opis - wik.krapkowice.pl

Komentarze

Transkrypt

opis - wik.krapkowice.pl
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Spis Treści
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
1.0.Przedmiot i cel inwestycji........................................................................................................................................................................................... 2
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. .......................................................................................................................................................................................... 2
1.2. CEL I ZAKRES INWESTYCJI. ........................................................................................................................................................................................... 2
1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI .............................................................................................................................................................................................. 2
1.4. POŁOŻENIE INWESTYCJI. .............................................................................................................................................................................................. 2
1.5.KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI.............................................................................................................................................................................. 3
2.0.Istniejący stan zagospodarowania terenu. ................................................................................................................................................................ 3
2.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ............................................................................................................................................... 3
2.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEWIDYWANE ZMIANY I ROZBIÓRKI............................................................................................................... 4
3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z rozwiązaniami budowlanymi i techniczno-instalacyjnymi........................................................... 4
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOŚCI GRUNTU DO CELÓW BUDOWY .................................................................................................................... 5
3.2. KANALIZACJA SANITARNA - ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE ......................................................................................................... 5
3.2.1. WŁĄCZENIA I ODBIÓR ŚCIEKÓW SANITARNYCH ............................................................................................................................................................. 5
3.2.2. ZASIĘG POSZCZEGÓLNYCH ZLEWNI ............................................................................................................................................................................ 6
3.2.3. LOKALIZACJA TRAS RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ ......................................................................................................................................... 7
3.2.4. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DLA ŚCIEKÓW SANITARNYCH ................................................................................................................................................ 8
3.2.5. ELEMENTY I PARAMETRY TECHNICZNE SIECI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ..................................................................................................................... 9
3.2.6. TECHNOLOGIA ROBÓT ............................................................................................................................................................................................. 12
3.2.6.1.METODĄ WYKOPU OTWARTEGO - ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................................................... 12
3.2.6.1.1.PODSYPKA ........................................................................................................................................................................................................ 13
3.2.6.1.2.OBSYPKA WOKÓŁ RURY...................................................................................................................................................................................... 13
3.2.6.1.3.ZASYPKA WYKOPU ............................................................................................................................................................................................. 13
3.2.6.2. HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY .............................................................................................................................................................. 13
3.2.6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA KANALIZACJI METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO Z KONTROLĄ PILOTA ............................................................................. 14
3.2.6.4.ODWODNIENIE TERENU ......................................................................................................................................................................................... 15
3.3. SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODAMI – ZALECENIA DO WYKONAWSTWA ............................................................................................................................... 16
3.3.1. SKRZYŻOWANIA Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ .......................................................................................................................... 17
3.3.2. SKRZYŻOWANIE Z LINIAMI KABLOWYMI I TELETECHNICZNYMI ........................................................................................................................................ 17
3.3.3. SKRZYŻOWANIE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI ........................................................................................................................................................... 17
3.3.4. SKRZYŻOWANIA Z SIECIĄ GAZOWĄ ............................................................................................................................................................................ 17
3.3.5. PRZEWIERT POD RZEKĄ OSOBŁOGA W KM 1+100 RUROCIĄGIEM GRAWITACYJNYM KANALIZACJI SANITARNEJ ................................................................... 18
4.0. Zestawienie podstawowych wielkości dla miejscowości Żywocice, Krapkowice .................................................................................................. 19
5.0 Warunki BHP ........................................................................................................................................................................................................... 20
6.0. Zgodność projektu z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego..................................................................................................................... 20
7.0. Zgodność projektu z decyzją O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ................................................................................................. 20
8.0. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków ................................................................................................................................................. 20
9.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się na granicach terenu
górniczego ..................................................................................................................................................................................................................... 20
10.0 Materiał wyjściowy - decyzje, opinie, uzgodnienia ................................................................................................................................................ 21
11.0 Wykaz uzgodnień dotyczących niniejszego projektu ............................................................................................................................................ 21
-1-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
1.0.PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI.
1.1. Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania projektu budowlanego były :
•
•
•
•
•
•
•
umowa nr BPiZ-341/16/2009 o prace projektowe z dnia 26.05.2009r. pomiędzy Gminą Krapkowice a
Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska „ ERGRA" Sp. z o.o., 45 - 273 Opole,ul. Sosnkowskiego 40 - 42 ,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz.U. z 2000r., nr 106, poz1126, zmiany : DZ.U. z 2000 r. nr 43,
poz. 489; nr109, poz1157; nr120, poz.1268; Dz.U. z 2001r. nr100, poz.1085; nr110, poz.1190; nr 115, poz.1229;
nr154, poz.1800; nr 5, poz.42; nr129, poz.1439; Dz.U. z 2002 r. nr 74, poz.676; Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.718 zm.
przen. Dz.U.01.5.42 - zob. tekst jednolity zm. przen.Dz.U.01.129.1439
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz.U. nr 120, poz. 1133,
Dokumentacja badań podłoża gruntowego- Krapkowice – Żywocice - kanalizacja sanitarna wykonana przez
„GRUNT” Zakład Usług Geologicznych S.C w Opolu
Lokalne wizje terenowe.
Decyzje i uzgodnienia
Obowiązujące przepisy i normy
1.2. Cel i zakres inwestycji.
Niniejszy projekt budowlany wykonano w celu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej leżącej w obrębie dróg gminnych
i terenów prywatnych oraz cieków w miejscowości Żywocice oraz Krapkowice i stanowi to cześć całości zlecenia na
„Dokumentację projektową na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice - rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona.”
Tytuł niniejszego opracowania:
,, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla miejscowości Żywocice oraz Krapkowice w zakresie
wydawanego pozwolenia u Starosty”
na podstawie którego Inwestor tj. Gmina Krapkowice planuje uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę oraz w
przyszłości realizować inwestycję.
Celem wykonywanej zasadniczej dokumentacji projektowej dla całego zagadnienia jest uregulowanie gospodarki
ściekowej dla miejscowości Pietna i Żywocice oraz części Krapkowic, położonych na terenie Gminy Krapkowice, które w
chwili obecnej nie posiadają zorganizowanego i bezpiecznego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych.
Zakres niniejszego opracowania uzgodniono z Inwestorem i stosownymi instytucjami oraz urzędami; jest on zgodny
z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dla niniejszej inwestycji i decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych oraz w oparciu
o dokumentację geologiczno-inżynierską a także w nawiązaniu do wszystkich pozostałych niezbędnych uzgodnień.
1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, rurociągiem
tłocznym przejmującej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych oraz zakładów usługowo-produkcyjnych
z terenu miejscowości Żywocice oraz Krapkowice. Ścieki sanitarne z przyłączy wprowadzone zostaną docelowo za
pomocą rurociągów kanalizacji sanitarnej umieszczonych w drogach gminnych powiatowych, wojewódzkich i krajowych
do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Komprachcicach), a następnie odtransportowane na oczyszczalnię ścieków w
Krapkowicach.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
• aktualizację map geodezyjnych do celów projektowych,
• dokumentację geologiczno-inżynierską,
• projekt kanalizacji sanitarnej,
• ponadto wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane prawem decyzje i pozwolenia.
1.4. Położenie inwestycji.
Cała inwestycja skupiona w jednym zadaniu obejmuje obszarowo miejscowości Pietna, Żywocie oraz Krapkowice. które
położone są w środkowej części województwa opolskiego powiat Krapkowice, w górnym biegu rzeki Odry u podnóża
Góry Św. Anny (Góry Chełmskiej ). Obszar objęty inwestycją przedstawiają załączone mapy sytuacyjno – wysokościowe
1 : 500 gdzie naniesione zostały trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
-2-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
1.5.Kolejność realizacji inwestycji.
Ścieki z obszaru Żywocic włączone zostaną do zaprojektowanej i zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 416
kanalizacji sanitarnej a następnie przecinając drogę krajową na które Wojewoda wydał pozwolenie na budowę,
doprowadzone będą do Krapkowic. Dalej zaprojektowana kanalizacja w Krapkowicach wpięta będzie do już istniejącej.
2.0.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. Budowa geologiczna i Warunki hydrogeologiczne
Poniższy opis stanowi wyciąg z dokumentacji badań podłoża gruntowego dla całego zadania - Krapkowice – Żywocice kanalizacja sanitarna wykonana przez „GRUNT” Zakład Usług Geologicznych S.C w Opolu.
2.1.1Ukształtowanie i stratygrafia terenu
Teren badań podłoża gruntowego obejmuje ciąg wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej od miejscowości Borek (nie objęty
niniejszym zadaniem)w kierunku północnym poprzez Nowy Borek stanowiący obecnie część Pietni, Pietnę, Żywocice oraz
południowa część miasta Krapkowice . Rozpoznanie wykonano wzdłuż głównych ulic w/w miejscowości położonych przy drodze
wojewódzkiej 416 relacji Głogówek-Krapkowice. Pod względem geomorfologicznym omawiany obszar należy do północnych
krańców Kotliny Raciborsko-Kozielskiej u zbiegu dolin rzecznych Odry i Osobłogi. Po krawędziach morfologicznych dolin obu rzek
poprowadzone są główne trasy komunikacyjne.
Droga wojewódzka nr416 relacji Głogówek- Krapkowice, przy której położone są główne miejscowości przewidziane do
skanalizowania biegnie wzdłuż prawobrzeżnej krawędzi rzeki doliny Osobłogi, natomiast droga krajowa nr45 Racibórz-Krapkowice
przebiega wzdłuż lewobrzeżnej krawędzi doliny Odry, przecinając dolinę Osobłogi pod Krapkowicami.
