ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:

Komentarze

Transkrypt

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:
ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:
Suma ubezpieczenia 10 000 zł (zarówno za śmierć, jak i trwały uszczerbek – tzw % za %)
Pogryzienia, ukąszenia – ryczałt 200 zł
Jednorazowe świadczenie, gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek – 1,5%, czyli 150 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych – do 20%
Rozszerzenie:
Zwrot kosztów rehabilitacji – do 200 zł
Zwrot kosztów naprawy, nabycia lub wypożyczenia środków specjalnych – do 500 zł
Koszt za całość 49 zł
Pytania związane z ubezpieczeniem proszę kierować
Paweł Sowa
kom: 691 659 859
TABELA PROCENTOWEGO TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS,
NIP 526 02 14 686, Kapita∏ zak∏adowy: 143.985.157,00 z∏ - op∏acony w ca∏ości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000
1/17
05.09.2012
USZKODZENIA GŁOWY
1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):
Wskaźnik %
a) uszkodzenia tkanek miękkich (rany, blizny w obrębie owłosionej skóry głowy w zależności od rozmiaru, stopnia
1-10
oszpecenia, bolesności, itp.)
Utrata skóry owłosionej :
b) poniżej 25% powierzchni skóry owłosionej
1-10
c) od 25% do 75% powierzchni skóry owłosionej
11-20
d) powyżej 75% powierzchni skóry owłosionej
21-30
Uwaga: W przypadku skutecznej replantacji skalpu lub uzupełnienia ubytku skóry owłosionej przeszczepem skóry
oraz odtworzenia własnego owłosienia należy oceniać wg poz. 1a
2. Uszkodzenia kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłobienia, szczeliny, fragmentacja) w zależności
od rozległości uszkodzeń:
a) szczeliny złamań
1-5
b) wgłobienia, fragmentacja
1-10
3. Ubytek w kościach czaszki – w zależności od rozmiarów:
a) poniżej 10 cm2
1-10
b) od 10 do 50 cm2
11-15
c) powyżej 50 cm2
16-25
Uwaga: Jeżeli powstały ubytek kości został uzupełniony operacją plastyczną z dobrym efektem, odsetek trwałego
uszczerbku na zdrowiu, oceniony wg poniższej zasady, należy zmniejszyć o połowę.
Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz.2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz.1)
należy osobno oceniać stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3
i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz.1.
4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku
płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej
1-15
operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności
od rodzaju i stopnia powikłań:
5. Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego:
a) porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0-1o
100
wg skali Lovette'a
b) głęboki niedowład połowiczy lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający sprawność kończyn 2o lub 2/3o
60-80
wg skali Lovette’a
c) średniego stopnia niedowład połowiczy lub niedowład obu kończyn dolnych 3o lub 3/4o wg skali Lovette’a
40-60
d) nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowład połowiczy lub obu kończyn dolnych 4o lub 4/5o wg skali
5-40
Lovette’a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.
e) porażenie kończyny górnej 0-1o wg skali Lovette’a z niedowładem kończyny dolnej 3-4o wg skali Lovette’a:
– prawej
70-90
– lewej
60-80
f) niedowład kończyny górnej 3-4o wg skali Lovette’a z porażeniem kończyny dolnej 0-1o wg skali Lovette’a
– prawej
70-90
– lewej
60-80
g) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 0-1o wg skali Lovette’a
– prawa
50-60
– lewa
40-50
h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2o-2/3o wg skali Lovette’a
– prawa
30-50
– lewa
20-40
i) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 3-4o wg skali Lovette’a
– prawa
10-30
– lewa
5-20
j) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 0-1o wg skali Lovett’a
40-50
k) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 2-2/3o wg skali Lovett’a
25-40
l) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 3-3/4o wg skali Lovett’a
15-25
ł) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 4-4/5o wg skali Lovett’a
5-15
Uwaga: W przypadku współistnienia zaburzeń mowy pochodzenia ośrodkowego oceniać dodatkowo wg poz. 11,
uwzględniając, że całkowity uszczerbek na zdrowiu z tytułu uszkodzenia mózgu nie może przekroczyć 100%.
W przypadku współistnienia deficytu ruchowego z innymi objawami ograniczonego uszkodzenia mózgu należy oceniać
wg poz. 9.
W przypadku różnicy w nasileniu niedowładu pomiędzy kończynami dolnymi, należy oceniać według poz. 5 g oddzielnie
dla każdej kończyny
SKALA LOVETTE’A
0o – brak czynnego skurczu mięśnia – brak siły mięśniowej
1o – ślad czynnego skurczu mięśnia – 5 % prawidłowej siły mięśniowej
2o – wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonywania ruchu przy pomocy
i odciążeniu odcinka ruchomego – 20% prawidłowej siły mięśniowej
3o – zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka
– 50% prawidłowej siły mięśniowej
4o – zdolność do wykonywania czynnego ruchu z pewnym oporem – 80% prawidłowej siły mięśniowej
5o – prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem – 100% prawidłowej
siły mięśniowej
6. Zespoły pozapiramidowe:
a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie upośledzający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich
b) zespół pozapiramidowy upośledzający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.
c) zaznaczony zespół pozapiramidowy
7. Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego:
a) zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie
b) zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie
c) zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie
d) dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów
8. Padaczka:
a) padaczka z bardzo częstymi napadami – 3 napady w tygodniu lub więcej
b) padaczka za napadami – powyżej 2 na miesiąc
c) padaczka z napadami – 2 i mniej na miesiąc
d) padaczka z napadami o różnej morfologii – bez utraty przytomności
Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja
ambulatoryjna względnie szpitalna potwierdzająca rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczącego
(podejrzenie padaczki nie jest wystarczające do uznania uszczerbku z tego tytułu). W przypadku współistnienia
padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg poz. 9.
