Opis PB-W MEDITRANS

Komentarze

Transkrypt

Opis PB-W MEDITRANS
GiD
ZESPÓŁ
Grzegorz B R E W C Z Y
ul. Mi dzynarodowa 64/66a lok.135
03-922 Warszawa
e-mail: [email protected]
CECHA:
FE-0904
PROJEKTOWY
EGZ. NR 1.
SKI
tel.: 022 813-67-60
tel/fax.: 022 813-67-49
FAZA OPRACOWANIA: PB-W
INWESTOR: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO ,,MEDITRANS’’ SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Pozna ska 22
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY I REMONTU ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO ,,MEDITRANS’’ SPZOZ
przy ul. Pozna skiej 22, w Warszawie – III pi tro
działka nr 149-cz. z obr bu 5-05-01
STANOWISKO:
IMI I NAZWISKO
DATA
PROJEKTANT:
Mariusz Niemiec
mgr in . arch. upr. bud. nr 08/03/DOIA
Małgorzata Ku niak
mgr in . arch.
Janusz Kobyli ski
mgr in . arch. upr. proj. nr: St-1/85
Grzegorz Brewczy ski
in .
2009.08
OPRACOWANIE:
SPRAWDZAJ CY:
KIEROWNIK
ZESPOŁU:
PODPIS
.
2009.08
2009.08
2009.08
Warszawa, sierpie 2009r
1
SPIS TRE CI:
I.
Str. 4
DOKUMENTY FORMALNE
1. Decyzja nr 152/CP/ RÓ/2009o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Str. 5
2. Akt Notarialny – Umowa ustanowienia prawa u ytkowania
Str. 10
4. Postanowienie MKW Pa stwowej Stra y Po arnej z dn.18.08.2009r.
Str. 16
5. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpo arowej budynku
WSPRTS "MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie przy ul. Pozna skiej 22
Str. 18
6. Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 744/IV/2008
Str. 29
7. Kopie uprawnie projektantów i za wiadczenia o przynale no ci do izb bran owych
Str. 32
8. O wiadczenie projektanta i sprawdzaj cego
Str. 36
II.
CZ
Str. 37
OPISOWA
1. Opis techniczny projektu architektury
Str. 38
2. Informacja o planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Str. 50
III.
CZ
Str. 54
GRAFICZNA
Rys. A-1
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500
Str. 55
Rys. A-2.
RZUT PIWNIC
skala 1:100/50
Str. 56
Rys. A-2a RZUT PIWNIC - pomieszczenia przy klatce schodowej II skala 1: 50
Str. 57
Rys. A-3
skala 1:100/50
Str. 58
Rys. A-3a RZUT PARTERU - projektowany wiatrołap
skala 1: 50
Str. 59
Rys. A-4
skala 1:100/50
Str. 60
Rys. A-4a RZUT I PI TRA - klatka schodowa II
skala 1: 50
Str. 61
Rys. A-5
skala 1:100/50
Str. 62
Rys. A-6a RZUT III PI TRA – ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
skala 1:50
Str. 63
Rys. A-6b RZUT III PI TRA – CZ
skala 1:50
Str. 64
skala 1:100/50
Str. 65
Rys. A-7
RZUT PARTERU
RZUT I PI TRA
RZUT II PI TRA
DIAGNOSTYCZNA
RZUT PODDASZA
Rys. A-7a RZUT PODDASZA - klatka schodowa II i wentylatornia skala 1:50
Str. 66
Rys. A-8
RZUT DACHU
skala 1:100
Str. 67
Rys. A-9
PRZEKRÓJ A-A, widok elewacji północnej
skala 1:100
Str. 68
Rys. A-10 PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50
Str. 69
Rys. A-11 PRZEKRÓJ C-C, widok elewacji wschodniej
skala 1:100
Str. 70
Rys. A-12 SZCZEGÓŁY WIATROŁAPU
skala 1:25/10
Str. 71
Rys. A-12a SCHEMAT ZADASZENIA W PARTERZE
skala 1:25
Str. 72
Rys. A-12b SZCZEGÓŁY OSADZENIA ELEMENTÓW NA DACHU skala 1:25
Str. 73
2
ZESTAWIENIA:
Rys. A-13 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1:100
Str. 74
Rys. A-14 ZESTAWIENIE LUSARKI DRZWIOWEJ
skala 1:100
Str. 75
Rys. A-15 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWN TRZNYCH
skala 1:100
Str. 76
Rys. A-16 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100
Str. 77
Rys. A-17 ZESTAWIENIE OKIEN SPECJALNYCH I KLAP DYMOWYCH skala 1:100
Str. 78
Rys. A-18 ZESTAWIENIE EKRANÓW INSTALACYJNYCH
skala 1:100
Str. 79
Rys. A-19 SCHEMAT BALUSTRADY SYSTEMOWEJ
skala 1:100
Str. 80
KARTY KOLORÓW:
KARTA KOLORÓW – KOMUNIKACJA
Str. 81
KARTA KOLORÓW – POMIESZCZENIA
Str. 82
KARTA KOLORÓW – POMIESZCZENIA z wykładzin elektroprzewodz c
Str. 83
3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania jest zlecenie Zamawiaj cego.
Materiały wyj ciowe i dane do projektowania:
Przy opracowaniu niniejszego projektu opierano si na nast puj cych opracowaniach:
- Inwentaryzacja Budowlana opracowana przez pracowni Pastewka i Strój Architekci s.c.,
- Koncepcja architektoniczno-technologiczna oprac.przez pracowni Pastewka i Strój Architekci s.c.,
- Projekt Technologiczny autorstwa arch. Włodzimierza Holca,
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpo arowej budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" w Warszawie przy ul.Pozna skiej 22”,
- Protokół nr 744/IV/2008 okresowej kontroli przewodów kominowych Spółdzielni Pracy Usług
Kominiarskich z 27.10.2008r.
