Zmiana nr 2 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Zmiana nr 2 do SIWZ
Kalisz, dnia 12.03.2013r.
ZP.271.1.1.2013
INFORMACJA DLA OFERENTÓW
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zainstalowanie
i zaprogramowanie 65 sztuk urządzeń (parko matów) dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz
z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą
i kompleksowym utrzymaniem”.
W związku z pytaniami oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:
1. Pytanie: Dotyczy: Punkt 4.2.1. podpunkt 24 SIWZ
W punkcie 24. Zamawiający opisuje wymóg zastosowania dodatkowego modułu pamięci
korzystając z opisu i definicji technologii stosowanej przez jednego z producentów
parkomatów. Obecnie takie rozwiązanie nie znajduje realnego zastosowania gdyż parkomaty
z odpowiednią częstotliwością przysyłają dane do serwera, który jest integralnym
komponentem nowoczesnego systemu SPP. Gromadzenie i przechowywanie danych w
pamięci parkomatu zawsze niesie ze sobą ryzyko ich skasowania lub uszkodzenia, a także
możliwość dostania się w niepowołane ręce w przypadku kradzieży urządzenia. Takie ryzyko
w przypadku solidnie zabezpieczonego serwera nie występuje.
Prosimy o weryfikację wymogu użycia modułu pamięci dodatkowej i dopuszczenie
rozwiązania polegającego na przesyłaniu i gromadzeniu danych z parkomatów na sewerze
jako równoważnego.
Pozostawienie wymogu Zamawiającego bez zmian z pewnością wpłynie na konkurencyjność
ofert, gdyż faworyzuje jednego z producentów parkomatów i narusza zasady uczciwej
konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne rozwiązanie polegające
na przesyłaniu i gromadzeniu danych z parkomatów na serwerze zamiast w dodatkowym
module pamięci trwale związanym z obudową parkomatu.
2. Pytanie: Dotyczy: Projekt umowy: § 1, punkt 2.1. podpunkt 16/ h)
Czy zamawiający uzna za równoważny ośmioznakowy kod biletu, który stanowi znacznie
lepsze zabezpieczenie niż zaproponowany przez Zamawiającego kod trzyliterowy?
Odpowiedź: Zmianie ulega § 1, punkt 2.1. podpunkt 16 lit. / h) umowy, który otrzymuje
brzmienie: „kod zabezpieczający” po lit. h) dodaje się lit. i) informacja o konieczności
umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu.
3. Pytanie: Dotyczy: Punkt 4.2.1. podpunkt 3. SIWZ
Prosimy o sprecyzowanie w jakich kolorach powinny być oferowane parkomaty? Taka
wiedza jest niezbędna do oszacowania dokładnej oferty cenowej. Ponadto wybór
niestandardowych kolorów parkomatów może wpłynąć na zwiększenie ceny urządzenia
i dłuższy termin realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza standardową
kolorystykę – kolory podstawowe szary, granatowy, czarny, tytanowy.
1
4. Pytanie: Dotyczy: SIWZ Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty wyposażenia parkomatów w karty SIM oraz
bezprzewodowej transmisji danych?
Odpowiedź: Koszty wyposażenia parkomatów w karty SIM oraz bezprzewodowej transmisji
danych ponosi Wykonawca.
5. Pytanie: Dotyczy: SIWZ Zamwiającego.
Prosimy o podanie liczby dodatkowych kaset wymiennych do sejfów parkomatów.
Ta informacja jest niezbędna do oszacowania dokładnej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami SIWZ do zadań Wykonawcy będzie należało opróżnienie
parkomatów z monet, w związku z powyższym to Wykonawca musi określić i zapewnić
niezbędną ilość dodatkowych kaset wymiennych w celu prowadzenia obsługi
parkomatów.
6. Pytanie: Dotyczy: SIWZ Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie jaka liczba kluczy ma zostać dostarczona razem z parkomatami.
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami SIWZ Parkomaty pozostaną własnością Wykonawcy
i do jego zadań będzie należało m.in. serwisowanie i opróżnianie parkomatów z monet,
w związku z powyższym to Wykonawca musi określić i zapewnić niezbędną ilość kluczy
potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi parkomatów.
7. Pytane: Dotyczy: SIWZ Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie czy klucze do sejfów dostarczonych parkomatów mają być
jednakowe czy do każdego sejfu ma być zastosowany osobny klucz?
Prosimy o sprecyzowanie kto będzie w posiadaniu kluczy do parkomatów Wykonawca
czy Zamawiający?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
8. Pytanie: Dot. Punkt 4.2.1.3
Czy w przypadku wykonania obudowy parkomatu ze stali nierdzewnej wysokiej
jakości ( 1.4301) jej grubość może wynosić 2mm ?
Łączna grubość obudowy parkomatu , obudowy kasetki i samej kasetki na bilon będzie
większa od 3 mm.
Odpowiedź: Zmianie ulega pkt. 4.2.1. ppkt. 3, który otrzymuje brzmienie „Obudowa
urządzenia powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm) oraz na wpływ
temperatury w zakresie -250C do + 550C. Obudowa powinna być wykonana z blachy stalowej
minimum (2mm) zabezpieczonej przed korozją lub ze stali nierdzewnej lub z innych
materiałów spełniających wymagania odporności na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
Może być pomalowana farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych, w kolorach
uzgodnionych z Zamawiającym. Część przednia powinna umożliwiać umieszczenie trwałych
i czytelnych informacji dotyczących systemu pobierania opłat parkingowych oraz innych
istotnych dla kierowców informacji. Obudowa powinna zawierać znak informacyjny „P” na
wysokości pozwalającej na łatwą lokalizację parkomatu.”
