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 46 261 zł
sprzęt i wyposażenie – 14 022 zł (16 aparatów telefonicznych, 9 wentylatorów, 6 krzeseł
obrotowych, telefaxy, bindownice, wskaźnik laserowy, zestawy krzeseł dla interesantów,
kosiarka, urządzenie do nawigacji satelitarnej do samochodu)
zakup energii – 71 701 zł (elektryczna – 35 024 zł, cieplna – 33 689 zł, woda i kanalizacja – 2 988
zł)
opłaty pocztowe – 95 464 zł,
43
opłaty telefoniczne – 58 346 zł,
wywóz odpadów – 4 396 zł,
szkolenia – 20 981 zł,
ogłoszenia – 5 998 zł,
wynajem pomieszczeń przy ulicy Sienkiewicza – 132 589 zł
obsługa prawna – 29 280 zł
umowy zlecenia – 6 672 zł
podatek od nieruchomości – 24 048 zł
ubezpieczenie majątku – 6 863 zł,
podróże służbowe krajowe – 16 226 zł
składka na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6.786 zł
składka na PFRON – 16 763 zł
ekwiwalenty za odzież – 5 510 zł
badania lekarskie pracowników – 2 064 zł
zakup usług dostępu do sieci internet – 40 388 zł
zwrot środków do budżetu Wojewody w związku z uznaniem podatku VAT jako wydatku
niekwalifikowanego dla projektu: „Odbudowa i zagospodarowanie budynku koszarowca na
rewitalizowanym obszarze po byłej jednostce wojskowej w Świeciu” – 740 272 zł
nagrody motywacyjne – 79 792 zł
przygotowanie strategii rozwoju powiatu oraz wieloletniego planu inwestycyjnego – 29 768 zł
zakup materiałów papierniczych – 13 733 zł
zakup akcesoriów komputerowych – 40 639 zł
pozostałe wydatki – 59 597 zł (podatek od towarów i usług, czyszczenie drukarek, dzierżawy,
serwis samochodowy,
usługi serwisowe programów komputerowych,, pranie wykładzin,
opieka autorska nad elektronicznym obiegiem dokumentów, rozprowadzenie sieci w budynku
przy ulicy Sienkiewicza, założenie instalacji alarmowej w budynku przy ulicy Sienkiewicza,
aktualizacja tablic informacyjnych, usługi hotelarskie, pokrycie kosztów związanych z
wypadkiem kolejowym w Polednie)
75045
Komisje poborowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
38 000 zł
37 821 zł
99,5%
44
Środki te umożliwiły na zrealizowanie zadania z zakresu administracji rządowej czyli przeprowadzenie
poboru na terenie Powiatu Świeckiego w roku 2007. Z przyznanej kwoty 38 000 zł wydatkowano 37 821
zł na:
§
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia – 8 205 zł,
§
opłacenie kosztów osobowych (umowy zlecenia z pisarkami) – 15 920 zł.
§
opłacenie kosztów osobowych (członkowie komisji) – 8 410 zł
§
opłata za wynajem pomieszczeń – 5 246 zł
§
pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru – 40 zł.
75075
Promocja jst
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
35 000 zł
34 929 zł
99,8%
Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z promocją powiatu. Zadania te dotyczyły w
szczególności:
§
zakup kalendarzy promujących powiat ( 1 000 sztuk) – 3 599 zł
§
usługi związane z utrzymywaniem powiatowej strony internetowej – 2 855 zł
§
zakup koszulek oraz usługa nadruku – 1 542 zł
§
reklamówki z logo powiatu ( 1 000 sztuk) – 1 863 zł
§
smycze ( 1 000 sztuk) – 3 172 zł
§
kubki z logo powiatu – 999 zł
§
kalendarzyki z informacją dotyczącą powiatowego centrum informacji turystycznej – 366 zł
§
aparat cyfrowy – 2 418 zł
§
widokówki – 915 zł
§
ozdoby świąteczne – 977 zł
§
usługa wydrukowania widokówek powiatu świeckiego – 586 zł
§
udział w konkursie HIT – 2 440 zł
§
folder o Bratwinie – 699 zł
§
usługa transportowa – dożynki Jabłonowo 2007 – 2 110 zł
§
zakup toreb papierowych z nadrukiem powiatu - 3 401 zł
§
ulotki reklamowe dotyczące projektu przebudowy drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno – 915
zł
45
§
turystyczna mapa powiatu ( 1 000 sztuk) – 4 066 zł
§
plakaty dotyczące promowania przebudowy drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno – 427 zł
§
kalendarze Kuchnia Kociewska – 1 100 zł
§
plakaty promujące powiatowe centrum informacji turystycznej – 79 zł
§
ulotki promujące powiatowe centrum informacji turystycznej – 400 zł
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
130 zł
130 zł
100%
75109
Wybory do rad powiatów
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
130 zł
130 zł
100%
Z rozdziału tego sfinansowano koszty archiwizacji oraz transportu dokumentów związanych z
przeprowadzonymi wyborami do Rady Powiatu.
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
3 103 800 zł
3 103 791 zł
100%
75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
3 095 800 zł
3 095 791 zł
100%
W ramach przyznanych środków sfinansowano utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świeciu. W rozbiciu na grupy wydatków koszty przedstawiały się w sposób następujący:
§
wydatki osobowe - 2 420 590 zł, co stanowi 78,2% ogółu wydatków,
§
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 944 zł,
§
świadczenia społeczne – 193 560 zł ( pomoc w nauce, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do
wypoczynku, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, równoważnik za remont lokalu)
§
wydatki rzeczowe bieżące – 480 697 zł., co stanowi 15,5% ogółu wydatków.
46
Struktura wydatków rzeczowych przedstawia się w sposób następujący:
§
paliwa, oleje i smary – 63 756 zł,
§
środki gaśnicze – 33 522 zł,
§
umundurowanie – 29 151 zł,
§
wyposażenie informatyki – 11 868 zł,
§
wyposażenie nie uznawane za środki trwałe – 16 597 zł
§
środki czystości – 12 669 zł,
§
artykuły biurowe – 21 280 zł,
§
artykuły do remontów bieżących – 44 746 zł,
§
materiały do remontów pojazdów – 39 121 zł
§
uzbrojenie techniki specjalnej – 7 641 zł
§
materiały do łączności – 1 148 zł
§
materiały kwaterunkowe – 29 048 zł
§
środki żywności – 7 500 zł,
§
leki i materiały medyczne – 1 500 zł
§
sprzęt i uzbrojenie – 1 819 zł
§
energia elektryczna – 15 101 zł,
§
energia cieplna – 36 258 zł,
§
gaz i woda – 1 235 zł,
§
konserwacja łączy i centrali telefonicznych – 2 379 zł
§
zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł,
§
usługi telefoniczne – 23 076 zł,
§
usługi pocztowe – 2 578 zł
§
orzeczenia lekarskie – 7 658 zł,
§
pomiary i ekspertyzy – 6 247 zł
§
prowizje bankowe – 30 zł
§
wywóz nieczystości – 1 156 zł
§
usługi pralnicze – 724 zł
§
pozostałe usługi – 23 414 zł,
§
przeglądy techniczne – 15 993 zł
§
podróże służbowe krajowe – 18 356 zł,
§
opłata roczna za trwały zarząd – 126 zł.
47
75495
Pozostała działalność
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
8 000 zł
8 000 zł
100%
Z rozdziału tego sfinansowano wydatki związane z realizacją programu profilaktyki ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań – razem bezpieczniej
757
Obsługa długu publicznego
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 941 000 zł
1 881 632zł
96,9%
75702
Obsługa papierów wartościowych jst
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
691 000 zł
659 369
95,4
Z rozdziału tego wydatkowano środki na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
w wysokości 645 972 zł oraz odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 13 397 zł.
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 250 000 zł
1 222 263 zł
97,8%
Z rozdziału tego sfinansowano spłatę poręczonego kredytu długookresowego w ramach poręczenia,
jakiego udzielił Powiat Świecki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świeciu.
758
Różne rozliczenia
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
652 zł
0 zł
0%
48
75818
Rezerwy ogólne i celowe
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
652 zł
0 zł
0%
W rozdziale tym pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 652 zł.
