Investor Rosja

Komentarze

Transkrypt

Investor Rosja
Dnia 2017-03-04.
Waluta PLN
Investor Rosja
Informacje
Wykres stopy zwrotu
Od 70 do 100% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje,
instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z
rynku rosyjskiego, notowane na GPW krajów UE lub w jed.
uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Russia.
100 PLN – za okres 5 lat lub od daty wprowadzenia od oferty
100
90
80
70
60
2012-03-02
2012-08-08
2013-01-14
2013-06-20
Wynik funduszu w czasie (kumulatywny)
Fundusz
Benchmark
Karta funduszu
Wybrane fundusze
2014
-
2015
-
2016
-
118,85000 PLN
RTS, Russian Trading
System Price Index
Akcje
Investors Fundusze Otwarte
TFI S.A.
10 największych pozycji (%)
PL
-
Miara ryzyka
2014-04-30
Fundusz
Benchmark
Odchylenie standardowe
18,71
18,74
Wskaźnik Sharpe'a
-0,87
-0,88
Beta
0,94
-
Tracking error
4,50
-
Wskaźnik informacyjny
0,06
-
-0,66
-
0,94
-
r²
2013
-1,81
-4,23
FCNNOPL00G32
WWW
Alfa
2012
-0,85
2,18
-
Kraj pochodzenia
Okres – 3 lata
Od początku
-
2011-09-05
Kategoria
Zarządzający
Rok 5
33,50
PLN/PLN
Data wprowadzenia do oferty
Benchmark
Rok 3
-30,76
-31,35
Portfel Funduszu
Currency hedged
Kod
Rok 1
-15,84
-19,57
Wynik w roku kalendarzowym
UFK Nordea - Investor
Rosja (Kod na Karcie
Parametrów: G32)
Wycena/Waluta Bazowa
Cena jednostki 30.04
-4,96
br.
-18,41
-20,51
2013-11-22
Zarzadzający
Ważne informacje
Produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie
www.nordeapolska.pl; w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat. Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w
jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego. Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, Nordea Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Dla potrzeb prezentacji notowań cen jednostek oraz stóp zwrotu UFK opartych o
inwestycje w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych za okresy wykraczające wstecz poza datę wprowadzenia ich do oferty Towarzystwa, stosujemy ceny jednostki uczestnictwa Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego, w którego jednostki uczestnictwa inwestuje dany UFK. Cena jednostki UFK inwestującego w jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest identyczna z ceną
jednostki uczestnictwa tego Funduszu. W przypadku UFK inwestujących w jednostki funduszy zagranicznych dla potrzeb prezentacji wyników historycznych wybiegających wstecz poza dzień wprowadzenia tych
funduszy do oferty Towarzystwa stosujemy cenę jednostek funduszu, w który inwestuje dany UFK przemnożoną przez kurs PLN do waluty danego funduszu z tabeli A kursów walut Narodowego Banku Polskiego.
Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny, a przedstawione wyniki Funduszy Inwestycyjnych są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w
przyszłości. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych użytych do powyższej prezentacji zawarte są w ich prospektach informacyjnych, dostępnych m.in. na stronie internetowej
www.nordeapolska.pl. * W przypadku funduszy oznaczonych tym znakiem, cena zbycia jest równa 95% ceny nabycia i jest zaokrąglana w dół do 0,0001 złotego, zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy
Kapitałowych.