9. Pytanie: Dot. punkt 4.2.1.5
Czy w przypadku zapchania wrzutnika monet parkomat powinien wyświetlać komunikat
„nieczynny” lub zapłata tylko kartą ?
Czy układ wrzutowy monet powinien posiadać mechanizm do automatycznego
oczyszczania kanału wrzutowego ?
2
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku zapchania wrzutnika monet wyświetlenie
przez parkomat komunikatu „nieczynny”. Taka awaria powinna zostać usunięta przez
Wykonawcę w ciągu 2h.
10. Pytanie: Dot. Punkt 4.2.1.19
Czy Zamawiający uzna za wystarczające
aby podczas dokonywania operacji
opłacania czasu parkowania kierowca był informowany na wyświetlaczu o wielkości
wniesionej opłaty i godzinie upływu opłaconego czasu parkowania bez jego długości ?
Odpowiedź: Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
11. Pytanie: Dot. Punkt 4.2.1.24 oraz 4.2.1.31
Czy w przypadku gdy parkomat przesyła na bieżąco (w czasie rzeczywistym) poprzez
GPRS do oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do danych finansowych o
przeprowadzonych operacjach, rejestrów zdarzeń ( informacji serwisowych), rejestrów
transakcji dokonanych kartą , Zamawiający zrezygnuje z zapamiętywania w pamięci
dodatkowej parkomatu szczegółowych danych finansowych z 300 ostatnich kolekcji ?
Wystarczające wydaje się rejestrowanie obrotów dokonanych w parkomacie narastająco
oraz przechowywanie w pamięci parkomatu danych szczegółowych z kilku ostatnich
kolekcji monet gdyby nie zostały one przesłane na bieżąco poprzez GPRS do
oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do danych finansowych i serwisowych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
12. Pytanie: Dot. Punkt 4.2.1.31 i 4.2.2.7
Czy oprogramowanie parkomatu i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp
do informacji serwisowych i o przeprowadzonych operacjach powinno zapewniać
przesyłanie przez parkomat informacji o awariach, napełnieniu , stopniu zużycia taśmy
oraz danych o przeprowadzonych transakcjach w czasie rzeczywistym.
Tylko łączność w czasie rzeczywistym jest w stanie zapewnić czas usuwania awarii 2h
zgodnie z punktem 4.2.2.7 oraz sprawne rozpatrywanie na bieżąco reklamacji klienta
dot. transakcji w parkomatach
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 4.2.2. ppkt 11. Zamawiający wymaga bieżącego dostępu do
informacji o każdym urządzeniu tzn. że oprogramowanie parkomatu i oprogramowanie
umożliwiające zdalny dostęp do informacji serwisowych i o przeprowadzonych operacjach
powinno zapewniać przesyłanie przez parkomat informacji o awariach, napełnieniu, stopniu
zużycia taśmy oraz danych o przeprowadzonych transakcjach w czasie rzeczywistym.
13. Pytanie: Dot. Punkt 4.2.2.11 i 4.2.1.31
Czy zapewnienie Zamawiającemu bieżącego dostępu do danych o każdym urządzeniu
może się odbywać poprzez aplikację realizującą dostęp do danych gromadzonych w
bazie danych SQL ?
Mamy tu na myśli niezależną aplikację uruchamianą lokalnie na stanowisku klienckim,
pobierającą dane z serwera przez szyfrowany tunel VPN (algorytm AES 256)
i zabezpieczoną dodatkowo kluczem sprzętowym USB.
Wyciągnięcie klucza uniemożliwi osobom nieupoważnionym dostęp do aplikacji.
W proponowanym opisanym powyżej rozwiązaniu, dostęp do aplikacji następował będzie
po aktywacji kanału VPN (z możliwością ciągłej jego aktywności), a hasło użytkownika
posłuży głównie do jego identyfikacji.
Wszystkie funkcje wymienione w SIWZ będą spełnione.
Dopuszczenie uruchomienia aplikacji przez przeglądarkę www ( w punkcie 4.2.1.31)
w pewnym stopniu obniża bezpieczeństwo i grozi włamaniem do systemu a samo
szyfrowanie przesyłania danych nie uniemożliwia dostępu do aplikacji.
3
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia bieżącego dostępu
do danych o każdym urządzeniu niezależną aplikacją uruchamianą lokalnie na stanowisku
klienckim, pobierającą dane z serwera przez szyfrowany tunel VPN (algorytm AES 256)
i zabezpieczoną dodatkowo kluczem sprzętowym USB.
14. Pytanie: Dot. Punkt 4.2.1.3
Czy parkomat powinien spełniać
wymagania PN-EN12-414:2002 „Parkingowe
urządzenia kontrolne-Parkometry-Wymagania techniczne i funkcjonalne” w szczególności
w zakresie wysokości umiejscowienia w parkomacie otworów wrzutowych i odbioru
monet/biletu zgodnie z punktem 4.20 w/w normy bez dodatkowego fundamentu
wystającego ponad poziom podłoża na którym został zamontowany.
Odpowiedź: Wymagania dotyczące parkomatów określa pkt. 4.2.1 SIWZ „Parametry
urządzenia – wymagania funkcjonalne”.
15. Pytanie: Czy w momencie odbioru parkomatów przez Zamawiającego przechodzą
one na jego własność ?
Odpowiedź: Parkomaty pozostają własnością Wykonawcy.