801
Oświata i wychowanie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
19 311 790 zł
18 760 871 zł
97,2%
Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,2%. Środki te posłużyły na utrzymanie
następujących placówek oświatowych znajdujących się na teranie Powiatu Świeckiego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
Oprócz utrzymania tych jednostek Powiat Świecki dotował również szkoły niepubliczne znajdujące
się na teranie powiatu. Wydatkowana kwota 18 760 871 zł zabezpieczyła koszty związane z wypłatą
wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz podstawowe wydatki
sztywne związane z utrzymaniem szkół. Na zadania inwestycyjne, remontowe, na zakupy pomocy
dydaktycznych oraz na pozostałe wydatki wykraczające poza wydatki sztywne wydatkowano ogółem
kwotę 1 662 637 zł
80102
Szkoły podstawowe specjalne
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
2 559 098 zł
2 538 633 zł
99,2%
49
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Szkół
Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Wskaźnik
wykonania wydatków ogółem w rozdziale wyniósł 99,2%.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
1 786 612 zł
1 768 168 zł
99,7%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 1 506 517 zł, wykonanie – 1 506 515 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 63 195 zł, wykonanie – 63 195 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 1.700 zł, wykonanie – 1 700 zł, wskaźnik wykonania –
100% (ekwiwalent za odzież),
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 134 429 zł, wykonanie – 115 987 zł, wskaźnik wykonania –
86,3% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Zakup wyposażenia oraz remonty – plan – 80 771 zł, wykonanie – 80 771 zł, wskaźnik wykonania –
100% (39 259 zł – remont kuchni i stołówki, 2 263 zł – remont wentylatorów, 4 756 zł – wymiana
parapetów, 2 279 zł – montaż drzwi w Pokoju Nauczycielskim, 4 970 zł – montaż klimatyzatorów w
serwerowi, 1 281 zł – rozdrabniacz do odpadów, 190 zł – odkurzacz, 900 zł – telewizor, 9 254 zł –
meble, 4 916 zł – zestawy komputerowe, 7 704 zł – notebook, projektor, ekran, 2 599 zł – książki,
400 zł - mapy)
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 80 771 zł.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
772 486 zł
770 465 zł
99,7%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 663 542 zł, wykonanie – 663 535 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
50
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 26 381 zł, wykonanie – 26 381 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 41 154 zł, wykonanie – 40 010 zł, wskaźnik wykonania –
97,2% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 17 130 zł, wykonanie – 16 260 zł, wskaźnik wykonania – 94,9%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Zakupy wyposażenia – 24 279 zł ( polbruk do budowy chodnika, pościel, meble, sprzęt sportowy,
patelnia elektryczna, sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD i RTV, wykładzina, chłodziarka, drukarki)
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 24 279 zł.
80111
Gimnazja specjalne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 479 745 zł
1 478 519 zł
99,9%
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie gimnazjum specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1
w Świeciu, gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
964 328 zł
964 328 zł
100%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 853 027 zł, wykonanie – 853 027 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 37 001 zł, wykonanie – 37 001 zł,
wskaźnik wykonania – 100%
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 74 300 zł, wykonanie – 74 300 zł, wskaźnik wykonania – 100%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp)
51
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
515 417 zł
514 191 zł
99,8%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 432 872 zł, wykonanie – 432 872 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 16 647 zł, wykonanie – 16 647 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 25 218 zł, wykonanie – 25 218 zł, wskaźnik wykonania –
100% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 40 680 zł, wykonanie – 39 454 zł, wskaźnik wykonania – 97%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
80114
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
494 454 zł
493 372 zł
99,8%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 375 178 zł, wykonanie – 375 175 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 7 810 zł, wykonanie – 7 810 zł, wskaźnik
wykonania – 100%,
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 86 255 zł, wykonanie – 85 176 zł, wskaźnik wykonania – 98,7%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Wydatki rzeczowe wykraczające poza sferę wydatków bieżących – 20 211 zł – monitory, program
LEX, meble, notebook, projektor, ekran, aparat cyfrowy, 3 terminale
Wydatki na zakup inwestycyjne – plan – 5 000 zł, wykonanie – 5 000 zł, wskaźnik wykonania –
zakupiono regały do archiwum zakładowego
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków bieżących – 22 211 zł.
52
80120
Licea ogólnokształcące
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
5 720 805 zł
5 292 112 zł
92,5%
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świeciu, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nowem, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu oraz Liceum
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Ponadto
udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych.
Starostwo Powiatowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
666 000 zł
664 816 zł
99,8%
Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:
Liceum Katolickie – 269 492 zł,
Liceum Ogólnokształcące Księży Werbistów – 32 416 zł,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 362 908 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 817 640 zł
1 814 425 zł
99,8%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 1 459 708 zł, wykonanie – 1 459 706 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 68 380 zł, wykonanie – 68 380 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 166 161 zł, wykonanie – 164 875 zł, wskaźnik wykonania –
99,2% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu
itp),
Pozostałe wydatki rzeczowe – 57 104 zł, w szczególności zaś:
§
2 zestawy komputerowe – 4 073 zł
53
§
Odtwarzacz DVD – 499 zł
§
Sprzęt RTV – 4 435 zł
§
Meble do klas i bibliotek – 13 496 zł
§
Kamera i urządzenia wielofunkcyjne – 2 075 zł
§
Kserokopiarka – 4 757 zł
§
Tablice suchościenne – 1 232 zł
§
Pomoce naukowe na DVD – 914 zł
§
Mapy – 1 400 zł
§
Książki – 5 848 zł
§
Laptop, projektor, komputery do biblioteki – 18 375 zł
Wydatki inwestycyjne – plan – 66 287 zł, wykonanie – 64 360 zł, wskaźnik wykonania – 97,1%
§
Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu na bibliotekę szkolną oraz pracownię
multimedialną – 62 286 zł
§
Projekt na remont ciągów komunikacyjnych w szkole – 2 074 zł
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych: 121 464 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 638 324 zł
1 220 365 zł
74,5%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 844 506 zł, wykonanie – 844 503 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 42 508 zł, wykonanie – 42 508 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 75 564 zł zł, wykonanie – 73 802 zł, wskaźnik wykonania –
97,7% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu
itp),
Pozostałe wydatki bieżące – 8 486 zł, w szczególności zaś: pomoce naukowe, książki, telewizor,
mapy, stół konferencyjny, szafa odzieżowa
54
Wydatki inwestycyjne – plan – 667 260 zł, wykonanie - 251 066 zł, wskaźnik wykonania – 37,6%
§
Osuszenie budynku – 4 658 zł
§
Wymiana drzwi w budynku szkoły – 4 395 zł
§
Wymiana instalacji co w nowej części budynku – 77 030 zł
§
Termomodernizacja budynku szkoły – 164 983 zł ( zadanie rzeczowo zakończone w roku
2007, natomiast końcowa płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2008 roku)
§
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 259 552 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 128 441 zł
1 122 106 zł
99,4%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 862 752 zł, wykonanie – 858 106 zł,
wskaźnik wykonania – 99,5%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 42 668 zł, wykonanie – 42 668 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 136 483 zł, wykonanie – 134 795 zł, wskaźnik wykonania –
98,8% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu
itp),
Pozostałe wydatki bieżące – 49 753 zł, w szczególności zaś:
§
Niszczarka – 853 zł
§
Fax – 1 279 zł
§
Kosiarka – 573 zł
§
Telewizor i DVD – 1 498 zł
§
Tablice szkolne – 2 655 zł
§
Notebook – 4 867 zł
§
Wykładzina – 901 zł
§
2 zestawy komputerowe – 5 000 zł
§
Meble – 4 892 zł
55
§
Centrala telefoniczna – 1 463 zł
§
Sprzęt sportowy – 7 034 zł
§
Pomoce naukowe do biologii – 13 768 zł
§
Książki – 4 970 zł
Wydatki inwestycyjne – plan – 36 785 zł, wykonanie – 36 784 zł, wskaźnik wykonania – 100%:
wymiana stolarki drzwiowej
§
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 86 538 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
470 400 zł
470 400 zł
100%
Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego
w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.
80123
Z
Licea profilowane
rozdziału
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
690 400 zł
690 400 zł
100%
tego
sfinansowano
utrzymanie
liceów
profilowanych
przy
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
335 900 zł
335 900 zł
100%
Z rozdziału tego pokryto wydatki osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli wykonujących czynności w Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świeciu.
56
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
354 500 zł
354 500 zł
100%
Z rozdziału tego pokryto wydatki osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli wykonujących czynności w Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nowem.
80130
Szkoły zawodowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
7 508 710 zł
7 421 933 zł
98,8%
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nowem, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Ponadto
udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych.
