Program Pracownik administracyjny z elementami

Komentarze

Transkrypt

Program Pracownik administracyjny z elementami
36-062 Zaczernie k. Rzeszowa, Miłocin 229 | tel. (017) 855 20 29 fax. (017) 858 12 94
www.bdcenter.pl | [email protected]
W zależności od umiejętności komputerowych uczestników zgłaszających się przewidziane są
dwie wersje szkolenia:
Pierwsza – w której proponujemy szkolenie komputerowe polegające na zaznajomieniu
uczestników z zasadami obsługi komputera i wykorzystaniem programów z pakietu Microsoft
Office w pracy.
Druga – w której szkolenie komputerowe nie jest obligatoryjne, ze względu na posiadanie
umiejętności obsługi komputera.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Program szkolenia Pracownik biurowy/administracyjny
(kadry – płace – ZUS)
Cel ogólny szkolenia
wraz z celami
szczegółowymi
Metodyka szkolenia –
forma prowadzenia zajęć
Lp.
1
Ogólna tematyka
szkolenia
Obsługa
komputera
2
Formy
prowadzenia
działalności
gospodarczej
3
Źródła prawa pracy
Celem nadrzędnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami
wykonywanych zajęć na stanowisku pracownika biurowo/administracyjny
(kadry-płace-ZUS)
Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczestników z elementami prawa cywilnego, prawa pracy
(nabycie umiejętności właściwej interpretacji przepisów prawnych)
- zapoznanie uczestników z dokumentacją kadrowo - płacową
- zapoznanie uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń i świadczeń
wynikających z kodeksu pracy
- nabycie umiejętności obsługi programu Płatnik
- nabycie umiejętności obsługi programów wspomagających pracę w dziale
kadr w tym Płatnik
Nabycie podstawowej wiedzy zakresu prowadzania działalności gospodarczej
Ze względu na tematykę szkolenia oraz załoŜone cele proponuję realizację
programu z wykorzystaniem nowoczesnych metod w duŜym stopniu
nastawionych na ćwiczenia, aktywność uczestników.
Case study - to nauka na podstawie analizy konkretnego przypadku, sytuacji.
Wykłady i prezentacje - to interaktywny przekaz wiedzy i istotnych
merytorycznie informacji.
Prezentacje multimedialne- to wykorzystanie nośników tj. rzutnik w procesie
przekazywania wiedzy merytorycznej.
Liczba
Cena
Szczegółowa tematyka szkolenia
godzin
Obsługa komputera
600 zł
Pakiet Microsoft Office (MS Word, MS Excel,
32 h
550 zł
PowerPoint, poczta elektroniczna, Internet)
1.Rejestracja działalności gospodarczej
a. Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego
b. Podmiot gospodarczy
c. Rodzaje podmiotów gospodarczych
2. Prowadzenie dokumentacji księgowej
a. zasady ogólne
6h
b. ryczałt
c. karta podatkowa
3. Rodzaje przychodów i kosztów
1700 zł
4. Dokumentacja sprzedaŜy ( faktura VAT, rachunek)
1400 zł
5. Podatek dochodowy
1. Podstawowe pojęcia i zakres prawa pracy.
4h
2. Źródła prawa pracy niezbędne w praktyce:
a. konstytucja,
b. waŜniejsze ustawy (Kodeks pracy.,
c. waŜniejsze akty wykonawcze,
d. pragmatyki słuŜbowe
e. zbiorowe prawo pracy,
36-062 Zaczernie k. Rzeszowa, Miłocin 229 | tel. (017) 855 20 29 fax. (017) 858 12 94
www.bdcenter.pl | [email protected]
4
Rekrutacja i
selekcja
pracowników
5
Nawiązanie
stosunku pracy
6
Dokumentacja
pracownicza
7
Wynagrodzenie
i zasiłki
f. akty wewnątrzzakładowe (regulamin pracy).
3. Podstawowe zasady prawa pracy.
4. Kodeks cywilny – regulacja umów cywilno-prawnych
6. Obieg dokumentów kadrowych w firmie
1. Rekrutacja i selekcja pracowników
a. planowanie zasobów i rekrutacja,
b. metody i narzędzia selekcji,
c. przygotowanie i przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych,
d. główne błędy w prowadzeniu rozmów i sposoby ich
ograniczenia
1. Nawiązanie stosunki pracy:
a. strony stosunku pracy (art. 2,3,22 b)
a. formy nawiązania stosunku pracy,
b. podmioty stosunku pracy.
2. Obowiązki pracodawców w świetle przepisów Kodeksu
Pracy.
3.Odpowiedzialność pracodawców za nieprzestrzeganie
przepisów prawa pracy.
4. Powstanie stosunku pracy:
a. rodzaje umów o pracę
b. treść umów o pracę (obligatoryjne i fakultatywne
składniki umowy o pracę) oraz forma umowy o pracę.
1. Dokumentacja pracownicza przed nawiązaniem
stosunku pracy:
a. jakich dokumentów moŜna Ŝądać od osoby ubiegającej
się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy, świadectwo
pracy z poprzedniego zatrudnienia, orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym
stanowisku),
b. jakie informacje naleŜy przekazywać pracownikowi
przy nawiązaniu stosunku pracy?
2. Dokumentacja pracownicza w trakcie pozostawiania
pracownika w zatrudnieniu:
a. jak sporządzić umowy o zakładzie konkurencji w
czasie i po ustaniu stosunku pracy? b. jakich informacji
moŜna wymagać od juŜ zatrudnionych pracowników? c.
jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie dokumentacji
pracowniczej w świetle ostatnich zmian przepisów, d. jak
prowadzić akta osobowe pracownika
3. Dokumentacja pracownicza po rozwiązaniu stosunku
pracy:
2. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:
a. jak długo i w jakich warunkach naleŜy przechowywać
dokumenty pracownicze, b. jakie są zasady
porządkowania dokumentacji pracowniczej?
1. Wynagrodzenie za pracę:
a. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
b. wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
c. wynagrodzenie za urlop,
d. ekwiwalent pienięŜny za urlop wypoczynkowy,
2. Świadczenia pienięŜne z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa
a. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z tytułu
choroby,
b. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.
3. Ochrona wynagrodzeń za pracę:
a. terminy wypłat wynagrodzeń,
b. sposób wypłaty wynagrodzeń,
c. potrącenia z wynagrodzeń za pracę,
d. ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę.
4. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników:
a. okres, z którego ustala się podstawę wymiaru,
b. przychód stanowiący podstawę wymiaru,
c. ponowne ustalenie podstawy wymiaru.
5. Świadczenia pienięŜne z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa
6h
4h
6h
16 h
36-062 Zaczernie k. Rzeszowa, Miłocin 229 | tel. (017) 855 20 29 fax. (017) 858 12 94
www.bdcenter.pl | [email protected]
8
NaleŜności
naliczane od
wynagrodzeń i
innych świadczeń
9
NaleŜności
naliczane od
wynagrodzeń i
innych świadczeń
10
Urlopy
11
Rozwiązanie
umowy
12
Obowiązki
pracodawcy i
pracownika
(w tym BHP)
13
Programy
komputerowe
wykorzystywane w
kadrach
a. świadczenie rehabilitacyjne,
b. zasiłek macierzyński,
c. zasiłek opiekuńczy.
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:
a. obowiązkowo, b. dobrowolnie.
2. Wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady
finansowania składek dla pracowników i zleceniobiorców
na ubezpieczenia:
a. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, b.
zdrowotne, c. Fundusz Pracy, d. Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
1. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników:
a. skala podatkowa, b. koszty uzyskania przychodów, c.
ulga podatkowa, d. oświadczenie PIT-2, e. pobór zaliczek
na podatek dochodowy, f. sporządzanie deklaracji
podatkowych oraz terminy ich przesyłania: PIT-4, PIT11/8B, PIT-40.
1. Prawo do urlopu wypoczynkowego.
2. Zasady ustalania prawa do urlopu pracownikom.
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
4. Zasady wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego
pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu
pracy.
5. Przeliczanie dni urlopu wypoczynkowego na godziny z
uwzględnieniem zmian dotyczących zaokrąglania dni
urlopu;
6. Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy
uwzględnianiu:
a. obowiązujących systemów i rozkładów czasu pracy,
b. wymiaru czasu pracy, okresu zatrudnienia u danego
pracodawcy w roku kalendarzowym,
c. okresów pomniejszających urlop wypoczynkowy w
danym roku kalendarzowym.
7. Urlop na Ŝądanie.
8. Przykłady rozliczeń wynagrodzeń dla pracowników
(listy płac..
1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
a. podstawa prawna wypowiedzenia
b. okresy wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia
stron.
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. Wygaśnięcie umowy o pracę.
5. Porzucenie pracy.
6. Dokumentacja pojawiająca się przy rozwiązywaniu
stosunku pracy.
1. Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności
materialnej pracowników.
2. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną
pracodawcy.
3. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
4. Szkolenia obligatoryjne w zakresie BHP (wstępne,
okresowe, stanowiskowe).
Komputerowe programy kadrowo – płacowe
Gratyfikant GT,
Płatnik
RAZEM
4h
4h
6h
4h
4h
16 h
80 h
80h
+32h
*Cena w przypadku uczestnictwa w module zaznajamiającym z obsługą komputera od podstaw.
1700 zł
1400 zł
2300 zł
1950zł*