Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje zwykłe na okaziciela.

Komentarze

Transkrypt

Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje zwykłe na okaziciela.
Raport bieżący nr 27/2012
(środa, 19 grudnia 2012r.)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje zwykłe
na okaziciela.
Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33
poz.259 ze zm.) Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r., na podstawie art.
5 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 334 § 2 ksh, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, podjął
uchwałę o zamianie 1 199 987 (słownie: jednego miliona stu dziewięćdziesięciu dziewięciu
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji imiennych zwykłych serii C o
numerach 1 674 772 – 2 874 758, na akcje zwykłe na okaziciela serii C2, celem
wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała powyższa, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 3 Statutu Spółki, weszła w życie w dniu
18 grudnia 2012 r., po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr 6 o wyrażeniu
zgody na zamianę części akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela.
W wyniku zamiany akcji wysokość kapitału zakładowego oraz ogólna liczba głosów na
walnym zgromadzeniu AB S.A. nie uległa zmianie.

Podobne dokumenty