Starostwo Powiatowe
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
1 270 948 zł
1 269 797 zł
99,9%
Dotacje celowe dla szkół niepublicznych:
Policealne Studium Informatyczne – 1 080 zł,
Technikum Logistyki M – 3 999 zł
Technikum Logistyki – 40 424 zł
Technikum Ekonomiczne Menadżer – 85 839 zł,
Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych – 178 154 zł,
Prywatne Technikum Ochrony Środowiska – 73 223 zł,
Prywatne Technikum Geodezyjne – 84 911 zł
Policealne Studium dla Dorosłych – 113 045 zł
Technikum Zawodowe dla Dorosłych – 108 754 zł
Policealna Szkoła Oskar – 234 139 zł
Prywatne Technikum Informatyczne – 131 678 zł
Prywatne Technikum Hotelarskie – 79 683 zł
57
Technikum Hotelarskie dla Dorosłych – 45 076 zł
Technikum Informatyczne dla Dorosłych – 89 792 zł
Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Świeciu
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
3 971 573 zł
3 964 766 zł
99,8%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 3 091 481 zł, wykonanie – 3 091 463 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 162 143 zł, wykonanie – 162 143 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne ( par.3020) – plan – 4 500 zł, wykonanie – 2 754 zł, wskaźnik wykonania –
61,2% ( ekwiwalent bhp)
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 380 375 zł, wykonanie – 375 430 zł, wskaźnik wykonania –
98,7% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu
itp),
Wydatki na usługi remontowe – 112 978 zł – wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSP
Świecie
Pozostałe wydatki bieżące – 99 060 zł, w szczególności zaś:
§
Sprzęt sportowy – 22 372 zł
§
Radiomagnetofony – 1 639 zł
§
Wieża LG – 489 zł
§
Drukarki HP – 1 579 zł
§
Kosa elektryczna – 419 zł
§
Klimatyzator do serwerowni – 2 500 zł
§
Krzesła obrotowe – 1 738 zł
§
Drzwi – 2 900 zł
§
Zakup UPS – 2 800 zł
§
Szafa – 3 672 zł
§
Switch – 3 535 zł
§
Zestawy kina domowego – 2 398 zł
§
Szafa na gaśnice – 1 271 zł
58
§
Czajnik, odkurzacz, chłodziarka – 1 474 zł
§
Stoliki komputerowe – 3 040 zł
§
Szafa na kartoteki – 2 635 zł
§
Meble – 10 930 zł
§
Książki – 1 280 zł
§
Programy komputerowe – 6 959 zł
§
Zestawy komputerowe – 25 430 zł
Wydatki inwestycyjne – plan – 73 786 zł, wykonanie – 73 706 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% radiofonizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu oraz projekt i audyt dla zadania
termomodernizacyjnego
Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan – 47 250 zł, wykonanie – 47 232 zł, wskaźnik wykonania –
100%: programy komputerowe, stanowiska dydaktyczne, stanowiska do pneumatyki, sprężarka,
sterowniki, moduły
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 332 976 zł.
Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Nowem
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 559 626 zł
1 487 135 zł
95,3%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 658 961 zł, wykonanie – 655 829 zł,
wskaźnik wykonania – 99,5%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 46 781 zł, wykonanie – 39 823 zł,
wskaźnik wykonania – 85,1%,
Świadczenia społeczne ( par. 3020) – plan – 1 400 zł, wykonanie – 1 400 zł, wskaźnik wykonania –
100% ( zwrot za okulary pracownikom)
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 180 999 zł, wykonanie – 180 318 zł, wskaźnik wykonania –
99,6% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu
itp),
Pozostałe wydatki bieżące – 24 785 zł, w szczególności zaś:
§
Kosa – 1 377 zł
59
§
Sprzęt sportowy – 1 661 zł
§
Książki – 3 464 zł
§
Meble – 9 682 zł
§
Notebook – 4 937 zł
§
Rolety – 1 720 zł
§
Drukarki – 736 zł
§
Pomoc manekin – 1 208 zł
Wydatki inwestycyjne – plan – 646 700 zł, wykonanie – 584 980 zł, wskaźnik wykonania – 90,5%, w
szczególności zaś:
§
Kompleksowa termomodernizacja obiektów ZSP w Nowem – 573 353 zł
§
Oświetlenie elektryczne terenu wokół szkoły – 3 696 zł
§
Odwodnienie terenu wokół szkoły – 3 050 zł
§
Wykonanie dokumentacji na zadanie pn „Wymiana posadzek w salach lekcyjnych,
utwardzenie placu przed szkołą” – 4 881 zł
§
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 609 765 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
706 563 zł
700 235 zł
99,1%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 574 537 zł, wykonanie – 570 169 zł,
wskaźnik wykonania – 99,2%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 47 836 zł, wykonanie – 47 836 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 81 690 zł, wykonanie – 79 730 zł, wskaźnik wykonania – 97,6%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Pozostałe wydatki bieżące – 2 500 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 2 500 zł
60
80134
Szkoły zawodowe specjalne
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
518 901 zł
518 780 zł
100%
Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe sztywne ponoszone przez klasy zawodowe
specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Warlubiu
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
422 505 zł
422 505 zł
100%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 387 647 zł, wykonanie – 387 647 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 14 658 zł, wykonanie – 14 658 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 20 200 zł, wykonanie – 20 200 zł, wskaźnik wykonania – 100%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
96 396 zł
96 275 zł
99,9%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 69 977 zł, wykonanie – 69 977 zł, wskaźnik
wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne ( par. 3020) – plan – 5 151 zł, wykonanie – 5 151 zł, wskaźnik wykonania –
100% - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 4 188 zł, wykonanie – 4 188 zł, wskaźnik
wykonania – 100%,
61
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 17 080 zł, wykonanie – 16 959 zł, wskaźnik wykonania – 99,3%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
80145
Komisje egzaminacyjne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
2 939 zł
2 071 zł
70,5%
Z rozdziału tego sfinansowano wydatki poniesione na przeprowadzenie egzaminów w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świeciu.
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
85 900 zł
81 981 zł
95,4%
W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego
rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli według
poniższego zestawienia:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
7 600 zł
6 132 zł
80,7%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
5 900 zł
5 807 zł
98,4%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
8 600 zł
8 598 zł
100%
62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
19 000 zł
18 612 zł
98%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
29 800 zł
28 160 zł
94,5%
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
5 000 zł
4 835 zł
96,7%
Zespół Szkół Ogólnokształcących o Policealnych w Świeciu
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
10 000 zł
9 837 zł
98,4%
80195
Pozostała działalność
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
250 838 zł
244 070 zł
97,3%
Z rozdziału tego wydatkowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych
nauczycieli w wysokości 101 932 zł wg jednostek:
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 13 922 zł,
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem – 8 449 zł,
§
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 5 708 zł,
§
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 20 343 zł,
§
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 16 588 zł,
§
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 30 350 zł.
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 4 694 zł
§
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu – 1 878 zł
63
Ponadto z budżetu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu wypłacono
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości – 5 500 zł oraz przeznaczono 480 zł na sfinansowanie
kosztów umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli
mianowanych.
Kolejnym zadaniem realizowanym przy dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa była
instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 122 581 zł. W
poszczególnych jednostkach poniesiono na to zadanie następujące wydatki:
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 33 019 zł
§
Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 16 200 zł
§
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 26 740 zł
§
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 11 696 zł
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 27 301 zł.
§
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu – 7 625 zł
Ostatnim zadaniem sfinansowanym z tego rozdziału była wypłata wynagrodzeń nauczycielom za
godziny ponadwymiarowe w związku z przeprowadzonymi egzaminami maturalnymi. Na ten cel
przeznaczono 13 577 zł. W poszczególnych jednostkach wypłacono następujące kwoty:
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem – 2 324 zł
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 179 zł
§
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – 3 527 zł
§
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 3 532 zł
§
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 2 015 zł
Ogółem wydatki poniesione z tego rozdziały, które wykraczają poza sferę wydatków sztywnych: 122 581
zł.
803
Szkolnictwo wyższe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
49 700 zł
49 700 zł
100%
64
80309
Pomoc materialna dla studentów
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
49 700 zł
49 700 zł
100%
Z rozdziału tego sfinansowano stypendia dla 34 studentów w okresie I-VII/2007. Źródłem sfinansowania
wydatków były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
851
Ochrona zdrowia
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1.937 000 zł
1 930 121 zł
99,6%
85111
Szpitale ogólne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
570 000 zł
563 178 zł
98,8%
Z rozdziału tego pokryto ujemny wynik finansowy likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Na ten cel wydatkowano kwotę 563 178 zł. W efekcie spłacono
następujące zobowiązania:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 393 589 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160 442 zł
Comesa – 4 000 zł
Zobowiązania pracownicze – 5 147 zł
85156
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 357 000 zł
1 356 973 zł
100%
Powiatowy Urząd Pracy
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 338 300 zł
1 338 300 zł
100%
65
W ramach budżetu PUP w Świeciu wydatkowano środki na zadanie z zakresu administracji rządowej na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
Dom Dziecka w Bąkowie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
18 700 zł
18 673 zł
99,9%
W ramach budżetu Domu Dziecka w Bąkowie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za
wychowanków.
Starostwo Powiatowe w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
10 000 zł
9 970 zł
99,7%
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenie Diabetyków na realizację zdrowotnego
programu profilaktycznego. Kwota dotacji wyniosła 8 000 zł. W ramach przyznanej dotacji
stowarzyszenie wynajmowało autobusy za kwotę 1 000 zł w wyniku czego przeprowadzono 749
profilaktycznych badań, w szczególności zaś:
§
Badania diabetologiczne – 172 osoby
§
Badania ginekologiczne – 129 osób
§
Badania mammograficzne – 129 osób
§
Badania cytologiczne – 129 osób
§
Badania okulistyczne – 43 osoby
§
Badania neurologiczne – 43 osoby
§
Badania dermatologiczne – 43 osoby
§
Badania laryngologiczne – 38 osób
§
Badania kardiologiczne – 23 osoby
Ponadto zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 5 000 zł oraz sprzęt audiowizualny za kwotę 1 000 zł.
Ostatnim elementem rozliczonym z dotacji otrzymanej od Powiatu Świeckiego było pokrycie kosztów
programu profilaktyczno – edukacyjnego Glikelin – 1 000 zł.