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia Dz. U. nr 213 poz. 1568 z 2006 r. w sprawie wymaga , jakim
powinny odpowiada pod wzgl dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki
zdrowotnej.
Projekt opracowano zgodnie z Decyzj nr 152/CP/ RÓ/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dn. 20.07.2009r.
2. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO
Wojewódzka Stacja Pogotownia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans’’ SPZOZ
zajmuje dwa poł czone budynki - przy ulicy Pozna skiej 22 i Ho ej 56. Budynki powstały
prawdopodobnie pod koniec XIXw. (dawna odlewnia braci Łopie skich datowana na 1892r.) Pogotowie Ratunkowe działa w tym miejscu od 1897r. Obiekt zniszczony w 1944r. był wielokrotnie
przebudowywany i dawno utracił swój historyczny charakter –bez wpisu do rejestru zabytków.
W budynku mie ciła si pierwsza w Warszawie stacja pogotowia ratunkowego.
Konstrukcja cian zewn trznych murowana z cegły. Stropy stalo-ceramiczne. Poziomy stropów w
obu budynkach s jednakowe. Stolarka okienna nowa - PCV. Elewacja i dachy po termomodernizacji,
dach (dwuspadkowy), pokrycie tak e po niedawno wykonanym remoncie – w stanie dobrym.
Pomieszczenia budynku w ró nym stanie technicznym. Pomieszczenia oddziału kardiologii na III-cim
pi trze do remontu i modernizacji.
W budynku funkcjonuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
Meditrans – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – oddział ródmie cie w Warszawie.
Charakterystyczne dane obiektu:
-
-
powierzchnia całkowita
powierzchnia u ytkowa
ilo kondygnacji nadziemnych
ilo kondygnacji poni ej linii terenu
wysoko budynku
kubatura
ca 6 150 m2
ca 3 600 m2
4+poddasze
1
18,6m
ca 21 000 m3
3. OPIS REMONTU I ROZBUDOWY
W zwi zku z dostosowaniem budynku do obowi zuj cych przepisów, w szczególno ci
rozporz dzenia Ministra Zdrowia Dz. U. nr 213 poz. 1568 z 2006 r. w sprawie wymaga , jakim powinny
odpowiada pod wzgl dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki
zdrowotnej projektuje si wykonanie remontu całego budynku w kilku etapach. Pierwszym z nich jest
remont oddziału kardiologii znajduj cego si na III pi trze budynku. Istniej cy oddział kardiologii
4
zlokalizowany na III-cim pi trze zostanie wyremontowany, powi kszony o pomieszczenia szkoły
ratowniczej (przenoszonej w inne miejsce) i dostosowany do obowi zuj cych przepisów.
W zwi zku z remontem konieczne b dzie wykonanie dodatkowego d wigu szpitalnego,
(w miejscu jednej z istniej cych klatek schodowych), wydzielenie po arowe klatek schodowych
-zgodnie z „Ekspertyz techniczn stanu ochrony przeciwpo arowej budynku Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" w Warszawie przy ul.Pozna skiej
22”, a tak e zwi zana z ruchem chorych i niepełnosprawnych - dobudowa niewielkiego wiatrołapu w
parterze, wykonanie zadaszenia bezpo rednio przy wej ciach do budynku od strony dziedzi ca
wewn trznego i remont schodów zewn trznych w tym e dziedzi cu, (zgodnie z decyzj nr
152/CP/ RÓ/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).
Dodatkowo remont obejmie pojedyncze pomieszczenia w budynku: w piwnicy jedno z pomieszcze
zostanie zaadaptowane na Rozdzielni elektryczn NN, dwa pomieszczenia budynku gospodarczego
w podwórzu mieszcz ce obecnie magazyn butli z tlenem zostan wyremontowane i przystosowane na
rampy spr onego powietrza i tlenu, na poddaszu zlokalizowane zostan wentylatornie obsługuj ce
pomieszczenia modernizowanego oddziału kardiologicznego.
Remont nie dotyczy elewacji – jedyn ingerencj w zewn trze budynku b dzie wspomniany
wy ej wiatrołap oraz nowoprojektowane zadaszenie nad nim obejmuj ce swym zasi giem równie
remontowane schody zewn trzne – od strony dziedzi ca wewn trznego.
Przebudowa wewn trznego dziedzi ca, gara y oraz pozostałych pomieszcze Zakładu realizowana
b dzie w nast pnych etapach.
Projekt architektoniczny zachowa obecny charakter architektoniczny budynku.
Charakterystyczne dane dotycz ce przebudowy:
Charakterystyczne dane dotycz ce remontu i przebudowy:
-
-
powierzchnia całkowita III pi tra
powierzchnia u ytkowa III pi tra
powierzchnia wiatrołapu w parterze
powierzchnia zadaszenia w parterze
ca 1 096 m2
ca 860 m2
ca
6 m2
max 30 m2
4. TECHNOLOGIA
Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych. Personel korzysta z istniej cych szatni
centralnych. Pacjenci rejestrowani s w istniej cej Izbie Przyj
w poziomie parteru. Na oddział
kardiologiczny znajduj cy si na III pi trze chorzy b d transportowani wind szpitaln przystosowan
do przewozu pacjentów w pozycji le cej. ywienie pacjentów na oddziale odbywa si b dzie za
po rednictwem obsługi cateringowej. Sterylizacja narz dzi wielokrotnego u ytku i sprz tu
wymagaj cego sterylizacji niskotemperaturowej oraz dezynfekcja łó ek, wózków, kocy, poduszek i
materacy, a tak e pranie bielizny odbywa si b d w kooperacji z posiadaj cymi stosowne
uprawnienia, wiadcz cymi takie usługi jednostkami zewn trznymi.
