Rozstrzygnięcie postępowania ZP.271.10.2015

Komentarze

Transkrypt

Rozstrzygnięcie postępowania ZP.271.10.2015
URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-52 O KQNSTANCZiV-JEZIORiyA, ul.
Warszawska 32
lei. 22 756 48 10, 22 756 42 50, fax 22 756 48 85
Konstancin-Jeziorna. dnia .04.2015 r.
ZP.271.10..4....2015
nym na
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczo
wymianę
„Remont posadzek,
Zespolił Szkól
Nr 2
stolarki
drzwiowej
w Konstanciizie-Jeziorizie”
(nr
i
roboty
malarskie
I piętrze
iza
w
budynku
sprawy ZP.271.1O.2015)
ień
I i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamów
zawiadamiam, iż w przedmiotowym
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.),
postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Na podstawie
Nr
oferty
2
3
4
5
6
art.
92
ust.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
teNeos.c.
Łukasz Wasielewski Maciej
Wasielewski
Ul. Trylogii 2/16
Ol-982 Warszawa
Lider konsorcjum:
INyEST-BIURO SpóJka z o.o.
Ul. Lwowska 6
35-301 Rzeszów
Partner konsorcjum:
INyEST-BIURO B.Ważny, P.
Ważny
Ul. Lwowska 6
35-301 Rzeszów
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „CEZAR”
Jan Cabak
Ul. Kasprowicza 3
33-300 Nowy Sącz
Hub-Drew Hubert Jamróz
Dzikowiec 110
36-122 Dzikowiec
Firma Usługowo-Budowlana
KoParkiet
Jerzy Kozień
Ul. Konopnickiej 4a/18
38-300 Gorlice
Centrum Usług Budowlanych
Bożena Kostrzewska
Ul. Mickiewicza 64
Cena oferty
Termin
gwarancji
207.870.00 zł brutto
60 miesięcy
232.996,45zł brutto
60 miesięcy
240.000,OOzJ brutto
60 miesięcy
I 85.369,1 1zł brutto
60 miesięcy
283.000,OOzI brutto
36 miesięcy
258.190,55zł brutto
36 miesięcy
Termin
wykonania
prac
Wterminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
Warunki
platności
21-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
21-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
21-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
S I WZ
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
21-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
21-dniowy
termin płatności
21-dniowy
termin płatności
Slwz
05-600 Grójec
Pro-form Daniel Flisek
Gończyce 103 A
08-460 Sobolew
„7
Zakład Robót Remontowo
Budowlanych
Zofia Woś
Ul. Krasnowolska 29D/6
02-849 Warszawa
INBUD S.C.
Bartosz Woszczyna, Tadeusz
Woszczyna
Ul. Zwycięzców 32/20
03-93 8 Warszawa
MIRMEX
Mirosław Klimkowski
Ul. Małachowskiego4/25
05-270 Marki
Konsorcjum firm:
1 Centrum Sprzedaży i
Doradztwa
Paweł Gawlik (PehomocnikLider Konsorcjum)
Al. Wilanowska 368C lok. U2
02-665 Warszawa
2. BUDOPOL Renata Swietlik
(Uczestnik Konsorcjum)
Ul. Kalwaryjska 49
05-530 Góra Kalwaria
Przedsiębiorstwo Budowlane
ASPO Piotr Pomorski
Ul. Walewicka 15
05-530 Góra Kalwaria
8
275.047,2Ozł bwtto
60 miesięcy
214.610,74zł brutto
60 miesięcy
233.508,69 zł brutto
36 miesięcy
159.386,84 zł brutto
60 miesięcy
—
9
10
11
12
60 miesięcy
239.997,50 zł brutto
288.000,00 zł brutto
60 miesięcy
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
S I WZ
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
nie dłuższy niż
30-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
21-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
21-dniowy
termin płatności
W terminie
wskazanym w
Rozdz. IV
SIWZ
21-dniowy
termin płatności
21-dniowy
termin płatności
21-dniowy
termin płatności
Poniżej przedstawiam streszczenie ocen i porównanie zawierające punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ważnych ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu:
Liczba
pkt w
pkt iy
kryterium CENA
kryterium okres
1
85,00
15,00
2
75,83
15,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
73,62
Numer
oferty
Liczba
RAZEM
gwarancji
15,00
Oferta
100,00
90,83
88,62
odrzucona
62,43
9,00
7 1,43
68,43
9,00
15,00
15.00
9.00
77,43
79,24
97,33
84,67
64,24
82,33
75,67
Oferta odrzucoiia
73.62
61,35
15,00
15.00
88,62
76,35
2z7
Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono niżej wymienione oferty:
1. Ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę HUB-DREW Hubert Jamróz „ Dzikowiec 110, 36-122
Dzikowiec na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013r.. poz. 907 z
odrzuca ofertę. z uwagi na fakt, iż
późn.
zm.) Zamawiający
złożone wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę do przedmiotu zamówienia.