66
Ponadto z rozdziału tego w ramach działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej zakupiono kubki i
smycze z hasłami promującymi zdrowy styl życia za kwotę 1 020 zł, sfinansowano koszty spotkań
profilaktycznych z zakresu uzależnień i zakażeniem wirusem HIV – 350 zł oraz koszty przewozu dzieci
na spotkanie dotyczące powyższej problematyki do Ośrodka w Wandzinie – 600 zł. Ogółem
wydatkowano kwotę 1 970 zł
852
Pomoc społeczna
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
8 443 324 zł
8 328 976 zł
98,6%
Z działu tego sfinansowano realizację następujących zadań:
Utrzymanie Domu Dziecka w Bąkowie,
Dotację celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt w Topólnie,
Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,
Dotację celową dla Związku Gmin Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu,
Wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,
Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
Wypłatę środków na usamodzielnienia osób opuszczających Domy Dziecka,
Pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków Domów Dziecka,
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 930 965 zł
1 899 055 zł
98,3%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
47 000 zł
46 496 zł
98,9%
W ramach budżetu PCPR
wypłacono 3 jednorazowe pomoce rzeczowe na zagospodarowanie w
wysokości 5 000 zł dla wychowanków placówek w związku z usamodzielnieniem się. Ponadto
67
wypłacano miesięczną pomoc finansową dla 7 usamodzielnionych wychowanków, którzy opuścili
placówkę i kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – wysokość pomocy finansowej wyniosła
41 496 zł. Ogólnie wypłacono 68 świadczeń na kwotę 46 496 zł.
Placówka opiekuńcza dla dziewcząt w Topólnie
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
366 267 zł
366 267 zł
100%
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Placówki Opiekuńczej dla Dziewcząt w Topolnie na
zadania bieżące w wysokości 366 267 zł.
Starostwo Powiatowe w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
63 733 zł
32 761 zł
51,4%
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowych w wysokości ogółem 32 761 zł powiatom na pokrycie
kosztów utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z terenu
Powiatu Świeckiego. Struktura przekazanych dotacji przedstawia się następująco:
Lp.
POWIAT
1 Tuchola
2 MOPS Bydgoszcz
Razem
Kwota
32 658
103
32 761
Dom Dziecka w Bąkowie
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
1 453 965 zł
1 453 531 zł
100%
Powyższe środki pozwoliły na utrzymanie Domu Dziecka w Bąkowie, w szczególności zaś:
Wydatki osobowe (par. 4010, 4040, 4110, 4120) – plan - 1 001 012 zł, wykonanie – 1 001 011 zł,
wskaźnik wykonania – 100%, wydatki osobowe stanowią 69% ogółu wydatków,
68
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan – 51 800 zł, wykonanie – 51 799
zł, wskaźnik wykonania – 100% ( kieszonkowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 37 795 zł, wykonanie – 37 795 zł, wskaźnik
wykonania – 100%
Pozostałe wydatki bieżące – plan – 363 358 zł, wykonanie – 362 926 zł, wskaźnik wykonania –
99,9% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, wyżywienie, leki i materiały medyczne, energia elektryczna, cieplna, badania
lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp)
85202
Domy pomocy społecznej
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
4 759 790 zł
4 702 825 zł
98,8%
Zgromadzenie Sióstr - Dom Pomocy Społecznej w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
499 000 zł
479 790 zł
96,2%
W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu na
zadania bieżące.
Związek Gmin Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
455 500 zł
441 989 zł
97%
W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację celową dla Międzygminnego Domu Pomocy
Społecznej w Pruszczu.
Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
3 805 290 zł
3 781 046 zł
99,4%
W ramach tej grupy wydatków sfinansowano utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:
69
§
Wydatki osobowe – 2 484 026 zł, co stanowi 66% ogółu wydatków,
§
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 980 zł,
§
Pozostałe wydatki bieżące – 1 055 413 zł (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże
służbowe, materiały biurowe, materiały budowlane, środki czystości, wyżywienie, leki i materiały
medyczne, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp.
§
Wydatki bieżące związane z podnoszeniem standardu – 87 600 zł
§
Wydatki inwestycyjne – 82 027 zł:
ü Termomodernizacja dachu w pawilonie – 58 027 zł
ü Odnowienie dwóch łazienek w pawilonie – 20 000 zł
ü Montaż instalacji wentylacyjnej w palarni – 1 400 zł
ü Pozostałe zadania inwestycyjne związane z osiąganiem standardów – 2 600 zł
85204
Rodziny zastępcze
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 335 047 zł
1 315 060 zł
98,5%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 275 047 zł
1 274 186 zł
99,9%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowało częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w
rodzinach zastępczych w ramach miesięcznej pomocy finansowej, pomocy jednorazowej w związku z
usamodzielnianiem się wychowanków rodzin zastępczych oraz pomocy finansowej na kontynuacje nauki.
W roku 2007 wydatkowano na ten cel kwotę 1 274 186 zł.
Na terenie Powiatu Świeckiego
funkcjonowało 109 rodzin, w których zapewniono opiekę 149 dzieciom. Dla tych rodzin wypłacono 1
533 świadczeń na kwotę 1 202 919 zł. W 2007 roku zrealizowano również pomoc rzeczową dla 9 osób w
kwocie 12 400 zł. Kolejnym zadaniem sfinansowanym z tego rozdziału było opłacenie umowy zlecenia
na świadczenie opieki nad dzieckiem w ramach umów zleceń dla zawodowej niespokrewnionej rodziny
zastępczej wykonującej zadania pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnej rodziny zastępczej – na ten cel
przeznaczono kwotę 58 867 zł.
70
Starostwo Powiatowe w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
60.000 zł
40 874 zł
68,1%
W ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Świeciu przekazano dotacje celowe w wysokości
40 874 zł dla powiatów na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu
Świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W szczególności środki skierowano do
następujących powiatów:
Lp.
1
2
3
4
5
POWIAT
Tuchola
PCPR Łódź
Bydgoszcz
Toruń
Włocławek
Razem
85218
Kwota
11 858
15 464
7 905
1 483
4 164
40 874
Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
392 022 zł
388 348 zł
99,1%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
392 022 zł
388 348 zł
99,1%
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Struktura
wydatków dokonanych z tego rozdziału przedstawia się w sposób następujący:
§
Wydatki osobowe – plan – 304 655 zł, wykonanie – 304 513 zł, wskaźnik wykonania – 99,9% stanowi to 78% ogółu wydatków ,
71
§
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 7 979 zł, wykonanie – 7 979 zł, wskaźnik
wykonania – 100%,
§
Świadczenia społeczne ( par. 3020) plan – 1 572 zł, wykonanie – 1 571 zł, wskaźnik wykonania –
100%,
§
Pozostałe wydatki rzeczowe – plan – 77 816 zł, wykonanie – 74 285 zł, wskaźnik wykonania –
95,5% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
materiały budowlane, środki czystości, wyżywienie, leki i materiały medyczne, energia
elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp.)
85220
Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
23 500 zł
21 728 zł
92,5%
W ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej kontynuowano poradnictwo dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji rodzinnej. W związku z tym zatrudniono na umowę zlecenia specjalistów:
psychologa, pedagoga oraz prawnika.
85233
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
2.000 zł
1 960 zł
98%
W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego
rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w
Domu Dziecka w Bąkowie.
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
2 032 680 zł
2 020 000 zł
99,4%
Z działu tego sfinansowano następujące zadania:
Utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
72
Realizacja
zadań
związanych
z
obsługą
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
Pokrycie kosztów funkcjonowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy,
Udzielono dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Udzielono dotacji na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej w
Świeciu oraz Nowem
Udzielono dotacji Miastu Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego
udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu na
pokrycie
kosztów
związanych
z
działalnością
Ośrodka
Aktywnej
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
37 317 zł
37 302 zł
99,9%
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej w wysokości 12 985 zł dla Towarzystwa Wspierania Osób
Niepełnosprawnych w Świeciu na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Aktywnej
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie dotacji odbyło się w oparciu o procedurę konkursową
w związku z zasadami współpracy z organizacjami pozarządowymi określonymi przez Radę Powiatu
Świeckiego. Ponadto przekazano środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości
23 632 zł oraz dotację celową dla Miasta Grudziądz w wysokości 685 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu Powiatu Świeckiego
85321
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
213.015 zł
206.972 zł
97,2%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
186 113 zł
181 620 zł
97,6%
73
Z rozdziału tego sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na orzekaniu o
stopniu niepełnosprawności. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:
§
Wydatki osobowe przewodniczącego zespołu oraz pracownika merytorycznego wraz z
pochodnymi – 54 093 zł,
§
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 494 zł
§
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 442 zł
§
Zakup materiałów i wyposażenia – 15 748 zł
§
Opłaty za energię oraz wodę – 8 795 zł
§
Podróże służbowe krajowe – 45 zł
§
Ubezpieczenia – 273 zł
§
Usługi remontowe – 681 zł
§
Umowy o dzieło (komisja) – 57 073 zł
§
Pozostałe usługi ( opłaty pocztowe, telefoniczne, drukarskie, badania lekarskie, zakupy papieru) –
41 976 zł
Starostwo Powiatowe w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
122 000 zł
119 834 zł
98,2%
Środki wydatkowano w całości na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Powiatowego Urzędu
Pracy na siedzibę Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności „
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
42 820 zł
38 107 zł
89%
Z rozdziału tego pokryto koszty związane z prowadzeniem spraw związanych z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższego zadania był ustawowy 2,5
procentowy odpis od wydatkowanej kwoty na zadania PFRON, a zadanie to realizowało Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. W szczególności środki te wydatkowano na opłacenie wydatków osobowych
związanych z prowadzeniem księgowości PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z
realizacją tego zadania (materiały biurowe, koszty eksploatacyjne).