Zatrudnienie personelu medycznego:
Projektuje si zatrudnienie 33 osób, w tym:
- 20 piel gniarek
- 7 lekarzy
- 6 salowych
Ogółem 25 kobiet i 8 m czyzn.
Na najliczniejszej I zmianie zatrudnienie wyniesie 14 osób, w tym 8 kobiet.
Modernizowane pomieszczenia znajduj sie na III pi trze. Dost p zabezpieczaj : klatki schodowe i
d wig szpitalny. Na przebudowywanej powierzchni lokalizuje si Oddział Kardiologii dla dorosłych.
5
W ramach oddziału projektuje si :
• cz
łó kow – 22 łó ka zlokalizowane w 10 pokojach:
- 2 pokojach 1-łó kowych z łazienkami,
- 6 pokojach 2-łó kowych w tym 3 z łazienkami,
- 2 pokojach 4-łó kowych.
• 8-łó kowa Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej dost pna z komunikacji oddziału;
• zespół diagnostyczno – terapeutyczny w składzie:
- pracownia endoskopowa (badania gastroskopowe)
- pracownia hemodynamiki (badania t tnic wie cowych – koronarografia)
Pracownie:
- EKG (spoczynkowe – 24-godzinne metod Holtera)
- Tilt – testów
- testów wysiłkowych
- echokardiografii
- stymulacji przezprzełykowej
- Centrum Transmisji EKG na potrzeby Województwa Mazowieckiego
Pracownia endoskopowa składa si z sali gastroskopii poł czonej przej ciem z myjni endoskopów.
Pracownia hemodynamiki składa si z sali koronarografii, pomieszczenia przygotowania pacjenta,
pomieszczenia personelu medycznego (przebieralnia + myjnia lekarzy), pomieszcze technicznych.
Zaplecze cz ci łó kowej, SIOK i cz ci diagnostyczno – terapeutycznej stanowi :
- punkt piel gniarski z pokojem zabiegów piel gniarskich
- pokój socjalny personelu
- brudownik
- kuchenka oddziałowa
- łazienka oddziałowa wyposa ona w umywalk , sedes, natrysk i wózek – wann z WC dostosowanym
do potrzeb osób niepełnosprawnych
- łazienka pacjentów „D“
- łazienka pacjentów „M“
- WC personelu,
- 2 pokoje lekarskie (traktowane jako pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi),
- pokoje socjalne lekarzy i personelu,
- gabinet ordynatora,
- sekretariat,
- pokój oddziałowej,
- pomieszczenie porz dkowe;
Szczegółowy opis technologii oddziału znajduje si w Projekcie Technologicznym.
7. RZ DNE WYSOKO CIOWE:
Poziom zera architektonicznego (parter)
Poziom wej cia przez projektowany wiatrołap
Projektowana rz dna podszybia windy
Poziom remontowanego III pi tra
± 0,00 (arch.) = 36,86m n.p.„0” W
- 1,04 (arch.) = 35,82m n.p.„0” W
- 2,79 (arch.) = 34,07 m n.p.„0”W
+10,65 (arch.) = 47,51 m n.p.„0”W
6
8. ROZWI ZANIA TECHNOLOGICZNO – MATERIAŁOWE
W przypadkach nieokre lonych niniejsz dokumentacj wykonawc obowi zuj Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robót budowlano-monta owych, Polskie Normy PKN, instrukcje, wytyczne,
warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz przepisy
techniczne instytucji kontroluj cych jako materiałów i wykonywanych robót.
8.1. ciany wewn trzne:
Projektowane ciany murowane:
12cm cegła silikatowa Rc15MPa (dziurawka ew. Porotherm) na
zaprawie cementowo-wapiennej cwM7
8cm
cegła silikatowa Rc15MPa (lub np. Porotherm) na zaprawie
cementowo-wapiennej cwM7 (w pomieszczeniach sanitarnych)
12cm cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej cwM7 w
pomieszczeniach koronarografii ze wzgl du na warunki
ochrony radiologicznej
Projektowane ciany szybu windy – cegła pełna zgodnie z PT konstrukcji
8.2. D wigi szpitalne:
Projektuje si nowe d wig szpitalny w miejscu po istniej cej klatce schodowej niespełniaj cej
parametrów ewakuacyjnych oraz wymian istniej cego d wigu na nowy- o parametrach identycznych jak
nowoprojektowany (ró ni cy si nieco gabarytem). Szacht dostosowany parametrami do wytycznych
producenta.
D wigi MonoSpace Special o nap dzie bezreduktorowym typu EcoDisc® umieszczonym w nadszybiu
(brak maszynowni):
winda I: BW13-10/19 - ud wig 17 osób/ 1275 kg,
winda II: BW16-10/19 – ud wig 21 osób/ 1600 kg;
Drzwi przystankowe w klasie ognioodporno ci EN81-58 EI60 o szeroko ci 110cm. Drzwi przystankowe i
kabina w wyko czeniu ze stali nierdzewnej fakturowanej – len, sufit – LF56 o wyko czeniu w stali
nierdzewnej – Asturia Satin (F), o wietlenie LED, podłoga w wyko czeniu z gumy antypo lizgowej
(RC6), por cz o zako czeniu zaokr glonym, lustro (na cianie tylnej w-I lub bocznej w-II);
Zabezpieczenia i opcje: kurtyna wietlna 3-D, PIN kod, przycisk „zamknij”, zjazd w razie po aru, odboje
drewniane, EBDA – bateria zjazdu w razie zaniku napi cia.
