UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Komentarze

Transkrypt

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych
UMOWA
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta w Parzymiechach w dniu ………………. 2012r. pomiędzy:
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o.
w Parzymiechach, reprezentowaną przez dyrektora lek. med. Marka GRZYBA, zwaną
dalej ,,UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA”
a
P. ……………………………………………………………………………… zam.
……………………. posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
…………….. członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w
……………… , działającej pod firmą ………………………………… na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Częstochowy REGON …………………….NIP zwanym (ą) dalej
,,PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE”
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dni …………..2012 r.
konkursu ofert na udzielenie zamówienia zdrowotnego.
§2
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymogi określone w konkursie ofert
i przedstawia uwierzytelnione kopie następujących dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej umowy:
1) tytuł pielęgniarki i zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki
2) wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich,
3) wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
4) umowę ubezpieczenia.
§3
1 Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania
świadczenia zdrowotne w postaci świadczeń pielęgniarskich w wymiarze co najmniej
1
240 godzin miesięcznie w zakresie świadczeń pielęgniarskich dla pacjentów Ośrodka.
2. Świadczenie pielęgniarskie będzie udzielane w dni powszednie w godzinach 7.00 –
19.00 tj. 12 godzin.
§4
1 Stawka wynagrodzenia za bieżące świadczenia zdrowotne wynosi ………PLN za
godzinę pracy w dni powszednie.
2. Należność z tytułu wykonania umowy wypłacana będzie z dołu w terminach
miesięcznych na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie
wraz z ewidencją terminów wykonanych świadczeń potwierdzonych przez
upoważnionego przedstawiciela udzielającego zamówienia
3. W przypadku świadczenia bieżącej opieki zdrowotnej w mniejszym wymiarze czasu
niż przewidzianym w art. § 3 ust . 1 umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma
wynagrodzenie proporcjonalne do czasu faktycznie wykonywanego.
4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni. Licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku
przez Przyjmującego zamówienie na wskazane przez niego konto bankowe.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do samodzielnego rozliczania się z
Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
§5
Miejscem świadczenia usług pielęgniarskich jest palcówka w Częstochowie.- Oddział
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
§6
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających
na przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów
Ośrodka
a
w szczególności:
sprawowanie bieżącej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonymi w Ośrodku.
- dokonywanie oceny stanu zdrowia w stanie nagłego zagrożenia życia i
podejmowanie czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- udział w przyjęciu pacjenta do Ośrodka i ułatwienie adaptacji do środowiska
Ośrodka oraz udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentowi i jego rodzinie,
- udzielanie świadczeń zgodnie z harmonogramem leczenia,
- asystowanie przy procedurach wykonywanych w Oddziale LAZA
2
- współpraca z innymi działami Ośrodka, transport pacjenta na badania diagnostyczne
poza Ośrodek.
- zabezpieczenie i właściwe przechowywanie rzeczy chorego oraz przedmiotów
wartościowych,
- zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków,
- przygotowanie stanowiska do udzielanie świadczeń (przygotowanie i sprawdzenie
sprzętu specjalistycznego będącego w oddziale, pozostawienie gabinetów w
należytym stanie i gotowości do pracy)
- prowadzenie ewidencji rozchodów leków, sprzętu jednorazowego uzytku i
materiałów medycznych,
- prowadzenie dokumentacji medycznej w częście dotyczącej pielęgniarki zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wykonywać swoje zadania, zgodnie
aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej
oraz należytą starannością, a także z uwzględnieniem praw pacjenta.
3. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wykonywać swoją zadania zgodnie z
posiadana wiedzą medyczna i standardami postępowania obowiązującymi w
reprezentowanej dziedzinie medycyny, na zasadach wynikających z ustawy o
ratownictwie medycznym, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, ustawy o
działalności leczniczej
4. W przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych Przyjmujący zlecenie
ma prawo do zasięgnięcia opinii i konsultacji z Kierownikiem Zespołu
Pielęgniarskiego lub Kierownikiem Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych,.
§7
1. Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do udzielania świadczeń pielęgniarskich w
miejscu, dniach i godzinach według grafiku dyżurów ustalonych przez Udzielającego
Zamówienie.
2. Bez uprzedniej zgody Udzielającego zlecenie Przyjmujący zlecenie nie może zmieniać
dni i godzin pracy oraz pełnienia dyżurów określonych w grafiku.
3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przebywania w miejscu udzielania
świadczeń pielęgniarskich, a o miejscu pobyt poza oddziałem – musi niezwłocznie
3
poinformować pielęgniarkę dyżurną oddziału.
4. Przyjmujący zamówienie, rozpoczynający udzielanie świadczeń jest obowiązany do
przejęcia opieki nad pacjentami od innej pielęgniarki, sprawującego te opiekę w
ramach zwykłej ordynacji ośrodka lub w ramach dyżuru medycznego.
5. Przyjmujący zamówienie kończy swoje udzielanie świadczeń po rozpoczęciu pracy
innej pielęgniarki na oddziale .
§8
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do :
1) Prowadzenia dokumentacji medycznej wg. zasad obowiązujących u Udzielającego
zamówienia i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2) Przestrzeganie obowiązujących u Udzielającego zamówienia procedur i
regulaminów wewnętrznych.
3) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących u
Udzielającego zamówienia.
§9
Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych na terenie
ośrodka na rzecz osób nie będących jego pacjentami.
§10
Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli
przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie oraz kontroli
przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia.
§11
1. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 01.06.2012r. do dnia 31.08.2012 r.
2. Umowa może być rozwiązana:
- w każdym czasie za pisemną zgodą obu stron,
- przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
- przez Udzielającego zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia – w razie
rażącego naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie.
4
§12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
jednego dla Przyjmującego zamówienie oraz dwóch dla Udzielającego zamówienie
……..…...................................
Przyjmujący zamówienie
……..…...................................
Udzielający zamówienia
5