74
85333
Powiatowe Urzędy Pracy
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1 634 430 zł
1 633 136 zł
99,9%
Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.
Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:
wydatki osobowe – 1 264 716 zł, co pozwoliło na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w ramach 41,5 etatów. W kwocie tej mieści się wypłata 3 nagrody jubileuszowych, 1
odprawy emerytalnej oraz 9 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 309 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 252 853 zł (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe,
materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i
naprawy sprzętu, ).
Regały metalowe do archiwum – 6 855 zł
Wykładziny – 21 000 zł
Rolety na okna – 4 631 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne – 46 772 zł – zakupiono samochód służbowy
wydatki niewygasające - 38.610 zł – instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach do obsługi osób
bezrobotnych
85395
Pozostała działalność
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
10.000 zł
10.000 zł
100%
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego
Ziemi Świeckiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem inkubatora
przedsiębiorczości.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
2 455 147 zł
2 355 180 zł
95,9%
75
Z działu tego sfinansowano utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Świeciu i Nowem. Ponadto udzielono dotacji celowych dla szkół niepublicznych, dla Powiatu
Bydgoskiego na prowadzenie zadań w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób z terenu
Serocka, dla powiatów z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokształcania zawodowego uczniów
z terenu naszego powiatu w ośrodkach dokształcania zawodowego. Sfinansowano również wypłatę
stypendiów.
Ogółem wydatkowano z tego działu na remonty oraz zakupy i zadania inwestycyjne kwotę 173 420
zł
85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
533 852 zł
527 905 zł
98,9%
Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu.
Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 363 826 zł, wykonanie – 363 826 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 14 451 zł, wykonanie – 14 451 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 16 897 zł, wykonanie – 16 897 zł, wskaźnik wykonania –
100% (dodatek wiejski, dodatki mieszkaniowe)
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 71 678 zł, wykonanie – 69 737 zł, wskaźnik wykonania – 97,3%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Wydatki inwestycyjne – plan – 67 000 zł, wykonanie – 62 994 zł, wskaźnik wykonania – 94%:
§
Odnowienie elewacji budynku – 58 724 zł
§
Projekt zmiany użytkowania poddasza – 4 270 zł
Ogółem wydatki wykraczające poza wydatki sztywne: 62 994 zł
76
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
54 900 zł
54 837 zł
99,9%
Z rozdziału tego sfinansowano wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu
związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Z wydatków wykraczających poza grupę
wydatków sztywnych zakupiono za kwotę 14 937 zł pomoce naukowe dla wczesnego wspomagania
dziecka
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
888 772 zł
844 420 zł
95%
Starostwo Powiatowe
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
10 000 zł
10 000 zł
100%
W ramach tej grupy wydatków udzielono dotacji celowej Powiatowi Bydgoskiemu w zamian za objęcie
obsługą psychologiczno-pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu
Plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
878 772 zł
834 420 zł
95%
Wydatki osobowe (par. 4010, 4110, 4120, 4040) – plan – 710 088 zł, wykonanie – 680 466 zł,
wskaźnik wykonania – 95,8% - niższy wskaźnik wykonania wynika z faktu wycofania się dwóch
osób z zamiaru przejścia na emeryturę
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 30 793 zł, wykonanie – 30 793 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 2 500 zł, wykonanie – 2 500 zł, wskaźnik wykonania –
100% (ekwiwalent za odzież)
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 86 983 zł, wykonanie – 72 253 zł, wskaźnik wykonania – 83%
(opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe, środki
czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu itp),
Pozostałe wydatki bieżące – 9 794 zł – bindownica, laminator, meble, projektor, książki
77
Wydatki remontowe – 38 614 zł – remont instalacji elektrycznej i odgromowej
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych – 48 408 zł
85410
Internaty i bursy szkolne
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
689 282 zł
640 529 zł
92,9%
Starostwo Powiatowe
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
154 134 zł
134 965 zł
87,6%
Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej dla Internatu przy Liceum Księży Werbistów w Laskowicach
w wysokości 61 454 zł. Ponadto udzielono dotacji dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
kształcenia zawodowego uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego
na terenie innych powiatów. Dotacji udzielono na łączną kwotę 73 511 zł następującym powiatom:
Powiat Bydgoski – 64 932 zł
Powiat Poznański – 6 422 zł
Powiat Zielonogórski – 262 zł
Powiat Brodnicki – 1 895 zł
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
430 148 zł
400 849 zł
93,2%
Wydatki osobowe (par.4010,4110,4120,4040) – plan – 234 216 zł, wykonanie – 233 264 zł, wskaźnik
wykonania – 99,6%,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan – 10 332 zł, wykonanie – 10 332 zł,
wskaźnik wykonania – 100%,
78
Świadczenia społeczne (par.3020) – plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, wskaźnik wykonania –
100% (ekwiwalent za odzież)
Wydatki rzeczowe bieżące – plan – 117 384 zł, wykonanie – 107 672 zł, wskaźnik wykonania –
91,7% (opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, podróże służbowe, materiały biurowe,
środki czystości, energia elektryczna, cieplna, badania lekarskie, konserwacje i naprawy sprzętu,
środki żywności),
Pozostałe wydatki bieżące – 18 716 zł ( łóżka, materace, młynek, stół, patelnia, waga, krzesła)
Wydatki inwestycyjne –plan – 47 000 zł, wykonanie - 28 365 zł, wskaźnik wykonania – 60,4% wykonano projekt i studium wykonalności na zadanie: „Unowocześnienie internatu”
Ogółem wydatki wykraczające poza sferę wydatków sztywnych: 47 081 zł
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
105 000 zł
104 715 zł
99,7%
W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale sfinansowano koszty energii cieplnej w internacie
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
85415
Pomoc materialna dla uczniów
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
283 341 zł
282 489 zł
99,7%
Z rozdziału tego wypłacono stypendia dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu naszego
powiatu, gdzie źródłem finansowania były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacja celowa
z budżetu państwa jako uzupełnienie tych środków, dotacja celowa z Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci
z terenów po byłych PGR-ach. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
wypłacono stypendia w wysokości 15.000 zł, natomiast ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego wspomaganych środkami z budżetu państwa wypłacono stypendia dla 140 uczniów w
okresie I-VI/2007 roku. Łączny koszt tych stypendiów wyniósł 134 760 zł. Koszt obsługi
administracyjnej tego programu poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Świeciu wyniósł 11 100 zł.
Dla młodzieży z terenów po zlikwidowanych PGR-ach wypłacono stypendia w wysokości 37 600 zł.
79
Ponadto w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
wydatkowano kwotę 84 029 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęć pozalekcyjnych, w których
uczestniczyło 936 uczniów.
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
5 000 zł
5 000 zł
100%
W ramach obligatoryjnego jednoprocentowego odpisu z funduszu płac sfinansowano w ramach tego
rozdziału wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu.
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan
Wykonanie
wskaźnik wykonania
6.000 zł
4 493 zł
74,9%
92116
Biblioteki
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
1.000 zł
1.000 zł
100%
Z rozdziału tego w ramach budżetu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Świeciu zakupiono książki i w ramach darowizn rzeczowych na podstawie protokołów zdawczoodbiorczych przekazano do poszczególnych bibliotek gminnych na terenie powiatu świeckiego.
92195
Pozostała działalność
plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
5.000 zł
3 493 zł
69,9%
80
Z rozdziału tego sfinansowano następujące zadania kulturalne:
2
Współorganizator
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze
Impresariat Artystyczny Kawka
3
4
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu
5
Gimnazjum Publiczne w Warlubiu
6
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w
Świeciu
L.P.
1.
Nazwa zadania
Powiatowy konkurs
krajoznawczy i krasomówczy
Wybory Miss Ziemi Świeckiej i
Chełmińskie
Festiwal Orkiestr Dętych
Międzypowiatowy konkurs
regionalny: „Nasz kociewski
dom”
Konkurs ekologiczny: „Las
szansą na zdrowie”
Wystawa fotografii
Kwota
500
499
1.000
498
496
500
3 493
926
Kultura fizyczna i sport
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
24.000 zł
22 080 zł
92%
92695
Pozostała działalność
Plan
wykonanie
wskaźnik wykonania
24.000 zł
22 080 zł
92%
W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej w wysokości 19 100 zł z
przeznaczeniem na organizację szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym. Konkurs
wygrał Uczniowski Klub Sportowy Sprint.