9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie pourazowe):
a) ciężkie zaburzenia psychiczne towarzyszące porażeniom i niedowładom, wymagające stałej opieki osób trzecich
(zmiany otępienne, utrwalone psychozy)
b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi
c) o niewielkim lub średnim nasileniu
Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie
neurologicznym, zmiany w zapisie EEG i w obrazie odmowym mózgu.
10. Nerwice:
a) utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym – w zależności od stopnia zaburzeń
b) zespól czynnościowy po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym (również po wstrząśnieniu mózgu) –
w zależności od stopnia zaburzeń (skargi subiektywne: nawracające bóle i zawroty głowy, nadpobudliwość,
osłabienie pamięci, zaburzenia koncentracji i snu, itp.)
c) utrwalona nerwica po ciężkim uszkodzeniu ciała
d) zespół aerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi
11. Zaburzenia mowy:
a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją
b) afazja całkowita motoryczna
c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się
d) afazja nieznacznego stopnia
12. Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne
zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego):
a) znacznie upośledzające czynność ustroju
b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju
2/17
100
40-80
5-30
100
50-80
10-40
1-10
30-40
20-30
10-20
1-10
70-100
50-60
10-50
2-15
1-5
2-10
2-10
80
60
30-40
10-20
30-50
10-30
13. Uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:
a) nerwu okoruchowego:
– w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia
– w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia
b) nerwu bloczkowego
c) nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia
14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia:
a) czuciowe ( w tym neuralgia pourazowa)
b) ruchowe
c) czuciowo-ruchowe
15. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:
Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48.
16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego – w zależności
od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i funkcji przewodu pokarmowego:
a) niewielkiego stopnia
b) średniego stopnia
c) dużego stopnia
17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:
18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:
USZKODZENIA TWARZY
19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):
a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy
b) oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy
oraz stopnia zaburzeń funkcji
c) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach
twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji
20. Uszkodzenia nosa:
a) uszkodzenia nosa – bez zaburzeń oddychania i powonienia – w zależności od rozległości uszkodzenia
b) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania – w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania
c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu
d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego
e) utrata nosa w całości (łącznie z kością nosa)
Uwaga: O ile uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych poz. 19, należy stosować ocenę wg tego punktu
(tj. wg poz. 19).
21. Uszkodzenia w obrębie zębów:
a) – utrata częściowa korony zęba (poniżej ½ korony)
– utrata całkowita korony zęba z zachowaniem korzenia (co najmniej ½ korony)
– całkowita utrata zęba wraz z korzeniem
b) pozostałe zęby – za każdy ząb:
– utrata korony (co najmniej ½ korony)
– całkowita utrata zęba wraz z korzeniem
Uwaga: Utratę pourazową zębów należy udokumentować wynikiem badania stomatologicznego, a w sprawach
wątpliwych wymagana jest dokumentacja RTG
22. Złamanie kości oczodołu, szczęki, żuchwy, kości jarzmowej w zależności od zrostu w przemieszczeniu,
utrwalonych zniekształceń, asymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, zaburzeń czucia:
a) nieznacznego stopnia
b) znacznego stopnia
Uwaga: W przypadku urazu oczodołu z dwojeniem obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku, należy oceniać dodatkowo
wg poz.26b, w przypadku zaburzeń ostrości wzroku według tabeli 26a. W przypadku pojawienia się dużych deficytów
neurologicznych dotyczących unerwienia twarzy orzekać dodatkowo z punktu właściwego dla danego nerwu.
Jeżeli uszkodzeniom kości twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie oceniać jedynie wg poz. 19.
23. Utrata szczęki lub żuchwy – w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań:
a) częściowa
b) całkowita
24. Ubytek podniebienia:
a) z umiarkowanymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń
b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń
3/17
5-15
10-30
3
1-15
1-10
1-10
3-20
1-20
5-10
10-25
25-40
3-10
5-20
1-8
5-25
20-40
1-5
5-10
10-20
2-5
20-30
0,5
1
2
0,5
1
1-5
6-10
10-35
40-50
5-20
20-40
25. Urazy języka, ubytki w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, zaburzeń mowy,
trudności w połykaniu:
a) niewielkie zmiany, częściowe ubytki
b średnie zmiany i ubytki
c) duże zmiany i ubytki
d) całkowita utrata języka
1-3
4-10
10-30
50
USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU
26. a) Przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwałe inwalidztwo określa się wg tabeli:
ostrość wzroku
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
oka prawego
10/10/
/9/10/
/8/10/
/7/10/
/6/10/
/5/10/
/4/10/
/3/10
/2/10/
/1/10/
ostrość wzroku
procent trwałego uszczerbku na zdrowiu
oka lewego
/10/10/
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
1.0
0.9
/9/10/
2,5
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
35
0.8
/8/10/
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
35
40
0.7
/7/10/
7,5
10
12,5
15
20
25
30
35
40
45
0.6
/6/10/
10
12,5
15
20
25
30
35
40
45
50
0.5
/5/10/
12,5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0.4
/4/10/
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
0.3
/3/10/
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
0.2
/2/10/
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0.1
/1/10/
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
0
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
b) utrwalone dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku
1-10
c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej
38
27. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych:
a) jednego oka
15
b) obu oczu
30
28. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:
a) rozdarcie naczyniówki jednego oka
Wg tabeli ostrości
wzroku (poz. 26a)
b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego
c) urazowe uszkodzenie plamki żółtej jednego oka
d) zanik nerwu wzrokowego
29. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących:
a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)
Wg tabeli ostrości
wzroku (poz. 26a)
+ 10
b) ciała obce wewnątrzgałkowe bez obniżenia ostrości wzroku
30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp):
Wg tabeli ostrości
wzroku (poz. 26a)
31. Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się wg niżej podanej tabeli:
Zwężenie do (w stopniach)
Przy nienaruszonym drugim oku
W obu oczach
