Instrukcja prawid³owego logowania do systemu

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja prawid³owego logowania do systemu
INSTRUKCJA
PRAWIDŁOWEGO LOGOWANIA DO SYSTEMU
O wykonaniu poniŜszych czynności decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
1. Jeśli komputery są wyłączone wykonaj punkty 1 i 2, w przeciwnym wypadku przejdź
do punktu 3. Ekran logowania moŜna uzyskać przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy
CTRL+ALT+DELETE.
2. Włącz przycisk zasilający umieszczony w przedniej części obudowy stacji roboczej.
3. Spokojnie odczekaj do momentu pojawienia się okienka logowania do systemu. W tym
czasie nie naleŜy uŜywać klawiatury i myszy, gdyŜ moŜe to doprowadzić do zawieszenia się całego systemu i czasowego unieruchomienia serwera oraz wszystkich stacji roboczych.
4. Wpisz indywidualną nazwę logowania i hasło otrzymane od administratora pracowni,
zwracając szczególną uwagę na domenę logowania:
a) dla systemu jest to SBSMEN;
b) dla stacji roboczej w pracowni komputerowej to KOMPxx, gdzie xx oznacza dwucyfrowy numer jednostki centralnej, czyli KOMP01 – komputer nr 1, ... , KOMP15
– komputer nr 15;
c) dla stacji roboczej w multimedialnym centrum informacji to MCIyy, gdzie yy oznacza dwucyfrowy numer jednostki centralnej, czyli MCI04 – komputer nr 16, ... ,
MCI01 – komputer nr 19.
5. Po zakończonej pracy wyloguj się z systemu uŜywając kombinacji klawiszy
CTRL+ALT+DELETE i jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia zdecyduje o wyłączeniu
stacji roboczych przejdź do punktu 6.
6. Rozwiń czerwony przycisk klikając w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz Zamknij.
Po chwili stacja robocza powinna samoczynnie wyłączyć się.
Piotr Jóźwik
administrator
szkolnej pracowni internetowej