8.2. Okna w pomieszczeniach:
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projekt wykorzystuje istniej ce, niedawno wymienione okna z
PVC; Na oknach we wskazanych w projekcie miejscach montowa atestowane nawiewniki
higrosterowane, akustyczne okienne o izolacyjno i >/= 42dB, w kolorze kremowo-białym (RAL 9003):
typ EHA 609;
Okna napowietrzaj ce i specjalne wg rysunków zestawie .
8.3. Drzwi:
a) wej ciowe do pomieszcze atestowane, pełne (ew. tam, gdzie to konieczne o odporno ci
ogniowej EI30 i EI60 i opcjonalnie antywłamaniowe);
b) wej ciowe do budynku - aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym P2 oraz skrzydła drzwiowe na
drogach komunikacji ogólnej szklone szkłem bezpiecznym P2 wg specjalnych wymaga tam
gdzie one wyst puj (np. odporno ogniowa, wymagania izolacyjno ci termicznej itp.);
c) do pomieszcze technicznych - stalowe pełne i szklone, odporno ogniowa zgodnie z wymogami
zawartymi w cz ci opisu dotycz cej ochrony przeciwpo arowej- wszystkie z samozamykaczami;
7
d) w projektowanym wiatrołapie okno zaopatrzone w kurtyn przeciwpo arow E120EW90 zgodnie
z Postanowieniem WZ5595/278/07/08 MKW PSP w wyko czeniu z blachy nierdzewnej –satyna;
e) drzwi do projektowanych wind, zgodnie z Ekspertyz w odporno ci ogniowej EI60.
Drzwi atestowane; drewniane w wyko czeniu brzoza, wewn trzne drzwi stalowe w kolorze signal grey
7004 wg palety RAL; szklenie matowe, bezpieczne. Na drzwiach przeciwpo arowych montowa
samozamykacze.
Szczegółowe opisy dotycz ce drzwi zawieraj zestawienia.
8.4. Wentylacja grawitacyjna:
Dla pomieszcze (poza wentylowanymi wentylacj mechaniczn ) zaadaptowano istniej ce b d
doprojektowano dodatkowe kanały wentylacji grawitacyjnej wg normy PN64/B03430, w celu zapewnienia
1,5 krotnej wymiany powietrza:
dla kanału 14x14cm przy 3m wysoko ci kanału – 33,87m³/h
dla kanału 14x14cm przy 4m wysoko ci kanału – 42,34m³/h
Dla wi kszo ci pomieszcze przyj to jeden kanał, dla wi kszych pomieszcze , w tym pokoi łó kowych
4-osobowych 2 kanały.
Kanały murowane mo na zast pi rurami PVC ∅=15cm – omurowanymi.
8.5. Ochrona radiologiczna pomieszcze koronarografii zgodnie ze opracowaniem p. Donten.
Projektowane ciany działowe pomieszcze - murowane z cegły pełnej, szklenie okna Os1 sterowni
-ołowiowe 1,5mm, drzwi z blach ołowiow 1,5mm. Istniej ce stropy i ciany ceramiczne stanowi
wystarczaj c ochron przed promieniowaniem.
9. STAN WYKO CZENIOWY:
ciany wewn trzne:
9.1. W trakcie prowadzenia prac remontowych uporz dkowa poprzez wkucie w ciany - wszystkie
instalacje rurowe i kablowe i wykona naprawy tynków wewn trznych. Olejne lamperie mechanicznie
zmatowi , z pozostałych powierzchni usun farb dyspersyjn poprzez szlifowanie. Ubytki uzupełni i
wyrówna –np.: szpachl na bazie dyspersji akrylowej. Pod malowanie ciany i sufity gruntowa .
9.2. pomieszczenia oddziału kardiologicznego:
malowanie:
ciany i sufity:
- dyspersyjna farba wewn trzna;
- klasa 3 odporno ci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300;
- gł boki mat wg PN-EN 13 300;
- bez rodków zmi kczaj cych;
lamperie:
- rednio błyszcz ca farba lateksowa;
- klasa 1 odporno ci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300;
- redni połysk wg PN-EN 13 300;
farba higieniczna:
- zawieraj ca rodki grzybobójcze wewn trzna farba dyspersyjna;
- klasa 2 odporno ci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300;
- gł boki mat wg PN-EN 13 300;
wszystkie typy farb: - nie zawieraj ce rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjne;
kolorystyka zgodnie z kartami kolorów:
komunikacja – korytarze:
- sufity - farba StoColor In w kolorze kremowobiałym, ciany - farba StoColor In - kolor główny 31 307,
lamperia o wysoko ci 205 cm - StoColor Latex 4000 w kolorze 32 106.
pomieszczenia:
8
–sufity – farba StoColor In w kolorze kremowobiałym, ciany - farba StoColor In - kolor główny 32 209,
lamperia o wysoko ci 205 cm - StoColor Latex 4000 w kolorze 32 114,
Jako wzorzec kolorystyczny przyj to palet StoColor System;
ew. zastosowanie alternatywnego rodzaju farb, tynków i podkładu nale y ka dorazowo
konsultowa z projektantem.
Przed nakładaniem powłok malarskich cian wewn trznych nale y wykona kolorystyczne w
celu ustalenia ostatecznej kolorystyki elewacji po konsultacji z projektantem.
9.3. Wyposa enie dodatkowe:
Na cianach w pomieszczeniach komunikacji listwy przy cienne z pochwytem (odbojopor cze):
profile ze wzmocnionego aluminium, z ci gł konsol , ko cówk z metalowym mocowaniem do
por czy i amortyzatorem tłumi cym w kolorze anodowanego aluminium;
(aluminum: grubo .082", wytrzymały winyl o grubo ci .100")
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi naro ników cian –systemowe (j.w.) naro niki
aluminiowe w kolorze anodowanego aluminium.
ciany zewn trzne i elementy elewacji:
9.4.
