Akademia Nikona

Komentarze

Transkrypt

Akademia Nikona
Akademia Nikona
Regulamin akcji promocyjnej
« Wielka Kumulacja w Akademii Nikona 2016 »
§1
Organizator akcji promocyjnej « Wielka Kumulacja w Akademii Nikona 2016 »
1. 1. Organizatorem akcji promocyjnej « Wielka Kumulacja w Akademii Nikona 2016 » [„Akcja
Promocyjna”] jest Nikon POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000,00 PLN pod numerem KRS: 0000173495, NIP
5252273898 [„Organizator” lub „Nikon”].
2. Nikon oświadcza, iż Akademia Nikona jest akcją zainicjowaną, tworzoną i prowadzoną przez Nikon
Polska Sp. z o.o. polegającą na przeprowadzaniu działań edukacyjnych związanych z
zastosowaniem produktów oferowanych przez Nikon w fotografii i dziedzinach pokrewnych w
szczególności w formie szkoleń oraz prowadzenia dedykowanego serwisu internetowego
www.akademianikona.pl
3. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. §2
Uczestnicy i warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej („Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która w dniach 5 czerwca – 5 lipca 2016 roku („Okres
Promocyjny”) jest lub zostanie zarejestrowanym uczestnikiem Akademii Nikona lub wydała lub
wyda odpowiednią kwotę wynikającą z zakupu kursów, warsztatów i fotoekspedycji
organizowanych w ramach Akademii Nikona.
2. Całkowita kwota zakupów szkoleń w Akademii Nikona dotyczy okresu od 1 września 2009 (czyli
od startu Akademii Nikona) do chwili obecnej. Można ją sprawdzić na stronie https://
www.akademianikona.pl/konto
3. Uczestnikami mogą być również osoby spełniające powyższy warunek lecz posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców,
przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).
§3
Zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnikowi, zależnie od całkowitej kwoty zakupów szkoleń dokonanych w Akademii Nikona,
przysługuje w Okresie Promocyjnym możliwość zakupu produktów oferowanych przez partnerów i
Akademię Nikona według poniższej tabeli:
*
2. Procedura realizacji zakupu:
a) Uczestnik loguje się do swego konta w Akademii Nikona i odwiedza zakładkę „Promocje
partnerów przygotowane dla Ciebie”,
b) Wybiera interesujący go produkt,
c) Akceptuje regulamin akcji,
d) Klika link zaszyty pod słowem „kup” lub ”pobierz” lub „zapisz się”
e) Dalej zakup odbywa się w następujący sposób:
W przypadku „E-book: Dobre zdjęcie w 10 prostych krokach,
Street photo i fotografia podróżnicza w 10 prostych krokach”:
I. Uczestnik pozostaje na stronie www.akademianikona.pl,
II. Po kliknięciu „Pobierz” wyświetlany jest plik .pdf do pobrania.
Pobranie musi być zrealizowane do 5 lipca 2016 r.
W przypadku udziału w 3 godzinnym szkoleniu „Tips & Tricks”:
I. Uczestnik pozostaje na stronie www.akademianikona.pl,
II. Szkolenie „Tips &Tricks” w obniżonej cenie automatycznie dodają się do koszyka,
III. Wymagane jest uzupełnienie danych uczestnika, potwierdzenie warunków umowy o
organizację szkolenia, zapłata.
Terminy szkoleń:
22 września 2016 – Kraków,
29 września 2016 – Gdańsk,
6 października 2016 – Warszawa.
Zakup musi być zrealizowany 5 lipca 2016 r.
W przypadku „Szkolenia Tips & Tricks” Akcja Promocyjna trwa do końca Okresu Promocyjnego,
może jednak zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania liczby miejsc dostępnych w
ramach szkolenia „Tips & Tricks”.
W przypadku oferty paska neoprenowego w cenie Kursu obsługi lustrzanki cyfrowej pierwszy krok:
I. Uczestnik pozostaje na stronie www.akademianikona.pl,
II. I„Kurs obsługi lustrzanki cyfrowej – pierwszy krok” w ofercie z paskiem neoprenowym
automatycznie dodają się do koszyka
III. Wymagane jest uzupełnienie danych uczestnika, potwierdzenie warunków umowy o
organizację szkolenia, zapłata.
Oferta dotyczy tylko kursów odbywających się w czerwcu i lipcu 2016 roku.
Zakup musi być zrealizowany do 5 lipca 2016 r.
Odbiór paska nastąpi podczas kursu, na który uczestnik się zapisze.
W przypadku oferty Power Banku 2200 mAh w cenie Kursu podstaw fotografii:
I. Uczestnik pozostaje na stronie www.akademianikona.pl,
II. „Kurs podstawy fotografii” w ofercie z Power Bankiem automatycznie dodają się do koszyka,
III. Wymagane jest uzupełnienie danych uczestnika, potwierdzenie warunków umowy o
organizację szkolenia, zapłata.
Oferta dotyczy tylko kursów odbywających się w czerwcu i lipcu 2016 roku.
Zakup musi być zrealizowany do 5 lipca 2016 r.
Odbiór Power Banku nastąpi podczas kursu, na który uczestnik się zapisze.
W przypadku produktu WD – My Passport Wireless 1 TB w cenie 639 zł brutto:
I. Uczestnik zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego http://serwery-nas.pl,
II. Produkty w obniżonej cenie dodają się automatycznie do koszyka, uczestnik loguje się i
postępuje zgodnie ze wskazówkami na stronie sklepu internetowego http://serwery-nas.pl.
III. Wymagane jest podanie danych osobowych i zapłata.
Zakup musi być zrealizowany do 5 lipca 2016 r.
W przypadku produktu Manfrotto – statyw Manfrotto BEFREE w cenie 549 zł brutto:
I. Uczestnik zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego http://
kupon.manfrotto.com.pl
II. Obniżenie ceny produktów następuje poprzez wpisanie nr kuponu (podanego w zakładce
„Promocje partnerów przygotowane dla Ciebie” w Akademii Nikona).