Miejscowości Borek, Nowy Borek i Żywocie położone są na tarasie erozyjno-akumulacyjnym
niezalewowym, rozdzielającym doliny obu rzek.
Główna zabudowa wsi Piętna leży w obrębie doliny Osobłogi, podobnie jak południowa część miasta
Krapkowice znajdująca się w strefie ujścia Osobłogi do Odry.
Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą morfologią. Rzędne powierzchni wynoszą na obszarze tarasu od 178,20m n p m (otw. nr
3) do 167,50m n p m (otw. nr 13), a w dolinie w 160,67m n p m (otw. nr 18) do 165,40m n p m (otw. nr 6). Generalne nachylenie
powierzchni następuje na północ, zgodnie ze spadkiem dolin. Sieć hydrograficzną terenu stanowią w obszarze tarasu bezimienny
ciek przepływający na południe od miejscowości Borek i rzeczka Białynka, przecinająca trasę kanalizacji w miejscowości Pietna,
w której wpada do Osobłogi. Główną rzeką rejonu jest Osobłoga z dopływem Biała, intensywnie meandrująca z systemem rowów i
kanałem Młynówka.
2.1.2. Budowa geologiczna
Podłoże terenu rozpoznane wykonanymi wierceniami do głębokości maksymalnej 8,0m ppt. zbudowane jest z osadów
czwartorzędowych związanych z akumulacją wodnolodowcową i rzeczną w okresie plejstoceńskim i holoceńskim. Osady
plejstoceńskie reprezentowane są przez wodnolodowcowe piaski różnoziarniste i żwiry słabo
przemyte, zawierające domieszki i przewarstwienia glin stwierdzone na południowym odcinku trasy kanalizacji (miejscowości, Borek
Nowy traktowany obecnie jako część Pietni ) oraz utwory piaszczysto-żwirowe tarasu erozyjno-akumulacyjnego budujące obszar
między krawędziami obu dolin (Żywocice). Tereny usytuowane na obszarach doliny wypełniają holoceńskie mady rzeczne
gliniasto-organiczne okrywające serie piaszczysto-żwirowe.
Bezpośrednio od powierzchni w obszarach zabudowanych, wzdłuż ulic, gdzie wykonywano wiercenia, stwierdzono grunty nasypowe
związane z budową dróg i podziemnych instalacji. Grunty zasypowe rozpoznano do głębokości 0,5 - 2,7m ppt.
2.1.3.Warunki wodne
Na omawianym obszarze stwierdzono generalnie występowanie poziomu wód gruntowych na obszarze
dolin rzecznych. W pozostałych otworach tj. nr 2-4, 7-13 i 15, do głębokości 3,0-6,0m ppt. poziomu wód gruntowych nie osiągnięto.
Stwierdzono tylko lokalnie sączenia wody na głębokościach 2,0-3,5m ppt utrzymujące się w strefach zaglinionych.
Na obszarze doliny Osobłogi poziom wód gruntowych związany z utworami piaszczysto-żwirowymi występuje płytko. Charakteryzuje
się zwierciadłem swobodnym lub napiętym w zależności od nakładu mad gliniastych. Lokalnie warstwę wodonośną rozdzielają
przewarstwienia glin. W okresie wierceń zwierciadło wody w dolinie Osobłogi stabilizowało się na głębokościach 0,703,80m ppt. odpowiadających rzędnym 164,20-164,80m npm na obszarze miejscowości Piętna i 159,42- 160,50m n p m na obszarze
południowej dzielnicy Krapkowic. Zniwelowany wodostan Osobłogi w rejonie otworów nr 17-18 odpowiadał rzędnej 159,49m n p m i
poziomowi wód gruntowych w tych otworach. Poziom statycznego zwierciadła wód gruntowych na obszarze doliny uzależniony jest
ściśle od wodostanów rzeki, które są funkcją ilości opadów atmosferycznych. Rzeka Osobłogi zbierająca wody terenów Przedgórza i
Sudetów Wschodnich charakteryzuje się stosunkowo częstymi i zmiennymi przyborami. Na wodostan w korycie wpływ ma również
cofka z Odry przy stanach powodziowych. Maksymalny powodziowy wodostan rzeki wystąpił w lipcu 1997 r., podczas której
zatopione zostały znaczne obszary doliny Odry i Osobłogi. W stosunku o betonu wody gruntowe wykazują cechy agresywności
węglanowej la.2.
-3-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu, przewidywane zmiany i rozbiórki.
Na przedmiotowym terenie występują:
sieć komunikacyjna:
• droga krajowa nr 45 relacji Opole-Chałupki.”
• droga wojewódzka nr 416 o nawierzchni asfaltowej w Żywocicach
• drogi gminne o nawierzchniach asfaltowych
• drogi prywatne
Na obszarze występują następujące media:
sieć wodociągowa:
Cały obszar jest zwodociągowany, a sieć wodociągowa oznaczona a mapach jako branżowa wB o od Ø32, do Ø150 mm z różnych
rur prowadzona jest wzdłuż ulic w pasie drogowym oraz po terenach posesji prywatnych. Na terenie mogą znajdować się sieci
wodociągowe i przyłącza wody, nie zinwentaryzowane na mapach, ponieważ na etapie wykonawstwa nie zostały powykonawczo
pomierzone, szczególnie dotyczy to przyłączy.
Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić dodatkowy wywiad w terenie i u zarządcy sieci a w trakcie robót uważać aby wodociągów
nie uszkodzić .
sieć energetyczna:
Na całym terenie występują linie energetyczne WN i NN napowietrzne i kablowe. Sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego
napięcia kablowa i słupowa przebiega w pasie ulic oraz przez działki prywatne. Pomimo iż projekt sporządzony został na mapach do
celów projektowych projektant nie wyklucza, że na terenie mogą znajdować się podziemne kable energetyczne, a nawet nowe Iinie
napowietrzne nie zinwentaryzowane przez wykonawców powykonawczo.
Przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić
dodatkowy wywiad w terenie i u zarządców sieci!!
sieć telefoniczna:
Na całym terenie występują linie napowietrzne i kablowe prowadzona w poboczach ulic lub po terenach posesji prywatnych.
Należy zatem uważać a przed rozpoczęcie robót przeprowadzić dodatkowy wywiad w terenie i u zarządcy.
sieć melioracyjna i deszczowa:
Na całym terenie objętym niniejszą inwestycja zlokalizowany jest ciek Młynówka, rowy przydrożne i polne, mogą też występować nie
zinwentaryzowane rurociągi drenarskie. Miejscami, szczególnie wzdłuż dróg, zlokalizowane są sieci kanalizacji deszczowej z rur
betonowych KDØ200, KDØ300.
kanalizacja sanitarna: sieciowa zorganizowana nie występuje, można spotkać lokalne odcinki rurociągów o rożnych średnicach,
najczęściej od Ø 100 i Ø 160 mm, odprowadzające ścieki do szamb.
Może wystąpić konieczność rozbiórki części istniejących szamb, które z chwilą podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej
sieciowej staną się niepotrzebne. Rozbiórce okresowo ulegną istniejące ogrodzenia.
sieć gazowa – w Żywocicach gazociągi nie występują natomiast na terenie Krapkowic występują rurociągi gazowe niskiego i
średniego ciśnienia (stal,PE o Ø 50, Ø 80, Ø 100)
Przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić
dodatkowy wywiad w terenie i u zarządców siec oraz realizować przekroczenia zgodnie z dokumentacja i wymogami określonymi
przez właściciela sieci gazowej!!
Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się rozbiórek istniejących obiektów. Nie przewiduje się zmian pozostałej infrastruktury
znajdującej się na przedmiotowym terenie.
3.0. PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI
I TECHNICZNO-
INSTALACYJNYMI
Zasadnicze warunki lokalizacji sieci i urządzeń związanych z budową kanalizacji sanitarnej ustalone i zawarte zostały w:
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wystawionym przez Burmistrza Krapkowic– pismo GKI7331/87/09 z dnia 21.10.2009
• Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Krapkowicach, 47 – 303 Krapkowice, ul. Ks. Koziołka 30 – pismo NZ/TM4325-33/09 z dnia 2.10.2009 r., opinia sanitarna dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia,
• Burmistrz Krapkowic, 47 – 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 – pismo GGR. 7624-11/09 z dnia 9.10.2009 r., postanowienie o
odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
• Starosta Krapkowicki, 47 – 303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 – pismo ROŚ.7633-29/09 z dnia 9.10.2009 r., opinia co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-4-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Krapkowic – pismo GGR. 7624-11/09 z dnia
9.10.2009 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
3.1. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy
Załącznikiem do niniejszej dokumentacji jest kopia Dokumentacji badań podłoża gruntowego- Krapkowice – Żywocice - kanalizacja
sanitarna wykonana przez „GRUNT” Zakład Usług Geologicznych S.C w Opolu w 2003
Podłoże w obszarze badań dla całego zadania budują grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zróżnicowanych
parametrach geotechnicznych. Podłoże w obszarze badań budują grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zróżnicowanych
parametrach geotechnicznych. Na podstawie genezy, badań polowych i laboratoryjnych wyróżniono w podłożu następujące grunty.