Naprawy elewacji budynku: wyko czenie zamurowanych okien likwidowanej klatki schodowej,
naprawy istniej cego ocieplenia (wełn mineraln ) przy nowowznoszonym wiatrołapie, zadaszeniu i w
miejscu po zlikwidowanym daszku - w tynkach systemowych -kolor i faktur dopasowa do istniej cych
wyko cze .
ciany zewn trzne w miejscach napraw i po zamurowanych oknach
1,5 cm
zaprawa tynkarska na bazie ywicy syntetycznej /akrylowej/ o strukturze „baranka” StoLit
„K” K-1,5 mm, barwiona w masie w kolorach dopasowanych do istniej cego tynku
14,0 cm Płyty styropianowe PS-E-FS 20
~50 cm
Istniej ca ciana murowana z cegły
Zamurowania w cianie zewn trznej – cegła pełna.
9.5. Elementy stolarki okiennej i lusarki drzwiowej:
Istniej ca stolarka w pomieszczeniach w stanie dobrym, niedawno wymieniana z PVC oraz
projektowane okna na klatkach schodowych (okna napowietrzaj ce i o odporno ci ogniowej EI60) w
kolorze kremowobiałym.
lusarka drzwiowa w wej ciach do budynku od strony podwórza i projektowanym wiatrołapie
- w kolorze signal grey 7004 wg palety RAL;
9.6.
Pozostałe elementy lusarki:
- czerpnie zewn trzne - aluzje stalowe w kolorze signal grey 7004 wg palety RAL;
- obróbki blacharskie w kolorze signal grey 7004 wg palety RAL;
Posadzki wewn trz budynku:
9.6.
Istniej ce posadzki w korytarzach i pomieszczeniach oddziału rozebra wraz z podbudow
wykona nowe posadzki wg projektu architektury i technologii. Podłoga izolowana akustycznie warstw
styropianu elastycznego (4cm);
Posadzki:
wykładzina W1 - linoleum z pokryciem PUR Eco System Marmorette-PUR 125-052;
wykładzina W2 - linoleum z pokryciem PUR Eco System Marmorette-PUR 125-045;
wykładzina WE - PVC homogeniczne, przewodz ce Toro S.C. w kolorze 3093104; wykładzina
przewodz ca – odprowadzaj ca ładunek do uziomu
9
posadzka P1- terrakota antypo lizgowa w kolorze be owym dopasowanym do koloru wykładziny /płytki
30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoin , cokoły h=10cm;
posadzka P2- terrakota antypo lizgowa w kolorze be owym dopasowanym do koloru wykładziny /płytki
20x20cm/ układane „w karo” spoina w spoin , cokoły h=10cm
1cm
4 (5)cm
(1cm
4cm
1cm
Odbudowywane warstwy posadzki w ponieszczeniach
linoleum/PVC/ew. posadzka z płytek ceramicznych antypo lizgowych
(terakota)na kleju systemowym /dylatacje wg. uwagi powy ej/. cokoliki
wysoko ci 10cm wykonane z kształtek cokołowych z zastosowaniem
aluminiowych listew wyka czaj cych,
szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym (ew.siatk Ø6mm
20x20cm w rodkowej cz ci przekroju) /dylatacje wg. uwagi powy ej
Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach sanitarnych)
płyty styropianowe elastyczne (izolacja akustyczna, grubo nominalna 2,2cm).
+ 2 cm styropian PS E FS 20 (wg. PN-B-20130),1 cm styropian PS-E-FS 20–
przekładka pod rurami rozprowadze w posadzkach
Paraizolacja – folia PE ew. 0,6 klejona ew. papa termozgrzewalna
Istniej cy strop
Posadzki na innych pi trach w korytarzach i w pomieszczeniach poddanych przebudowanie -tam gdzie
to konieczne podda cz ciowej wymianie czy odbudowie.
9.7.
W adaptowanych pomieszczeniach piwnicy i budynku gospodarczego nowe posadzki
betonowe, malowane betondurem.
9.8.
dylatacje posadzek:
nale y stosowa podziały dylatacyjne na posadzkach ceramicznych układanych w nowoadaptowanych
pomieszczeniach, listwy dylatacyjno-wyko czeniowe oraz fugi elastyczne dostosowane do przyj tego
systemu klejenia ceramiki w polach maksymalnie 3x3m, w miejscu poł czenia posadzki ze cian , a
tak e poł cze posadzki z cokolikami. Na remontowanych schodach zewn trznych w parterze i w
wiatrołapie – gres antypo lizgowy;
9.9. W projektowanym wiatrołapie, w zagł bieniu w szlichcie greting ze stali nierdzewnej, wyko czenie
satyna;
Zgodnie z §71 p 4. Dz. U. Nr 75, poz. 690, kraw dzie stopni schodów w budynkach u yteczno ci
publicznej powinny wyró nia si kolorem kontrastuj cym z kolorem posadzki.
Wszystkie posadzki nowoprojektowane zastosowane w budynku powinny mie klas odporno ci na
cieranie =/> 40 (linoleum, tarkett, gres).
Sufity:
9.10. W komunikacji i pomieszczeniach oddziału sufity systemowe kasetonowe (60x60cm) z
wypełnieniem z wełny mineralnej o wymaganej odporno ci ogniowej. W toaletach wszystkich pi ter sufity
podwieszane kasetonowe, b d z płyt G-KI.
Sufit oznaczony jako standard - sufit podwieszony typu ECOPHON;
We pomieszczeniach koronarografii sufity higieniczne – sufit podwieszony typu ECOPHON – HYGIENE
ADVANCE
Balustrady:
9.11.