W toku oceny ofert Zamawiający powziął wątpliwości związane z ceną oferty zaproponowaną
przez HUB-DREW Hubert Jarriróz, gdyż wartość szacunkowa zamówienia wynosi 221.912,15
zł netto (czyli 272.951,94 zł brutto), cena oferty wynosi: 185.369,11 zł brutto co powoduje że
cena oferty jest niższa o 32,6 1 % od wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający wezwał
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, gdyż oferowana cena odbiega od cen zaoferowanych przez
pozostałych Wykonawców oraz od wartości szacunkowej zamówienia. W wystosowanym do
Wykonawcy piśmie zwrócono uwagę na złożenie dowodów dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody
wykonania zamówienia wybranych
rozwiązań technicznych,
wyjątkowo
sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, koszty pracy. których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2001 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z
późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z wystosowanym wezwaniem, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kosztorys
ofertowy. Komisja dokonała analizy przedłożonego kosztorysu w następujących elementach
(przy zastosowaniu sprawdzenia kosztorysu porównawczego
przez program NORMA PRO
nanosząc cenę roboczogodziny i wskaźników KPiZ z kosztorysu Wykonawcy):
-
poz.
7 —zaniżona cena za ułożenie parkietu dąb I klasa 22x70x400
podana przez Wykonawcę)
„
—
2 (cena
119,00 zł/m
w kosztorysie porównawczym przy zachowaniu takich samych
.
2
wskaźników wynosi 149,00 zł/m
-
poz. 3.2
—
zaniżona cena drzwi
—
, natomiast w
2
Wykonawca zaoferował cenę 750,90 zł/m
kosztorysie porównawczym przy zachowaniu takich samych wskaźników wynosi minimum
.
2
2 do 1.100,OOzł/m
900,00 zł/m
Wykonawca dodatkowo nie wzmocnił swojej argumentacji dotyczącej zaoferowanej ceny, nie
odniósł się do każdego elementu opisu przedmiotu zamówienia, nie wyjaśnił w szczególności
co do oszczędności metody wykonania zamówienia wybranych rozwiązań technicznych,
3z7
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2001 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów, co uczynił wyłącznie na własne ryzyko. Złożenie wyjaśnień wystarczająco
szczegółowych, umotywowanych oraz przekonywujących, że cena nie jest rażąco niska, jest
obowiązkiem Wykonawcy. Nadmieniamy, że wyjaśnienia powinny odnosić się nie tylko do
ceny za przedmiot zamówienia, ale także do cen rynkowych oraz obiektywnych czymiików
wpływających na wysokość ceny.
W związku z powyższym wyjaśnienia Wykonawcy nie zasługują na uwzględnienie,
Wykonawca nie uczynił zadość żądaniu zamawiającego, w szczególności nie wskazał
okoliczności, które mogłyby znacząco wpłynąć na obniżenie ceny ofertowej. Cenę oferty
pomimo zakwestionowania poszczególnych elementów, należy oceniać w sposób całościowy
(wyrok KIO z dnia 1].03.2013r. KIO 43O/13).Mając na względzie przedstawione środki
dowodowe w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 221.912,15 zł netto (czyli
272.951,94 zł brutto). a cena oferty wynosi: 185.369,11 zł brutto co powoduje że cena oferty
jest niższa o 32,61 % „należy stwierdzić, że Zamawiającemu nie zostało wyjaśnione i
udowodnione dlaczego cena jest tak niska.
Powyższe jest zgodnie z art. 90 ust. 2
„
zgodnie z którym Zamawiający oceniając wyjaśnienia,
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne. wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Reasumując, Wykonawca nie uzasadnił i nie wykazał Zamawiąjącernu w sposób możliwy do
zaakceptowania. że oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej i jego oferta podlega odrzuceniu.
Ponadto nadmieniam, iż
pomimo
nieudolności w wyjaśnieniu istotnych kwestii cenowych nie
zachodzi przesłanka do zatrzymania wadium.
2.
ofertę nr
10 złożoną przez Wykonawcę
MIRMEX Mirosław Klimkowski, ul.
Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 907 z
późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę. z uwagi na fakt, iż
złożone wyjaśnienia wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę do przedmiotu
zamówienia.