Przy ślepocie drugiego oka
60
0
0
35%
50
5%
15%
45%
40
10%
25%
55%
30
15%
50%
70%
20
20%
80%
85%
10
25%
90%
95%
poniżej 10
35%
95%
100%
32. Połowiczne niedowidzenia:
a) dwuskroniowe
30
b) dwunosowe
30
c) jednostronne
25
33. Bezsoczewkowość po operacyjnym usunięciu zaćmy urazowej:
a) w jednym oku
10
b) w obu oczach
30
4/17
34. Utrata soczewki – oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a), ale w granicach:
a) w jednym oku
b) w obu oczach
35. Zaburzenia drożności przewodów łzowych (łzawienia) w zależności od stopnia i natężenia:
a) w jednym oku
b) w obu oczach
36. Odwarstwienie siatkówki:
a) jednego oka
b) obu oczu
37. Jaskra – oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) oraz tabeli koncentrycznego zwężenia pola
widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent inwalidztwa nie może wynosić więcej
niż 35 % za jedno oko i 85 % za oba oczy:
38. Wytrzeszcz tętniący w zależności od stopnia:
39. Inne trwałe powikłania w obrębie narządu wzroku:
40. Przewlekłe zapalenie spojówek w związku z urazem oka:
a) przewlekłe zapalenie spojówek
b) uszkodzenie spojówki
c) uszkodzenie rogówki bez upośledzenia funkcji wzroku
15-35
30-85
5-10
5-15
ostrości wzroku
i pola widzenia
(poz. 26a i poz. 31)
nie mniej niż:
15
20
Wg tabeli: poz. 26a)
i poz. 31
50-100
Wg tabeli: poz. 26a)
1-10
0,5-2,5
0,5-2,5
USZKODZENIE NARZĄDU SŁUCHU
41. Przy upośledzeniu ostrości słuchu, procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się wg niżej
podanej tabeli
Uwaga: W celu wykluczenia agrawacji lub symulacji, ostrość słuchu powinno określać się nie tylko badaniem słuchu
szeptem i mową, lecz badaniem stroikami. W przypadkach szczególnych należy przeprowadzić badanie audiometryczne.
ucho prawe
słuch normalny
osłabienie słuchu do 4m
przytępienie słuchu – do 1m głuchota zupełna
ucho lewe
słuch normalny
0
5
10
20
osłabienie słuchu do 4m
5
15
20
30
przytępienie słuchu – do 1m
10
20
30
40
głuchota zupełna
20
30
40
50
42. Urazy małżowiny usznej:
a) utrata części małżowiny
1-15
b) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) w zależności od stopnia
1-10
c) utrata małżowiny
15
d) utrata obu małżowin
25
43. Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego - jednostronne lub obustronne
Wg tabeli ostrości
lub przytępieniem słuchu:
słuchu (poz. 41)
44. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:
a) jednostronne
1-5
b) obustronne
5-10
45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, uszkodzeniem kości lub polipem
ucha – w zależności od stopnia powikłań:
a) jednostronne
5
b) obustronne
10
46. Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu:
Wg tabeli ostrości
słuchu (poz. 41)
47. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:
a) z uszkodzeniem części słuchowej
Wg tabeli ostrości
słuchu (poz. 41)
b) z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności, niewielkie zaburzenia równowagi)
1-20
c) z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, zaburzenia równowagi utrudniające poruszanie się,
20-50
nudności, wymioty)
d) z uszkodzeniem części statycznej i słuchowej – w zależności od stopnia uszkodzenia
Wg tabeli ostrości
słuchu (poz. 41)
5/17
48. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:
a) jednostronne - w zależności od stopnia uszkodzenia
b) dwustronne
USZKODZENIE SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU
49. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji:
50. Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej – w zależności
od stopnia zwężenia:
a) niewielka okresowa duszność, chrypka
b) świst krtaniowy, duszność przy umiarkowanym wysiłku
51. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:
a) z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia
b) z bezgłosem
52. Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia:
a) bez niewydolności oddechowej
b) z niewydolnością oddechową (przy umiarkowanych wysiłkach fizycznych)
c) z niewydolnością oddechowo – krążeniową (duże zwężenie z dusznością spoczynkową)
53. Uszkodzenie przełyku:
a) ze zwężeniem, bez zaburzeń w odżywianiu
b) ze zwężeniem i z trudnościami w odżywianiu – w zależności od stopnia upośledzenia
c) odżywianie tylko płynami
d) całkowita niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową
54. Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni, naczyń, nerwów w zależności od blizn, ruchomości szyi,
ustawienia głowy:
a) niewielkiego stopnia
b) średniego stopnia
c) znacznego stopnia
Uwaga: Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego oceniać wg poz. 89
USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTEPSTWA
55. Urazy części miękkich klatki piersiowej – w zależności od utrzymujących się bólów, rozległości blizn,
ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:
a) zniekształcenia, ubytki i blizny nie ograniczające ruchomości klatki piersio wej
b) mierne ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – blizny i ubytki mięśniowe z niewielkim upośledzeniem
sprawności wentylacyjnej płuc
c) średniego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – blizny i ubytki mięśniowe ze średnim
upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
d) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – rozległe ściągające blizny, duże ubytki mięśniowe
ze znacznym upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
56. Utrata brodawki sutkowej:
a) częściowa w zależności od zniekształceń i blizn
b) całkowita
57. Utrata gruczołu piersiowego (piersi) u kobiet w zależności od wielkości ubytków i blizn:
a) częściowa
b) całkowita
c) z częścią mięśnia piersiowego
58. Uszkodzenie (złamanie itp.) żebra lub żeber:
a) bez zniekształceń, z pełną sprawnością wentylacyjną płuc
b) z obecnością zniekształceń, z pełną sprawnością wentylacyjną płuc
c) z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, z niewielkim upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
d) ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze średnim upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
e) ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym upośledzeniem sprawności
wentylacyjnej płuc
59. Złamanie mostka:
a) zniekształcenia niewielkiego stopnia
b) z obecnością wyraźnego zniekształcenia
60. Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka:
6/17
5-20
10-60
5-10
5-10
10-30
5-30
60
1-10
10-25
25-60
1-5
5-30
50
80
1-5
5-15
15-30
1-5
5-10
10-20
20-30
1-5
5-10
3 – 10
15 – 20
20 – 30
1-5
1-10
5-10
10-20
20-30
1-3
3-10
1-10
61. Uszkodzenie płuc i opłucnej: zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce, itp.:
a) uszkodzenie płuc lub/i opłucnej z prawidłową sprawnością wentylacyjną płuc
b) z niewielkim upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
c) ze średniego stopnia upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
d) ze znacznego stopnia upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc
62. Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – oceniać wg poz. 61,
zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań o:
Uwaga: Przy orzekaniu wg poz. 58, 61 i 62 uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić
badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.
