Dofinansuj szkolenia i kursy z TAW Polska KFS 2017 Współpraca z

Komentarze

Transkrypt

Dofinansuj szkolenia i kursy z TAW Polska KFS 2017 Współpraca z
Dofinansuj szkolenia i kursy z TAW Polska
KFS 2017
Zapraszamy do współpracy z TAW Polska przy realizacji kursów dofinansowanych
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS2017)
Współpraca z nami to:
Niskie koszty

Państwa firma może otrzymać nawet
100% zwrotu kosztów zrealizowanych
kursów i szkoleń,
1

za przygotowanie wniosku nie pobieramy wynagrodzenia ,

zaoszczędzone środki mogą Państwo przeznaczyć na inny dowolny cel,
np. warsztaty integracyjne dla Państwa pracowników, które chętnie
zorganizujemy.
Najwyższa jakość

udowodniona jakość instytucji realizującej kurs będzie jednym z kryteriów
udzielania dofinansowania w ramach zmienionych zasad KFS w 2017r.,

TAW Polska jest firmą szkoleniowo-doradczą akredytowaną w ramach Bazy Usług
Rozwojowych,

jakość naszych usług potwierdzają renomowane organizacje: PIFS, DEKRA,
PARP,

zrealizowaliśmy dofinansowane szkolenia o wartości prawie 6 mln zł.
Ograniczone nakłady oraz ryzyko klienta

dzięki pomocy TAW Polska ograniczą Państwo czas poświęcony na przygotowanie
wniosku,

będą Państwo mieć pełną kontrolę nad treścią wniosku,

będą Państwo mogli w każdej chwili wycofać się ze współpracy bez dodatkowych
kosztów.
Usługi optymalnie dostosowane do Państwa potrzeb
Doradca TAW Polska zaprojektuje dla Państwa optymalny zakres merytoryczny oraz
finansowy wniosku. Do wniosku wprowadzimy kursy:

będące w ofercie TAW Polska: menedżerskie, sprzedażowe, logistyczne,
produkcyjne, techniczne, jakościowe, techniczne, lean manufacturing,

oraz/lub nie objęte ofertą TAW Polska
2
np. UDT, spawalnicze, CNC,
programowanie, językowe.
Na etapie realizacji kursu będą mogli Państwo dostosować miejsce, czas, a nawet
poszczególne treści szkoleniowe. Takich możliwości nie dają kursy otwarte.
1
TAW Polska Sp. z o.o.
Robotnicza 50, 53-608 Wrocław
Tel. (48 71) 346 81 34
Fax. (48 71) 346 81 35
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tawpolska.pl
NIP 8971 702 795
REGON 020048534
KRS 0000232781
VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu
Kapitał zakładowy spółki 50 000 zł
Konto: 17 2490 0005 0000 4530 8839 0153
Etapy współpracy:
Krok 1: Weryfikacja możliwości dofinansowania
Zweryfikujemy kwalifikowalność Państwa firmy i pracowników do programu oraz
poziom dofinansowania usługi.
W tym celu poprosimy o wskazanie m.in.:

branży,

wielkości pozyskanej w poprzednich latach pomocy publicznej,

wybranych danych dotyczących uczestników usługi.
Krok 2: Projekt usługi
Przygotujemy opis usługi, budżet i harmonogram usługi oraz uzasadnienie wniosku
o dofinansowanie.
W tym celu poprosimy o wskazanie między innymi:

tematyki usługi,

ograniczeń finansowych,

liczby uczestników,

preferowanych terminów.
Poprosimy również o:

złożenie warunkowego zamówienia do TAW Polska, które zostanie aktywowane
tylko w przypadku uzyskania przez Państwa firmę dofinansowania,

przesłanie szczegółów kursu oraz oferty podmiotu realizującego
- w przypadku wskazania kursów nie objętych ofertą TAW Polska.
kurs
Krok 3: Złożenie wniosku
W odpowiedzi na złożone zamówienie otrzymają Państwo
3

wypełniony wniosek zawierający wszystkie wymagane opisy usługi, budżet,
harmonogram oraz uzasadnienia,

instrukcję dalszego postępowania zawierającą: termin, miejsce i formę złożenia
wniosku.
Wniosek może jeszcze wymagać uzupełnienia kilkoma informacjami o Państwa firmie
oraz uczestnikach usługi.
Za zapewnienie najwyższej
odpowiedzialny jest:
jakości
współpracy
na
każdym
jej
etapie
Bartosz Zych
Kierownik Projektów
kom. 531 816 999
e-mail: [email protected]
2
TAW Polska Sp. z o.o.
Robotnicza 50, 53-608 Wrocław
Tel. (48 71) 346 81 34
Fax. (48 71) 346 81 35
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tawpolska.pl
NIP 8971 702 795
REGON 020048534
KRS 0000232781
VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu
Kapitał zakładowy spółki 50 000 zł
Konto: 17 2490 0005 0000 4530 8839 0153
KFS w pigułce
Dofinansowanie będzie udzielane przede wszystkim na:
1.
2.
Kształcenie pracowników zatrudnionych w sektorach:

przetwórstwo przemysłowe,

transport i gospodarka magazynowa,

opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Kształcenie w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych.
Poziom dofinansowania zależny od wielkości firmy
100%
80%
mikroprzedsiębiorstwa
pozostali pracodawcy
Maksymalna
wartość
dofinansowania
dla
jednego
pracownika:
11 800,00 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej firm -
zależna od alokacji
będącej w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy
Terminy naboru4
styczeń – luty 2017 r.
Czy wiedzą Państwo, że w 2017 r. o przydzieleniu dofinansowania nie będzie już
decydować zasada „kto pierwszy ten lepszy”?
1
Przygotowanie wniosku jest bezpłatne pod warunkiem, że całkowita wartość kursów, które zamówi Państwa
firma w TAW Polska w 2017 r. będzie równa lub większa 20 tys. złotych netto. Kursy mogą być objęte
wnioskiem o dofinansowanie, ale nie jest to warunek konieczny. Kursy TAW Polska nie muszą zostać
zrealizowane w przypadku, gdy Państwa firma nie pozyska dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego..
2
W przypadku wskazania dodatkowych kursów będziemy prosili o przesłanie szczegółów kursu oraz oferty
podmiotu realizującego kurs. TAW Polska zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby kursów wprowadzonych
do wniosku o dofinansowanie.
3
Terminy naborów mogą być zróżnicowane, w zależności od powiatu, w którym działa Państwa firma.
W sytuacji, gdy w po zakończeniu drugiego kroku nie będzie dostępna dokumentacja naboru, poinformujemy
o przewidywanym terminie naboru i będziemy stale monitorować stronę właściwego urzędu. Gdy tylko będą
znane wzory dokumentów, prześlemy wniosek.
4
W momencie przygotowania oferty, konkurs nie był oficjalnie ogłoszony i termin naboru może ulec zmianie.
Terminy naborów mogą się różnić w poszczególnych powiatach
3
TAW Polska Sp. z o.o.
Robotnicza 50, 53-608 Wrocław
Tel. (48 71) 346 81 34
Fax. (48 71) 346 81 35
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tawpolska.pl
NIP 8971 702 795
REGON 020048534
KRS 0000232781
VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu
Kapitał zakładowy spółki 50 000 zł
Konto: 17 2490 0005 0000 4530 8839 0153