Balustrady schodów zewn trznych –systemowe ze stali nierdzewnej w wyko czeniu –satyna
z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego z foli matow ;
Elementy systemów instalacyjnych:
10
9.12. Rynny i rury spustowe zewn trzne ze stali nierdzewnej dla odprowadzenia wody z zadaszenia
wykonane z pełnym asortymentem elementów uzupełniaj cych w systemie rur spustowych.
9.13. Kratki wentylacyjne wewn trzne ze stali nierdzewnej, z siatk i regulacj przesłony;
9.14. Szafki hydrantowe - zdemontowa istniej ce szafki hydrantowe, po powi kszeniu/wykonaniu
wn k i ich zabezpieczeniu montowa nowe szafki hydrantowe (Ø=25mm);
W przypadku, gdy nie b dzie mo liwy monta hydrantu we wn ce ciennej (ze wzgl du na istniej ce
kanały wentylacji grawitacyjnej) – montowa szafki na cienne.
Wiatrołap i zadaszenie wej
do budynku od strony podwórza:
9.15. Wiatrołap powstały z wydzielenia fragmentu naro nika wewn trznego budynku i przekształcenia
klatki schodowej w szyb windy zamkn aluminiow fasad systemow wg zał czonych schematów
(rys. A-12) i PT konstrukcji.
Drzwi wej ciowe zewn trzne ( cianka osłonowa) do wiatrołapu, w systemie aluminiowym z profili
"ciepłych", szklone zestawami dwuszynowymi termoizolacyjnymi ze szkła bezpiecznego,
U0<2,6[W/m2K],
9.16. Systemowe zadaszenie z tafli szkła podwójnie hartowanego, bezpiecznego, piaskowanego (ew.z
foli matow ) na konstrukcji wsporczej z elementów stalowych, zamkni tych podwieszonych do cian
zewn trznych budynku, wg PT konstrukcji i schematów (rys. A-12).
Monta elementów systemowych (elementów fasady aluminiowej, balustrad itp.) wg oblicze
dostarczonych przez Wykonawc . Przed zamówieniem i wykonaniem elementów systemowych
Wykonawca powinien przedstawi projektantowi rysunki wykonawcze warsztatowe do
akceptacji i uzyskania jego pozytywnej opinii;
10.
INFRASTRUKTURA ZEWN TRZNA
Przebudowywany fragment nawierzchni podwórza przy projektowanym wiatrołapie wykona z kostki
betonowej grubo ci 8cm na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej (5cm), przebudowie podda
tylko najbli sze otoczenie projektowanego wiatrołapu i wej cia;
Kostka betonowa – typ i kolorystyka do decyzji projektanta.
Uwaga! Całe podwórze b dzie przebudowywane w kolejnym etapie przebudowy budynku.
11.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
11.1. Szczegółowe dane zapotrzebowania na wod , odprowadzania cieków, zapotrzebowania na
energi i ciepło, znajduj si w odpowiednich cz ciach bran owych niniejszego opracowania.
11.2. W budynku nie zaprojektowano funkcji wytwarzaj cych emisje szkodliwe dla rodowiska ponad
poziom dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy.
11.3. Obiekt budowlany nie wpływa negatywnie na gleb gdy
kanalizacj deszczow odprowadzon do kanalizacji miejskiej.
jest wyposa ony w kanalizacj
i
11.4. Obiekt nie wpływa na wody podziemne. Posadowienie budynku powy ej poziomu wód gruntowych.
11.5. W obiekcie nie zaprojektowano urz dze wpływaj cych szkodliwie na rodowisko przyrodnicze ani
zdrowie ludzi.
11.6. Pomieszczenia koronarografii zabezpieczone zgodnie z operatem radiologicznym.
12. WARUNKI I WYMOGI OCHRONY AKUSTYCZNEJ spełnione w projekcie
Poziom hałasu zwi zany z wentylacj mechaniczn nie osi gnie poziomu ponad dopuszczany przez
przepisy i Polskie Normy. W istniej cych oknach III pi tra zainstalowane zostan akustyczne nawiewniki
okienne o izolacyjno ci akustycznej >/= 42dB.
13. ZALECENIA WYKONAWCZE I UWAGI
11
13.1. Prace rozbiórkowe prowadzi pod nadzorem osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi. Rozbiórki prowadzi za pomoc r cznych narz dzi i ostro nie, aby nie naruszy istniej cej konstrukcji budynku.
Rozbiórki fragmentów stropów pod szyb windowy prowadzi pocz wszy od dachu do najni szej
kondygnacji;
W razie pojawienia si jakichkolwiek zarysowa przerwa prace i wezwa nadzór autorski!
13.2. Prace remontowe prowadzi etapami, aby mo liwie najmniej zakłócony został dost p do
pomieszcze i ewakuacja z budynku.
13.3. W projekcie podano nazwy materiałów i producentów jako przykład standardu. Ewentualne
zastosowanie materiałów o parametrach innych ni wskazane, nale y ka dorazowo konsultowa z
projektantem.
Przed 3 malowaniem cian nale y wykona próbki kolorystyczne na elewacjach i we wn trzach i
skonsultowa si z projektantem.
13.4. Szczegóły techniczne wraz z zestawieniami materiałów podaj rysunki.
Wszystkie wymiary nale y przed przyst pieniem do robót sprawdzi w naturze!
14. UWAGI KO COWE
14.1. Atesty i certyfikaty
Zastosowany sprz t, wyroby i materiały musz mie aktualne atesty, certyfikaty i wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ponadto materiały i produkty powinny posiada
wiadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach słu by zdrowia.
14.2. Nadzór
Wszystkie prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi pod nadzorem osoby posiadaj cej uprawnienia
konstrukcyjne.