63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a) z wydolnym układem krążenia
b) z objawami względnej wydolności układu krążenia
c) z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności
Uwaga: Stopień uszkodzenia serca oceniać należy w oparciu o badania obrazowe i elektrokardiograficzne.
64. Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego,
oddychania i krążenia:
a) bez zaburzeń funkcji
b) zaburzenia niewielkiego stopnia
c) zaburzenia średniego stopnia
d) zaburzenia dużego stopnia
USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA
65. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej: przepukliny urazowe, przetoki, blizny, itp. – w zależności
od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia:
a) blizny i niewielkie ubytki tkanek
b) rozległe, przerośnięte, ściągające blizny i ubytki mięśniowe, przetrwałe przepukliny
c) przetoki
Uwaga: Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok
brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych). Nie podlegają orzekaniu przy ustalaniu następstw
nieszczęśliwego wypadku przepukliny do ujawnienia których doszło w wyniku wysiłku fizycznego
lub dźwignięcia ciężaru
66. Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci:
a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego
b) z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i dostatecznym stanem odżywiania
c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania
d) duże zaburzenia trawienia i niedostateczny stan odżywienia – odżywianie wyłącznie pozajelitowe
67. Przetoki przewodu pokarmowego – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się i zmian zapalnych
tkanek otaczających przetokę:
a) jelita cienkiego
b) jelita grubego
68. Przetoki okołoodbytnicze pourazowe:
69. Uszkodzenie zwieracza odbytu:
a) blizny, zwężenia, niewielkie dolegliwości
b) powodujące stałe, całkowite nietrzymanie stolca i gazów
70. Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia:
71. Utrata śledziony:
a) bez zmian, lub z niewielkimi zmianami w obrazie krwi
b) z istotnymi zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi
72. Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki – w zależności
od powikłań i zaburzeń funkcji:
a) bez zaburzeń funkcjonalnych
b) zaburzenia niewielkiego stopnia
c) miernego stopnia
d) znacznego stopnia
USZKODZENIE NARZADÓW MOCZOWOPŁCIOWYCH
73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności
od stopnia upośledzenia funkcji:
7/17
1-5
5-10
10-20
20-30
10-20
2-10
20-30
30-80
1-5
5-10
10-15
15-30
1-5
5-10
10-30
1-5
5-10
5-30
40
10-30
10-50
1-10
1-5
30-50
10-25
15
30
1-5
5-15
15-30
20-50
1-30
74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej:
75. Utrata jednej nerki przy pourazowym upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności
od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki:
76. Uszkodzenie moczowodu/moczowodów, powodujące zwężenie jego światła:
a) nie powodujące zaburzeń funkcji
b) z zaburzeniem funkcji układu moczowego
77. Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń
w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych:
a) niewielkiego stopnia
b) dużego stopnia
78. Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego
zanieczyszczania się moczem:
79. Zwężenie cewki moczowej:
a) powodujące trudności w oddawaniu moczu
b) z nieotrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu
c) z nieotrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami
80. Utrata prącia:
81. Częściowa utrata prącia lub jego uszkodzenie w zależności od wielkości ubytku i stopnia upośledzenia funkcji:
82. Utrata jednego jądra lub jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego – w zależności
od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji:
a) w wieku do 50 roku życia
b) w wieku po 50 roku życia
83. Utrata obu jąder lub jajników:
a) w wieku do 50 roku życia
b) wieku po 50 roku życia
84. Pourazowy wodniak jądra, pourazowy skręt jądra, najądrze:
85. Utrata macicy:
a) w wieku do 50 lat
b) w wieku powyżej 50 lat
86. Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych:
a) pochwy
b) pochwy i macicy
OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTEPSTWA (orzekać nie wcześniej jak po 6-ciu miesiącach)
87. Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi – uznane za nieszczęśliwy wypadek:
a) ze stwierdzoną utratą przytomności lecz bez wtórnych powikłań
b) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim i średnim
c) uszkodzenie układu krwiotwórczego
88. Nagłe zatrucia powodujące uszkodzenie narządów miąższowych lub/i przewodu pokarmowego –
w zależności od stopnia uszkodzenia:
Uwaga: Uszkodzenie układu nerwowego spowodowane nagłym zatruciem oceniać według odpowiednich pozycji
dotyczących układu nerwowego
USZKODZENIE KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA
89. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym:
a) z ograniczeniem ruchomości do 25%
b) z ograniczeniem ruchomości do 26%-50%
c) z ograniczeniem ruchomości do 51%-75%
d) z ograniczeniem ruchomości ponad 75%
e) zesztywnienie w pozycji zbliżonej do fizjologicznej
f) zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu głowy
g) obniżenie wysokości trzonu o co najmniej 10%, ocena wg p. 89 a-f, zwiększając stopień inwalidztwa o
h) niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć RTG: przemieszczenie sąsiednich trzonów nie mniej niż 3,5 mm
lub rotacja o kąt większy niż 11o ocenia się wg poz. 89 a-g, zwiększając stopień inwalidztwa o :
i) uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapianem kręgów, obecnością ciała obcego otp. – ocenia się wg poz. 89 a-h
zwiększając stopień inwalidztwa o:
Uwaga: Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 95. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia
ruchomości kręgosłupa szyjnego jest zespół bólowy korzeniowy orzekać wyłącznie wg pozycji 95. Łączny stopień
8/17
25
30-70
1-5
5-20
5-15
15-30
10-50
5-10
10-30
30-50
40
5-20
5-20
1-10
40
20
2-5
40
15
5-10
10-30
1-5
5-15
15-25
5-15
1-6
7-14
15-20
21-29
30
45
2-10
8
5
pourazowego inwalidztwa kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 45%.
