XXVII/241/2016 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr

Komentarze

Transkrypt

XXVII/241/2016 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr
UCHWAŁA NR XXVII/241/2016
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 1 i działki nr 2 w obrębie Długa
Szlachecka w gminie Halinów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), oraz art. 13 pkt. 2 i pkt.
2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz.
1774 z późn. zm.)1), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłośnie nieruchomości, stanowiących własność
Miasta Sulejówek oznaczonych jako działki:
1. nr 1 w obrębie Długa Szlachecka w gminie Halinów, o powierzchni 0,3500 ha, dla
której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1M/00063433/8,
2. nr 2 w obrębie Długa Szlachecka w gminie Halinów, o powierzchni 0,3600 ha, dla
której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1M/00063655/0,
z przeznaczeniem na cel publiczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Daniel Dąbrowski
1)
Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 985, 1039, z 2016
poz. 65, 1250, 1271
UZASADNIENIE
UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 1 i działki nr 2 w obrębie Długa
Szlachecka w gminie Halinów
W styczniu 2016 r. ks. Antoni Czajkowski Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku – Miłośnie złożył wniosek o rozważenie
możliwości partycypowania Miasta Sulejówek w przedsięwzięciu powiększenia obszaru
prowadzonego przez Parafię cmentarza przy ul. Żelaznej. We wniosku ks. Proboszcz
poinformował, iż w niedługim czasie zabraknie miejsc do pochówku na cmentarzu
parafialnym oraz o braku możliwości Parafii do samodzielnej rozbudowy cmentarza.
W przypadku przekazania gruntów pod poszerzenie cmentarza, Parafia pw. Przemienienia
Pańskiego w Sulejówku – Miłośnie zadeklarowała gotowość do zarządzania i ponoszenia
kosztów utrzymania cmentarza na terenie przekazanym na ten cel przez Miasto Sulejówek.
W Sulejówku funkcjonują dwa cmentarze parafialne i jak do tej pory gmina nie
realizuje swojego zadania własnego w postaci założenia i utrzymania cmentarza
wynikającego z art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W związku z tym po stronie Miasta zapadła decyzja o przeprowadzeniu negocjacji
z właścicielami działek 1 i 2 w obrębie Długa Szlachecka gm. Halinów celem nabycia
przedmiotowych działek na rzecz Miasta Sulejówek z przeznaczeniem pod cmentarz.
Prowadzone przez władze Miasta Sulejówek negocjacje z właścicielami działek
1 i 2
zakończyły się wynikiem pozytywnym, właściciele sprzedali nieruchomości na rzecz Miasta
Sulejówek. Umowa została zawarta 16 września 2016r. akt notarialny Rep. A nr 3884/2016.
Upoważnienie rady do działania, wynikające z dyspozycji art. 13 ust. 2 u.g.n.,
obejmuje wyłącznie wyrażenie zgody na dokonanie rozporządzenia nieruchomością, tj.
dokonanie darowizny na cel publiczny, nie obejmuje zaś ustalenia treści umowy. W umowie
darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana (Ewa Bończak-Kucharczyk,
Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Komentarz, 2013, str. 131). Celem darowizny
będzie przeznaczenie darowanych nieruchomości pod cmentarz.
Ponadto cytuję ze str. 87 ww. komentarza: „Sprawy cmentarzy gminnych należą
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 u.s.g do zadań własnych gminy. Natomiast o założeniu lub
poszerzeniu cmentarza wyznaniowego decydują zgodnie z art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarłych władze odpowiednich kościołów. Utrzymanie cmentarza
gminnego i zarządzanie nim należą do gminy, na której obszarze położony jest cmentarz.
Utrzymanie cmentarza wyznaniowego i zarządzanie nim należą do właściwego związku
wyznaniowego.
W art. 6 pkt 8 u.g.n. cmentarze gminne i wyznaniowe potraktowane zostały jednakowo,
zatem zakładanie i utrzymanie jednych i drugich stanowi cel publiczny. Ustawodawca uznał
zatem, że wszystkie te cmentarze pełnią funkcje publiczne. Jest to zrozumiałe także i z tego
względu, że art. 8 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nakłada na zarządy
cmentarzy wyznaniowych położonych w miejscowościach, w których nie ma cmentarzy
gminnych, obowiązek umożliwienia pochowania na cmentarzu wyznaniowym osób innego
wyznania i niewierzących bez jakiejkolwiek dyskryminacji.”.
Informuję, że w Uchwale Nr XIV/131/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru administracyjnego DŁUGA SZLACHECKA jako przeznaczenie
terenu dla około dwudziestu działek, w tym m.in. działki nr 1 i 2, bezpośrednio
przylegających do istniejącego cmentarza w Sulejówku-Miłośnie, wpisano oznaczenie ZC –
istniejący i projektowany cmentarz wraz ze strefą ochrony sanitarnej.