Program praktyk studenckich - kierunek Ekonomia Cel: celem

Komentarze

Transkrypt

Program praktyk studenckich - kierunek Ekonomia Cel: celem
Program praktyk studenckich - kierunek Ekonomia
Cel: celem praktyki zawodowej jest przećwiczenie umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy
zdobytej w trakcie studiów w zakresie funkcjonowania gospodarki poprzez zapoznanie się
z profesjonalnymi stanowiskami pracy w zakresie funkcji specjalistycznych i menedżerskich oraz
funkcji koncepcyjnych i doradczych w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych,
w korporacjach, w firmach sektora publicznego i prywatnego oraz sektora organizacji pozarządowych,
na stanowisku analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds.
rozwoju rynku, itp.
Zaliczenie: na zakończenie praktyk student powinien opisać praktyczne umiejętności nabyte podczas
praktyk w formie „Sprawozdania z realizacji studenckiej praktyki zawodowej” oraz dołączyć do niego
„Potwierdzenie z odbycia studenckiej praktyki zawodowej” poświadczonej przez Opiekuna Praktyki.
Zaliczenia merytorycznego i formalnego dokonuje Zastępca Dyrektora Kolegium właściwy dla danego
kierunku studiów.
Program praktyk:
1. Student uzasadni wybór komórki, w której będzie odbywał praktykę z określeniem zakresu
obowiązków oraz samodzielnie wykonywanych czynności za które odpowiedzialny będzie
praktykant po spotkaniu z opiekunem ze strony jednostki w której będzie odbywał praktykę.
2. Student zapozna się z zakresem zadań realizowanych przez jednostkę (od formy prawnej
działania poprzez regulaminy i procedury wewnętrzne).
3. Student
zapozna
organizacyjnego,
się
ze
zakres
struktura
działalności
wewnętrzną
jednostki,
poszczególnych
prześledzenie
działów,
schematu
kompetencje
osób
odpowiedzialnych.
4. Student zapozna się z planem działania oraz charakterystyką otoczenia zewnętrznego
w ramach którego działa dana jednostka.
5. Student zapozna się ze strategią rozwoju na najbliższy okres czasu, rodzajami i zakresem
działań przewidzianych do realizacji.
6. Student przygotuje pierwszą część raportu z praktyki zawierającą informacje o celach,
strukturze organizacyjnej, charakterze zatrudnienia, wynikach i rodzaju działalności danej
jednostki.
7. Student przygotuje analizę i ocenę wybranego problemu z zakresu działania jednostki
(komórki) organizacyjnej z wykorzystaniem instrumentów analizy rynku w zakresie:
a. analizy ekonomicznej przy użyciu poznanych instrumentów i technik,
b. skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych,
c.
profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym,
d. zależności i trendów w gospodarce światowej,
e. możliwości rozwoju firmy na poszczególnych rynkach,
f.
źródeł międzynarodowych przewag konkurencyjnych.
8. Student skonsultuje przygotowany raport (opracowanie) z opiekunem praktyk ze strony
przedsiębiorstwa.
Efekty realizacji praktyk
1. Student uzyska wiedzę w zakresie praktycznego funkcjonowania gospodarki poprzez
zapoznanie się z profesjonalnymi stanowiskami pracy w obszarze funkcji specjalistycznych
i menedżerskich oraz funkcji koncepcyjnych i doradczych w jednostce.
2. Student zdobędzie wiedzę w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę, struktury
organizacyjnej,
zakresu
działalności
poszczególnych
działów,
kompetencji
osób
odpowiedzialnych.
3. Student zdobędzie umiejętność identyfikacji kluczowych elementów otoczenia zewnętrznego
w ramach którego dana jednostka działa i planuje rozwój
4. Student zdobędzie umiejętności w zakresie przygotowania analizy i oceny wybranego
problemu z zakresu działania jednostki (komórki) organizacyjnej z wykorzystaniem
instrumentów analizy rynku w obszarze:
a. analizy ekonomicznej przy użyciu poznanych instrumentów i technik,
b. skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych,
c.
profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym,
d. zależności i trendów w gospodarce światowej,
e. możliwości rozwoju firmy/instytucji na poszczególnych rynkach,
f.
5. Student
źródeł międzynarodowych przewag konkurencyjnych.
zdobędzie
umiejętności
lub
dodatkowe
kompetencje
z wykonywaniem pracy zawodowej m. in.
a. pracy w grupie/zespole,
b. komunikacji z otoczeniem,
c.
świadomości odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
d. etycznych aspektów wykonywanego zawodu,
e. innych kompetencji (postaw) społecznych.
(postawy)
związane