Ogółem ze środków z dotacji sfinansowano:
- opłaty sędziowskie w kwocie 6 090 zł
- koszty przejazdów uczestników zawodów w kwocie 4 726,24 zł
- nagrody dla uczestników zawodów w kwocie 2 974,26 zł
- doposażenie bazy sprzętowej w kwocie 2 809.50 zł
- obsługę medyczną w kwocie 500 zł
- obsługę instruktorską i techniczną w kwocie 1000 zł
81
Zorganizowano następujące imprezy:
- Indywidualne biegi przełajowe przy współpracy
z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły ( 68
uczestników )
- Drużynowe biegi przełajowe przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły ( 150
uczestników )
- Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego „Wszyscy gramy” ( 21 uczestników )
- VII Otwarty Turniej Szachowy przy współpracy z klubem szachowym „GAMBIT” i SOK
„STOKROTKA” ( 15 uczestników )
- Drużynowe rozgrywki w mini-piłce siatkowej ( 25 uczestników )
- „Cross za młynem” przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły ( 94 uczestników )
- Turniej Miejsko-Gminny w Piłce Siatkowej Chłopców przy współpracy
ze Szkołą Podstawową nr
5 w Świeciu
- Turniej Miejsko-Gminny w Piłce Siatkowej Dziewcząt przy współpracy
z Gimnazjum nr 1 w
Świeciu
- Turniej piłki koszykowej szkół specjalnych przy współudziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w
Świeciu ( 20 uczestników )
- Turniej Powiatowy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców przy współpracy z Gimnazjum nr 1 W
Świeciu ( łącznie we wszystkich turniejach 144 uczestników )
- Turniej Drużynowy w tenisie stołowym przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu (
42 uczestników )
- Turniej warcab 100-polowych ( 18 uczestników )
- Indywidualne i drużynowe biegi przełajowe szkół podstawowych
i gimnazjów
- Rozgrywki w unihokeju szkół podstawowych i gimnazjów
- Rozgrywki w tenisie stołowym szkół podstawowych i gimnazjów
Ponadto w ramach środków będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Świeciu, Powiat Świecki
partycypował w organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym, regionalnym lub
międzynarodowym. W szczególności zaś wydatkowano kwotę 2 980 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów związanych z organizacją:
82
L.P.
1.
Współorganizator
GLKS Tor Laskowice
2.
LOK Świecie
3.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu
4.
Nazwa zadania
IV Międzynarodowy Turniej w
Warcabach Stupolowych w
Świeciu
III Powiatowy Turniej w
Strzelectwie Śrutowym
Powiatowy Festiwal Sztafet
Szkół Podstawowych,
Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych
Zakup pucharów na zawody
sportowe o charakterze
powiatowym
OGÓŁEM
Kwota
1.000
288
192
1.500
2 980
83
2.3 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego
W 2007 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które otrzymywał środki od innych
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem
zaplanowano w formie dotacji kwotę 1 400 000 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 1 281 708 zł,
co stanowi 91,6%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
ü Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową – plan – 150 000 zł, wykonanie –
100 000 zł, wskaźnik wykonania – 66,7% - Gmina Bukowiec zgodnie z zawartym porozumieniem
pokryła I ratę zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno” – II rata
zostanie przekazana w 2008 roku
ü Dotacja celowa od Gminy Świecie na inwestycje drogową – plan – 50 000 zł, wykonanie – 50 000
zł, wskaźnik wykonania – 100%, Gmina Świecie zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła w
całości swój udział do zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno”
ü Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadania geodezyjne – plan – 20 000 zł, wykonanie – 20 000
zł, wskaźnik wykonania – 100%
ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie
kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan – 1 090 000 zł,
wykonanie – 1 057 848 zł, wskaźnik wykonania – 97,1%. W szczególności wykonanie
niniejszych porozumień przedstawia się w sposób następujący:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
POWIAT
Powiat Sępoleński
Żnin Powiat
Bydgoszcz Grodzka
Kętrzyn Powiat
Nakło Powiat
Chojnice Powiat
Poznań Miasto
Kołobrzeg Powiat
Powiat Malbork
Jelenia Góra
Białystok Powiat
Cieszyn Powiat
Wrocław Miasto
Kielce
Zielona Góra
Gliwice
Razem
Kwota
121 172,85
72 703,71
411 947,04
9 366,00
96 938,28
24 234,57
139 881,91
30 497,25
12 759,60
17 186,40
23 772,00
23 772,00
9 366,00
23 772,00
23 772,00
16 706,20
1 057 847,81
84
ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – plan – 75 000 zł, wykonanie – 38 860 zł,
wskaźnik wykonania – 51,8%. W szczególności realizacja poszczególnych porozumień
przedstawia się w sposób następujący:
Lp.
1
2
3
4
POWIAT
Kołobrzeg Powiat
Toruń Miasto
Chełmno Powiat
Grudziądz Miasto
Razem
Kwota
7 905,60
8 703,70
11 858,40
10 392,03
38 859,73
ü Dotacja celowa od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na
wypłatę stypendiów – plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł, wskaźnik wykonania – 100%
85
2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych
W 2007 roku Powiat Świecki realizował szereg zadań, na które przekazywał środki w postaci dotacji dla
innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem
zaplanowano w formie dotacji kwotę 782 508 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 658 482 zł, co
stanowi 84% planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się
następująco:
ü Dotacja dla gmin z terenu Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych – plan – 100 000 zł, wykonanie – 58 662 zł, wskaźnik wykonania – 58,7%. W
szczególności poszczególne gminy otrzymały:
L.p
Gmina
Środki przekazane wg. Konta
130
1. Dragacz
5 642
2. Jeżewo
1 685
3. Lniano
0
4. Nowe
4 437
5. Osie
8 758
6. Pruszcz
16 356
7. Świekatowo
4 620
8. Warlubie
1 139
9. Drzycim
6 607
10. Bukowiec
9 418
RAZEM
58 662
ü Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania
placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu
Świeckiego – plan – 63 733 zł, wykonanie – 32 761 zł, wskaźnik wykonania – 51,4%.
Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w następującej wysokości:
86
Lp.
POWIAT
1 Tuchola
2 MOPS Bydgoszcz
Razem
Kwota
32658,00
103,05
32761,05
ü Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z
umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów. Plan – 60.000 zł, wykonanie – 40 874 zł, wskaźnik wykonania – 68,1%. W
szczególności środki skierowano do następujących powiatów:
Lp.
1
2
3
4
5
POWIAT
Tuchola
PCPR Łódź
Bydgoszcz
Toruń
Włocławek
Razem
Kwota
11858,40
15463,80
7905,60
1482,70
4163,92
40874,42
ü Dotacja celowa dla Związku Gmin na częściowe pokrycie kosztów bieżących Międzygminnego
Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu – plan – 455 500 zł, wykonanie – 441 989 zł, wskaźnik
wykonania – 97%
ü Dotacja celowa dla Miasta Grudziądz na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego – plan -
685 zł, wykonanie – 685 zł,
wskaźnik wykonania – 100%
ü Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
w zamian za objęcie obsługą psychologiczno-
pedagogiczną mieszkańców z terenu Serocka – plan – 10 000 zł, wykonanie – 10 000 zł, wskaźnik
wykonania – 100%
ü Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego
uczniów z terenu powiatu świeckiego w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie innych
powiatów – plan – 92 590 zł, wykonanie – 73 511 zł, wskaźnik wykonania – 79,4%. W
szczególności przekazano środki do następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Powiat Bydgoski – 64 932 zł
Powiat Poznański – 6 422 zł
Powiat Zielonogórski – 262 zł
Powiat Brodnicki – 1 895 zł
87
2.5 Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunkach dochodów
własnych
Z dniem 1 stycznia 2005 roku poprzednia ustawa o finansach publicznych wprowadziła nową formę
organizacyjno – prawną jednostek sektora finansów publicznych, a mianowicie tzw rachunki dochodów
własnych. Zastąpiły one likwidowane środki specjalne. Źródłem finansowania większości rachunków
dochodów własnych, które objęte są uchwałą budżetową są darowizny – w tym przypadku Kierownik
Jednostki Budżetowej tworzy taki rachunek, a następnie informuje Zarząd Powiatu o swojej decyzji.