16. Pytanie: Zamawiający opisuje wymóg rejestrowania danych w trwałej pamięci
urządzenia posługuje się pojęciami i opisem technologii wprowadzonej do obiegu przez
jednego producenta. Aktualnie integralną część systemu, w którym funkcjonuje
parkomat jest serwer, który przechowuje dane. T serwer posiada zabezpieczenia, które
chronią dane przed ich utratą. Przechowywanie danych w parkomacie zamiast na
serwerze jest mało efektywne i obarczone dużym ryzykiem ich utraty. Równie ważny jest
fakt, iż pamięć parkomatu pracuje w trybie ciągłym tzn. dane najnowsze nadpisują dane
najstarsze. Nie może być zatem mowy o zapełnieniu pamięci, ponieważ pamięć jest
zapełniania w sposób permanentny. Prosimy zatem Zamawiającego o weryfikację
swojego stanowiska i ograniczenie wymagań dotyczących pamięci parkomatów w taki
sposób. Proponujemy, aby dane z parkomatów były przekazywane do oprogramowania
kontrolującego i monitorującego funkcjonowanie sieci parkomatów, a nie gromadzone
w pamięci parkomatów.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
17. Pytanie: Czy informacja dot. godzin i dni funkcjonowania SPP oraz postojów
bezpłatnych może być umieszczona na tabliczce informacyjnej, na ścianie czołowej
parkomatu zamiast na wyświetlaczu parkomatu?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 4.2.1. ppkt 9. Urządzenie powinno zawierać na obudowie łatwo
wymienialne /bez konieczności demontażu jakichkolwiek podzespołów parkomatu/ etykiety
z informacjami o stawkach opłat parkingowych i godzinach obowiązywania opłat w strefie,
oraz informacje umożliwiające jego poprawną obsługę przez kierowcę, informację
o przyjmowanych nominałach.
18. Pytanie: Czy Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania wymaga dostawy
dodatkowych kaset wymiennych, jeśli tak to ilu?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.
19. Pytanie: W związku z tym, iż Zamawiający nie precyzuje dokładnego standardu karty,
wykonawcy nie są w stanie przewidzieć czy urządzenia będą technologicznie
przystosowane do zainstalowania czytnika kart, a po drugie nie są w stanie oszacować
kosztów takiej instalacji. Opis zamówienia powinien pozwolić wykonawcom
4
na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników
wpływających na nią. Prosimy zatem o ograniczenie takiego wymogu jedynie
do zapewnienia przez Wykonawcę możliwości doposażenia karty do parkomatu, bez
naruszania jego konstrukcji. Prosimy także o wykreślenie wymogu doposażenia
parkomatów w karty w ciągu dwóch dni roboczych, ponieważ Wykonawcy nie posiadają
aktualnie wiedzy jakiego typu czytniki miałyby zostać zainstalowane. Trudno więc
w aktualnym stanie określić ile czasu zajmie Wykonawcy zaprogramowanie urządzeń
do nowego typu płatności.
Odpowiedź: Zmianie ulega pkt 4.2.1. ppkt 29 który otrzymuje brzmienie „Urządzenie
powinno umożliwiać zamontowanie czytnika kart elektronicznych, pozwalających na zapłatę
za postój w strefie płatnego parkowania.” Przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji
do wnoszenia opłat przy użyciu kart.
20. Pytanie: W związku z tym, iż termin wprowadzenia karty elektronicznej jest nieokreślony
i nie wiadomo czy nastąpi to w trakcie realizacji umowy, prosimy o wykreślenie tego
wymogu z SIWZ. Proponujemy, aby w doposażenie w czytniki kart, jeśli zajdzie taka
konieczność, odbyło się w ramach odrębnego zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.
21. Pytanie: Mając na uwadze bariery natury technicznej (np. godziny sesji rozliczeniowych,
przelewów, przeliczanie bilonu), na które Wykonawca nie ma wpływu – czy Zamawiający
dopuszcza możliwość, iż przeliczone wartości pieniężne z parkomatów wpłyną na konto
następnego dnia roboczego po przejęciu depozytu przez bank lub inną jednostkę
finansową? Z wieloletniego doświadczenia Wykonawcy wynika, iż wykonanie szeregu
czynności związanych z kolekcją monet oraz ich przeliczeniem trwa dłużej niż 1 dzień
roboczy.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 25.
22. Pytanie: Ze względu na stosunkowo dużą liczbę zamawianych parkomatów oraz
potrzebny czas na produkcję urządzeń, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie
okresu dostawy parkomatów do 9 tygodni od dnia podpisania umowy?
Odpowiedź: Zmianie ulega zapis pkt. 5 ppkt. 1/ SIWZ oraz § 2 pkt. 1/ Projektu umowy
i otrzymuje następujące brzmienie:
Zapisy SIWZ
„5. Termin wykonania zamówienia:
1/ montaż urządzeń i uruchomienie poboru opłat przy użyciu parkomatów – w ciągu 9
tygodni od dnia zawarcia umowy
(…)”
Projekt umowy
㤠2
Termin wykonania zamówienia:
1/ montaż urządzeń i uruchomienie poboru opłat przy użyciu parkomatów – w ciągu 9
tygodni od dnia zawarcia umowy
(…)”
23. Pytanie: Dotyczy: 4.2.1. Wymagania funkcjonalne podpunkt 24:
Zamawiający wymaga aby parkomat był wyposażony w niezależny trwały moduł pamięci
zapasowej w celu przechowywania danych. Takie rozwiązanie było stosowane w czasie
gdy parkomat musiał przechowywać i drukować dane fiskalne na żądanie Obecnie
najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przesyłanie danych on-line do bazy danych
i ich przechowywanie w bazie danych co zapewnia Zamawiającemu bezpieczeństwo
5
danych i nieograniczony do nich dostęp w każdej chwili. Czy Zamawiający dopuszcza
takie rozwiązanie, że pamięć trwałą można zastąpić poprzez przesłanie danych on-line,
przechowywanie ich w bazie danych i udostępnienie Zamawiającemu nieograniczonego
dostępu do wymaganych danych on-line?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1
24. Pytanie: Dotyczy: SIWZ Zamawiającego:
Prosimy o informacje, kto jest odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zgłoszeń
robót budowlanych? Jeśli wymagane zgłoszenie należą do Wykonawcy, to prosimy
o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, ponieważ dokonanie odpowiednich
zgłoszeń oraz wykonanie na podstawie zatwierdzonych lokalizacji montażu urządzeń
jest w terminie podanym przez Zamawiającego mało realne.