Warstwa I - Grunty zasypowe niebudowlane mineralno-gruzowe z domieszką gleby, żużla itp. stwierdzone we wszystkich otworach
od powierzchni do głębokości 0,5-2,7m ppt. Są to grunty luźne miejscami nieprzydatne dla posadowień bezpośrednich.
Warstwa II a - Grunty organiczne - torfy, namuły organiczne i gliny próchnicze w stanie miękkoplastycznym udokumentowane
w otworze nr 5 na terenie Pietny, w strefie głębokości l,4-2,4m ppt oraz w południowej części Krapkowic w dolinie Osobłogi w
otworach nr 14, 15, 16, 17,18 i 25 bezpośrednio pod nasypami lub w formie przewarstwień w gruntach piaszczysto-żwirowych do
głębokości 5,3-5,6m ppt stopień plastyczności gruntów I] = 0,50, symbol konsolidacji C. Grunty warstwy II a stanowią podłoże
nienośne.
Warstwa II b- Pyły przewarstwione gliną pylastą udokumentowane w otworze 1 w strefie głębokości4,0-4,6m ppt. Są to grunty
miękkoplastyczne z pogranicza plastycznych o stopniu plastycznościI-, = 0,50, grupy C.
Warstwa II c - Plastyczne iły, gliny pylaste przewarstwione pyłem, pyły i piaski gliniaste rozpoznane w otworach nr 1, 5, 6, 16, 17 i
24 w strefie głębokości od 0,5-2,7m i 3,5-4,0m ppt. Stopień plastyczności gruntów warstwy II c wynosi Ii = 0,30, symbol konsolidacji
C.
Warstwa II d- Takie same litologicznie grunty jak warstwy II c lecz w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności Il = 0,21,
grupy konsolidacyjnej C. Występują one w otworach nr 1, 2, 8, 14, 21-24 i 26-27 w powierzchniowej strefie podłoża łub w formie
przewarstwień miąższości 0,3-1,Om wśród utworów piaszczysto-żwirowych.
Warstwa III a - Wilgotne i nawodnione piaski średnio i gruboziarniste miejscami z domieszką części organicznych, piasku gliniastego
i gliny występujące w większości wykonanych otworów do głębokości
l,8-5,0m ppt.
Stan techniczny piasków
średniozagęszczony, stopień zagęszczenia Id = 0,50 ustalony z badań sondą dynamiczną.
Warstwa III b - Nawodnione, zagęszczone piaski średnie i grube udokumentowane w otworach nr 1, 14, 15, 23, 24 i 27 na
głębokościach od 2,2-6,2 do 3,0-7,0m ppt. Stopień zagęszczenia piasków obliczony z sondowań Id = 0,70.
Warstwa III c - Wilgotne i nawodnione pospółki i żwiry rozpoznane w otworach nr 2, 6, 17, 18, 21-22, 24-26 na głębokościach od
0,5-4,4 do l,0-5,0m ppt. Stan techniczny gruntów średniozagęszczony, stopień zagęszczenia Id == 0,51 ustalono j.w.
Warstwa III d - Wilgotne i nawodnione pospółki i żwiry występujące w otworach nr 3-6, 11, 14 i 16-19 w strefie głębokości od l,l-5,3m
ppt od 3,0-6,0m ppt. Stan techniczny gruntów zagęszczony, stopień zagęszczenia Id = 0,70 obliczono na podstawie sondowań.
3.2. Kanalizacja sanitarna - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne
Istniejąca zabudowa, jej gęstość i rozmieszczenie w planie, oraz spadki terenu, a także sposób zagospodarowania działek wpłynęły
na odpowiednie zlokalizowanie projektowanych sieci i przyłączy sanitarnych. Generalną zasadą było lokalizowanie tras sieci w pasie
drogowym. Szczegółowy przebieg sieci w granicach pasa drogowego zdeterminowany był dodatkowo rozmieszczeniem w planie
istniejących urządzeń (nadziemnych i podziemnych) oraz uzyskanymi warunkami projektowania i wykonawstwa zawartymi w
uzgodnieniach branżowych.
3.2.1. Włączenia i odbiór ścieków sanitarnych
Będą one włączane w trzech różnych miejscach do istniejącego w Krapkowicach systemu kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja włączeń projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krapkowice –włączenie w1, w2, w3
• Zakres włączenia W1 – rurociąg tloczny sprowadzający wszystkie ścieki z Pietni , Żywocic i części Krakowic
• Zakres włączenia W2 – rurociąg grawitacyjny sprowadzający ścieki z budynku nr.3 przy ul.Sądowej w Krapkowicach
• Zakres włączenia W3 - rurociąg ciśnieniowy sprowadzający ścieki z projektowane przepompowni zlokalizowanej w rejonie
ul.Młyńskiej
Ścieki z tego obszaru wprowadzone będą w trzech miejscach na oczyszczalnię w Krapkowicach poprzez włączenia do istniejących
rurociągów kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach
-5-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
1. Włączenie W1 proponujemy wykonać do studzienki na istniejącym rurociągu grawitacyjnym śr. 400 zlokalizowanym w rejonie
skrzyżowania ul.Sądowej z 1-Maja.
Projektowana ilość ścieków bytowo-gospodarczych dla włączenia W1 z rejonu ul.Sądowej z 1-Maja, stanowi sumaryczną ilość
ścieków z Pietni , Żywocic i części Krapkowic. Ścieki z tego obszaru za pomocą sieciowych przepompowni ścieków zlokalizowanych
kolejno w Pietni, Żywocicach oraz Krapkowicach, zostaną przepompowane i rozprężone w okolicy istniejącej studni na skrzyżowaniu
ul.Sądowej i 1-Maja. Obliczona przewidywana ilość ścieków w tym miejscu i szacunkowo kształtuje się następująco:
− dobowe zużycie wody na mieszkańca: 100 l/M*d
− średniodobowa ilość ścieków: Qdśr = 231,40 m3/d
− maksymalna dobowa il. ścieków: Qdmax = 324,76 m3/d
− maksymalna godzinowa il. ścieków: Qhmax = 30,75 m3/h
2. Włączenie W2 w ul. Sądowej wykonane będzie do studzienki na istniejącym rurociągu grawitacyjnym śr. 200 sprowadzającego
ścieki na oczyszczalnię w Krapkowicach.
Projektowana ilość ścieków bytowo-gospodarczych dla włączenia W2 w ul. Sądowej, stanowi ilość ścieków z budynku nr3 przy ul.
Sądowej. W tym miejscu ilość ścieków szacunkowo kształtuje się następująco:
− dobowe zużycie wody na mieszkańca: 100 l/M*d
− średniodobowa ilość ścieków: Qdśr = 0,4 m3/d
− maksymalna dobowa ilość ścieków: Qdmax = 0,56 m3/d
− maksymalna godzinowa ilość ścieków: Qhmax = 0,05 m3/h
3. Włączenie W3 z rejonu ulicy Młyńskiej wykonane będzie do studzienki na istniejącym rurociągu grawitacyjnym,
Ścieki sprowadzone rurociągiem tłocznym z lokalnej przepompowni w rejonie ulicy Młyńskiej po rozprężeniu w okolicy istniejącej
studni odprowadzone zostaną na oczyszczalnię w Krapkowicach.
W tym miejscu ilość ścieków szacunkowo kształtuje się następująco:
−
dobowe zużycie wody na mieszkańca: 100 l/M*d
−
średniodobowa ilość ścieków: Qdśr = 10,80 m3/d
−
maksymalna dobowa il. ścieków: Qdmax = 15,12 m3/d
−
maksymalna godzinowa il. ścieków: Qhmax = 1,39 m3/h\
3.2.2. Zasięg poszczególnych zlewni
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z jedną
przepompownią w Żywocicach oraz 3 przepompowniami w Krapkowicach .Osobne opracowanie stanowi doprowadzeniem do nich
energii elektrycznej.
Kolektory główne kanalizacji sanitarnej w Żywocicach zgrupowano w dwie zlewnie ścieków. Ścieki zebrane za pomocą rurociągów
grawitacyjnych spływają do dwóch przepompowni PŻ i PK1w Krapkowicach, skąd ciśnieniowym rurociągiem tłoczonym są
transportowane do studni zlokalizowanej na istniejącej sieci w Krapkowicach w rejonie skrzyżowania ul.1Maja i Śądowej.
-6-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
Na przepompownie i ich zasilanie sporządzone są osobne opracowania stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji. Nazwy
kanałów oraz ich lokalizację schematycznie przedstawiono poniżej w p3.2.3 natomiast szczegóły znajdują się na mapach
sytuacyjnych i profilach podłużnych.
3.2.3. Lokalizacja tras rurociągów kanalizacji sanitarnej
Zasadniczym elementem całej sieci sanitarnych są kolektory. Stanowią one obiekty technologiczne, które służą do przejęcia
ścieków sanitarnych z poszczególnych indywidualnych budynków za pośrednictwem przyłączy sanitarnych.
Część kolektorów grawitacyjnych zbierający ścieki z Żywocic zlokalizowanych poza zakresem drogi wojewódzkiej nr 416 oraz części
Krapkowic tj w rejonie ulicy Kozielskiej, Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona stanowią zakres
objęty niniejszym projektem.
Projektowane trasy kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych w drogach gminnych zaprojektowano optymalnie, mając na uwadze
stosunkowo małe szerokości tych dróg, a także rozmieszczenie istniejących urządzeń (nadziemnych i podziemnych) w planie. Na
odcinkach, gdzie była możliwość prowadzenia kolektora bliżej jednej z krawędzi jezdni lub pobocza, pozostawiono część pozostałej
jezdni lub pobocze dla ewentualnej lokalizacji w przyszłości innych urządzeń.
