Stwórz dom pełen miłości

Komentarze

Transkrypt

Stwórz dom pełen miłości
Stwórz dzieciom dom pełen miłości!!! Zostań rodziną zastępczą!!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych zaprasza
małżeństwa oraz osoby niepozostające w związku małżeńskim posiadające
umiejętności i predyspozycje wychowawcze, odważne i gotowe do podjęcia nowych
wyzwań i oczywiście czułe na potrzeby dzieci do podjęcia się nowej roli - rodzica
zastępczego.
Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków
właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i
społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju
zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i
warunków do wypoczynku. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do
momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się
znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.
Decyzja o przyjęciu dziecka do rodziny jest bardzo trudna i odpowiedzialna,
musi być więc przemyślana. Warto sobie zadać kilka pytań: dlaczego chcemy
podjąć się tej tak trudnej roli? Czy sobie poradzimy z tym wyzwaniem? Jak to
będzie wyglądało? Czy potrafimy to dziecko pokochać? Czy damy dziecku
wystarczająco dużo miłości i opieki żeby go nie skrzywdzić, tylko mu pomóc.
Trzeba wiedzieć czy chcemy to robić i czy jest to słuszna decyzja? Na te i inne
pytania warto sobie odpowiedzieć zanim podejmiemy decyzję o przyjęciu dziecka
do własnej rodziny. Musimy mieć świadomość, że czasami może być trudno. Tak
jak w każdej rodzinie mogą pojawiać się problemy, np. gdy dziecko zachoruje, gdy
zacznie chodzić do szkoły, gdy pojawią się trudności wychowawcze, czy inne
nieprzewidziane wcześniej sytuacje. Przyszli rodzice zastępczy muszą brać pod
uwagę wszystkie aspekty dotyczące wcześniejszych negatywnych przeżyć na jakie
było narażone dziecko przez własnych rodziców biologicznych. Dziecko, które nie
doświadczyło prawdziwej miłości, bezpiecznego i szczęśliwego domu, które było
zaniedbywane przez osoby bliskie potrzebuje znacznie więcej czasu aby ponownie
zaufać dorosłym. Musimy dać mu czas na oswojenie się z nową dla niego
rzeczywistością. Dziecko nie rodzi się o określonych cechach zachowania, nie
rodzi się dobre bądź złe. To od wychowania przez rodziców, tradycji, zwyczajów i
zasad panujących w danej rodzinie zależy jego prawidłowe funkcjonowanie.
Dziecko daje ogromne pokłady radości i od niego my dorośli możemy się
wiele nauczyć. Dziecko ujmuje za serce. Jego uśmiech wszystko nam wynagrodzi.
Tworzenie rodzin zastępczych to szansa na szczęśliwe dzieciństwo. Jeżeli dziecko
ma namiastkę domu to już dla niego jest ogromnym szczęściem. Potrafi się tym
szczęściem podzielić z tymi, którzy się nim opiekują.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych, sprawowanie funkcji rodziny
zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku
małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:
1. dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej,
2. nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska
nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w
stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało
potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim,
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
7. zapewniają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe
8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
9. co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę posiada stałe źródło dochodu.
Rodziny zastępcze nie są pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i
wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Bieszczadzkim tj. pomoc psychologa,
prawnika, udział w szkoleniach i grupie wsparcia.
Są tysiące dzieci, które czekają na Waszą decyzję. Możecie Państwo zyskać coś
najcenniejszego: miłość małego człowieka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych zaprasza
wszystkie chętne osoby, spełniające w/w warunki do bycia niezawodową rodziną
zastępczą. W ramach tego PCPR kieruje na specjalistyczne szkolenie oraz
zobowiązuje się do udzielania szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku
oraz wsparcia w rozwiązywaniu zgłoszonych przez rodzinę problemów. Rodzina
zastępcza ma również prawo uzyskać pomoc pieniężną na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
Możesz zmienić los nieszczęśliwego dziecka!
Zgłoś swoją kandydaturę do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie ul. Bełska 22 , 38-700 Ustrzyki Dolne,
Tel. 013 4712530
e-mail: [email protected]
lub na stronie www.ustrzykidolne.naszepcpr.pl /zakładka jak zostać rodziną
zastępczą/ w załączniku „Procedura dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiecie
Bieszczadzkim”.
Zaprasza Kierownik PCPR w Ustrzykach Dolnych
Magdalena Wojtasik