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami SIWZ do zadań Wykonawcy będzie należało dokonanie
odpowiednich zgłoszeń budowlanych. Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.
25. Pytanie: Dotyczy: SIWZ Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie dokonywał przeliczenia gotówki
z parkomatów we własnym zakresie po dostarczeniu jej w zamkniętych kasetach
do wskazanego przez Zamawiającego punktu kasowego? Czy to Wykonawca
ma dokonywać przeliczenia zawartości kaset?
W przypadku wymogu przeliczenie zawartości kaset przez Wykonawcę prosimy
o wydłużenie wymaganego terminu dokonania wpłaty na konto Zamawiającego do 3 dni
roboczych od opróżnienia parkomatu z uwagi na konieczność przeliczenia gotówki
z zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zapis w pkt. 4.2.2 podpunkt 13 tiret 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Pobrane
środki pieniężne z parkomatów winny być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego
w terminie do trzech dni od dnia pobrania, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne muszą
zostać wpłacone na konto bankowe Zamawiającego w miesiącu, w którym zostały pobrane”.
26. Pytanie: Dotyczy: SIWZ Zamawiającego.
Postanowienia SIWZ zawierające Opis Przedmiotu Zamówienia zakładają, iż elementem
zobowiązań Wykonawcy będą usługi polegające na świadczeniu czynności techniczno –
organizacyjnych związanych z serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem
urządzeń. Przywołany dokument nie precyzuje jednak jaki dokładnie jest zakres powyższych
zobowiązań, tj. określa go w sposób przykładowy, otwarty (”w szczególności”). Taki sposób
opisu przedmiotu zamówienia jest niezgodny z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych
i nie pozwala na dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia z uwagi na brak precyzyjnego
i jednoznacznego określenia zakresu zobowiązań Wykonawcy. Co więcej również w przy
określeniu wymogów, jakie mają spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenia
zamówienia – str. 9 i str. 33 SIWZ, Zamawiający powtarza tak nieprecyzyjnie określony
zakres usług, potwierdzenie wykonania których Wykonawca musi przedłożyć. Brak
precyzyjnego określenia zakresu tych usług/ich zdefiniowania, powoduje tym samym
niemożliwość jednoznacznego wykazania spełniania warunków określonych w SIWZ.
a) Jaki dokładnie (zamknięty/precyzyjnie określony) zakres usług ma być świadczony przez
Wykonawcę w odniesieniu do czynności techniczno – organizacyjnych związanych
z serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem urządzeń?
b) Czy wykonanie wszystkich elementów tak określonego zakresu usług jest niezbędne
do potwierdzenia, że Wykonawca zrealizował w wymiarze wymaganym przez
Zamawiającego czynności techniczno – organizacyjne związane z serwisowaniem,
obsługą i kompleksowym utrzymaniem urządzeń czy też wystarczające jest potwierdzenie
wykonania czynności o podobnym do wskazanego przez Zamawiającego zakresie?
6
c) W odniesieniu do jakich elementów Wykonawca ma wskazać, zgodnie z zapisem na str. 9
i str. 33 SIWZ, realizację minimum 2 usług związanych z prowadzeniem czynności
techniczno – organizacyjnych związanych z serwisowaniem, obsługą i kompleksowym
utrzymaniem?
d) Które ze wskazanych przez Zamawiającego czynności zaliczyć do danej grupy? Czym
różnią się czynności serwisowe od czynności „kompleksowego utrzymania”?
Odpowiedź: Zmawiający informuje jn.:
Ad a) zakres usług określa pkt 4.2.2 SIWZ oraz § 1 ust. 2 pkt. 2.2 Projektu umowy.
Ad. b) dla potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie wymagań dot. posiadanego
doświadczenia zawodowego Wykonawca musi wykazać się usługami związanymi
z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnymi związanymi z serwisowaniem
i kompleksowym utrzymaniem, o których mowa w pkt. 4.2.2 ppkt 1, 5, 6, 7, 9, 13 SIWZ
Ad c) należy wykazać realizację min 2 usług związanych prowadzeniem czynności
techniczno – organizacyjnych związanych z serwisowaniem, obsługą i kompleksowym
utrzymaniem w zakresie określonym w pkt. 4.2.2 ppkt. 1, 5, 6, 7, 9, 13 SIWZ.
Ad. d) czynności serwisowe oraz czynności „kompleksowego utrzymania” określa pkt. 4.2.2
ppkt. 1, 5, 6, 7, 9, 13 SIWZ
27. Pytanie: Dot. § 16 ust. 5 Projektu Umowy
Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę § 16 ust. 5 Projektu Umowy, ze względu
na to że zapłata wynagrodzenia jest długiem oddawczym, a zgodnie z art. 454 ust. 1 zd 2 kc
i stosownym orzecznictwem datą spełnienie świadczenia w przypadku takiego długu jest
dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela: „Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
28. Pytanie: Do Projektu Umowy
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Projektu Umowy następującego zapisu:
„Jeśli dojdzie do zakończenia niniejszej Umowy przed upływem terminu, o którym mowa
w § 2, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia należnego mu tytułu świadczonych do tego
czasu usług, jak również zwrotu wszelkich udokumentowanych i poniesionych w związku
z niniejszą Umowy kosztów.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zapisu.