Wskazany jest nadzór ze strony przyszłego u ytkownika. Dopuszcza si mo liwo drobnych zmian
projektowych uzgadnianych w ramach nadzoru autorskiego.
15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Warunki ochrony przeciwpo arowej do projektu remontu i przebudowy
III pi tra budynku WSPRiTS „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie.
15.1. Informacje ogólne:
Budynek czterokondygnacyjny zaliczony do grupy budynków redniowysokich o wysoko ci 18,60 m.
Kategoria zagro enia ludzi ZL II. Klasa odporno ci po arowej budynku „B”.
Odległo od obiektów s siaduj cych:
Obiekt jest budynkiem zbudowanym na planie litery L zlokalizowanym na rogu ulic Pozna skiej i Ho ej.
Budynek w ostrej granicy działki przylega do s siednich budynków cianami oddzielenia
przeciwpo arowego.
15.2. Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych:
W obiekcie nie przewiduje si składowania substancji palnych, a g sto obci enia ogniowego w
pomieszczeniach technicznych nie przekroczy warto ci 500 MJ/m2.
Ponadto w budynku nie wyst puj pomieszczenia kwalifikowane jako zagro one wybuchem.
15.3. Podział obiektu na strefy po arowe, oddzielenie po arowe innych pomieszcze :
Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej dla budynku wielokondygnacyjnego, redniowysokiego,
zaliczonego do kategorii ZL III zagro enia ludzi, wynosi 3500m2.
W przypadku gdy wielko strefy po arowej przekracza 750 m2 nale y zapewni mo liwo ewakuacji
do innej strefy po arowej na tej samej kondygnacji. Trzeci kondygnacj podzielono na dwie strefy
12
po arowe cianami o klasie odporno ci ogniowej REI 120 i drzwiami w klasie EI 60. Na granicy stref
zapewniono pas o szeroko ci co najmniej 2 m i klasie EI 60.
Piwnica oddzielona jest od reszty budynku stropami i cianami w klasie odporno ci ogniowej REI 60 i
zamkni ta drzwiami w klasie EI 30.
Windy wydzielone b d po arowo cianami w klasie odporno ci ogniowej REI 120 i zamkni te
drzwiami przeciwpo arowymi w klasie EI 60 oraz wyposa one w system grawitacyjnego
odprowadzania dymu, uruchamiany automatycznie i r cznie za pomoc systemu wykrywania dymu.
Wymagana klasa odporno ci ogniowej elementów, oddzielenia przeciwpo arowego oraz zamkni
znajduj cych si w nich otworów okre la poni sza tabela:
Klasa odporno ci
po arowej
budynku
1
„B” i „C”
Klasa odporno ci ogniowej
elementów oddzielenia
drzwi z przedsionka
drzwi przeciwprzeciwpo arowego
przeciwpo arowego
po arowych lub na korytarz i
cian i
stropów, z stropów innych zamkni
do
na klatk
p.-po
arowych
wyj tkiem
w ZL
pomieszczeni schodow *)
stropów w ZL
a
2
3
4
5
6
REI
E I 60
E I 30
E 30
R E I 120
60
15.4. Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Poszczególne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno ci po arowej, powinny w
zakresie klasy odporno ci ogniowej spełnia , co najmniej wymagania okre lone w poni szej tabeli:
Klasa odporno ci
po arowej
budynku
„B”
Klasa odporno ci ogniowej elementów budynku
główna
ciana
ciana
konstrukcj
przekrycie
konstrukcj
strop
zewn trzn wewn trzn
a dachu
dachu
a no na
a
a
E I 304)
E 30
R 120
R 30
R E I 60
EI 60
15.5. Warunki ewakuacji:
Ewakuacja z obiektu odbywa si za pomoc poziomych i pionowych dróg komunikacji ogólnej.
Pionowe drogi komunikacji stanowi 2 klatki schodowe. Szeroko ci poziomych dróg ewakuacyjnych
powinny wynosi nie mniej ni 1,4 m przyjmuj c 0,6 m na 100 osób mog cych przebywa w danej
strefie ewakuacyjnej. Szeroko ci pionowych dróg ewakuacyjnych powinny wynosi nie mniej ni 1,4 m
- dot. biegów klatki schodowej i 1,5 m – dot. spoczników klatki schodowej. Szeroko ci biegów i
spoczników s mniejsze od wymaganych; (wynosz odpowiednio ok. 1,15 m; 0,9 m do 1,3 m.
Wysoko stopni powinna wynosi do 15 cm. W wi kszo ci przypadków jest przekroczona.
W zwi zku z tym w „Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony przeciwpo arowej budynku”,
uzgodnionej z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP, przedstawiono warunki zast pcze,
pozostawiaj c istniej ce szeroko ci.
Klatki schodowe zostan oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej na ka dej kondygnacji
drzwiami przeciwpo arowymi w klasie odporno ci ogniowej EI 30 i wyposa one w system
grawitacyjnego odprowadzania dymu za pomoc okien oddymiaj cych uruchamianych od czujek
dymowych.
Drzwi wyj ciowe na zewn trz otwieraj si na zewn trz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji) i posiadaj
szeroko
równ szeroko ci biegów klatki schodowej, tj. 1,40 m. W pomieszczeniu 035 na III
13
kondygnacji drzwi oraz z korytarza 013 otwieraj si do rodka, co zostało uzgodnione w „Ekspertyzie
technicznej dot. stanu ochrony przeciwpo arowej budynku”,
Drzwi wieloskrzydłowe stanowi ce wyj cia ewakuacyjne z pomieszczenia i na drodze ewakuacyjnej,
posiadaj , co najmniej jedno, nie blokowane skrzydło drzwiowe o szeroko ci min. 0,9 m.
