Streszczenie W 2000 roku Rada Europejska ustanowiła jako cel

Komentarze

Transkrypt

Streszczenie W 2000 roku Rada Europejska ustanowiła jako cel
Streszczenie
W 2000 roku Rada Europejska ustanowiła jako cel strategiczny osiągnięcie przez Europę statusu
najbardziej konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki świata. Strategia Lizbońska podkreśla
kluczowe znaczenie edukacji i szkoleń jako narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego. Większość
menedżerów jest tylko częściowo usatysfakcjonowana szkoleniami, w jakich biorą udział pracownicy.
Głównymi przyczynami niezadowolenia pracodawców z poziomu szkoleń są: brak instytucji
oferujących efektywne szkolenia; niezdolność do wdrażania nowej wiedzy w praktykę; brak
zainteresowania ze strony pracowników, itp. Analizując dostępne obecnie materiały i dobre praktyki
licznych podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, najskuteczniejszą metodą zmniejszania luki
pomiędzy teorią i praktyką okazuje się być tzw. studium przypadku- narzędzie dydaktyczne
powszechne w użyciu w wielu uznanych szkołach na całym świecie. Jednak metoda studium
przypadku nadal pozostaje innowacją, dopiero wdrażaną w Europie Środkowo-Wschodniej.
Szczególnym celem projektu jest wdrożenie metody analizy studium przypadku w edukację
biznesową poprzez wzbogacenie kompetencji trenerów w pisaniu i uczeniu za pomocą tego
narzędzia.
Celem ogólnym jest transfer i rozwój doświadczenia oraz innowacyjnych metod nauczania
przyczyniających się do podwyższenia jakości edukacji w obszarze biznesu.
Cele projektu:







Ocena rzeczywistych kompetencji wybranych trenerów przy pisaniu i nauczaniu za pomocą
metody studium przypadku
Szkolenie 30 trenerów w obszarze pisania studiów przypadków
Opracowanie 6 studiów przypadków dot. tematów związanych z rozwojem biznesowym
Opracowanie wskazówek dla nauczycieli dla w/w casów i przeprowadzenie badania
pilotażowego z ich wykorzystaniem w grupie menedżerów związanych z obszarem
tematycznym
Poprawienie 6 studiów przypadków zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi z badania
pilotażowego
Opracowanie podręcznika oraz artykułu dotyczącego pisania i nauczania za pomocą case
study
Rozpowszechnienie wyników projektu podczas 2 międzynarodowych konferencji
Grupy docelowe projektu: bezpośrednio – dydaktycy i trenerzy nauczający obszarów biznesowych;
pośrednio - menedżerowie.
Beneficjenci: dydaktycy i trenerzy, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi szkoleniowe,
instytucje szkoleniowe oraz studenci
Partnerzy współdziałają w projekcie w zakresie: Elmfield House Associates (UK) – tworzenie studiów
przypadków, doświadczenie w nauczaniu metodą case study; ISM University of Management and
Economics (LT Business University) – transfer innowacyjnych metod w nauczaniu osób dorosłych;
Navigator Consultancy (UK) – badania w celu uzyskania danych sektora biznesowego oraz
przedstawicielstwo firm biorących udział w opracowywaniu i badaniu pilotażowym casów. Partnerzy
są profesjonalistami w zakresie szkoleń, edukacji w obszarze biznesowym, badaniach, tworzeniu oraz
nauczaniu za pomocą studium przypadku, a także zdobyli doświadczenie w rozpowszechnianiu
rezultatów i zarządzaniu projektem. Osiągnięte rezultaty: 30 przeszkolonych trenerów, 6 studiów
przypadków w języku angielskim, polskim i litewskim, podręcznik dotyczący pisania i nauczania za
pomocą
case
study,
artykuł
w
Baltic
Journal
of
Management
http://www.emeraldinsight.com/bjm.htm) oraz 2 konferencje międzynarodowe. Czas trwania
projektu: 24 miesiące.
Czemu służy Projekt?
Przedsiębiorstwa twierdzą, że jednostki naukowo – badawcze pracują w oderwaniu od rzeczywistego
świata, a dostarczana wiedza nie jest adekwatna do potrzeb sektora biznesowego. Wyniki badań
przeprowadzanych w przedsiębiorstwach wskazują, że większość menedżerów jest tylko częściowo
zadowolona ze szkoleń swoich pracowników. Dlatego też priorytetem tego Projektu stało się
minimalizowanie luki pomiędzy oczekiwaniami podmiotów świadczących usługi szkoleniowe i
przedsiębiorstw, poprzez ciągłe doskonalenie umiejętności trenerów.
Głównymi przyczynami niezadowolenia pracodawców z poziomu szkoleń są: brak instytucji
oferujących efektywne szkolenia; niezdolność do wdrażania nowej wiedzy w praktykę; brak
zainteresowania ze strony pracowników, itp.
Analizując dostępne obecnie materiały i dobre praktyki licznych podmiotów świadczących usługi
szkoleniowe, najskuteczniejszą metodą zmniejszania luki pomiędzy teorią i praktyką okazuje się być
tzw. studium przypadku. To narzędzie dydaktyczne jest w powszechnym użyciu w wielu uznanych
szkołach na całym świecie, takich jak przykładowo Harvard Business School, IMD, Oxford, Cambridge.
Jednak metoda studium przypadku nadal pozostaje innowacją, dopiero wdrażaną w Europie
Środkowo-Wschodniej. Do tej pory nie opracowano jeszcze wielu casów ilustrujących i analizujących
rozwój biznesu w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które można by zastosować w
nauczaniu biznesu w tym regionie.
Głównymi wskaźnikami, które ilustrują te potrzeby są:
Wpływ nauczania metodą studiów przypadków - tworzenie i stosowanie casów w nauczaniu osób
dorosłych jest szeroko podkreślane w literaturze przedmiotu: używanie studiów przypadków jest
efektywnym mechanizmem na przytaczanie rzeczywistych rozwiązań w dydaktyce (Easton, 1982;
Leenders and Erskine, 1989; Richardson et al., 1995); casy są uznaną techniką w naukach zarządzania
i edukacji (Rees and Porter, 2002); studium przypadku jest szczególnie istotne w ciągłym
szkoleniu“zawodowym (Ross, Wright, 2000). Autorzy podkreślają różnice w stosowaniu metody case
study oraz tradycyjnych sposobów nauczania: studia przypadków wzbogacają proces nauczania
angażując i pobudzając uczestników do aktywnego udziału, które jest efektywniejsze niż jego
tradycyjny, pasywny odpowiednik – wykład (O“Cinneide, 1998); studia przypadków pozwalają na
zgłębienie istoty problemów, w odróżnieniu od powierzchownego zapoznania się z tematem (Saljo,
1984).
Metoda ta może być stosowania niezależnie od stopnia zaawansowania studentów: na poziomie
licencjatu, studiów magisterskich uzupełniających oraz kursów menadżerskich (O“Cinneide, 1998).

Podobne dokumenty