-7-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
3.2.4. Podstawowe wskaźniki dla ścieków sanitarnych
Projektowana ilość ścieków bytowo-gospodarczych na włączeniach z poszczególnych zakresów, stanowi sumaryczną ilość ścieków
dopływającą do istniejącego systemu, który posiada stosowny potencjał dla przyjęcia ścieków z doprojektowywanych obszarów.
Dla zadania został przygotowany bilans ścieków, którego wyniki zamieszczone są w tabeli poniżej
ILOŚĆ ŚCIEKÓW GRAWITUJĄCA BEZPOŚREDNIO DO SIECIOWYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Liczba
Ilość ścieków
mieszkańców,
Wskaźnik
Qdśr
Nd
Qdmax
Nh
miejsc
hotel.,
odpływu
L.p.
Jednostka terytorialna
Liczba
m3/d
m3/d
budynków
pracowników
dm3/Md
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
7.
Włączenie W3 Zlewnia PK-1
Włączenie W2
Włączenie W1
Qhmax
m3/h
10
Qhmax
dm3/s
11
6
69
100
10,80
1,40
15,12
2,20
1,39
0,39
1
532
4
2434
100
20÷200
0,40
231,40
1,40
1,25÷1,6
0,56
324,76
2,20
2,2÷3,2
0,05
30,75
0,01
8,54
32,19
8,94
Ogółem projektowana ilość ścieków wprowadzanych do istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej miasta Krapkowice
242,60
340,44
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krapkowicach, zapewnił pismem Nr: Ldz.3284/09 z dnia 8.10.2010 r. odbiór ścieków sanitarnych
we włączeniach w ilości:
Włączenie W3 -Zlewnia PK-1- Q śr.d. = 10,80 m3/d
Włączenie W2
Q śr.d. = 0,40 m3/d
Włączenie W1
Q śr.d. = 231,40m3/d
-8-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
Skład jakościowy (średnie jednostkowe ładunki zanieczyszczeń) ścieków sanitarnych proponuje się przyjąć na podstawie danych z
literatury [*] Heidrich Z.: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1998.
− BZT5
= 57 g O2/Md,
− rtęć
= 0,0062 g Hg/Md,
− zawiesiny ogólne = 71,5 g/Md,
− ołów
= 0,02 g Pb/Md,
− azot ogólny = 12,8 g N/Md,
− chrom
= 0,007 g Cr/Md,
− fosfor ogólny = 2,7 g P/Md,
− cynk
= 0,058 g Zn/Md,
− detergenty
= 2,1 g/Md,
− kadm
= 0,0012 g Cd/Md,
− fenole
= 0, 024 g/Md,
− nikiel
= 0051 g Ni/Md
3.2.5. Elementy i parametry techniczne sieci sanitarnej grawitacyjnej
3.2.5.1. Kolektory sanitarne
Będą realizowane w wykopach otwartych obudowanych, o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub
skrzyniowymi obudowami stalowymi zgodnie z normami: PN-B-10736 z marca 1999 r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wymagania techniczne
Corti Instal z sierpnia 2003”, PN-EN 1610 z marca 2002 r. „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-B-06050 ze
stycznia 1999 r. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
Wykonanie kolektorów sieci głównej kanalizacji grawitacyjnej realizowanej metodą wykopu otwartego projektuje się z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych o wymiarach 200 × 5,9 mm, łączonych na uszczelki gumowe.
Spadek minimalny, jaki przyjęto do obliczeń i jaki zastosowano w projekcie wynosi 5 0/00.
Dla realizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej (przewiert poziomy sterowany – teleoptyczny lub w
zależności od będącego w dyspozycji konkretnego wykonawcy robót sprzętu do wierceń - mikrotuneling) przyjęto rury kamionkowe
CreaDig DN 200 mm ze złączem V4A typ 1.
3.2.5.2. Studzienki kanalizacyjne włazowe
Studzienki kanalizacyjne włazowe, są to wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w sieć kanalizacji sanitarnej,
przystosowane do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. Powinny one spełniać
określone wymagania zawarte w odrębnych przepisach (m.in.art. .5. Ustawy Prawo budowlane)
Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci, na załamaniach i w węzłach (połączeniach) kanałów głównych
i bocznych, zaprojektowano studzienki betonowe typu BS zakończone u góry zwężką (konusem) redukcyjną. Na sieci kanalizacji
sanitarnej w węzłach kanałów głównych zaprojektowano studnie z betonu kl. B45 o średnicy 1,0 m – kręgi łączone na uszczelkę
gumową.
Zestawienie studni przedstawia tabela znajdująca się w części kosztowej.
Studzienki rozprężające zaprojektowano o średnicy φ 1000 mm z wewnętrzną wykładziną z wysokowartościowych tworzyw
sztucznych (np. PRECO lub PREDL) do wysokości części dennej korpusu studni (poliuretan i nienasycone żywice poliestrowe
wzmocnione włóknem szklanym), zapewniającą bardzo dobrą odporność chemiczną na agresywne ścieki, wysoką wytrzymałość na
udarowość i na ścieranie.
Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne
Ze względu na możliwość występowania w gruncie wód agresywnych w stosunku do betonu zaleca się wykonywanie izolacji
antykorozyjnej na zewnętrznych powierzchniach studzienek. W tym przypadku izolację wykonać jako powłokę cienkowarstwową z
Abizolu 2×R+P. Izolacja nie jest wymagana w przypadku gdy producent studni zapewnia iż jego produkt posiada takie
zabezpieczenia.
Posadowienie studzienek
Studzienki należy posadowić na podłożu naturalnym tj. na nienaruszonym rodzimym gruncie, przy obniżonym zwierciadle wody
gruntowej 0,5 m poniżej dna wykopu. W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych wymienić grunt na nośny lub wykonać ławę z
zagęszczonej pospółki o grubości min. 50 cm.
Przykrycie studzienek
Od góry studzienki należy przykryć włazem o nośności 40T typ ciężki, zamykanym φ 600 mm klasy D 400, posiadającym
dopuszczenia do zastosowania na tego typu obiektach. Dla studni umieszczonych w pasach dróg należy zastosować włazy
zamykane, niehałaśliwe, posiadające w ramie pierścień zapewniający amortyzację wstrząsów mechanicznych. Zasypkę oraz
osadzanie włazów należy wykonać do rzędnej pokazanej w projekcie lub dostosować do istniejącej nawierzchni (lub terenu
bezpośrednio sąsiadującego) z obszarem prowadzonych prac (np. rzędne wyciętego asfaltu, istniejącego pobocza).
3.2.5.3. Grawitacyjne odgałęzienia sieci – do granicy działki
Do głównych kanałów wpięte będą odgałęzienia sieci sprowadzające ścieki z przyłączy. Są to odcinki kanalizacji od głównych
kolektorów sieci do granicy posesji każdej z działek dla której zaprojektowano przyłącze sanitarne .
-9-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
Trasy odgałęzień kanalizacji sanitarnej wynikają z zaprojektowanych przebiegów przyłączy określonych na podstawie wywiadu
terenowego z właścicielami działek. Ustalono miejsca bezpośredniego włączenia kanalizacji wewnętrznej do przyłącza sanitarnego,
lokalizując tam pierwszą przejmującą ścieki z budynku studzienkę. Odgałęzienia stanowią miejsca bezpośredniego włączenia
przyłączy do głównych kolektorów sieci. Włączenia te zaprojektowano przez studzienki lub trójniki.
Rurociąg odgałęzienia sieci należy układać na głębokości zabezpieczającej go przed zamarzaniem, która przy strefie zamarzania
hz=1,0 m (zgodnie z normą na przedmiotowym terenie) wynosi 1,20 m licząc od terenu do wierzchu rury. Przy konieczności
układania przewodów w terenie, po którym odbywa się ruch pojazdów, przyłącza sanitarne należy układać na głębokości min. 1,3 m.
Lokalizacje odgałęzień wraz z kanałami głównymi sanitarnych przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 :
500, a ich posadowienie w pionie przedstawiają profile załączonych do niniejszej dokumentacji.
Odgałęzienia sieci zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych (pełna ścianka) o
wymiarach Ø 160 × 4,7 mm, łączonych na uszczelki gumowe. Spadek minimalny, jaki zastosowano w projekcie wynosi 1,5 %.
Dla umożliwienia połączenia odgałęzienia sanitarnego z siecią główną na odcinkach kanałów wykonanych z PVC między studniami,
zastosowano na sieci trójniki PVC 200/160 mm < 450, klasy S (SDR 34;SN8).
Natomiast włączenie odgałęzień stanowiących przedłużenie przyłączy do kanałów głównych wykonanych z rur kamionkowych
CreaDig poza studniami, należy wykonać za pomocą Siodełka Typu ST DN 150 zgodne z DIN EN 295
W miejscu włączenia odgałęzienia należy wykonać w rurociągu otwór na żądaną średnicę za pomocą specjalnej nawiertnicy
.Średnica nawiertu 172 ± 1mm
W miejsce
wykonanego otworu,
wmontować element
rozprężający z
Siodełka typu ST DN
150 zgodnego z DIN
EN295
Następnie wbić
element rozprężający
z Siodełka
W element rozprężający zamontować uszczelkę typu Ü stosowaną jako redukcja z rur kamionkowych do rur PVC
-10-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
Następnie zamontować rurę PVC 160mm i całość ściągnąć za pomocą pierścienia zaciskowego
Strefa ułożenia rurociągów wraz z ich wyposażeniem w wykopie, powinna być wykonana na odwodnionym podłożu bardzo starannie
z materiału piaszczystego (o granulacji, którą dopuszcza producent rur). Grunt z wykopów nadający się na zasypkę główną powinien
być odwieziony na lokalną rezerwę, a po ułożeniu przewodu wraz z wykonaniem poszczególnych podsypek, obsypek i zasypek
wbudowany wraz z zagęszczeniem.