Zakresy ruchomości: zgięcie 50o, prostowanie 60o, rotacja po 80o, pochylanie na boki po 45o
90. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1 – Th11):
a) skręcenie, stłuczenia z niewielkim uszkodzeniem aparatu więzadłowego – w zależności od stopnia
ograniczenia ruchomości i dolegliwości bólowych
b) złamanie blaszki granicznej lub kompresja trzonu do 25% wysokości trzonu, w zależności od stopnia
zaburzeń ruchomości
c) złamanie z kompresją trzonu powyżej 25% wysokości trzonu, zniekształcenie dużego stopnia – w zależności
od stopnia zaburzeń ruchomości
d) całkowite zesztywnienie kręgosłupa – w zależności od ustawienia
91. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym Th12 – L5 w zależności od ograniczenia
ruchomości i zniekształcenia kręgów:
a) skręcenie, stłuczenia z niewielkim uszkodzeniem aparatu więzadłowego – w zależności od stopnia ograniczenia
ruchomości i dolegliwości bólowych
b) złamanie blaszki granicznej lub kompresja trzonu do 25% wysokości trzonu, w zależności od stopnia
zaburzeń ruchomości
c) złamanie z kompresją trzonu powyżej 25% wysokości trzonu, usztywnienia operacyjne – w zależności
od stopnia ograniczenia ruchomości
d) całkowite zesztywnienie kręgosłupa – w zależności od ustawienia
92. Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych lub ościstych kręgów, kości guzicznej– w zależności
od przemieszczeń i liczby złamań:
a) złamanie jednego wyrostka poprzecznego lub ościstego, złamanie kości guzicznej
b) mnogie złamania wyrostków poprzecznych lub ościstych
Uwaga: Pourazowa niestabilność i kręgozmyk oceniać według pozycji 89-91 (w zależności od stopnia)
93. Uszkodzenie kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego, itp. – ocenia się
w poz. 89-92, zwiększając stopień uszczerbku w zależności od stopnia uszkodzenia o:
Uwaga: Niestabilność, kręgozmyk – w zależności od stopnia oceniać wg poz. 89-91. Uszkodzenie mięśni kręgosłupa
oceniać wg stopnia ograniczenia ruchomości kręgosłupa na danym odcinku.
94. Uszkodzenie rdzenia kręgowego:
a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia
dwóch lub czterech kończyn
b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się
za pomocą dwóch lasek
c) niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce
d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi
bez porażenia kończyn dolnych (po pourazowym wylewie śródrdzeniowym)
e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po pourazowym
wylewie śródrdzeniowym)
f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po pourazowym wylewie śródrdzeniowym)
g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych, bez niedowładów (zespół stożka końcowego)
h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń
95. Urazowe zespoły korzeniowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia:
a) szyjne, bólowe
b) zyjne bez niedowładów – zaburzenia czucia, osłabienie lub zniesienie odruchów
c) szyjne z obecnością niedowładów
d) piersiowe, bólowe
e) lędźwiowo-krzyżowe, bólowe
f) lędźwiowo-krzyżowe bez niedowładów – zaburzenia czucia, osłabienie lub zniesienie odruchów
g) lędźwiowo-krzyżowe z obecnością niedowładów
h) guziczne
USZKODZENIA MIEDNICY
96. Utrwalone rozejścia spojenia łonowego lub stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności
od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu:
a) niewielkiego stopnia
b) znacznego stopnia
9/17
1-5
5-10
10-25
20-40
1-5
5-10
10-25
20-40
1-3
3-10
5-10
100
60-70
30-40
100
60-70
20-30
5-40
1-40
1-5
5-10
10-20
1-5
1-5
5-10
10-30
1-5
1-10
10-35
97. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe – w zależności
od zniekształcenia i upośledzenia chodu:
a) w odcinku przednim, jednostronne
b) w odcinku przednim, obustronnie
c) w odcinku przednim i tylnim jednostronnie (typ Malgaignea)
d) w odcinku przednim i tylnim obustronnie (typ Malgaignea)
98. Złamanie panewki stawu biodrowego, dachu stropu panewki, dna – w zależności od przemieszczeń,
zborności stawu, stopnia zwichnięcia i zakresu ruchów:
a) zwichnięcie I° – nieznaczne zmiany
b) zwichnięcie II° – wyraźne zmiany
c) zwichnięcie III° – duże zmiany
d) zwichnięcie IV° – bardzo duże zmiany
Uwaga: Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać według uszkodzenia stawu przed operacją.
Uszkodzenie sztucznego stawu oceniać według maksymalnego procentu minus inwalidztwo stwierdzone przed
założeniem sztucznego stawu.
99. Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) w zależności
od zniekształcenia i zaburzeń funkcji:
a) złamanie jednomiejscowe ze zniekształceniem, bez zaburzeń funkcji
b) złamania wielomiejscowe kości miednicy i/lub kości krzyżowej – ze zniekształceniem, bez zaburzeń funkcji
c) złamanie jednomiejscowe miednicy i/lub kości krzyżowej ze zniekształceniem i z zaburzeniami funkcji
d) złamania wielomiejscowe kości miednicy i/lub kości krzyżowej – ze zniekształceniem i zaburzeniami funkcji
Uwaga: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo wg pozycji
dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.