Wyjątkiem w tym segmencie finansów Powiatu Świeckiego jest rachunek dochodów własnych
utworzony przy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, który to został utworzony na podstawie
oddzielnej Uchwały Rady Powiatu. Gospodarka w rachunkach dochodów własnych przebiegała w sposób
następujący:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – darowizny
Stan środków na początek roku – 13 270 zł
Przychody: Plan – 10 000 zł, Wykonanie – 5 550 zł, wskaźnik wykonania – 55,5%
Wydatki: Plan – 10 000 zł, Wykonanie – 8 811 zł, wskaźnik wykonania – 88,1%, z tego:
§
Zakup materiałów i wyposażenia – 5 870 zł
§
Zakup środków żywności – 962 zł
§
Zakup energii – 96 zł
§
Zakup usług pozostałych – 1 883 zł
Stan środków na koniec roku – 10 009 zł
Dom Dziecka w Bąkowie – darowizny
Stan środków na początek roku – 51 837 zł
Przychody: Plan – 100 200 zł, Wykonanie – 126 524 zł, wskaźnik wykonania – 126,3%
Wydatki: Plan – 152 037 zł, Wykonanie – 83 375 zł, wskaźnik wykonania – 54,8%, z tego:
§
Zakup materiałów i wyposażenia – 39 635 zł
§
Zakup środków żywności – 3 001 zł
§
Zakup leków i materiałów medycznych – 776 zł
§
Zakup usług remontowych – 14 662 zł
§
Zakup usług zdrowotnych – 310 zł
88
§
Zakup usług pozostałych – 24 918 zł
§
Opłaty telefoniczne – 73 zł
Stan środków na koniec roku – 94 986 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – darowizny
Stan środków na początek roku – 7 814 zł
Przychody: Plan – 17 500 zł, Wykonanie – 18 949 zł, wskaźnik wykonania – 108,2%
Wydatki: Plan – 18 000 zł, Wykonanie – 16 044 zł, wskaźnik wykonania – 89,1%, z tego:
§
Zakup materiałów i wyposażenia – 10 342 zł
§
Zakup usług pozostałych – 5 702 zł
Stan środków na koniec roku – 10 719 zł
Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach – powołany Uchwałą Rady Powiatu
Stan środków na początek roku – 89 603 zł
Przychody: Plan – 271 100 zł, Wykonanie – 264 552 zł, wskaźnik wykonania – 97,6%
Wydatki: Plan – 356 703 zł, Wykonanie – 313 973 zł, wskaźnik wykonania – 88%, z tego:
§
Zakup materiałów i wyposażenia – 58 873 zł
§
Zakup środków żywności – 124 793 zł
§
Zakup usług remontowych – 45 123
§
Zakup usług pozostałych – 39 131 zł
§
Zakup materiałów papierniczych – 1 065 zł
§
Zakupy inwestycyjne – 23 588 zł ( zakup kotłów warzelnych)
§
Wydatki inwestycyjne związane z osiąganiem standardów – 21 400 zł
Stan środków na koniec roku – 40 182 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – darowizny
Stan środków na początek roku – 0 zł
Przychody: Plan – 7 000 zł, Wykonanie – 7 003 zł, wskaźnik wykonania – 100%
Wydatki: Plan – 7 000 zł, Wykonanie – 6 844 zł, wskaźnik wykonania – 97,8%, z tego:
§
Zakup usług pozostałych – 6 844 zł
Stan środków na koniec roku – 159 zł
89
2.6 Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych
Kolejną formą organizacyjno-prawną jednostek sektora finansów publicznych są fundusze celowe.
Uchwałą budżetową objęty są dwa fundusze powiatowe oraz trzy fundusze państwowe. Sprawozdanie z
ich realizacji przedstawiono poniżej.
1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – fundusz
powiatowy.
Strona przychodowa tego funduszu została wykonana w 106% ( plan – 312 000 zł, wykonanie – 330 228
zł), na co złożyły się:
§
Usługi
geodezyjne
świadczone
przez
Powiatowy Fundusz
Dokumentacji Geodezyjnej
i
Kartograficznej, Ewidencję Gruntów oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 322 378
zł,
§
Karne odsetki – 1 520 zł,
§
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6 330 zł.
Po stronie rozchodowej poniesiono koszty w wysokości 321 427 zł według poniższego zestawienia:
§
Zakupy materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, aparaty telefoniczne) – 4 617 zł,
§
Naprawy i konserwacje – 2 907 zł,
§
Zakupy papieru – 1 836 zł
§
Zakupy inwestycyjne – 24 409 zł ( sprzęt komputerowy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej)
§
Przelewy na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym – 60 494 zł,
§
Prace geodezyjne – 192 760 zł, w tym:
§
ü 61 000 zł - elektroniczna archiwizacja map z gmin Bukowiec, Dragacz
ü 29 456 zł - elektroniczna archiwizacja map katastralnych - regeneracja
i ofoliowanie
map, skanowanie pierworysów
ü 102 304 zł – prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji budynków na terenie gminy
Świecie, a także uregulowanie stanu prawnego dla nowo powstałego obrębu Terespol
Pomorski
90
§
Usługi pocztowe, transportowe, ogłoszenia, wykonanie szaf i nadstawek na segregatory– 3 404 zł
Na koniec roku pozostała kwota 250 298 zł.
2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – fundusz powiatowy.
Plan przychodów zrealizowano w 114% (plan – 800.000 zł, wykonanie – 912 719 zł). Natomiast po
stronie wydatkowej zrealizowano zadania na łączną kwotę 814 177 zł
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
Podmiot
Opis zadania
Starostwo Powiatowe w Świeciu Program
termomodernizacji
obiektów
– par.6260
użyteczności publicznej ( szczegółowy opis
zrealizowanych zadań w zestawieniu poniżej)
Starostwo Powiatowe w Świeciu Opracowanie uproszczonych planów urządzenia
– par.4300
lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa
Gminna Spółka Wodna w Renowacja rowów melioracyjnych we wsi
Pruszczu – par.2450
Łowinek
Gminna Spółka Wodna w Konserwacja szczegółowych urządzeń wodnych
Świekatowie – par.2450
oraz naprawa zastawek betonowych na obiektach
spółki
Związek Wałowy w Dragaczu – Odbudowa rowów melioracyjnych na obiekcie
par.2450
Grupa
Gminna Spółka Wodna w Odbudowa rowu szczegółowego A o długości 450
Bukowcu – par.2450
m w miejscowości Bukowiec
Gminna Spółka Wodna w Lnianie Odbudowa
kompleksu
rowów
melioracji
– par.2450
szczegółowej w miejscowości Ostrowite
Gmina Spółka Wodna w Osiu –
par.2450
Gminna Spółka Wodna w
Warlubiu – par.2450
Gminna Spółka Wodna w
Drzycimiu – par.2450
Kwota
565 023
114 988
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Renowacja rowów i przebudowa przepustów na
wiaduktach we wsiach Radańska i Wałkowiska
Odbudowa rowu B-02 na obiekcie Krusze w km
0+000 – 2+400
Odbudowa przepustu na rowie B-1 na Strudze
Drzycimskiej w km 0-50
10.000
w Odbudowa rowu Rb-1 melioracji szczegółowej –
o długości 1.680 m na obiekcie Tryl
w Odbudowa cieków melioracji szczegółowej w
miejscowościach Głogówko i Orzechówko
w Konserwacja 10 kn cieków melioracyjnych w
miejscowościach Ciemniki, Białe Błota, Lipienki i
Laskowice
Nadleśnictwo Osie – par.4210
Zakup cechówek do znakowania drewna
10.000
Gminna Spółka Wodna
Nowem – par.2450
Gminna Spółka Wodna
Świeciu – par.2450
Gminna Spółka Wodna
Jeżewie – par.2450
91
9 846
10.000
10.000
10.000
820
15
16
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakup samochodu do ratownictwa drogowego
Nowem – par.2450
Starostwo Powiatowe w Świeciu Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz
– par.4300
z planem gospodarki odpadami
10.000
13.500
814 177
W
ramach
programu
termomodernizacji
zrealizowano
natomiast
następujące
zadania
(
uszczegółowienie pozycji 1):
§
Kompleksowa termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem –
331 000 zł
§
Docieplenie dachu na budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – 58 027 zł
§
Wymiana instalacji co w nowej części budynku ZSOiP Świecie – 60 000 zł
§
Wymiana okien i drzwi w budynku ZSOiP Świecie – 12 996 zł
§
Kompleksowa termomodernizacja obiektów ZSOiP w Świeciu – 103 000 zł
Na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 181 939 zł
3. Fundusz Pracy – fundusz państwowy.
Określenie
Plan
1. Stan środków na początek roku
Wykonanie
% wykonan
1 098 822
1 098 822
100
2. Przychody
20 919 578
17 134 911
81,9
3. Wydatki
22 018 400
17 532 866
79,6
a) zasiłki i inne obligatoryjne świadczenia
13.000.000
8 757 955
67,4
8 413 200
8 280 250
98,4
Instrumenty i usługi rynku pracy
6 410 293
6 287 252
98,4
SPO RZL
2 002 907
1 992 998
99,5
c) pozostałe wydatki
605 200
494 660
99,5
0
700 867
b) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
4. Stan środków na koniec roku
Przychody zrealizowano na poziomie 81,9%. Największą część wpływów stanowiły dotacje. Pozostałe
przychody to wpływy z tytułu spłat pożyczek i odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych. Natomiast po stronie
wydatkowej największą pozycję stanowiły zasiłki i inne świadczenia, które zostały zrealizowane do
92
wysokości potrzeb. (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki oraz dodatki aktywizacyjne).
Zadania dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zostały zrealizowane w 98,4%.
”Realizacja
grupy pozostałe
wydatki polegała
głównie
na
finansowaniu
rozwoju
systemu
informatycznego, materiałów niezbędnych do obsługi bezrobotnych, prowizji od dokonywanych operacji
bankowych oraz pokrywaniu opłat pocztowych.