III. Produkt w obniżonej cenie dodaje się automatycznie do koszyka, uczestnik loguje się i
postępuje zgodnie ze wskazówkami na stronie http://kupon.manfrotto.com.pl
IV. Wymagane jest podanie danych osobowych i zapłata.
Zakup musi być zrealizowany do 5 lipca 2016 r.
W przypadku produktu Epson – drukarka Epson SC-P400 + papier w cenie 2359 zł
brutto:
I. Uczestnik zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego www.centrumpapieru.pl,
II. Produkt w obniżonej cenie dodają się automatycznie do koszyka,
III. uczestnik loguje się i postępuje zgodnie ze wskazówkami na stronie sklepu internetowego
www.centrumpapieru.pl.
IV. Wymagane jest podanie danych osobowych i zapłata.
V. Akcja Promocyjna trwa do końca Okresu Promocyjnego, może jednak zakończyć się
wcześniej w przypadku wyczerpania zapasów produktu. Liczba produktów Epson jest
ograniczona liczbą produktów udostępnionych przez partnera Epson.
Zakup musi być zrealizowany do 5 lipca 2016 r.
W przypadku produktu Eizo – monitor EIZO ColorEdge CS2420 w cenie 3073,46 zł
brutto:
I. Uczestnik zostaje przekierowany na stronę sklepu internetowego www.graficzne.pl,
II. Obniżenie ceny produktu następuje poprzez wpisanie kodu rabatowego (podanego w
zakładce „Promocje partnerów przygotowane dla Ciebie” w Akademii Nikona)
III. Uczestnik loguje się i postępuje zgodnie ze wskazówkami na stronie sklepu internetowego
www.graficzne.pl
IV. Wymagane jest podanie danych osobowych i zapłata.
Zakup musi być zrealizowany do 5 lipca 2016 r.
W przypadku Serwisu Nikon Polska – czyszczenie matrycy DX w cenie 19,90 zł brutto
oraz matrycy FX w cenie 49,90 zł brutto:
I. Oferta dotyczy tylko produktów marki Nikon i jest wykonywana tylko w autoryzowanym
serwisie Nikon Polska przy ulicy Łopuszańskiej 38 B w Warszawie.
II. Uczestnik, który chce skorzystać z oferty klika dostępny przy opisie oferty link „zapisz się”.
III. Aby rozpocząć procedurę uczestnik:
a) dostarcza osobiście aparat do serwisu, pracownik serwisu dokonuje procesu
weryfikacji przez podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu e-mail, a następnie
przyjmuje zgłoszenie.
b) w przypadku konieczności wysyłki sprzętu należy pobrać i wypełnić formularz
zgłoszenia do serwisu (link) i dołączyć go do przesyłki ze sprzętem. Wysłanie samego
formularza bez sprzętu nie skutkuje rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury przez serwis
i zgłoszenie takie będzie odrzucone. Koszt wysłania i odesłania przesyłki jest po stronie
uczestnika, w paczce z aparatem powinna być umieszczona informacja, że usługa
dotyczy akcji „Wielka kumulacja w Akademii Nikona 2016” i podane muszą być imię i
nazwisko uczestnika oraz jego adres e-mail.
IV. Na 1 osobę i 1 aparat przysługuje 1 usługa serwisowa.
V. Ze względu na równomierne rozłożenie usług w ciągu dnia, ilość usług wykonywanych w
ramach promocji może być ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń w tym
samym dniu usługi będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń w kolejnych dniach
(jednak nie później niż do 48h).
Oferta musi być zrealizowana do 31 lipca 2016 roku.
3. W ramach Akcji Promocyjnej jeden uczestnik może nabyć jedną sztukę produktu objętego
rabatem.
4. Nie ma możliwości przekazania rabatów innej osobie, nie zarejestrowanej w Akademii Nikona.
5. Rabatów nie można zamienić na gotówkę.
6. Promocyjne zakupy nie przysługują w przypadku usunięcia konta Uczestnika.
§4
Reklamacje
1. Reklamacje ze strony biorących udział w Akcji Promocyjnej powinny być zgłaszane najpóźniej do
dnia 19 lipca 2016 r. na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Wielka Kumulacja w Akademii
Nikona 2016 - reklamacja”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej
następujące dane:
a) oznaczenie składającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy);
b) opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;
c) stanowisko oraz żądania składającego reklamację.
2. Po otrzymaniu reklamacji zostanie ona rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty
otrzymania.
3. Składający reklamację zostanie poinformowany przez Organizatora o zajętym stanowisku na adres
podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. W przypadku braku akceptacji przez
Uczestnika stanowiska Organizatora, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach
ogólnych.
4. Organizator może nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zostały prawidłowo złożone, w tym takie,
które zostały wniesione po upływie terminu.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Akcji Promocyjnej jest
Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzania Akcji Promocyjnej na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe w zgłoszeniu do
Akcji Promocyjnej ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Akcji
Promocyjnej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Zakup w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika warunków
zapisanych w niniejszym Regulaminie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin niniejszy w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.akademianikona.pl .
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2016 r.