29. Pytanie: Dot. § 16 Projektu Umowy.
Prosimy o uszczegółowienie, w jakich terminach mają być wystawiane faktury miesięczne.
Odpowiedź: Wykonawca wystawia fakturę Vat na ostatni dzień każdego miesiąca. Jeśli
będzie to niepełny okres rozliczeniowy stawka naliczona zostanie proporcjonalnie do okresu
świadczenia usługi.
30. Pytanie: Do Projektu Umowy.
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Projektu Umowy następującego zapisu:
„Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku braku zapłaty dwóch płatności
miesięcznych w ramach wynagrodzenia przez Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zapisu.
31. Pytanie: Do Projektu umowy
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Projektu Umowy następującego zapisu:
„W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki
7
za opóźnienie w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w danym czasie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zapisu.
32. Pytanie: Do par. 8 ust. 6 Projektu Umowy.
Czy Zamawiający potwierdza, iż posiadanie w okresie trwania umowy tytułu prawnego
do urządzeń na podstawie umowy leasingu (podwykonawca, którym będzie bank lub inna
instytucja finansująca), jest tytułem prawnym wystarczającym w rozumieniu par 8 ust. 6
projektu Umowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę w okresie trwania
umowy tytułu prawnego do urządzeń na podstawie umowy leasingu.
33. Pytanie: Do § 4 Projektu Umowy.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający uzależnia zwrot zabezpieczenia należytego wykonania
umowy od uznania przez Zamawiającego wykonania zamówienia za należycie wykonane
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakie będą dodatkowe – poza opisanymi w § 4 ust. 3 –
warunki, od spełnienia których Zamawiający może uzależnić uznanie, że zamówienia zostało
należycie wykonane?
Odpowiedź: Zmianie ulega treść § 4 ust. 3 i otrzymuje następujace brzmienie:
„Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia złoszenia przez
Wykonawcę: demontażu urządzeń, odtworzenia nawierzchni i terenu z tym związanego
a także uznania przez Zamawiającego wykonania tych czynności za wykonane należycie.”
34. Pytanie: Do § 6 Projektu Umowy.
Z uwagi na fakt, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez okres ponad 7 lat
kalendarzowych, a wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 umowy obejmuje podatek
VAT, czy zamawiający dopuszcza i potwierdza, że w razie zmiany stawki podatku (której
wysokość w okresie realizacji długoterminowej umowy może ulec zmianie), ulegnie
odpowiedniej zmianie wysokość wynagrodzenia wykonawcy? Wykonawca zwraca uwagę,
że brak możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia ze względu na zmiany stawki podatku
VAT będzie okolicznością wpływającą na podwyższenie wynagrodzenia w ofertach
wykonawców, którzy będą kalkulowali w niej niekoniecznie adekwatne ryzyka właśnie ze
zmianą tej stawki, dlatego w ocenie wykonawcy jest w interesie Zamawiającego
przewidzenie możliwości takiej zmiany w treści umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią pkt. 21 ppkt. 21.3.a) oraz § 17 ust. 1 pkt. a) Zamawiający
przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
35. Pytanie: Do § 13 Projektu Umowy ust. 2 tiret trzeci
Wykonawca może ponosić odpowiedzialność za zwłokę w demontażu urządzeń, ale nie
po upływie terminu ważności umowy tylko po upływie terminu przewidzianego na demontaż
po wygaśnięciu umowy przewidzianego czyli po upływie 14 dni od wygaśnięcia umowy
(§ 8 ust. 7 umowy); wnosimy o odpowiednią zmianę.
Odpowiedź: W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 13 ust. 2 tiret (-) i otrzymuje
następujące brzmienie:
„ § 13
(…)
- za zwłokę w odtworzeniu nawierzchni po upływie terminu przewidzianego na demontaż
parkomatów w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1
za każdy dzień zwłoki”
8
36. Pytanie: Do § 14 Projektu Umowy.
Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis § 14 ust. 2 przewidujący automatyczne rozwiązanie
umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony w przypadku
zmiany przepisów prawa powodujących zaprzestanie funkcjonowania lub likwidację strefy
płatnego parkowania może zastosować zlikwidowanie w części miast nie jest niczym
uzasadnione wprowadzenie automatycznego mechanizmu skutkującego rozwiązaniem
umowy w całości gdyż w takim przypadku będzie to podstawa do ograniczenia jej zakresu.
Nadto automatyzm rozwiązania bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń może
jedynie prowadzić do niepewności sytuacji prawnej stron i statusu umowy. Wykonawca
wnosi o wyjaśnienie ust. 2 z § 14.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
37. Pytanie: Do Projektu Umowy.
Czy biorąc pod uwagę funkcjonujące zasady rynkowe, zamawiający może rozważyć
wprowadzenie w umowie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej dla wykonawcy,
poprzez wprowadzenie następującego postanowienia: „Łączna odpowiedzialność
Wykonawcy będąca w związku lub wynikająca z niniejszej Umowy niezależnie od podstawy
prawnej dochodzonego roszczenia (w tym w szczególności z tytułu odpowiedzialności
deliktowej, kontraktowej, kar umownych, zastępczego wykonania itp.), ograniczona jest
do 15 % wynagrodzenia netto. Przy tym, Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie
za bezpośrednie straty, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy
za szkody pośrednie, następcze, incydentalne, następstwa przerw w pracy, koszty odsetek
lub inne koszty finansowe, utratę informacji i danych: odszkodowania, kary lub inne
świadczenia płacone przez Zamawiającego osobom trzecim. Powyższe ograniczenie
odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa odpowiedzialności ograniczyć nie można, w tym, gdy szkoda została
wyrządzona z winy umyślnej.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zapisu.