ŁOPATKA – USZKODZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
100. Złamanie łopatki:
a) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkimi zaburzeniami funkcji kończyny
b) wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i niewielkim upośledzeniem funkcji kończyny
– z ograniczeniem ruchomości do 30%
c) wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i średnim upośledzeniem funkcji kończyny
– z ograniczeniem ruchomości do 31% – 50%
d) wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i znacznym upośledzeniem funkcji kończyny
– z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%
Uwaga: Normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.
OBOJCZYK
101. Złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji:
a) zniekształcenie niewielkiego stopnia – bez ograniczenia ruchomości
b) zniekształcenie średniego stopnia i ograniczenie ruchomości średniego stopnia
c) duże zniekształcenie i ograniczenie ruchomości znacznego stopnia
102. Staw rzekomy obojczyka – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny:
a) nieznaczne zmiany
b) znaczne zmiany
103. Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – w zależności
od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia zniekształcenia:
a) nieznaczne zmiany
b) zmiany średniego stopnia
c) znaczne zmiany
104. Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych
– ocenia się według pozycji 101-103 zwiększając procent trwałego uszczerbku na zdrowiu o:
Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych – stosować ocenę wg poz. dotyczących uszkodzeń
odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia ograniczenia funkcji.
105. Uszkodzenie stawu łopatkowo-ramiennego – w zależności od blizn, ograniczenia ruchów, zaników
mięśni, przemieszczeń zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian
wtórnych:
a) miernego stopnia
b) średniego stopnia
c) dużego stopnia
10/17
1-10
5-15
10-30
15-40
1-10
10-20
20-35
35-45
1-3
2-7
3-10
5-15
Prawa
1-5
6-12
Lewa
1-3
4-9
13-20
10-15
21-40
16-30
Prawa
1-5
5-15
15-20
Prawa
5-10
10-25
Prawa
Lewa
1-3
3-10
10-15
Lewa
1-5
5-20
Lewa
1-5
3-10
10-25
1-5
1-3
2-5
5-20
1-5
Prawa
Lewa
1-5
5-15
15-30
1-4
4-10
10-25
106. Zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego – w zależności od zakresu ruchów
i ustawienia kończyny:
107. Nawykowe zwichnięcie potwierdzone rentgenem i dokumentacji medycznej o kilkakrotnym
zwichnięciu powodującym powstanie nawyku:
a) po leczeniu operacyjnym, w zależności od ograniczenia ruchomości
b) zwichnięcia nieleczone operacyjnie z przyczyn niezależnych od poszkodowanego
108. Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości – w zależności od zaburzeń funkcji:
Uwaga: Staw wiotki z powodu porażeń ocenia się wg norm neurologicznych.
109. Zesztywnienie stawu barkowego:
a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antypozycja 35° i rotacja zewnętrzna
około 25°) – w zależności od ustawienia i funkcji
b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym
110. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od zaburzeń czynności stawu:
111. Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami
i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 105-110, zwiększając stopień trwałego uszczerbku
na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji:
112. Utrata kończyny w barku:
113. Utrata kończyny wraz z łopatką:
RAMIĘ
114. Złamanie trzonu kości ramiennej w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchomości
w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym:
a) niewielkie zmiany
b) duże zmiany
c) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami
obcymi i zmianami neurologicznymi
115. Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:
a) zmiany niewielkiego stopnia
b) zmiany średnie
c) zmiany duże
116. Utrata kończyny w obrębie ramienia:
a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej
b przy dłuższych kikutach
117. Przepukliny mięśniowe ramienia w zależności od rozmiarów:
STAW ŁOKCIOWY
118. Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej
– w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) duże zmiany
119. Zesztywnienie stawu łokciowego:
a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°)
b) z brakiem ruchów obrotowych
c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°)
d) w innych ustawieniach – w zależności od przydatności czynnościowej kończyny
120. Inne uszkodzenia stawu łokciowego (zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia, uszkodzenie tkanek miękkich
– w zależności od blizn, zakresu ruchomości i deficytów neurologicznych):
a) zmiany niewielkiego stopnia
b) zmiany średniego stopnia
c) zmiany dużego stopnia
Uwaga: Według tej pozycji określać jedynie uszkodzenia bez złamań kości
121. Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni:
122. Uszkodzenie stawu łokciowego, powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami
obcymi, itp., ocenia się według poz. 118-121:
Uwaga: Pełny wyprost stawu łokciowego – 180°.
Pełne zgięcie stawu łokciowego – 45°.
