Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu
Rydułtowy, dnia 16.01.2017 r.
DT.KW.000020.2017
DT.7013.1.000001.2017
Wszyscy Wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W RYDUŁTOWACH
WRAZ Z UZYSKANIEM ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIEGO ORGANU
ZARZĄDZAJĄCEGO RUCHEM DLA OBSZARU II
Powyższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres: Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie,
tel. 32/4537411, fax. 32/4537410, [email protected]
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach
gminnych w Rydułtowach wraz z uzyskaniem zatwierdzenia odpowiedniego organu
zarządzającego ruchem dla Obszaru II.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje obszar (Obszar II) przedstawiony wg poniższego zestawienia dróg do
zmian stałej organizacji ruchu i załącznika graficznego przedstawiającego zakres opracowania
(Załącznik Nr 2):
1) ul. Władysława Łokietka,
2) ul. Szpaków,
3) ul. Radosna,
4) ul. Obywatelska – uwzględniając również rozwiązania oznakowania w obrębie przejazdu
kolejowego wraz z rozwiązaniem poprawy widoczności i oznakowania miejsca wjazdu
z ul. Obywatelskiej w kierunku Osiedla Orłowiec – Załącznik nr 7,
5) wloty Osiedla Orłowiec,
6) ul. Żelazna,
7) boczne ul. Raciborskiej, Stara Raciborska obejmujące:
h) ul. Ks. Józefa Szafranka,
i) ul. Władysława Broniewskiego,
j) ul. Juliana Tuwima,
8) ul. Radoszowska wraz z brakującym oznakowaniem na odcinku km 0+000 do km 0+178,83
oraz możliwości usytuowania lustra na przeciw posesji nr 70 – Załącznik Nr 6 uwzględniając,
k) ul. Narcyzową,
l) ul. Św. Jacka,
m)ul. O. Augustyna Kordeckiego,
n) ul. Bolesława Krzywoustego,
9) ul. Narutowicza (częściowo – w zakresie granic administracyjnych Miasta Rydułtowy),
10) ul. Barwna – uwzględniając rozwiązania oznakowania w obrębie przejazdu kolejowego,
11) ul. Adama Mickiewicza:
Projekt oznakowania dla ul. Adama Mickiewicza i projektowanego wlotu ul. Ładnej zostanie
opracowany na podstawie projektu zagospodarowania terenu wg Załącznika Nr 5 – obejmuje
etap I, II z pięciu projektowanych etapów ww projektu. Wybranemu wykonawcy zostanie
udostępniona dokumentacja projektowa w wersji dwg. (projekt wykonawczy drogowy
i projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu dla pięciu etapów, z czego do opracowania
pozostaje etap I i II. Etap I skrzyżowanie typu „małe rondo” wraz ze ścieżką rowerową od km
0+870,00 do końca opracowania i Etap II – odcinek drogowy od km 0+555,00 do km
0+870,00 bez drogi wewnętrznej i ścieżki rowerowej),
12) ODJ Kochanowskiego tj.:
a) ul. Jana Kochanowskiego,
b) ul. Mikołaja Reja,
c) ul. Błękitna,
d) ul. Urocza,
e) ul. Studzienna,
f) ul. Jasna,
g) ul. Miła,
h) ul. Joachima Lelewela,
13) ul. Słowicza
14) ul. Fryderyka Engelsa
15) ul. Skalna wraz z uwzględnieniem zabudowy dwóch progów zwalniających z kostki
betonowej – Załącznik Nr 8,
16) ul. Szpitalna (oba odcinki) – uwzględnić rozwiązania w zakresie ruchu jednokierunkowego,
17) ul. Plebiscytowa boczna.
UWAGA:
1. Organizację ruchu należy dla każdej drogi wykonać jako kompleksową, czyli dla całego
odcinka drogi, celem uzyskania zatwierdzenia dla kompletu oznakowania drogowego
występującego na poszczególnych drogach. Dla ww dróg należy zinwentaryzować
oznakowanie a także ujednolicić ograniczenie tonażowe:
a) znakami B-5 „12 t” (dla pkt 1-3,7-10,13) i częściowo ul. Obywatelska (pkt 4),
b) znakami B-5 „10 t” (dla pkt 14 do 17),
c) znakami B-5 (dla pkt 5 do 6).
2. Ul. Adama Mickiewicza, ul. Obywatelska (częściowo) – bez ograniczenia tonażowego
(pkt 4, 11)
3. ODJ Kochanowskiego – posiada rozwiązania w zakresie ograniczenia tonażowego znakami
B-5 „12 t” (pkt 12).
PROJEKT
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których
projekt dotyczy,
2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający
ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
b) parametry geometrii drogi,
3) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego
znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej
organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch
drogowy,
4) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
5) termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu,
6) nazwisko i podpis projektanta.
Uwaga:
Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla projektu dotyczącego ul. Mickiewicza i wlotu
ul. Ładnej należy określić na II kwartał 2018.