3.2.5.4. Rurociągi ciśnieniowe
Rurociągi będą realizowane w zaznaczonych na profilach miejscach metodą bezwykopową lub w wykopach otwartych
obudowanych, o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi zgodnie z
normami: PN-B-10736 z marca 1999 r. „ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wymagania techniczne Corti Instal z sierpnia 2003”, PN-EN 1610 z marca
2002 r. „ Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych ” oraz PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. „ Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogólne ”.
Sieć ciśnieniowej kanalizacji projektuje się o średnicy zewnętrznej od 50 do 63mm PE80 mm. Natomiast rurociągi tłoczne należy
wykonać z rur PE100 90,0x8,2mm, 125,0x11,4mm, 140,0x12,7mm posiadających stosowne dopuszczenia wymagane aktualnymi
przepisami.
Generalnie w zadaniu i do obliczeń rurociągów Tłocznych przyjęto ciśnieniowe rury polietylenowe z materiału 3-ciej generacji,
klasyfikowanego jako PE 100 (MRS 10,0 MPa). Poziom naprężeń projektowych został tutaj przyjęty na poziomie 8,0 MPa przy
współczynniku bezpieczeństwa równym 1,25. Powyższy materiał przyjęto ze względu na to iż na trasach rurociągów tłocznych
występują odcinki zalecone do wykonania metoda horyzontalnych przewiertów sterowanych. Projektant uznał, że ten materiał
gwarantuje bezpieczną pracę rurociągów w przypadku powstania deformacji w wyniku oddziaływania czynników związanych z
wykonaniem przewiertu (rysy, rozciągnięcia ).
Wymiary geometryczne rury (grubość ścianki, średnica rury) są powiązane z jej wytrzymałością na ciśnienie wewnętrzne (system
ciśnieniowy). Stosunek średnicy zewnętrznej rury do jej ścianki oznaczony skrótem SDR. Dla rurociągów w projekcie przyjęto
szereg wymiarowy SDR 11.
Przy zakupie rur należy pamiętać, że medium transportowanym są ścieki.
Rurociągi tłoczne zaprojektowano tak aby profil rurociągu wykazywał lekkie nachylenie umożliwiające odpowietrzenie instalacji.
Urządzenie odpowietrzające zaprojektowano na wierzchołku sieci tłocznej.
Węzeł odpowietrzający jest oznaczony na profilach w dokumentacji wykonawczej do której dołączone są rysunki szczegółowe
rozwiązania w węzłach.
Trasę rurociągów tłocznego i ciśnieniowych przedstawiono na mapach syt - wys. w skali 1 : 500, Wszelkie połączenia
poszczególnych rur przewiduje się metodą zgrzewania lub za pomocą muf elektrooporowych SDR 17.
Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia
obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem jak przy kanałach grawitacyjnych.
W celu zabezpieczenia newralgicznych miejsc rurociągów przed wzrostem ciśnienia wywołany uderzeniem ścieków kształtki takie
jak łuki, trójniki, zwężki i zawory, które narażone są na naprężenia ścinające w wyniku wewnętrznego ciśnienia ścieków, powinny
być wzmocnione (dotyczy to głównie kształtek kielichowych). Zabezpieczenia rurociągów należy wykonać przy zastosowaniu normy
branżowej BN-81/9192-05 Bloki oporowe oraz BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane
Szczelność połączeń oraz całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym.
Przekroczenie pasa drogi krajowej kolektorem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano do wykonania metodą
bezwykopową bez naruszenia pasa drogowego na całej jego szerokości. Ważną zaletą tej metody jest krótki czas realizacji,
uniknięcie konieczności ograniczenia ruchu na danym odcinku drogi co wiąże się z zachowaniem bezpieczeństwa dla pracowników i
użytkowników drogi oraz uniknięcie kosztów regeneracji nawierzchni. Z uwagi na wysokie wymagania stawiane przy układaniu
kanalizacji ściekowej (utrzymanie dokładności spadków) zastosowano metodę metodą mikrotunelowania metodą przecisku
sterowanego z kontrolą pilota
-11-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
3.2.5.5. Przyłącza kanalizacji ciśnieniowej
Podstawą systemu kanalizacji ciśnieniowej jest wybudowanie przydomowych studzienek kanalizacji ciśnieniowej, do których
domostwa są podłączone grawitacyjnymi przyłączami. W skład przyłącza kanalizacji ciśnieniowej wchodzą dwa układy:
układ grawitacyjny - od budynku do przydomowej studzienki pompowej ścieków (zbiornikowej przepompowni)
układ ciśnieniowy - od przydomowej studzienki pompowej ścieków do rurociągu tranzytowego.
Układ grawitacyjny stanowią rur kanalizacyjne Ø 160mm i studzienek Ø 315mm z PEHD na przyłączach
Nie obejmuje on zakresu niniejszej dokumentacji , ponieważ został zaliczony do przyłączy i znajduje się w osobnym opracowaniu
dotyczącym przyłączy sanitarnych.
Układ ciśnieniowy składa się ze szczelnej przydomowej studzienki pompowej (zbiornikowej przepompowni ścieków) z
polimerobetonu, z której za pośrednictwem pompy, ścieki będą transportowane rurami ciśnieniowymi z polietylenu (PE) o średnicy
zaczynającej się od Ø 50 mm do rurociągu ciśnieniowego zbiorczego Ø 63mm bądź studni na siecigrawitacyjnej, a dalej do
istniejącej kanalizacji sanitarnej. W studzienkach przepompowni muszą być zainstalowane pompy wirowe z rozdrabniaczem. Są to
pompy z wirnikiem otwartym, wyposażone w układ tnący do rozdrabniania zanieczyszczeń stałych zawartych w cieczy pompowanej i
przeznaczone do pompowania ścieków w instalacji kanalizacji ciśnieniowej.
Prace związane z budową przyłącza ciśnieniowego polegać mają na :
• wykonaniu rurociągów ciśnieniowej z rur PE Ø 50-63mm o głębokości 1,2-1,5 m zgodnie z projektem
• z przejściami pod ciągami komunikacyjnymi bez naruszenia nawierzchni
• wykonanie przydomowej studzienki pompowej z polimerobetonu wodoszczelnej z pokrywą o średnicy 900mm, o
podstawowej głębokości 2,5 m
• zamontowaniu przyłącza rury ciśnieniowej 2” z zaworami: kulowymi, zwrotnym
• bezpieczeństwa i przewodem łączącym
• wykonaniu podstawy do zamontowania skrzynki automatyki sterującej
• montażu pomp
• montażu armatury i skrzynki z sygnalizacją stanów awaryjnych
• regulacji, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji
Włączenie przyłącza do rurociągu tranzytowego wykonać należy za pomocą trójnika skośnego 60o montowanego na rurociągu
głównym za pomocą muf elektrooporowych z odejściem 63/50mm. Za trójnikiem na przyłączu należy zamontować zasuwę do
przyłączy z obudowa i skrzynką uliczną . Wykaz przepompowni przydomowych znajduje się w osobnym opracowaniu dotyczącym
przepompowni stanowiący załącznik do niniejszego opracowania.
3.2.6. Technologia robót
Rurociągi kanalizacji sanitarnej układane będą metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową.
3.2.6.1.Metodą wykopu otwartego - Roboty ziemne
W pierwszym przypadku rury z tworzywa sztucznego PVC (tworzywa sprężystego) układane w gruncie, pod wpływem obciążenia
gruntem (zasypka wykopu) podlegają deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury kanałowej określana jest
na 4-6% jej wysokości (ATV A 127) (zależy od zastosowanych rur).
W celu zapobieganiu nadmiernej deformacji rur z tworzywa sztucznego PVC w ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do
współdziałania odporności gruntu w określonej strefie ułożonego rurociągu.
Na warunek odporności gruntu składają się dwa elementy:
- odporność podsypki i obsypki ochronnej wokół rury
- odporność gruntu rodzimego.
Uzyskanie odporności obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-, średniolub gruboziarnistym, z należytym jej ubiciem - zagęszczeniem. Uzyskanie odporności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej
polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego - bez względu na jego rodzaj. Oba rodzaje
odporności są od siebie współzależne i z tego względu jest koniecznym przestrzeganie warunków w sposobie wykonywania tak
wykopów, jak i obsypek i zasypki.