38. Pytanie: Do Projektu Umowy.
Czy Zamawiający dopuszcza, ze przedmiot zamówienia (65 sztuk parkometrów) może być
własnością innego podmiotu niż Wykonawca np. firmy leasingowej oddającej przedmiot
do używania Wykonawcy i jeśli tak, czy dopuszcza, że jako ubezpieczony na polisie
ubezpieczeniowej będzie wskazany inny podmiot niż wykonawca?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
39. Pytanie: Dot. § 17 ust. 2 projektu umowy wraz z pkt 4.2. SIWZ.
W związku z faktem, że do obowiązków wykonawcy należy zainstalowanie 65 szt.
parkomatów, a zgodnie z zapisem § 17 ust. 2 projektu umowy do realizacji zamówienia mają
mieć zastosowanie odpowiednie przepisy, w tym Prawa budowlanego, prosimy o udzielenie
odpowiedzi po czyjej stronie leży opracowanie projektu lokalizacji parkomatów, uzyskanie
uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dokonanie zgłoszenia montażu
parkomatów z własnym zasilaniem stosownie do treści art. 29 ust. 1 pkt 8 Prawa
budowlanego. Czy jeżeli jest to obowiązek Zamawiającego to czy przekaże on wykonawcy
wraz z podpisaniem umowy taki projekt lokalizacji urządzeń wraz z potwierdzeniem przyjęcia
zgłoszenia budowlanego przez organ architektoniczno – budowlany?
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami SIWZ do zadań Wykonawcy będzie należało uzgadnianie
wszelkich czynności związanych z montażem w tym opracowanie projektu, uzyskanie
uzgodnień i dokonanie zgłoszenia. Projekt lokalizacji parkomatów musi zostać uzgodniony
z Zamawiającym.
9
40. Pytanie: Dot. projektu umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przelewu wierzytelności wynikających
z umowy na rzecz osób trzecich (instytucji finansujących)? Taka zgoda ułatwiłaby
ustanowienie zabezpieczenia na rzecz instytucji finansujących.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności wynikających z umowy
na rzecz osób trzecich.
41. Pytanie: W punkcie 4.1.18.2 Zamawiający umieścił zapis „W przypadku uaktywnienia
w okresie bezpłatnym powinna ukazać się odpowiednia informacja na wyświetlaczu
(z uwzględnieniem daty oraz godziny, do której postój jest bezpłatny)”.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyświetlania daty oraz godziny, do której postój jest
bezpłatny? W ocenie Wykonawcy nie ma potrzeby powielania informacji o dniach
i godzinach funkcjonowania strefy, która będzie znajdowała się wymiennych etykietach
informacyjnych. Jest to również jednoznaczne w obniżeniem wydajności baterii czemu
powinno się zapobiegać.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
42. Pytanie: W punkcie 4.1.24 Zamawiający umieścił zapis:
„Łączny przychód powinien być pamiętany w niezależnym dodatkowym module pamięci
trwale związanym z obudową parkomatu, w sposób uniemożliwiający jego wymianę bez
naruszenia zabezpieczeń producenta. Dodatkowo moduł pamięci powinien umożliwić
jednokrotny zapis kolejnych danych bez możliwości ich późniejszego skasowania lub
nadpisania oraz posiadać indywidualny numer indentyfikacyjny. Odłączenie modułu pamięci
powinny być również normalną pracę parkomatu. W dodatkowym module pamięci powinny
być również zapisane wszystkie operacje opróżniania urządzenia z monet „kolekcje” w
zakresie daty ich wykonania i wartości. Pojemność pamięci dodatkowej powinna umożliwić
zapamiętywanie minimum 300 „kolekcji”. Pamięć ta nie może ulec skasowaniu w wyniku
zaniku zasilającego urządzenie lub jakiegokolwiek innego zdarzenia.”
W ocenie Wykonawcy wymóg wyposażenia urządzenia w dodatkowy moduł pamięci trwale
związany z obudową parkomatu znacząco ogranicza konkurencyjność ofert. Czy w związku
z tym, że parkomaty każdego dnia będą wysyłały wszystkie informacje dotyczące awarii oraz
statystyk finansowych na serwer, a co za tym idzie nie będzie ryzyka utraty tych danych,
Zamawiający zrezygnuje z wymogu montowania dodatkowego modułu pamięci urządzenia?
Wykonawca natomiast zapewni nieograniczony dostęp do danych z systemu
zarządzającego.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
43. Pytanie: W punkcie 4.1.27 jest zapis:
„Kolekcja zgromadzonych monet powinna automatycznie uruchomić drukowanie raportu
zawierającego:
- dane dotyczące płatności kartami elektronicznymi,
Na wydruku powinien być również pełny raport z poprzednich kolekcji monet (minimum
jeden)”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wszystkie dane dotyczące transakcji kartami znajdowały
się na serwerze i były dostępne poprzez oprogramowanie zarządzające? W ocenie
Wykonawcy informacja na temat płatności kartami nie powinna znajdować się na wydruku,
który dotyczy fizycznej kolekcji monet. Dodatkowo w ocenie Wykonawcy wymóg
generowania i umieszczania na wydruku pełnych raportów z poprzednich kolekcji znacznie
ogranicza konkurencyjność ofert i jest niepotrzebny w związku z wymogiem przesyłania
wszystkich informacji do oprogramowania zarządzającego.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z powyższych zapisów?
