Przebudowa sieci gazowej - przedmiar

Komentarze

Transkrypt

Przebudowa sieci gazowej - przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestor:
Budowa:
Obiekt:
Rodzaj robót:
DZIAŁ Specyfikacja
KNNR 1 01111
01
KNNR 1 02022
04
Gmina Suchy Las
62-002 Suchy Las
ul. Szkolna 13
Budowa dróg wraz z kanalizacją sanitarną i budowa lokalnego
systemukanałów deszczowych w rejonie ul. Diamentowej
Przebudowa sieci gazowej
Roboty instalacyjne
1. Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
J.m
km
Ilość
0,056
56,000
m3
134,400
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DZIAŁ
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
KNR 2-01 0322- wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
02 analogia
56*1.2*2
m2
Zakup piasku dla podsypki, obsypki i zasypki (50% do wymiany) wraz z
transportem i wyładunkiem
kalk. własna
6+16+11
m3
KNNR 4 141102
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
m3
KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
02
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV
m3
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
KNNR 1 0214- obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami
03
(gr.warstwy w stanie lunym 40 cm) - kat.gr. I-II
m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
KNNR 1 0206- m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
02
odl. 1 km sam.samowyład.
m3
kalk. własna
Utylizacja urobku np. na składowisku
m3
KNR-W 2-18
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
0903-01
elementu 4.0 m
kpl.
KNR-W 2-18
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
0901-01
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
kpl.
KNR-W 2-18
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
0903-06
elementu 4.0 m
kpl.
2. Rurociągi
Specyfikacja
J.m
13 KNR-W 2-19 0301- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 63 mm z rur w
06
zwojach
KNR-W 2-19 030306
Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
KNR-W 2-19 0301- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 25 mm z rur w
15
02
zwojach
KNR-W 2-19 030316
02
Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
14
17
18
19
20
21
22
23
24
29
30
31
32
33
34
35
36
6,000
16,000
22,000
11,000
11,000
1,000
7,000
1,000
Ilość
53,000
m
8,000
szt.
3,000
m
2,000
szt.
5,000
KNR 2-19 0204-01 Luki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 50 mm
kalk. własna
Trójnik równoprzelotowy PE o śr.nom. 63 mm
Wykonanie stopowania przepływu gazu w rurze dz63 (zaciski) wraz z montażem
kalk. własna
dodatkowych muf po zaciskach
KNR-W 2-19 0301- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 63 mm z rur w
06
zwojach - wykonanie bypassu
KNR-W 2-19 0303- Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 06
bypass
KNR-W 2-19 0301- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 25 mm z rur w
02
zwojach- bypass
KNR-W 2-19 0303- Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 02
bypass
szt.
szt.
KNR 2-19 0204-01 Luki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 50 mm - bypass
Trójnik równoprzelotowy PE o śr.nom. 63 mm - bypass
Trójnik siodłowy PE o śr.nom. 63 mm - bypass
Trójnik siodłowy PE o śr.nom. 63/25 mm - bypass
KNR-W 2-19 030606
Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 125 mm
KNNR 4 1209-01 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach
analogia
ochronnych
Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 100 mm; rury przewodowe
KNR 2-28 0405-01 o śr. nom. 50 mm;
KNR-W 2-19 021401 analogia
Sączek węchowy o śr.nom. 25 mm nad rurą ochronną
kalk. własna
Demontaż gazociągu z rur tworzywowych dz63
kalk. własna
Demontaż gazociągu z rur PE dz25
szt.
szt.
szt.
szt.
KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
m
KNR 2-19 0211-01 Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa
km
1,000
3,000
kpl
52,000
m
8,000
szt.
17,000
m
3,000
szt.
4,000
25 kalk. własna
26 kalk. własna
27 kalk. własna
28
33,000
1,000
3,000
1,000
23,000
m
23,000
m
6,000
kpl.
3,000
szt.
m
m
35,000
9,000
56,000
0,053
KNR 2-19 0220-02 Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych
Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 37 KNNR 4 1430-01 elementy betonowe
3,000
m
0,200
m3