Strefa ułożenia rurociągów w wykopie wraz z ich wyposażeniem, powinna być wykonana na odwodnionym bardzo starannie podłożu
z materiału piaszczystego (o granulacji, którą dopuszcza producent rur). Grunt z wykopów nadający się na zasypkę główną powinien
być odwieziony na lokalną rezerwę, a po ułożeniu przewodu wraz z wykonaniem poszczególnych podsypek, obsypek i zasypek
wbudowany wraz z zagęszczeniem. Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w
PN-S-02205 :1998. Do budowy nasypów należy stosować piaski grubo i średnioziarniste. Grunty na nasyp należy dostarczyć z
dokopu lub z innego źródła. Wszystkie grunty na nasypy muszą spełniać wymagania odnośnie ich przydatności a mianowicie nasypy
należy wykonać z gruntów niewysadzinowych (piasek grubo lub średnioziarnisty), o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6
× 10 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5
–5
-12-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
3.2.6.1.1.Podsypka
W przypadku gdy warunki miejscowe podłoża pod rurociąg będą niekorzystne, należy wykonać podsypkę pod rurociąg. Stanowić ją
mogą piaski grubo-, średnio-, lub drobnoziarniste. Podsypka powinna być zagęszczona natychmiast po wbudowaniu. Grubość
podsypki dla przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosić powinna min. 10 cm.
3.2.6.1.2.Obsypka wokół rury
W celu osiągnięcia należytego oparcia bocznego dla zakładanych rur należy wykonać po ich obu stronach obsypkę
z materiału piaszczystego. Następnie dokonać jej zagęszczenia (uzyskać odpowiedni stopień zagęszczenia). W celu zagęszczenia
obsypki można:
- stosować dogęszczanie przez ubijanie nogami
- lub ubijakiem ręcznym
- w ostateczności sprzęt zmechanizowany – ubijaki mechaniczne.
Projektowana grubość obsypki ponad wierzch rury dla wykonania wszystkich rurociągów wynosi 20 cm. Obsypkę należy zagęścić do
stopnia Is≥0,95. Użyty materiał na podsypkę i obsypkę oraz sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia
ułożonych rurociągów i obiektów na przewodach. Materiałem obsypki przewodów w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być
grunt nieskalisty, niezbrylony (także zmarznięty), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-03020.
3.2.6.1.3.Zasypka wykopu
Zasypanie pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Grubość warstw nie powinna być większa niż:
- 0,30 m przy zagęszczaniu ręcznym
- 0,50 m przy zagęszczaniu mechanicznym
Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is, uzależnionego od położenia warstwy w profilu, i tak:
a. dla terenów utwardzonych (place, chodniki, parkingi, itp. i obszarów, na których odbywa się ruch pojazdów (wjazdy i dojazdy,
przejazdy, drogi dojazdowe, itp.):
− dla warstwy 0,3 ÷ 0,5 p.p.t. - Is≥0,98
− dla warstwy 0,5 ÷ 1,5 p.p.t. - Is≥0,97
− dla warstwy 1,5 ÷ do spągu zasypki wykopu - Is≥0,95
b. dla terenów zielonych (ogrody, łąki, pola orne i inne tereny nie związane z ruchem pojazdów i innymi terenami
w
granicach posesji nie będącymi obszarami utwardzonymi) - Is≥0,85 w całym profilu wykopu.
Zasypkę należy wykonać do rzędnej wymaganej w projekcie po uwzględnieniu warstw istniejącej nawierzchni lub humusu. Jednakże
dopuszcza się różnice od rzędnych projektowych, jeżeli będą one uzasadnione różnicami rzędnych terenu, bezpośrednio
sąsiadującymi z obszarem prowadzonych prac. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia
uzależnionego od miejsca posadowienia rurociągu na długości profilu podłużnego. Wykonawca powinien na bieżąco kontrolować
zagęszczenie gruntu w wykopie oraz przeprowadzać badania przez uprawnione służby geologiczne.
Przewody kanalizacyjne posadowić należy zgodnie z opisem na profilach podłużnych sieci kanalizacyjnej, przy obniżonym
zwierciadle wody gruntowej 0,5 m poniżej rzędnej dna podsypki.
Pozostałe szczegóły dotyczące technologii układania rurociągów grawitacyjnych w gruncie zawiera Specyfikacja Techniczna.
3.2.6.2. Horyzontalny przewiert sterowany
-13-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
Rurociągi tłoczne i ciśnieniowe w wyznaczonych na proflach podłuznych miejscach, będą realizowane metoda horyzontalnego
przewietru sterowanego. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą
której precyzyjnie steruje się odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której kontroluje się na bieżąco i
koordynuje się trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość
ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i
średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie słupów
energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z
odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz norm i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami tradycyjnymi (wykopu
otwartego) lub w drogach w celu uniknięcia potrzeby rozbierania nawierzchni oraz całkowitego zamykania drogi dla mieszkańców na
czas robót. Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice.
3.2.6.3. Technologia wykonania kanalizacji metodą przecisku sterowanego z kontrolą pilota
W przypadku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posadowionej na dużych głębokościach projektant zdecydował ze będą one
wykonane bezwykopowo tj metodą przecisku sterowanego z kontrolą pilota
Na początku powstaje komora startowa i komora Końcowa (odbiorcza). Następnie na budowie instalowany jest sprzęt do prac, na
który składają się: jednostka wiertnicza - stacja wpychająca rury, agregat hydrauliczny - urządzenie zasilające, system monitoringu i
kontroli prac; pilot oraz głowica urabiająca. Gdy wszystko zostanie podłączone za pomocą kabli i przewodów następuje drążenie
kanału - tzw. przecisku. Przecisk rozpoczynany jest od wykonania na wylot przewiertu pilotażowego za pomocą wydrążonych w
środku żerdzi pilotażowych. Optyczny system kontroli i sterowania, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dokładności
przecisku pilotażowego, składa się z głowicy pilota, na której zamieszczona jest tarcza świetlna, teodolitu z kamerą CCD oraz
monitora.
Kierunek przewiertu jest wytyczany przez promień świetlny. Położenie tarczy a tym samym głowicy pilota w gruncie oraz każde
odchylenie od zadanego kierunku jest sygnalizowane na monitorze w postaci plamki świetlnej. Głowica pilota jest zakończona płytką
sterującą. Wprowadzenie korekty kierunku polega na zatrzymaniu obrotu i ustawieniu żerdzi i płytki sterującej w odpowiednim
położeniu kątowym i pchnięciu.
Kierunek w płaszczyźnie poziomej i nachylenie głowicy pilota podlegają stałej kontroli i mogą być korygowane w trakcie przewiertu
przez operatora. Znajdujące się w ziemi żerdzie pilotażowe wyznaczają kierunek wpychania rury osłonowej stalowej. Jednocześnie
za pilotem pracuje głowica urabiająca grunt - świder. Jest ona wpychana w grunt przez hydrauliczne siłowniki, podobnie jak później
rury. Świder pełni jednocześnie rolę przenośnika ślimakowego, który zabiera urobek z czoła przewiertu i transportuje go do szybu
wejściowego. W tym czasie rura osłonowa zabezpiecza otwór przed zasypywaniem. Wypychane przez rurę osłonową i świder
żerdzie pilotażowe są odbierane w szybie wyjściowym.
-14-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
W ostatnim etapie przecisku rura osłonowa jest wypychana przez kamionkowa rurę kanalizacyjną o tej samej średnicy.
Prace tą techniką rozpoczyna się od wykopania komory początkowej (startowej) w której ustawia się urządzenie do przewiertu. W
przypadku braku miejsca, komory przewiertowe powinny być jak najmniejsze (studnia śr.2,0) aby nie spowodować uszkodzeń
sąsiadujących z przewiertem budynków lub innych urządzeń. Do precyzyjnego wykonania przewiertu należy zastosować wiertnicę
poziomą sterowaną typu np WPS-50 posiadającą wciskaną żerdź pilotową sterowaną teleoptycznie, pozwalającą na zmianę
kierunku przewiertu, lub też inne maszyny z głowicami do mikrotunelingu z możliwością optycznego sterowania. Sterowanie
maszyną mikrotunelingową polega na nadzorowaniu pracy wszystkich podzespołów i sterowaniu ich funkcjami. Całość procesu
wiercenia zapisywana jest w pamięci komputera. Operator za pomocą siłowników sterowania, koryguje trasę wiercenia.
Do prowadzenia głowicy służy laser z tarczą elektroniczną. Laser zabudowany jest w szybie startowym i odpowiednio ustawiony
wyznacza trasę wiercenia. Wychodzący z szybu promień lasera pada na tarczę zamontowaną w głowicy wiercącej. Przy pomocy
komputera obraz z tarczy przekazywany jest do sterówki, gdzie na jego podstawie operator koryguje trasę rurociągu.
Kolejną czynnością jest przeciśnięcie żerdzi pilotażowej do studni wejściowej za pomocą sterowania teleoptycznego. Po
przeciśnięciu żerdzi i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi mocuje się poszerzacz a do niego rury ochronne w których pracują
ślimaki.
Następnie z komory wejściowej w kierunku osi przeciśniętej żerdzi następuje wiercenie ślimakiem (w gruntach lekkich
średniozwięzłych) i wciska się kolejne krótkie odcinki 1m rury kamionkowej aż do osiągnięcia komory końcowej. Wciskane rury,
jednocześnie rozspają grunt. Rozpajanie odbywa się za pomocą głowicy rotacyjno-skrawającej. Zespolone transportery ślimakowe
obracane wrzecionem z układu maszyny, środkiem rury przemieszczają urobek do komory początkowej. Duży zakres średnic
przepychanych rur, precyzyjna dokładność przy osiąganych rzędnych i to, że nie występują wibracje przy posadowieniu rury (zawsze
jest to rura osłonowa pod instalację przewodową) jest podstawową zaletą mikrotunelingu. W czasie wiercenia otwór jest
zabezpieczany rurami ochronnymi a żerdzie pilotażowe demontowane są w studni wejściowej i wyciągane na powierzchnię. Po
wykonaniu przewiertu i demontażu urządzenia w miejscu studzienki startowej zabudować należy studzienkę kontrolną z kręgów
1,2m.