4z7
W toku oceny ofert Zamawiający powziął wątpliwości związane z ceną oferty zaproponowaną
przez MIRMEX Mirosław Klimkowski, gdyż wartość szacunkowa zamówienia wynosi
221.912,15 zł netto (czyli 272.951,94 zł brutto), cena oferty wynosi: 159.386,84 zł brutto co
powoduje że cena oferty jest niższa o 41,60 % od wartości szacunkowej zamówienia.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, gdyż oferowana cena odbiega od cen
zaoferowanych przez pozostałych Wykonawców oraz od wartości szacunkowej zamówienia. W
wystosowanym do Wykonawcy piśmie zwrócono uwagę na złożenie dowodów dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
z
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
dnia 10 października 2001 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.
1679 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z wystosowanym wezwaniem, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kosztorys
ofertowy. Korni sj a dokonała analizy przedłożonego kosztorysu w następujących elementach
(przy zastosowaniu sprawdzenia kosztorysu porównawczego przez program NORMA PRO
nanosząc cenę roboczogodziny i wskaźników KPiZ z kosztorysu Wykonawcy):
2 (cena podana
poz. 7 —zaniżona cena za ułożenie parkietu dąb I klasa 22x70x400 8 8,00 zł/m
w kosztorysie porównawczym przy zachowaniu takich samych
przez Wykonawcę)
—
-
„
2 ułożenia parkietu plus deskę cokołową
. Cena ta zawiera lm
2
wskaźników wynosi 14900 zł/m
40,00
o wysokości 7,5 cm z ćwierćwałkiem 1mb oraz klej do przyklejenia parkietu (ok.
—
.
zł/dm
)
3
, cena rynkowa
2
Wykonawca zaoferował cenę 488,00 zł!m
, natomiast w kosztorysie porównawczym
2
zakupu i zamontowania drzwi wynosi od 900,00 zł/m
.224,OOzł/m
.
przy zachowaniu takich samych wskaźników wynosi 1 2
-
poz. 34
—
zaniżona cena drzwi
Wykonawca dodatkowo nie wzmocnił swojej argumentacji dotyczącej zaoferowanej ceny, nie
odniósł się do każdego elementu opisu przedmiotu zamówienia, nie wyjaśnił w szczególności
,
co do oszczędności metody wykonania zamówienia wybranych rozwiązań technicznych
,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy
ceny
oryginalności projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
podstawie art. 2
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
iu za pracę
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2001 roku o minimalnym wynagrodzen
odrębnych
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie
5z7
przepisów, co uczynił wyłącznie na własne ryzyko. Złożenie wyjaśnień wystarczająco
szczegółowych, umotywowanych oraz przekonywujących, że cena nie jest rażąco niska, jest
obowiązkiem Wykonawcy. Nadmieniamy, że wyjaśnienia powinny odnosić się nie tylko do
ceny za przedmiot zamówienia, ale także do cen rynkowych oraz obiektywnych czynników
wpływających na wysokość ceny.
W związku z powyższym wyjaśnienia Wykonawcy nie zasługują na uwzględnienie,
Wykonawca nie uczynił zadość żądaniu zamawiającego, w szczególności nie wskazał
okoliczności, które mogłyby znacząco wpłynąć na obniżenie ceny ofertowej. Cenę oferty
pomimo zakwestionowania poszczególnych elementów, należy oceniać w sposób całościowy
(wyrok KIO z dnia 11.03.20]3r. KIO 430/]3,).Mając na względzie przedstawione środki
dowodowe w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 22 1.912,15 zł netto (czyli
272.951,94 zł brutto), a cena oferty wynosi: 159.386,84 zł brutto co powoduje że cena oferty
jest niższa o 41,60 % „należy stwierdzić, że Zamawiającemu nie zostało wyjaśnione i
udowodnione dlaczego cena jest tak niska.
Powyższe jest zgodnie z art. 90 ust. 2 zgodnie z którym Zamawiający oceniając wyjaśnienia,
„
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Reasumując, Wykonawca nie uzasadnił i nie wykazał Zamawiąjącemu w sposób możliwy do
zaakceptowania, że oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej i jego oferta podlega odrzuceniu.
Ponadto nadmieniam, iż pomimo nieudolności w wyjaśnieniu istotnych kwestii cenowych nie
zachodzi przesłanka do zatrzymania wadium.
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Informuję, iż Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1, która została złożona przez
te Neo S.C. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa na kwotę
„
brutto 207.870,00 zł oraz terminem gwarancji 60 miesięcy, ponieważ oferta ta spełnia wymogi ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz siwz i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny
ofert. W związku z tym Zamawiający postanowił o jej wyborze.
Umowa w sprawie zarrtówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie w myśl przepisu
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
6z7
Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
W myśl przepisu art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego
pisma poprzez odesłanie pierwszej strony wraz z datą wpływu na nr faksu: /22/756-48-85.
Sporz.w4egz.
\BURMISTRZ
gr KcLzirnierśJJf1nczuk
7z7