Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Komentarze

Transkrypt

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
08OCTAVA
RB 15 2012
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
15
/
2012
2012-05-21
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Octava” Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie, informuje, iż w dniu
21 maja 2012 r., na rachunku papierów wartościowych Spółki zaewidencjonowano, 31.605.034 (trzydzieści jeden
milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.160.503,40 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzy
złote czterdzieści groszy), nabytych przez Spółkę od Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Yorku
(„Manchester”). O transakcji nabycia akcji własnych od Manchester Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
14/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
Nabycie ww akcji własnych przez Spółkę nastąpiło na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2012 r. (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 10/2012 w dniu 23
marca br.), w celu umorzenia tych akcji, zgodnie z art. 359 § 1 i 2 ksh w związku z art. 362 § 1 punkt 5 ksh oraz na
podstawie § 12 Statutu Spółki.
Wynagrodzenie zapłacone przez OCTAVA NFI SA z tytułu nabycia 1 (jednej) akcji własnej w ramach transakcji z
Manchester wyniosło 3,85 zł (trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy). Łącznie za wszystkie akcje nabywane przez
siebie, Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 121.679.380,90 zł (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy).
Przed nabyciem akcji własnych od Manchester, Spółka nie posiadała akcji własnych. W wyniku nabycia akcji
własnych na podstawie transakcji z Manchester, Spółka posiada łącznie 31.605.034 (trzydzieści jeden milionów
sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o
łącznej wartości nominalnej 3.160.503,40 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzy złote czterdzieści
groszy). Akcje te stanowią 25,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 31.605.034 (trzydzieści jeden
milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,11%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie jednak z art. 364 § 2 ksh, Spółka nie będzie
wykonywała praw udziałowych z tych akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności które zmierzają do
zachowania tych praw.
Na podstawie i wykonaniu powołanej uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka
zamierza nabyć od akcjonariuszy Spółki, w celu umorzenia, dalszych 51.451.785 (pięćdziesiąt jeden milionów
czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji własnych, przy czym nabycie tych akcji
nastąpi w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez Spółkę zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z
późn.zm.)
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
Finanse inne (fin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-684
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Wspólna
47/49
(ulica)
022 356 18 90
(numer)
022 356 18 99
(telefon)
(fax)
www.oc tava.c om.pl
Komisja Nadzoru Finansowego
1
08OCTAVA
RB 15 2012
(e-mail)
(www)
526-10-36-962
010986677
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2012-05-21
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Piotr Rymaszewski
Komisja Nadzoru Finansowego
2

Podobne dokumenty