3.2.6.4.Odwodnienie terenu
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych
i opadowych z wykopów oraz grawitacyjne obniżenie poziomu wód gruntowych w każdej fazie robót.
Przy budowie przepompowni w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą
występować trzy metody odwodnienia:
• powierzchniowa,
• drenażu poziomego,
• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla wykopu budowanego w gruntach nawodnionych na jego dnie należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości15
cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu w wybranym najniższym punkcie, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót.
Przy odwodnieniu poprzez depresję, statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów
o głębokości 5-8 m, montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,50 m.
Igłofiltry i budowa instalacji
Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i
odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się
zwykle na głębokości 4-6 m w przypadku wykopów pod przepompownię 8m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z
kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury
-15-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające
wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. Przyjmuje się że jeden poziom
igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być
umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody.
Obniżony poziom wody przyjmuje ułożenie pokazanego na schemacie leja depresyjnego.
Jak pokazuje powyższy schemat, podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat
pompowy.
Warianty ułożenia instalacji igłofiltrowych
W zależności od warunków i potrzeb ciągi kolektorów instalacji igłofiltrowych mogą tworzyć różne układy, z których najważniejsze
przedstawiono na rysunkach poniżej
Przykładowe warianty ułożenia instalacji igłofiltrowej
W przypadku konieczności znacznego obniżenia poziomu wody, mogą zostać zastosowanie
instalacje w układzie wielopiętrowym. W ten sposób poziom wody może zostać obniżony nawet o
Dwupiętrowe ułożenie odcinków kilkadziesiąt metrów.
instalacji
Proces odwadniania z reguły jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie.
3.3. Skrzyżowania z przeszkodami – zalecenia do wykonawstwa
Na obszarze objętym inwestycją występują kolizje z następującymi sieciami
• kablem energetycznym eNN, eWN,
• kablami telekomunikacyjnymi
• Wodociągami, kanalizacją deszczową
• siecią gazową,
Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań wykopy należy poprzedzić ręcznymi wykopami kontrolnymi w celu uściślenia lokalizacji
uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami branżowymi,
Rur ochronne należy stosować na wszystkich kolizjach z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi odpowiadającymi wymogą
norm.
I tak przy kolizjach z:
• kablem energetycznym eNN, zastosować na kablu odpowiednią rurę ochronną np. Arot
• kablami telekomunikacyjnymi 2t, wykonać w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych PE np.firmy Arot .
• wodociągami, kanalizacją deszczową, wykonać stosując przejście „pod” lub „nad”
bez stosowania rur ochronnych.
• zabezpieczenie kolizji z siecią gazową przedstawione zostało w osobnym projekcie stanowiącym integralna część
dokumentacji wykonawczej.
Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań wykopy należy poprzedzić wykopami kontrolnymi, w celu uściślenia lokalizacji uzbrojenia,
następnie wykopy zasypać z zagęszczeniem warstwami.
Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosować do rzeczywistej średnicy kabla, stwierdzonej po jego odkopaniu.
-16-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
3.3.1. Skrzyżowania z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową
Projektowana sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej generalnie zostały zaprojektowane poniżej istniejących sieci wodociągowej i
kanalizacji deszczowej.
Kolizje ze zinwentaryzowaną na mapach siecią wodociągową należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i zachowywać
normowe odległości. Miejsca skrzyżowań z siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi należy zabezpieczyć na czas
układania rur kanalizacji sanitarnej za pomocą drewnianych koryt lub innych konstrukcji podtrzymujących rury wodociągowe. W
przypadku ewentualnych awarii wodociągów w trakcie robót , należy dokonać ich naprawy. Odcinki te podlegają przed zasypaniem
odbiorowi przez upoważnione służby techniczne oraz inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę. W przypadku
wystąpienia sytuacji, w których konieczne będzie przełożenie innych fragmentów wodociągów, ze względu na ich nieprecyzyjną
inwentaryzację należy tego dokonać.
3.3.2. Skrzyżowanie z liniami kablowymi i teletechnicznymi
Na obszarze objętym projektem znajduje się uzbrojenie teletechniczne należące do Netii SA oraz Telekomunikacji Polskiej.
Operatorzy określili Warunki realizacji robót w rejonie swoich sieci w pismach jak niżej
• Telekomunikacji Polskiej -STTSRECU/TS.710-069/249110/09 z 30.11.2009
• Netiia SA – N/SWRiAK-09/1663/MP Z21.10.2009
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, należy prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem
upoważnionego pracownika Telekomunikacji Polskiej
W zbliżeniu sieci sanitarnej z kablami roboty należy prowadzić ze szczególna ostrożnością. W przypadku wystąpienia kabli nie
zinwentaryzowanych na planach sytuacyjno wysokościowych należy dokonać Uzgodnienia na placu budowy.
Na dwa tygodnie przed realizacją w/w zadnia powiadomić pisemnie Telekomunikacje Polską i Netią SA
Pozostałe szczegółowe uzgodnienia realizować zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
3.3.3. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi
Na obszarze objętym projektem znajdują się linie kablowe i napowietrzne. Zakład Energetyczny w Strzelcach Opolskich. Lokalizację
projektowanych sieci Zakład Energetyczny uzgodnił w zakresie lokalizacji i kolizji z sieciami elektroenergetycznymi pismem z dnia
23.10.2009r nr RD3/5-RDE5/PL/6504/2009 na którym określił Warunki robót w pobliżu swoich sieci.
Przy skrzyżowaniach i zbliżenia z liniami elektroenergetycznymi należy je wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 I PN-E05100-1:1998 pt.: „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa" oraz normy PN-76/E-05125 pt.
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Prace zimne w obrębie linii elektroenergetycznych, w
tym stanowiska pracy, składowanie materiałów, prace sprzętu należy zaplanować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych
przepisów w tym w szczególności przywołanych ww. norm, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dn. 19.03.2003 r.) oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z dn. 15.10.2001 r.).
Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor winien uzgodnić z Zakładem Energetycznym harmonogram prac niezbędnych do
wykonania w obszarze zbliżeń do linii elektroenergetycznych, Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 1 m od nich
należy wykonywać ręcznie. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m w przypadku wcześniejszego wykonania przekopów
kontrolnych pozwalających na jednoznaczne ustalenie przebiegu kabla. Powyższe prace wymagają uzgodnienia jak wyżej.
Na skrzyżowaniach projektowanej sieci z elektroenergetycznymi liniami kablowymi należy nałożyć na kable ochronne dwudzielne
osłony AROT PS d-160 czerwone na kable 15 kV oraz AROT PS d-110 niebieskie na kable niskiego napięcia. Prace związane z
nałożeniem osłon na kable winna być wykonana przez osobę-firmę posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Kopię
uprawnień należy załączyć do zgłoszenia o dopuszczenie do prac. Nałożenie osłon będzie można wykonać po odpłatnym
dopuszczeniu do miejsca pracy przez pracownika Posterunku Energetycznego, Założone osłony dwudzielne należy zgłosić do Rejon
Energetyczny Strzelce Opolskie do sprawdzenia przed zasypaniem oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypanie powyższych
miejsc przed sprawdzeniem będzie wymagało ich ponownego odkrycia. W przypadku odkrycia niepotwierdzonych na mapie kabli
elektroenergetycznych należy o tym zdarzeniu niezwłocznie powiadomić Posterunek Energetyczny Strzelcach Opolskich, celem
dokonania identyfikacji kabla oraz ustalenia sposobu prowadzenia robót. Prace na ten okres należy natychmiast przerwać.
3.3.4. Skrzyżowania z siecią gazową
Na obszarze objętym projektem znajduje się sieć gazu ziemnego niskiego ciśnienia n/c PE HD d125 oraz DN 100, 80, 65 stal wraz z
przyłączami gazowymi , posadowiona w pierwszej klasie kolizji na gł.0,8-1,2m Prace w pobliżu sieci gazowych należy dostosować
do wymogów PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze -- Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi –
Wymagania oraz Rozporządzenia Ministra i Handlu z 14 listopada 1995r poz.686 , Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Górnośląska spółka Gazownictwa oddział
Zakład Gazowniczy w Opolu pismem z 30.10.2009 nr TE/R-348/09 uzgodniła trasę i ustaliła Warunki robót w pobliżu sieci gazowych.
-17-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
3.3.5. Przewiert pod rzeką Osobłoga w km 1+100 rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej
W trakcie uzgadniania przebiegu tras rurociągów zaistniała konieczność przejścia pod ciekiem w poniższej lokalizacji
Miejscowość Krapkowice - przejście pod rzeką Osobłoga w km 1+100 rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej
PE-100 Ø 225 x 13,4 mm SDR 17 w rurze przeciskowej kamionkowej DN400. Miejsce przejścia „5” zlokalizowane jest na działce nr
ew. 83, obręb Krapkowice 6, należącej w tym miejscu do Skarbu Państwa – Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w
Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 39
Właściciel i zarządca rzeki wyraził zgodę na zaproponowaną przez projektantów lokalizację a także na zaproponowaną technologię
wykonania robót. Określił to w warunkach w załączeniu do opracowania. W myśl ustawy Prawo wodne, tego typu inwestycja
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W tym też celu sporządzono operat wodnoprawny, do którego dołączono
wymagane prawem uzgodnienia i dokumenty.