10
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość aby dane dotyczące transakcji kartami
znajdowały się na serwerze i były dostępne poprzez oprogramowanie zarządzające.
44. Pytanie: W punkcie 4.1.29 Zamawiający umieścił zapis dotyczący ewentualnego
montażu czytników kart. W ocenie Wykonawcy Zamawiający określa czas dwóch dni
tylko o wyłącznie do montażu czytników w urządzeniach. Rodzaj czytnika, obsługiwanej
karty oraz całego systemu będzie ustalany i realizowany w innym terminie. Zapis w
punkcie 4.1.29 ma na celu wymuszenie montażu urządzeń przygotowanych
konstrukcyjnie pod dodatkowy element (nie całego systemu) jakim jest czytnik kart bez
konieczności demontażu urządzeń z ulicy. Czy Zamawiający potwierdza słuszność toku
rozumowania Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19.
45. Pytanie: Dot. punkt 4.2.1.3
Czy Zamawiający akceptuje kolor parkomatu ciemno niebieski (RAL 5011) lub szary (RAL
9006).
Czy w przypadku konieczności wykonania parkomatu w innym niestandardowym kolorze
Zamawiający wydłuży czas realizacji do minimum 11 tygodni od daty podpisania umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. (w cz. 1 odpowiedzi)
46. Pytanie: Dot. punkt 4.2.1.29
Czy parkomat może być konstrukcyjnie i technologicznie przygotowany do zamontowania
czytnika kart elektronicznych standardowo stosowanego przez producenta parkomatu.
Czy wykonawca powinien uwzględnić koszty dostawy i instalacji czytników kart oraz
oprogramowania dla tej funkcjonalności w cenie ofertowej.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.
47. Pytanie: Czy Zamawiający zakłada konieczność integracji parkomatu z innymi
zewnętrznym systemem zapłaty kartą np. kartą miejską?
Jeśli tak to prosimy o przesłanie opisu wymagań jakie powinien spełnić parkomat dla takiego
systemu. Czy wykonawca powinien uwzględnić koszt czytników oraz oprogramowania dla
takiej funkcjonalności w cenie ofertowej.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.
48. Pytanie: Dot. punkt 4.2.1.29
Czy w przypadku konieczności prac integracyjnych parkomatu z innym niż producenta
system zapłaty kartą elektroniczną, Zamawiający wydłuży czas potrzebny na wykonanie tego
zadania do min. 4 miesięcy od daty przekazania dokumentacji systemu karty elektronicznej
zawierającej minimum:
- kompletną specyfikację systemu karty elektronicznej z mapą pamięci.
- karty testowe jarty elektronicznej wraz z testem SAM,
- test oprogramowania do doładowywania kart (w razie potrzeby).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.
49. Pytanie: Dot. punkt 4.2.1.29
Prosimy o potwierdzenie że w przypadku integracji parkomatu z zewnętrznym systemem
zapłaty kartą elektryczną Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za:
- opracowanie i obsługę tzw. czarnych list (Blacklist/Whitelist)
- dynamiczną zmianę kluczy dostępu „Keyupdate” (Klucze dostępu będą zmieniane poprzez
wymianę modułu SAM)
11
- oprogramowanie kodów enkrypcji
- funkcje doładowywania karty w parkomacie
- enkrypcję transakcji dokonanych przy pomocy karty
- rozliczanie transakcji przy pomocy karty
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.
50. Pytanie: Dotyczy: Punkt 4.2.1. podpunkt 11.3/ SIWZ.
Czy Zamawiający uzna za równoważne aby za rejestrację i przechowywanie danych
transakcyjnych, operacyjnych i serwisowych odpowiadało oprogramowanie zarządzające
parkomatami?
Odpowiedź: Zamawiający nie uznaje za równoważne, aby rejestracja i przechowywanie
danych transakcyjnych, operacyjnych i serwisowych było rejestrowane tylko
na
oprogramowaniu zarządzającym urządzeniami.
Oprogramowanie urządzenia winno
umożliwiać taką rejestrację.
51. Pytanie: Dotyczy: Punkt 4.2.1 podpunkt 13. SIWZ.
Czy Zamawiający uzna za równoważne aby oprogramowanie zarządzające parkomatami
odpowiadało za wyświetlanie i drukowanie daty i godziny usunięcia awarii?
Odpowiedź: Nie.
52. Pytanie: Dotyczy: Punkt 4.2.1. podpunkt 29. SIWZ.
Prosimy o udostępnienie informacji dotyczącej specyfikacji czytników jakie ewentualnie
zostaną zamontowane w parkomatach. Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu karty ewentualnie
zainstalowany czytnik kart powinien obsługiwać? Czy Zamawiający może udostępnić
specyfikację kart elektrycznych pozwalających na opłatę za postój SPP jakie powinny być
zaimplementowane w czytnikach? Czy oferta Wykonawcy ma uwzględniać ceny czytników,
ich montażu, implementacji w oprogramowaniu oraz implementacji kart elektronicznych
służących opłaty za postój w SPP? Kto będzie właścicielem oraz dystrybutorem kart
elektronicznych służących do zapłaty za postój SPP?