Skrzydła drzwi, stanowi cych wyj cie na drog ewakuacyjn , nie mog , po ich całkowitym otwarciu,
zmniejsza wymaganej szeroko ci tej drogi.
Długo doj cia powinna wynosi : przy jednym doj ciu 10 m, przy co najmniej dwóch doj ciach 40 m.
Długo ci doj przy jednym kierunku doj cia s przekroczone i wynosz od ok. 15 m.
W zwi zku z niemo liwo ci zapewnienia wszystkich parametrów budowlanych zgodnie z warunkami
technicznymi, rozwi zania zast pcze zostały okre lone w „Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpo arowej budynku” uzgodnionej z Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Pa stwowej
Stra y Po arnej.
Budynek b dzie wyposa ony w o wietlenie ewakuacyjne, zał czane automatycznie w przypadku
zaniku napi cia podstawowego. Drogi ewakuacyjne oznakowane b d zgodnie z PN.
15.6. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych.
Przej cia instalacyjne przechodz ce przez strop i cian oddzielenia przeciwpo arowego b d
zabezpieczone do klasy odporno ci ogniowej EI 120. Stropy pomi dzy kondygnacjami wykonane s w
klasie odporno ci ogniowej EI 60. Zabezpieczenie przej
instalacyjnych w cianach i stropach o
wymaganej klasie odporno ci ogniowej EI 60 lub REI 60 b dzie wynosi EI 60.
W obiekcie zainstalowany jest przeciwpo arowy wył cznik pr du funkcjonuj cy zgodnie z
odpowiednimi przepisami.
Obiekt wyposa ony jest w instalacj odgromow .
W przypadku powstania po aru d wigi zjad na parter i pozostan z drzwiami otwartymi.
15.7. Dobór urz dze przeciwpo arowych w obiekcie (instalacje wodoci gowe wewn trzne,
przeciwpo arowe urz dzenia oddymiaj ce, o wietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji
po aru).
Klatki schodowe wyposa one b d w system grawitacyjnego odprowadzania dymu w postaci okien
oddymiaj cych uruchamiany automatycznie od czujek dymowych.
W obiekcie przewidziano instalacj hydrantów wewn trznych nawodnionych, o minimalnej rednicy
przewodów zasilaj cych DN 25 – stosuj c hydranty 25 z wyposa eniem w w e półsztywne.
Hydranty 25 s umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej przy wej ciach do klatek schodowych
na ka dej kondygnacji budynku i rozmieszczone s symetrycznie na ka dej kondygnacji.
Zasi g hydrantów 25 w poziomie obejmuje cał powierzchni chronionego budynku. Projekt instalacji
hydrantów wewn trznych zostanie uzgodniony przez rzeczoznawc
ds. zabezpiecze
przeciwpo arowych.
Hydranty zostan oznaczone zgodnie z PN.
Jako rozwi zanie zast pcze przewiduje si zastosowanie systemu sygnalizacji po aru (SSP),
obejmuj cego wszystkie pomieszczenia szpitala, bez monitoringu do PSP. W czasie realizacji
niniejszego projektu instalacja SSP zostanie zainstalowana w pomieszczeniach na III kondygnacji
oraz w cz ciach wspólnych tj. klatkach schodowych i szybach windowych. Projekt SSP zostanie
uzgodniony przez rzeczoznawc ds. zabezpiecze przeciwpo arowych.
W budynku zainstalowane b d
pod wietlane znaki ewakuacyjne uzupełnione znakami
fotorescencyjnymi.
Wyposa enie w ga nice
Obiekt nale y wyposa y w ga nice, stosuj c zasad : jedna jednostka masy rodka ga niczego 2 kg
zawartego w ga nicach powinna przypada na ka de 100 m2 powierzchni strefy po arowej.
14
Budynek nale y wyposa y w ga nice proszkowe ABC o wadze 4 lub 6 kg i umie ci je przy
hydrantach. Ga nice b d oznaczone zgodnie z PN.
Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru.
Do zewn trznego gaszenia po aru budynku przewiduje si hydranty zewn trzne podziemne DN 80 na
istniej cej miejskiej sieci wodoci gowej. Zapotrzebowanie w wod do zewn trznego gaszenia po aru
3
wynosi 20 dm /s (przy jednoczesnym poborze z dwóch hydrantów po 10 dm3/s ka dy). W ul.
Pozna skiej i Ho ej znajduj si hydranty podziemne DN 80. Ich rozmieszczenie pokazane zostało na
planie sytuacyjnym.
15.8. Elementy wyposa enia i wystroju wn trz.
Do wyko czenia wn trz w obiekcie zastosowane zostan materiały co najmniej trudno zapalne, których
produkty rozkładu termicznego nie s bardzo toksyczne lub intensywnie dymi ce.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane b d z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapi cych i nieodpadaj cych pod wpływem ognia.
15.9. Drogi po arowe.
Do obiektu zapewniona jest droga po arowa ulic Pozna sk , wzdłu dłu szego boku budynku.
Dost p zapewniony jest tak e ul. Ho , spełniaj c warunki dojazdu po arowego. Pomi dzy drog
po arow a budynkiem znajduj si drzewa, co jest niezgodne z § 11 ust.2 rozporz dzenia MSW i A
(2.1.4.). Zgodnie § 12 ust.4 ww. rozporz dzenia b d zapewnione rozwi zania zamienne, uzgodnione
z Komendantem Wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej, które zapewni niepogorszenie
warunków ochrony przeciwpo arowej obiektu w zwi zku z wyst powaniem drzew pomi dzy budynkiem
a drog po arow .
Uzgodnił: mł. bryg. in . po . Michał Brajta – rzeczoznawca ds. zabezpiecze przeciwpo arowych
Warszawa, sierpie 2009
arch. Mariusz Niemiec
15