11/17
20-30
15-25
Prawa
Lewa
5-20
10-25
20-40
5-15
10-25
15-35
Prawa
20-35
Lewa
15-25
35-40
1-15
1-10
30-35
1-10
1-10
70
75
65
70
Prawa
Lewa
2-15
15-25
30-55
2-10
10-20
20-50
Prawa
1-5
5-10
10-20
Prawa
70
65
1-3
Lewa
1-3
3-8
8-15
Lewa
65
60
1-3
Prawa
Lewa
1-5
5-15
15-25
Prawa
25
26-30
45
30-45
Prawa
1-4
4-10
10-20
Lewa
20
21-25
40
25-40
Lewa
1-4
5-10
10-30
1-3
4-8
8-25
15-30
1-5
10-25
1-5
PRZEDRAMIĘ
123. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia powodujące
ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń
czynnościowych:
a) bez lub niewielkiego stopnia zniekształcenie bez istotnych zaburzeń ruchomości (złuszczenia bez przemieszczenia
i złamania podokostnowe u dzieci, izolowane złamanie wyrostka rylcowatego, złamania bez przemieszczenia)
b) zniekształcenia średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości średniego stopnia
c) zniekształcenie średniego i dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne,
krążeniowe, zespół Sudecka i inne)
124. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń,
zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:
a) bez lub niewielkiego stopnia zniekształcenie bez istotnych zaburzeń ruchomości (złamania podokostnowe
u dzieci, złamania bez przemieszczenia)
b) zniekształcenia średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości średniego stopnia
c) zniekształcenie średniego i dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne,
krążeniowe, zespół Sudecka i inne)
125. Uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń – w zależności
od rozmiarów uszkodzenia i upośledzenia funkcji oraz zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe,
blizny i inne):
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) znaczne zmiany
126. Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej – w zależności od zniekształceń, ubytków kości,
upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:
a) średniego stopnia
b) dużego stopnia
127. Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia – w zależności od zniekształceń, ubytków
kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:
a) średniego stopnia
b) dużego stopnia
128. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał
obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi – ocenia się według poz. 123-127,
zwiększając procent trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań:
129. Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności
do protezowania:
130. Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego:
NADGARSTEK
131. Uszkodzenie nadgarstka: skręcenie, zwichnięcie, złamanie kości nadgarstka – w zależności
od blizn, zniekształceń, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych
i innych zmian wtórnych:
a) niewielkiego stopnia
b) średniego stopnia
c) dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym
132. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:
a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców
b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców
133. Uszkodzenie nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym
ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi – ocenia się według
poz. 131-132 zwiększając procent trwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań:
134. Utrata ręki na poziomie nadgarstka:
ŚRÓDRĘCZE
135. Uszkodzenie śródręcza, części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), kości w zależności
od blizn, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) rozległe zmiany
12/17
Prawa
Lewa
1-5
1-4
5-15
15-20
5-10
10-15
Prawa
Lewa
1-5
1-4
5-15
15-25
5-10
10-20
Prawa
Lewa
1-5
5-10
10-20
Prawa
1-4
4-8
8-15
Lewa
10-20
20-30
Prawa
10-15
15-25
Lewa
10-20
25-35
1-10
10-15
20-30
1-6
55-65
50-60
50
45
Prawa
Lewa
1-5
5-10
10-20
Prawa
15-25
20-30
1-8
1-4
4-8
8-15
Lewa
10-20
15-25
1-6
45
40
Prawa
Lewa
1-4
5-8
9-12
1-3
4-6
7-10
KCIUK
136. Utrata w zakresie kciuka – w zależności od rozmiaru, ubytku, blizn, zniekształceń, jakości
kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:
a) utrata części opuszki
b) utrata opuszki lub części paliczka obwodowego
c) utrata całego paliczka obwodowego
d) utrata paliczka obwodowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości)
e) utrata paliczka obwodowego z częścią paliczka podstawowego (powyżej 2/3 długości) lub utrata obu
paliczków bez kości śródręcza
f) utrata obu paliczków z kością śródręcza
137. Inne uszkodzenia kciuka: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów
– w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia
funkcji ręki i innych zmian wtórnych:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) znaczne zmiany
d) bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka
e) rozległe zmiany graniczące z utratą pierwszej kości śródręcza
Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność
przeciwstawienia i chwytu.
PALEC WSKAZUJĄCY
138. Utrata w obrębie wskaziciela – w zależności od blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia
ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki:
a) utrata części opuszki
b) utrata opuszki lub części paliczka obwodowego
c) utrata znacznej części lub całego paliczka obwodowego
d) utrata paliczka obwodowego z częścią paliczka środkowego
e) utrata paliczka obwodowego i całego paliczka środkowego
f) utrata trzech paliczków
g) utrata wskaziciela z kością śródręcza
139. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia,
przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe, itp. – w zależności od stopnia:
a) niewielkie zmiany
b) zmiany średniego stopnia
c) zmiany dużego stopnia
d) zmiany znacznego stopnia graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca)
PALEC TRZECI, CZWARTY, PIĄTY
140. Palec trzeci, czwarty i piąty – w zależności od stopnia uszkodzenia:
a) częściowa utrata opuszki
b) utrata opuszki lub części paliczka obwodowego
c) utrata paliczka obwodowego
d) utrata dwóch paliczków
e) u trata trzech paliczków
141. Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza:
Uwaga: Uszkodzenia palca III przy braku lub bezużyteczności wskaziciela – ocenia się podwójnie palec trzeci.
Palec trzeci może zastąpić wskaziciela, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upośledzenie funkcji ręki.
142. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V: blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia,
przykurcze, zesztywniania stawów, zmiany troficzne, czuciowe, itp. – za każdy palec w zależności od stopnia:
a) niewielkie zmiany
b) zmiany średniego stopnia
c) zmiany dużego stopnia
d) całkowita bezużyteczność
Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców, globalna ocena musi być niższa niż całkowita
utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki.
Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55%,
a dla lewej 50%.
13/17
Prawa
Lewa
0,5-2,5
2,5-8
5-7
10
15
0,5-2
2-6
3-5
7
10
20-25
Prawa
15-20
Lewa
1-5
5-15
11-15
15-25
20-25
1-3
4-10
9-12
10-20
15-20
Prawa
Lewa
0,5-2,5
2,5-5
5
6-9
8-12
15
15-25
Prawa
0,5-2
2-4
4
4-7
7-10
10
10-20
Lewa
1-3
3-8
8-12
12-20
1-2
2-5
5-10
10-18
Prawa
0,5-1,5
1,5-3,5
4
4-6
6-8
8-12
Lewa
0,5-1
1-2,5
3
3-5
5-7
6-8
Prawa
Lewa
0,5-2
2-4
4-6
6-7
0,5-1,5
1,5-3
3-4
4-5
STAW BIODROWY – USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ
143. Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy
podkrętarzowej – w zależności od zniekształceń, stanu kikuta i możliwości jego protezowania:
a) przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym
b) odjęcie powyżej 1/2 uda
144. Uszkodzenie tkanek miękkich aparatu więzadłowo-stawowego, mięśni, naczyń, nerwów, skóry
– w zależności od stopnia ograniczenia ruchów:
a) niewielkiego stopnia
b) miernego stopnia
c) znacznego stopnia
145. Zesztywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:
a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym
b) ustawieniu czynnościowo niekorzystnym
146. Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego: zwichnięć, złamań bliższej nasady kości udowej,
złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych, urazowych złuszczeń głowy kości
udowej (z wykluczeniem młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej), itp. – w zależności
od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych
oraz dolegliwości subiektywnych:
a) ze zmianami miernego stopnia
b) ze zmianami średniego stopnia
c) ze zmianami dużego stopnia
d) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano, itp.)
