badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem

Komentarze

Transkrypt

badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem
zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową
BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE
W STUDIACH NAD KOMUNIKOWANIEM POLITYCZNYM
Wrocław, 23 października 2015 r.
http://politologia.uni.wroc.pl/zksid/
Nauka o komunikowaniu jest stosunkowo młodą i prężnie rozwijającą się dyscypliną naukową.
Współtworzą ją badacze patrzący na ten sam przedmiot badań z różnych perspektyw badawczych.
Stąd wynika nie tylko jej interdyscyplinarność, ale również szerokie spektrum stosowanych w jej
obrębie metod badawczych.
W przedmiocie badań komunikologicznych zachodzą w ostatnich latach niezwykle szybkie
zmiany. Z tego względu koniecznym staje się modyfikowanie wykorzystywanych metod
badawczych oraz wypracowywanie nowych zastosowań tych, które użytkowano dotychczas na
innych polach. Wielu badaczy tworzy też innowacyjne narzędzia i proponuje nowatorskie,
niewykorzystywane wcześniej metody badawcze.
CEL KONFERENCJI: Celem konferencji jest zainicjowanie interdyscyplinarnego dialogu i
wymiany doświadczeń między naukowcami, których przedmiotem badań są elementy procesu
komunikowania politycznego, jak :
- aktorzy polityczni
- wyborcy
- klasyczne media masowe
- nowe media, np. portale społecznościowe (Twitter, Facebook), blogi, etc.
Konferencja obejmie szerokie spektrum zagadnień metodologicznych. Omawiane na niej będą
zarówno metody wykorzystywane od wielu lat w ramach badań nad komunikowaniem politycznym,
jak również te, które stosuje się od niedawna; zarówno jakościowe i ilościowe. W zamierzeniu
organizatorów konferencja ma zachęcić do refleksji nad metodami stosowanymi w komunikologii i
podzielenia się doświadczeniami.
TEMATYKA:
Konferencja koncentruje się wokół trzech głównych osi tematycznych:
metod ilościowych wykorzystywanych w studiach nad komunikowaniem politycznym, w tym
między innymi: analizy statystycznej, sondaży i ankiet, analizy zawartości mediów, badań agendasetting, funkcjonalną analizą debat wyborczych;
metod jakościowych, w tym między innymi: analizy krytycznej, krytycznej interpretacji,
wywiadów, badań fokusowych, metod etnograficznych, analizy dyskursu, itp.
metod hybrydowych, łączących metody ilościowe i jakościowe.
Konferencja będzie miejscem wystąpień dotyczących głównych założeń metod stosowanych w
studiach nad komunikowaniem politycznym, ich zalet oraz niedomagań, ale też prezentacji ich
konkretnych zastosowań.
UCZESTNICY: Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego,
reprezentantów różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych metodami wykorzystywanymi w
badaniach nad komunikowaniem, jak również przedstawicieli firm oferujących narzędzia i usługi z
obszaru analizy mediów i komunikowania, a także wszystkich zainteresowanych tematyką
konferencji. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału doktorantów oraz młodych badaczy
będących na początkowym etapie rozwoju kariery naukowej.
TERMIN I MIEJSCE OBRAD: 23 październik 2015 r .
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Koszarowa 3
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień należy
nadsyłać do 15 czerwca 2015 r. na adres e-mail:
[email protected] Formularz zgłoszeniowy znajduje się w
osobnym załączniku.
OPŁATY:
OPIEKA NAUKOWA:
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska
KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownicy konferencji:
mgr Paweł Baranowski
mgr Anna Paluch
Członkowie zespołu:
mgr Paulina Barczyszyn
mgr Adam Michel
mgr Jacek Nożewski
mgr Róża Smolak
mgr Waldemar Sobera
KONTAKT:
Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
Instytut Politologii
Uniwersytet Wrocławski
51–149 Wrocław, ul. Koszarowa 3
Email : [email protected]
tel. 48 669 614 033
http://politologia.uni.wroc.pl/zksid/