Odpowiedź: Zgodnie odpowiedzią na pytanie nr 19.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści
SIWZ:
 w pkt. 4.2.1 w ppkt. 24a) dodaje się następującą treść: „(…) Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie równoważne polegające na przesyłaniu i gromadzeniu danych z parkomatów
na serwerze zamiast w dodatkowym module pamięci trwale związanym z obudową
parkomatu.”
 w pkt. 4.2.1 SIWZ dodaje się ppkt. 32 o następującej treści:
„32. Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia bieżącego dostępu do danych
o każdym urządzeniu niezależną aplikacją uruchamianą lokalnie na stanowisku klienckim,
pobierającą dane z serwera przez szyfrowany tunel VPN (algorytm AES 256)
i zabezpieczoną dodatkowo kluczem sprzętowym USB.”
 w pkt. 4.2 SIWZ dodaje się następującą treść:
„Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z zamawiającym projekt lokalizacji
parkomatów.”
12
 zmianie ulega treść pkt. 4.2.1 ppkt. 3 i otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Obudowa urządzenia powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm)
oraz na wpływ temperatury w zakresie -250C do + 550C. Obudowa powinna być wykonana
z blachy stalowej minimum (2mm) zabezpieczonej przed korozją lub ze stali nierdzewnej lub
z innych materiałów spełniających wymagania odporności na uszkodzenia mechaniczne
i korozję. Może być pomalowana farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych,
w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Część przednia powinna umożliwiać
umieszczenie trwałych i czytelnych informacji dotyczących systemu pobierania opłat
parkingowych oraz innych istotnych dla kierowców informacji. Obudowa powinna zawierać
znak informacyjny „P” na wysokości pozwalającej na łatwą lokalizację parkomatu.”
 zmianie ulega pkt 4.2.1. ppkt 29 i otrzymuje następujące brzmienie:
„29. „Urządzenie powinno umożliwiać zamontowanie czytnika kart elektronicznych,
pozwalających na zapłatę za postój w strefie płatnego parkowania.”
 zmianie ulega pkt. 5 ppkt. 1/ i otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Termin wykonania zamówienia:
1/ montaż urządzeń i uruchomienie poboru opłat przy użyciu parkomatów – w ciągu 9
tygodni od dnia zawarcia umowy
(…)”
 zmianie ulega pkt 4.2.2. ppkt. 13 tiret 3/ i otrzymuje następujące brzmienie:
„13.
(…)
3/ Pobrane środki pieniężne z parkomatów winny być wpłacone przelewem na konto
Zamawiającego w terminie do trzech dni od dnia pobrania, z zastrzeżeniem, że środki
pieniężne muszą zostać wpłacone na konto bankowe Zamawiającego w miesiącu, w którym
zostały pobrane
(…)”
Zmiany do Projektu umowy:
1/ w § 1 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
㤠1
(…)
3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym projekt lokalizacji
parkomatów.
(…)”
2/ w § 1 ust. 2 pkt. 21 ppkt. 16 zmianie ulega treść lit. „h” oraz dodaje się lit. „i”
o następującej treści:
㤠1
(…)
h) kod zabezpieczający
i) informacja o konieczności umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu.”
3/ zmianie ulega zapis w § 1 ust. 2.1. ppkt. 3 i otrzymuje następujące brzmienie:
㤠1
(…)
3. Obudowa urządzenia powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm)
oraz na wpływ temperatury w zakresie -250C do +550C. Obudowa powinna być wykonana
z blachy stalowej minimum (2mm) zabezpieczonej przed korozją lub ze stali nierdzewnej lub
z innych materiałów spełniających wymagania odporności na uszkodzenia mechaniczne
i korozję. Może być pomalowana farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych,
w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Część przednia powinna umożliwiać
13
umieszczenie trwałych i czytelnych informacji dotyczących systemu pobierania opłat
parkingowych oraz innych istotnych dla kierowców informacji. Obudowa powinna zawierać
znak informacyjny „P” na wysokości pozwalającej na łatwą lokalizację parkomatu.”
4/ w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. zmianie ulega treść ppkt. 24a) oraz dodaje się ppkt. 32:
㤠1
(…)
„24a) (…) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na przesyłaniu
i gromadzeniu danych z parkomatów na serwerze zamiast w dodatkowym module pamięci
trwale związanych z obudową parkomatu.
(…)
32. Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia bieżącego dostępu do danych
o każdym urządzeniu niezależną aplikację uruchamianą lokalnie na stanowisku klienckim,
pobierającą dane z serwera przez szyfrowany tunel VPN (algorytm AES 256)
i zabezpieczoną dodatkowo kluczem sprzętowym USB.”
5/ w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. 29 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠1
(…)
29. „Urządzenie powinno umożliwiać zamontowanie czytnika kart elektronicznych,
pozwalających na zapłatę za postój w strefie płatnego parkowania.”
6/ § 13 ust. 2 tiret (-) trzeci otrzymuje brzmienie:
㤠13
(…)
- za zwłokę w odtworzeniu nawierzchni po upływie terminu przewidzianego na demontaż
parko matów w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1
za każdy dzień zwłoki”
7/ zmianie ulega treść § 4 ust. 3 i otrzymuje następujace brzmienie:
㤠4
(…)
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia złoszenia przez
Wykonawcę: demontażu urządzeń, odtworzenia nawierzchni i terenu z tym związanego
a także uznania przez Zamawiającego wykonania tych czynności za wykonane należycie.”
8/ zmieni ulega treść § 2 pkt. 1/ i otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
Termin wykonania zamówienia:
1/ montaż urządzeń i uruchomienie poboru opłat przy użyciu parkomatów – w ciągu 9
tygodni od dnia zawarcia umowy
(…)”
Powyższe należy traktować jako zmianę nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i stanowi jej integralną część.
14