DOKUMENTACJA
Projektant dostarczy Zamawiającemu projekt z zestawieniem zastosowanych znaków drogowych
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 3 egzemplarzach (odrębnie dla każdej z dróg
opisanych w zakresie zamówienia) w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym
(płyta CD):
a) rysunki - wersja wektorowa wyeksportowana w pełnym kolorze w formacie PDF, z prawami
do drukowania i kopiowania oraz w wersji umożliwiającej edycję (*.cdr/.dwg),
b) teksty – w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, drukowania, kopiowania oraz w wersji
umożliwiającej edycję (.odt/.ods).
PODSTAWA PRAWNA
Projekt zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
2) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
3) rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
OBOWIĄZKI PROJEKTANTA
Do obowiązków Projektanta należy:
1) wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach z należytą starannością,
zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również z zachowaniem obowiązujących
przepisów,
2) uzyskanie zatwierdzenia opracowanego projektu stałej organizacji ruchu przez odpowiedni
organ zarządzający ruchem i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego,
3) reprezentowanie Zamawiającego przed organem zarządzającym ruchem,
4) konsultowanie na bieżąco prac z Zamawiającym i czynny udział w naradach
konsultacyjno-koordynacyjnych (co 2 tygodnie) odbywających się w siedzibie
Zamawiającego,
5) konsultowanie na bieżąco prac z odpowiednim organem zarządzającym ruchem
(drogą e-mail),
6) nieodpłatne dokonanie uzupełnień, usunięcie usterek i zastrzeżeń, stwierdzonych w toku
opiniowania lub podczas składania dokumentacji projektowej do zarządzającego ruchem oraz
w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym terminie, w ramach zakresu dokumentacji
będącej przedmiotem zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego,
7) uwzględnienie w pracach projektowych sugestii i oczekiwań Zamawiającego co do
proponowanych rozwiązań projektowych,
8) uzyskanie odpowiednich podkładów mapowych, wymaganych przez organ zarządzający
ruchem celem wykonania opracowania,
9) uzyskanie koniecznych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania zamówienia,
10)uzyskanie koniecznych opinii, uzgodnień.
11) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację zakresu zamówienia oraz reprezentującej
Projektanta w kontaktach z Zamawiającym,
12)opracowanie inwentaryzacji istniejących znaków, wraz z wykazem znaków przeznaczonych
do zachowania,
13) uzgodnienie rozwiązań projektowych z zarządcami dróg miast i gmin sąsiadujących (w razie
konieczności).
TERMIN
Projektant wykona przedmiot zamówienia w dwóch etapach:
1) I etap: w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy Projektant złoży kompletny wniosek
o zatwierdzenie organizacji ruchu w siedzibie organu zarządzającego ruchem i przekaże jego
kopię Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) II etap: 60 dni od złożonego ww wniosku, Projektant przekaże Zamawiającemu protokołem
zdawczo-odbiorczym zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt stałej organizacji
ruchu wraz z ostateczną wersją opracowanej dokumentacji w wersji umożliwiającej edycję,
będącej tożsamą z wersją zatwierdzoną.
PŁATNOŚĆ
1) Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową w terminie 21 dni
od wpływu faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Podstawą wystawienia faktury
będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy lub,
2) płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednym rachunkiem końcowym, przelewem
na wskazany w rachunku nr konta bankowego, po realizacji przedmiotu umowy w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło dostarczenie do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku przez Projektanta oraz stwierdzeniu
przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Przed dokonaniem wyceny zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie, ale zapis ten nie
stanowi zobowiązania do jej odbycia.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał dla Jednostki Samorządu
Terytorialnego lub Jednostki organizacyjnej gminy/powiatu/województwa, co najmniej dwa
projekty stałej organizacji ruchu.
3) Do oferty cenowej należy przedłożyć:
a) druk „oferta cenowa” – Załącznik nr 1,
b) wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4 wraz z potwierdzonymi za zgodność dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.
4) Oferty należy składać w kopercie z opisem oferta cenowa na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania: „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach
gminnych w Rydułtowach wraz z uzyskaniem zatwierdzenia odpowiedniego organu
zarządzającego ruchem – Obszar II” do dnia 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta,
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy uwzględniając godziny pracy urzędu.
5) Oferty można przesłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu
i godzinę do siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu Miasta Rydułtowy.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1) Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz koszt
przeniesienia autorskich praw majątkowych.
2) Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich uczestników o wyniku postępowania, zaś
wybranemu Wykonawcy wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.
KONTAKT
Wydział Infrastruktury Miejskiej: Naczelnik Wydziału Mariusz Szewczyk tel.032/4537453,
Referat Dróg i Transportu: Kierownik Referatu Anna Nessing-Długi, tel. 032/4537434
ZAŁĄCZNIKI
1) Druk „oferta cenowa” – Załącznik Nr 1
2) Zakres opracowania (OBSZAR II) – Załącznik Nr 2
3) Wzór umowy– Załącznik Nr 3
4) Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 4
5) Projekt zagospodarowania terenu ul. Adama Mickiewicza – Załącznik Nr 5
6) Odcinek ul. Radoszowskiej - Załącznik Nr 6
7) Wjazd z ul. Obywatelskiej na Osiedle Orłowiec – Załącznik Nr 7
8) Lokalizacja progów zwalniających ul. Skalna – Załącznik Nr 8