Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia
Regulamin Programu
Rekomendacyjnego Deltis energia
Obowiązuje od 20.05.2015 r.
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady „Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia”, zwanego dalej
„Programem”.
2. Program przeznaczony jest dla Klientów korzystających z produktów i usług Organizatora - Deltis
Energia Sp. z o.o. (dalej również „Deltis”)
§ 2 Definicje
1. Organizator: organizatorem jest Deltis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 20/75,
00-845 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000335601, NIP 527-260-95-97, REGON: 141981827, której akta rejestrowe znajdują
się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, zwany dalej Deltis Energia.
2. Strona Rekomendacyjna: Strona internetowa na której Klient zamieszcza niezbędne dane do
realizacji zapisów poniższego regulaminu, a tym samym zgłasza chęć uczestniczenia w Programie.
3. Wniosek Internetowy: internetowy wniosek elektroniczny znajdujący się pod adresem
http://www.deltis.pl/program-rekomendacyjny, wypełniany przez Uczestnika w przypadku
zainteresowania Programem.
4. Premie: Prowizje wyrażone w polskich złotych przekazywane za Skuteczne Rekomendacje.
Naliczone Premie wypłacane są na Rachunek Uczestnika.
5. Uczestnik: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest stroną umowy na sprzedaż energii
elektrycznej i zarejestrowała się w Programie. Uczestnik nie może rekomendować usług Deltis
Energia w ramach działalności gospodarczej.
6. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, której Uczestnik zarekomendował Produkt poprzez
Rekomendację i jednocześnie:
a. jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat,
b. jest stroną umowy na sprzedaż energii elektrycznej,
7. Rekomendacja: polecenie Produktu Deltis Energia przez Uczestnika Odbiorcy Rekomendacji
Rekomendacja nie może być wysyłana w ramach działalności gospodarczej.
8. Skuteczna Rekomendacja: przesłanie Rekomendacji, po której Odbiorca Rekomendacji spełni
następujące warunki:
a) zawrze skutecznie umowę o sprzedaż energii elektrycznej z Deltis Energia
b) usługa sprzedaży energii elektrycznej zacznie być świadczona (Klient pomyślnie przejdzie proces
zmiany sprzedawcy)
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i spełniają łącznie poniższe
warunki:
a. jest stroną umowy na sprzedaż energii elektrycznej z Deltis Energia.
b. prawidłowo zarejestrują się w Programie
c. będą rekomendowały Produkty Odbiorcom
zawartymi w niniejszym Regulaminie.
Rekomendacji,
zgodnie
z
zasadami
2. Rejestracja w Programie polega na zarejestrowaniu się na Stronie rekomendacyjnej i
prawidłowym wypełnieniu
formularza
rejestracyjnego z jednoczesną akceptacją
Regulaminu i not prawnych.
3. Rejestracji w Programie można dokonać w każdym dniu trwania Programu.
4. Z Programu wyłączone są osoby niebędące rezydentami.
§ 4 Zasady Programu
1. Program polega na przesyłaniu Rekomendacji przez Uczestników do Odbiorców Rekomendacji
w celu promocji i sprzedaży Produktów Deltis Energia, za co będą przyznawane Premie w wysokości
25 PLN (słownie dwadzieścia pięć złotych) za każdą Skuteczną Rekomendację.
2. Premie za Skuteczną Rekomendację danego Produktu nie będą przysługiwały Uczestnikom
w przypadku zaległości w płatnościach oraz w przypadku rozwiązania umowy przez uczestnika z
Deltis Energia.
3. Premie będą wypłacane w cyklach miesięcznych po spełnieniu warunków Skutecznej
Rekomendacji.
§ 5 Czas trwania Programu
Program ma charakter stały i trwa od 20.05.2015 roku do odwołania.
§ 6 Prawa i obowiązki
1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji
z Uczestnikami, Deltis Energia będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu Rekomendującego, lub Strony
Rekomendacyjnej w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy
powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania Rekomendacji do obcych
osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, Deltis Energia zastrzega sobie prawo do
wykluczenia Uczestnika z Programu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie
takich praktyk. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Premii,
niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie
§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika
1. Wysyłanie Rekomendacji do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie (tzw.
Spamowanie) jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysłania
informacji droga elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na
otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik
wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz
potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich
danych zebranych przez Deltis Energia (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.
3. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez
prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób
trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i
Produktów Deltis Energie.
4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie
upoważnia Deltis Energia do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę
prawa do Premii, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym
Regulaminie.
§ 8 Premie i zasady ich przyznawania
1. Premie za polecenie naliczane będą w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złoty) za
każdą Skuteczną Rekomendację.
2. Premie będą wypłacane Uczestnikom na Rachunek Bankowy do 15 -go dnia miesiąca,
następujący po miesiącu, w którym spełniono warunki skutecznej rekomendacji.
3. Przysługujące uprawnienia do Premii nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z Deltis energia przez Uczestnika w okresie trwania
Programu, Uczestnikowi zostaną naliczone Premie uzyskane przed wysłaniem rezygnacji .
5. Uczestnik nie otrzyma Premii jeśli ma zaległości w płatnościach.
6. Z otrzymywania Premii wyłączeni są pracownicy Deltis Energia wraz z członkami najbliższych
rodzin (małżonkami, zstępnym i, wstępnym i, rodzeństwem ).
§ 9 Regulacje Podatkowe
1. Do końca lutego w roku następującym po właściwym roku podatkowym Deltis Energia przekaże
Uczestnikowi (podatnikowi) oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu właściwemu według miejsca
zamieszkania Uczestnika, informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych we właściwym
roku podatkowym, przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem innej firmy
pocztowej.
2. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu
osiągniętych w danym roku przychodów uzyskanych w Programie Rekomendacyjnym według
odpowiedniej skali podatkowej.
§ 10 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja może być zgłoszona przez uczestnika:
a. pisemnie, na adres współ[email protected]
b. Pisemnie, poprzez list wysłany na adres korespondencyjny:
Deltis Energia Sp. z o.o. Ul.
Łucka 20/75
00-845 Warszawa
2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w
przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Deltis Energia. Uczestnik zostanie
poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania
reklamacji.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu na stronie internetowej
http://www.deltis.pl/program-rekomendacyjny
2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Deltis Energia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych
poinformuje Uczestników na stronie http://www.deltis.pl/program-rekomendacyjny. Zmiany
będą mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. zmiany cen energii elektrycznej,
b. zmiany cen usług, z których Deltis Energia korzysta przy wykonywaniu po szczególnych czynności
energetycznych i nieenergetycznych,
c. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie w jaki te zmiany
wpływają na realizację postanowień umów zawartych przez Deltis Energia z klientami,
W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z
Programem.
4. Zakończenie działalności w programie (rezygnacja z uczestnictwa w Programie) polega na
zaprzestaniu wysyłania Rekomendacji,
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
zawarte w regulaminach produktów Deltis Energia zamieszczonym na portalu Deltis Energia pod
adresem internetowym www.deltis.pl odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy
powszechnie obowiązujące.