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2007 roku wydatkowano kwotę 1 679 666
zł, co stanowi 99,8% planu. Powyższe środki
wydatkowano na następujące zadania:
§
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 235 dorosłych i 56 opiekunów
– 203 471 zł
§
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 51 dzieci i 35 opiekunów –
49.531 zł
§
Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dla 13 osób – 148 253 zł
§
Likwidacja barier w komunikowaniu się – dofinansowanie dla 61 osób – 77 553 zł
§
Likwidacja barier technicznych – 40 osób – 49 023 zł
§
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 543 osoby
– 497 405 zł
§
Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych – 39 541 zł
§
Instrumenty i usługi rynku pracy – 4 031 zł
§
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych – 6 946 zł
§
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 osoba – 30 463 zł
§
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 573 449 zł
.
5. Państwowy Fundusz Celowy – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
W ramach funduszu celowego gromadzono, a następnie przekazywano na wydzielony rachunek budżetu
państwa środki z tytułu opłaty ewidencyjnej, jakie zobowiązani byli uiszczać kierowcy przy rejestracji
pojazdów. W 2007 roku zgromadzono 50 443 zł. Z tego do dnia 31.12.2007r przelano na wskazany przez
Ministra rachunek kwotę 47 017 zł.
93
2.7 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Omawiając realizację poszczególnych dochodów oraz wydatków zwracano uwagę na to, które z zadań są
zadaniami z zakresu administracji rządowej, dlatego też stopień wykonania poszczególnych zadań został
już opisany. W miejscu tym przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej zestawienie, które ma za
zadanie pokazać – ile w 2007 roku Rada Powiatu dołożyła ze środków własnych do zadań z zakresu
administracji rządowej:
Dział
Rozdział
Ogółem
Dotacja
Śr.własne
wydatki
010 - Rolnictwo
01008 – Prace geodezyjno-
59 990
59 990
-
30 503
30 503
-
85 000
85 000
-
3 416
3 416
-
urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
700 – Gospodarka
70005 – Gospodarka gruntami i
mieszkaniowa
nieruchomościami
710 – Działalność
71013 – Prace geodezyjne i
usługowa
kartograficzne
710 – Działalność
71014 – Opracowania geodezyjne
usługowa
i kartograficzne
710 – Działalność
71015 – Nadzór budowlany
263 498
238 268
25 230
75011 – Urzędy wojewódzkie
458 775
228.000
230 775
75045 – Komisje poborowe
37 821
37 821
-
130
130
-
3 095 791
3 072 791
23 000
1 356 973
1 356 973
-
usługowa
750 – Administracja
publiczna
750 – Administracja
publiczna
751 – Urzędy
75109 – Wybory do rad
naczelnych organów
powiatów
władzy państwowej
754 – Bezpieczeństwo
75411 – Komendy powiatowe
publiczne i ochrona
państwowej straży pożarnej
przeciwpożarowa
851 – Ochrona zdrowia 85156 – Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
94
852 – Pomoc społeczna
85218 – Powiatowe centra
9 240
9 240
-
301 455
142 218
159 237
5 702 592
5 264 350
438 242
pomocy rodzinie
853 – Pozostałe zadania
85321 – Zespoły do spraw
w zakresie polityki
orzekania o stopniu
społecznej
niepełnosprawności
OGÓŁEM
Z powyższego zestawienia wynika, iż Rada Powiatu Świeckiego dołożyła do zadań z zakresu
administracji rządowej ok. 438 000 zł, w tym ok. 120 000 zł na wydatki inwestycyjne.
95
2.8 Sprawozdanie o zobowiązaniach
Na dzień 31 grudnia 2007 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.
Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji
komunalnych na łączną kwotę 10 600 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki
w wysokości 418 078 zł Ponadto stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosi: 5 344 462 zł.
96
2.9 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 90,4% (plan –
954 000 zł, wykonanie – 862 824 zł). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych
rozdziałach:
Dział
Rozdział
Plan
Wykonanie % wyk.
010 – Rolnictwo i Łowiectwo
01008 – Melioracje wodne
13 000
2 192
233
700 – Gospodarka mieszkan.
70005 – Gospodarka gruntami i
922 000
844 162
106,2
6 000
37
15
13 000
15 738
140
-
695
-
954 000
862 824
90,4
nieruchomościami
710 – Działalność usługowa
71015 – Nadzór budowlany
754 – Bezpieczeństwo publicz.
75411 – Komendy powiatowe
i ochrona przeciwpożarowa
państwowej straży pożarnej
758 – Różne rozliczenia
75814 – Różne rozliczenia
finansowe
OGÓŁEM
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2007r wynosi 190 013 zł, co oznacza wzrost zaległości w
stosunku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 20 677 zł. W stosunku do wszystkich zaległości
prowadzone są działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień oraz kierowaniu spraw do
egzekucji.
97
2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2006
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – Prace adaptacyjne w budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ( centrum multimedialne,
pomieszczenia administracyjne, klasy, sanitariaty, komunikacja), plan – 270 000 zł, wykonanie –
245 969 zł, wskaźnik wykonania – 91,1%
2) Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Świeciu – opracowanie audytu
energetycznego, plan – 8 900 zł, wykonanie – 8 540 zł, wskaźnik wykonania – 96%
3) Starostwo Powiatowe w Świeciu - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Powiatowego Urzędu
Pracy na siedzibę Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , plan - 90 000 zł,
wykonanie – 4 139 zł, wskaźnik wykonania – 4,6% - Z uwagi na wydłużone procedury
przetargowe ( pierwszy przetarg unieważniony) wygasł termin realizacji zadania, w związku z
powyższym środki przelano na rachunek budżetu Powiatu i zadanie zrealizowano w ramach planu
wydatków na 2007 rok.
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - stworzenie strony internetowej – plan – 1 220 zł,
wykonanie – 0 zł, wskaźnik wykonania – 0% - zadanie zrealizowano w ramach budżetu na rok
2007
5) Powiatowy Urząd Pracy – instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach do obsługi osób
bezrobotnych ( Par.6050 i par.4300) – plan – 38 610 zł, wykonanie – 34 609 zł, wskaźnik
wykonania – 89,6%
Ogółem plan wydatków niewygasających – 408 730 zł, wykonanie – 293 257 zł, wskaźnik wykonania
– 71,7%.
Na rachunek budżetu powiatu zwrócono w całości niewykorzystaną kwotę, tj 115 473 zł plus dopisane
odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 3 963 zł.
98
III.
SPRAWOZDANIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIECIU W LIKWIDACJI
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
Wykonanie przychodów na dzień 31.12. 2007r.
PRZYCHODY
NARASTAJĄCO
STRUKTURA
93 326,84 zł
Łącznie przychody ze sprzedaży
30,12%
Przychody z tyt. umowy z NFZ
41 571,00 zł
13,42%
pozostałe przychody ze sprzedaży
27 755,84 zł
8,96%
przychody z dzierżawy
24 000,00 zł
7,75%
inne wpłaty
0,00 zł
przychody finansowe
88 908,21 zł
28,69%
pozostałe przychody operacyjne
127 634,11 zł
41,19%
309 869,16 zł
RAZEM
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
Nazwa dłużnika
kwota
Narodowy Fundusz Zdrowia
2 965,20
pozostali dłużnicy
36 126,37
RAZEM
39 091,57
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2007r
RODZAJ ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
z tytułu kredytu w NORDEA Bank
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
z tytułu dostaw i usług
z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych
świadczeń
w tym z tytułu składek ZUS
z tytułu opłat na rzecz PFRON
z tytułu wynagrodzeń
inne zobowiązania krótkoterminowe
rezerwy na zobowiązania
ŁĄCZNY POZIOM ZOBOWIĄZAŃ
31.12.2006
6 032 850,00
6 032 850,00
14 032 147,61
92 057,47
31.12.2007
zmiana stanu
4 102 338,00 -1 930 512,00
4 102 338,00 -1 930 512,00
16 121 779,91
203 091,72
4,88
-92 052,59
1 517 003,78
1 142 079,60
373 058,59
11 968,97
11 587 852,66
823 264,73
20 064 997,61
558 716,61
520 508,14
0,00
14 937,72
14 212 703,67
814 908,89
20 224 117,91
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU NA DZIEŃ 31.12.2007r.
99
-958 287,17
-621 571,46
-373 058,59
2 968,75
2 624 851,01
-8 355,84
159 120,30
KOSZTY
NARASTAJĄCO
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ
KOSZTY FINANSOWE
POZOSTAŁE KOSZTY
OPERACYJNE
RAZEM
IV KWARTAŁ
STRUKTURA
65 067,34
476 473,70
16 586,14
128 905,40
11,40%
83,45%
29 398,24
570 939,28
2 641,95
142 849,59
5,15%
100,00%
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 r.
Wersja skrócona
PRZYCHODY
WARTOŚĆ
Przychody ze sprzedaży
93 326,84 zł
przychody finansowe
88 908,21 zł
pozostałe przychody operacyjne
127 634,11 zł
309 869,16 zł
RAZEM
KOSZTY
65 067,34 zł.
koszty działalności operacyjnej
476 473,70 zł
koszty finansowe
29 398,24 zł
pozostałe koszty operacyjne
RAZEM
570 939,28 zł
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
-261 070,12
28 259,50
Wynik na działalności podstawowej
100