Starosta Krapkowicki decyzją nr Nr. ROŚ. 6224 - 1/10 z dnia 26.02.2010r. udzielił Gminie Krapkowice pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urządzeń wodnych, a w szczególności na wykonanie przejścia rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej
PE-100 Ø 225 x 13,4 mm SDR 17 w rurze przeciskowej kamionkowej DN400 pod dnem rzeki metodą bezwykopową
Przejście pod rzeką Osobłoga km 1+100
Charakterystyka Przejście „5” pod rzeką Osobłoga w km 1+100 w m. Krapkowice:
−
−
−
−
−
−
rzędna istniejącego dna rzeki Osobłoga w miejscu jej nurtu
rzędna projektowanego dna rzeki Osobłoga w miejscu jej nurtu
rzędna górnej części rurociągu przewiertowego
( osłonowego) kamionkowego DN 400
odległość między górą rurociągu przewiertowego
DN 400, a dnem cieku w miejscu przejścia
rzędna dna rurociągu przewodowego grawitacyjnego
PE-100 Ø 225x13,4mm SDR 17 w miejscu przejścia
długość przewiertu ( dł. rurociągu przewiertowego)
- 158,80 m n.p.m.
- 158,00 m n.p.m.
- 157,25 m n.p.m.
- 0,75 m
- 156,94 m n.p.m.
- 77 m
Przejście ma być zrealizowane metodą Poziome Przeciski Sterowane zgodnie z warunkami podanymi w operacie wodnoprawnym
załączonym do niniejszej dokumentacji, będącym podstawą uzyskania wodnoprawnego.
-18-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
4.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI DLA MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE, KRAPKOWICE
ILOŚĆ
Lp
1
1.
2.
3.
4.
5.
JEDN.
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
Zakres inwestycji kierowany
do pozwolenia na budowę u:
3
Całkowita długość kanałów grawitacyjnych
Długość kanałów grawitacyjnych
- rury PVC-U Dz 160 mm SDR 34 gr.ścianki - 4,7mm
- rury PVC-U Dz 200 mm SDR 34 gr. ścianki - 5,9mm
- rury PE-HD Dz 225 mm SDR 17 gr. ścianki – 13,4 mm
- rury kamionkowe przeciskowe DN 150 mm
- rury kamionkowe przeciskowe DN 200 mm
- rury kamionkowe kielichowe DN 200 mm
Całkowita długość odgalęzień grawitacyjnych
Długość odgalęzień grawitacyjnych
- rury PVC-U Dz 160 mm SDR 34 gr.ścianki – 4,7mm
Urządzenia na sieci kanalizacji grawitacyjnej
- studzienki betonowe φ1000 mm
- studzienki betonowe φ1200 mm
- studzienka PVC φ315 mm
- siodełko typu ST DN150
- trójnik równoprzelotowy T 160/160 mm
- trójnik redukcyjny T 200/160 mm
Całkowita długość rurociagów ciśnieniowych
Długość rurociagów ciśnieniowych
- rury z PE 80 SDR 17 Dz - 63mm-śr. zewnętrzna rury
grubość ścianki - 3,6mm
Długość rurociagów ciśnieniowych
- rury z PE 80 SDR 17 Dz - 50mm-śr. zewnętrzna rury
grubość ścianki -2,9mm
Całkowita liczba przepompowni przydomowych
- przydomowe przepompownie φ 800 mm z zasilaniem energetycznym
Rurociągi tłoczne
Całkowita długość rurociągu z PE100 90,0x8,2 mm
- całkowita długość rurociągu z PE100 90,0x8,2 mm
Całkowita długość rurociągu z PE100 125,0x11,4 mm
- całkowita długość rurociągu z PE100 125,0x11,4 mm
Całkowita długość rurociągu z PE100 140,0x12,7 mm
- całkowita długość rurociągu z PE100 140,0x12,7 mm
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb/szt
mb
mb
-19-
wojewody
4
5
9524,80
8324,50
1200,30
2023,80
82,30
2623,70
49,60
78,80
--276,80
36,10
3224,60
1003,40
96,90
29,00
1396,10/304
1124,70
271,40
1124,70
271,40
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
266
1
38
45
16
44
mb
mb
mb
43
--2
15
----1345,60
166,30
166,30
--1179,30
1176,80
2,50
mb
mb
mb
mb
28 (29)
28 (29)
mb
mb
mb
mb
mb
mb
kpl
kpl
szt
kpl
kpl
szt
kpl
kpl
szt
kpl
kpl
szt
Przepompownie PŻ
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków
- komora zasuw
Przepompownie PK1
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków
- komora zasuw
Przepompownie PK2
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków
- komora zasuw
Przepompownie PK3
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków
- komora zasuw
starosty
--167,10
167,10
--518,70
518,70
--464,80
464,80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------------------------
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
5.0 WARUNKI BHP
Wszystkie roboty związane wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem aktualnie
obowiązujących w trakcie wykonawstwa robót norm i przepisów dotyczących BHP. Załącznikiem do niniejszego projektu jest
informacja BIOZ
6.0. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DECYZJĄ LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Inwestycja zaprojektowana na obszarze na którym nie ma planu zagospodarowania jest zgodna z wydaną pismem GKI-7331/87/09
decyzją lokalizacyjną nr 87/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Krapkowic. Projekt
budowlany w części zgłoszonej do pozwolenia na budowę do Wojewody oraz w części zgłoszonej do pozwolenia na budowę do
Starosty wypełnia wszystkie ustalenia jakie zostały w niej zawarte.
7.0. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DECYZJĄ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Celem przeprowadzenia procedur akceptujących projekt pod względem ochrony środowiska na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy
„Prawo ochrony środowiska” projektant sporządził „Informację w zakresie ochrony środowiska o planowanym przedsięwzięciu” i
wraz z wnioskiem przedłożył celem dalszych procedur w Urzędzie Gminy Krapkowice.
W ich wyniku w dniu 12.10.2009r. Burmistrz Ozimka wydał pismem GGR.7624-11/09 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Pietna i Żywocice oraz w Krapkowicach w rejonie ulic: Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy i Dzierżonia
W decyzji określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, które projektant uwzględnił w projekcie
8.0. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW
Na przedmiotowym terenie, ani w bezpośredniej bliskości nie występują stanowiska archeologiczne. Nie wykonywane będą również
prace w pobliżu obiektów uznanych jako chronione przez Konserwatora Zabytków.W przypadku jednak odkrycia w trakcie
prowadzenia robót ziemnych znalezisk archeologicznych należy:
- powiadomić o znalezisku Służbę Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Opolu
- przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne przez specjalistyczne placówki.
9.0. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA
DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO
Przedmiotowy obszar nie leży na granicach terenu górniczego.
-20-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]
Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa dokumentacji: Dokumentacja projektowa na skanalizowanie miejscowości Pietna, Żywocice oraz Krapkowice – rejon ulicy Kozielskiej,
Sądowej, Rodzinnej, Młyńskiej, Parkowej, Kościuszki, Lompy, Dzierżona”
Część dokumentacji; CZĘŚĆ 1 Projekt zagospodarowania terenu.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna dla m. Żywocice, Krapkowice w zakresie wydawanego pozwolenia u Starosty
10.0 MATERIAŁ WYJŚCIOWY - DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dokonano następujących uzgodnień:
11.0 WYKAZ UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEGO PROJEKTU
1.
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice, ul. B. Czecha 1 – pismo 3284/09 z dnia 8.10.2009 r., zapewnienie
odbioru ścieków.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 – pismo
GDDKIA.O/Op.Z-3ds.45.435-5/17/2009 z 10.09.2009 r., wyraża zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogi krajowej.
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 – pismo
GDDKIA.O/Op.Z-3ds.45.435-5/17/2009 z 03.11.2009 r., wyraża zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogi krajowej- uzupełnienie
4. Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Krapkowicach, 47 – 303 Krapkowice, ul. Ks. Koziołka 30 – pismo NZ/TM4325-33/09 z dnia 2.10.2009 r., opinia sanitarna dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia,
5. Burmistrz Krapkowic, 47 – 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 – pismo GGR. 7624-11/09 z dnia 9.10.2009 r., postanowienie o
odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
6. Starosta Krapkowicki, 47 – 303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 – pismo ROŚ.7633-29/09 z dnia 9.10.2009 r., opinia co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
7. Burmistrz Krapkowic, 47 – 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 – pismo GGR. 7624-11/09 z dnia 9.10.2009 r., decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach,
8. Burmistrz Krapkowic, 47 – 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 – pismo GKI-7331/87/09 z dnia 21.10.2009 r., decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9. EnergiaPro S.A., Region Dystrybucji Strzelce Opolskie, 47 – 100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26 – pismo RD3/5RDE5/PL/6504/2009 nr 21/2009 z dnia 23.10.2009 r., ., uzgodnienie.
10. Netia S.A., 40-265 Katowice, ul. Murckowska 18 – pismo N/SWiAK-09/1663/MP z dnia 21.10.2009 r., uzgodnienie.
11. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajwej 2 45-071Opole pismo znak TE/R-348/09 z dnia 2009.10.30 .,
uzgodnienie.
12. Opinia nrPZUDP/KR-213/2009 z dnia 02.11.2009 r. Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Krapkowicach- uzgodnienie tras kanalizacji
-21-
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA" Sp. z o.o., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 80; 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty