Układ czujnika zbliżeniowego MDS-MDT30

Komentarze

Transkrypt

Układ czujnika zbliżeniowego MDS-MDT30
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wiruj cych
czujniki
Układ czujnika zbli eniowego
typ MDS30 / MDT30
Zastosowanie
Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS30przetwornik MDT30 jest urz dzeniem przetwarzaj cym
wielko szczeliny na napi cie wyj ciowe, mierz cym
odległo
pomi dzy ko cówk
główki czujnika a
obserwowanym celem zarówno w trybie statycznym jak
i dynamicznym. Ogólne zastosowanie układu to
dokładny, bezdotykowy pomiar odległo ci. Jednak jego
najcz stsze zastosowanie to pomiary wydłu e
wzgl dnych i przesuwu osiowego wałów turbin
parowych, turbin wodnych i innych maszyn wiruj cych..
Opis techniczny
Jeden układ pomiarowy składa si z czujnika
MDS30 i przetwornika MDT30. Przetwornik, b d cy
oscylatorem cz stotliwo ci radiowej, generuje sygnał o
cz stotliwo ci radiowej, który poprzez czujnik zostaje
wypromieniowany w stron obserwowanej powierzchni
metalowej. Przetwornik w sygnale powrotnym okre la
wielko
strat na pr dy wirowe wygenerowane w
obserwowanej powierzchni oraz przetwarza ten sygnał
w celu uzyskania liniowej zale no ci napi ciowej na
wyj ciu.
Główka czujnika wykonana jest z wysokiej klasy
tworzywa sztucznego, odpornego na olej, wod oraz
wiele ró nych płynów chemicznych. Obudowa czujnika
wykonana jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9
(odpowiednik stali 304 wg AISI). Koncentryczny
przewód czujnika posiada izolacj PTFE.
Czujnik z przetwornikiem połaczony jest kablem o
nominalnej długo ci 5m lub 9m. Długo ta odpowiada
długo ci integralnego kabla czujnika lub zestawiona jest
z integralnego
kabla
czujnika
oraz
kabla
przedłu ajacego. Mo liwe kombinacje obu odcinków
kablowych opisane s dalej w sposobie zamawiania
czujników. Nominalna długo kabla 5m lub 9m stanowi
wyró nik wykonania przetwornika, co tak e opisano
dalej w sposobie jego zamawiania.
Przetwornik
zasilany jest napi ciem stałym −24V (w zastosowaniu
typowym ze wzmacniacza pomiarowego). Wyj cie
przetwornika to napi cie o biegunowo ci ujemnej
proporcjonalne do odległo ci pomi dzy powierzchni
czołow
czujnika a obserwowan
powierzchni .
Stopie ochrony dla elementów elektroniki wynosi IP65.
Układ elektroniczny przetwornika umieszczony jest w
obudowie ze stopu aluminium w kolorze szarym RAL
7032 oraz uszczelniony zalew z ywicy
silikonowej i epoksydowej. Przetwornik jest mocowany
do podło a dwoma wkr tami M4x16. Przetwornik
zasilany jest napi ciem stałym -24V (w zastosowaniu
typowym ze wzmacniacza pomiarowego). Wyj cie
przetwornika to napi cie o biegunowo ci ujemnej
proporcjonalne do odległo ci pomi dzy powierzchni
czołow
czujnika a obserwowan
powierzchni .
Stopie ochrony dla elementów elektroniki wynosi IP65.
Układ czujnik - przetwornik jest fabrycznie
kalibrowany na nominalny zakres pomiarowy 12 lub
16mm z bł dem liniowo ci nie przekraczaj cym
odpowiednio ±1% lub ±1,5% zakresu przy +200C.
Jednak czujniki i przetworniki s
wzajemnie
zamienialne dla tej samej długo ci przewodu czujnika.
Bez indywidualnej kalibracji bł d liniowo ci układu
mo e wzrosn do ±4%.
Do wykonania trasy kablowej pomi dzy
przetwornikiem
a
wzmacniaczem
pomiarowym
wymagany jest kabel typu skr tka trzech ył w ekranie.
Przetwornik mo e by oddalony od wzmacniacza
pomiarowego na odległo do 300 m bez pogorszenia
charakterystyk.
Dane techniczne
METROLOGICZNE
Nominalny zakres pomiarowy:
Zakres 1:12mm(szczelina robocza 1-13mm)
Zakres 2:16mm(szczelina robocza 1-17mm)
Nominalny zakres napi cia wyj ciowego: -4V ÷ -20V
Czuło :
-1,33 V/mm dla zakresu 12mm
-1,00 V/mm dla zakresu 16mm
Pasmo przenoszenia: 0 ÷ 1KHz
Maksymalny bł d pomiarowy
odniesiony do zakresu przy +22oC:
±1% dla zakresu 12mm
±1,5% dla zakresu 16mm
1
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./fax: 32 279 07 56, 32 279 07 57 , e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wiruj cych
Maksymalny bł d pomiarowy odniesiony do
zakresu z uwzgl dnieniem bł du wzajemnej
zamienialno ci (czujnika, kabla przedłu aj cego,
przetwornika) oraz w zakresie temperatury
otoczenia od 0oC do +50oC: ±5%
czujniki
Wilgotno wzgl dna:
Czujnik: do 95%, bez kondensacji
Przetwornik: do 95%, bez kondensacji
MECHANICZNE
Masa (typowo):
Czujnik z kablem 1m, bez pancerza: 210g
Kabel: 32g/m
Pancerz: 50g/m
Przetwornik: 600g
Maksymalny bł d temperaturowy
odniesiony do zakresu:
Czujnik: +1%, -3%
Przetwornik: ±1%
Czujnik w wykonaniu z kablem zako czonym zł czem
miniaturowym
(opis
w
sposobie
zamawiania)
wyposa ony jest standardowo w jedn cz
osłony
gumowej tego zł cza. Druga cz
osłony gumowej
stanowi
wyposa enie
standardowe
kabla
przedłu aj cego. Osłona zł cza wykonana jest z
wysokiej jako ci kauczuku odpornego na wysok
temperatur , oleje oraz wiele substancji r cych.
Osłona gumowa jest elementem uszczelniaj cymi i
izoluj cym galwanicznie zł cze. Poniewa obie cz ci
osłony gumowej ł cz si ze sob przy zamkni ciu
metod
zamka „kołnierz-rowek” i s
ciasno
dopasowane do gabarytu zł cza, osłona stanowi
dodatkowe zabezpieczenie przed niepo danym
poluzowaniem si obu cz ci zł cza.
Minimalny rozmiar obiektu mierzonego ( rednica):
65mm dla zakresu12mm i 75mm dla zakresu 16mm
ELEKTRYCZNE
Zasilanie: –24V ± 1,5V
Pobór pr du: < 15mA
Obci enie wyj cia minimum: 10KΩ
RODOWISKOWE
∅12,5
Temperatura otoczenia:
Czujnik: -35 ÷ +150oC
Przetwornik: -35 ÷ +70oC
85
Rys.1 Osłona gumowa zł cza na kablu czujnika
2
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./fax: 32 279 07 56, 32 279 07 57 , e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wiruj cych
czujniki
L (+30%, -0%)
3
2
6kt 6,35
14
22
54
∅3,6
7,2
1
∅30
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne e skie
2 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
3 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez u ytkownika
- rednica kabla 3,6mm, izolacja FEP
- rednica zewn trzna pancerza ochronnego kwasoodpornego 7,0mm
- rednica pancerza ochronnego z dodatkow koszulk Kynarow 7,5mm
Rys. 2 Czujnik MDS30K.Wymiary gabarytowe.
Sposób zamawiania czujnika MDS30K
MDS30K -
A
-
B
-
C
Opis opcji
A
Długo L integralnego kabla czujnika
0 5 kabel o długo ci 0.5m
1 0 kabel o długo ci 1.0m
2 0 kabel o długo ci 2.0m
5 0 kabel o długo ci 5.0m
9 0 kabel o długo ci 9.0m
B
C
00
01
02
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
wykonanie bez pancerza
pancerz ze stali kwasoodpornej
pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow koszulk izoluj c z Kynaru
00
01
Wyposa enie integralnego kabla czujnika w zł cze miniaturowe do poł czenia z kablem przedłu aj cym
wykonanie bez zł cza ( yła i ekran kabla zako czone tulejkami zagniatanymi)
wykonanie ze zł czem (dotyczy wykona z L=0.5m, 1.0m, 2.0m)
3
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: 32 279 07 56, 32 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wiruj cych
czujniki
L (+20%, -0%)
150
1
3
2
4
∅3,6
∅6,9
100
5
6
1 – miniaturowe zł cze koncentryczne-m skie
2 – elastyczny pancerz ochronny ze stali nierdzewnej, rednica zewn trzna 7,0mm
3 – tuleje stalowe na obu ko cach pancerza, rednica zewn trzna 8,0mm
4 – dodatkowa zewn trzna koszulka elektroizolacyjna z Kynaru, rednica zewn trzna pancerza z koszulk 7,5mm
5 – przezroczysta koszulka termokurczliwa dla wykonania oznaczenia przez u ytkownika
6 – oznaczenie katalogowe i numer seryjny
- rednica kabla 3,6mm , izolacja FEP
- długo pancerza ochronnego jest o ok.300mm mniejsza ni rzeczywista długo
Rys.3
kabla przedłu aj cego
MDS30C - Kabel przedłu aj cy do czujnika MDS30K
Sposób zamawiania kabla przedłu aj cego
MDS30C-
A
-
B
-
C
Uwaga: Nale y zwróci uwag , aby sumaryczna długo integralnego kabla czujnika oraz kabla przedłu aj cego
odpowiadała jednej z dwóch nominalnych długo ci : 5m lub 9m
Opis opcji
A
Długo nominalna kabla
3 0 3.0m
4 0 4.0m
4 5 4.5m
7 0 7.0m
8 0 8.0m
8 5 8.5m
B
Wyposa enie kabla przedłu aj cego w pancerz ochronny ze stali kwasoodpornej
0 0 wykonanie bez pancerza
0 1 pancerz ze stali kwasoodpornej
0 2 pancerz ze stali kwasoodpornej z dodatkow zewn trzn koszulk izoluj c z Kynaru
4
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: 32 279 07 56, 32 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl
czujniki
58
System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wiruj cych
Rys4. Przetwornik MDT30.
Wymiary gabarytowe.
125
79
68
52
113
PG9
PG7
Sposób zamawiania przetwornika MDT30
MDT30 -
A
-
B
Opis opcji
A
Odległo od głowicy pomiarowej czujnika do zacisków przetwornika - sumaryczna długo
kabla czujnika MDS16 wraz z kablem przedłu aj cym
5 0 sumaryczna długo 5.0m
9 0 sumaryczna długo 9.0m
B
Zakres pomiarowy
1 2 zakres pomiarowy 12mm
1 6 zakres pomiarowy 16mm
integralnego
5
Przedsi biorstwo Wdra ania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Spółka z o.o. 44 -100 Gliwice, ul Kozielska 18, Polska
tel./faks: 32 279 07 56, 32 279 07 57, e-mail: [email protected], www.technicad.gliwice.pl