e) uszkodzenie leczone alloplastyką stawu biodrowego – w zależności od upośledzenia funkcji
147. Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami
obcymi, itp. – ocenia się wg poz. 143 – 146, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu
– w zależności od rozmiarów powikłań o:
Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwio-pochodne
ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodra szpotawe dorastających
i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę
zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem.
UDO
148. Złamanie kości udowej – w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia
ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany lub skrócenie o 4 – 6 cm
c) duże zmiany lub skrócenia ponad 6 cm
149. Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny
– w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych:
150. Uszkodzenie skóry, mięśni, ścięgien: oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny
mięśniowe itp. – w zależności od zaburzeń funkcji:
a) niewielkiego stopnia
b) miernego stopnia
c) znacznego stopnia
151. Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych:
152. Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi,
skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg poz. 148 – 151,
zwiększając procent trwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od rozmiarów powikłań o:
153. Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się
wg poz. 148 – 151, zwiększając procent trwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności
od rozmiarów uszkodzenia nerwu o:
Uwaga: Łączny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ocenianego wg poz. 148 – 151 i poz. 153
nie może przekroczyć 70 %.
154. Utrata kończyny na poziomie kości udowej – w zależności od długości kikuta i przydatności
jego cech do oprotezowania:
14/17
70
60
1-5
5-10
10-25
15-30
30-60
1-10
10-20
20-35
30-40
5-10
5-10
1-15
15-30
30-40
40-60
1-5
5-10
10-20
1-30
1-10
1-30
50-70
STAW KOLANOWY
155. Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki – w zależności od zniekształceń,
szpotawości, koślawości, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń
statyczno-dynamicznych kończyny i innych zmian:
a) niewielkie zmiany – deficyt wyprostuj 5°, zgięcia 30°, mała lub średnia niestabilność prosta lub niewielka rotacyjna
b) średnie zmiany – deficyt wyprostuj 5-15°, zgięcia 30-80°, duża niestabilność prosta lub średniego stopnia rotacyjna
i złożona, zaburzenie osi kończyny
c) duże zmiany – znaczne zaburzenie osi kończyny, zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnej (0-20°)
duże niestabilności złożone i rotacyjne
d) zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie niekorzystnej
156. Uszkodzenie aparatu wiązadłowo-stawowego (torebki, wiązadeł, łękotek) – w zależności
od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno-dynamicznej kończyny
(w tym zwichniecie rzepki):
a) uszkodzenie aparatu więzadłowego bez cech niestabilności, izolowane uszkodzenie łękotek,
stan po leczeniu operacyjnym z dobrym efektem
b) uszkodzenie aparatu więzadłowego z uszkodzeniem łękotek z małą i średnią niestabilnością prostą, niewielkiego
stopnia niestabilnością rotacyjną
c) uszkodzenie aparatu więzadłowego z uszkodzeniem łękotek z dużą niestabilnością prostą lub średniego stopnia
niestabilnością rotacyjną lub złożoną
d) utrwalone duże niestabilności złożone i rotacyjne, utrwalone uszkodzenie obu wiązadeł krzyżowych
Uwaga: Nawracające zwichnięcia rzepki są to występujące okresowo przemieszczenia jako powikłanie urazowego
zwichnięcia rzepki (należy zabrać szczegółowy wywiad oraz zapoznać się z dokumentacja medyczną w kierunku
wcześniej przebytych zwichnięć). Należy to uwzględnić w orzeczeniu.
Zwichnięcie nawykowe rzepki - jest to przemieszczenie pojawiające się przy każdym zgięciu stawu kolanowego
(występuje w zmianach rozwojowych np. kolanie koślawym, niedorozwoju kłykcia bocznego kości udowej,
płytkim dołkiem między kłykciowym itp.) jest to stan chorobowy
157. Inne uszkodzenia stawu kolanowego: blizny skóry, ciała obce – w zależności od dolegliwości,
obrzęków, przewlekłych stanów zapalnych, przetok i innych zmian wtórnych oraz od wydolności stawu:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) duże zmiany
158. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego:
Uwaga: Fizjologiczny zakres ruchów stawu kolanowego, przyjmuje się w granicach 30° –180°.
PODUDZIE
159. Złamanie kości podudzia jednej lub obu – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń,
powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.:
a) zmiany niewielkie lub skrócenie do 4 cm
b) znaczne zmiany lub skrócenie do 6 cm
c) bardzo rozległe zmiany, powikłane przewlekłym zapaleniem kości z przetokami, martwicą aseptyczną,
zmianami neurologicznymi i innymi wtórnymi.
160. Izolowane złamanie strzałki – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny:
161. Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien
w zależności od rozległości uszkodzenia, zniekształcenia stopy i ograniczeń czynnościowych, zmian
naczyniowych, troficznych i innych:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) duże zmiany
162. Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności
do oprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny:
a) przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej (u dzieci do lat 10 przy długości kikuta do 6 cm)
b) przy dłuższych kikutach
15/17
1-5
5-10
10-20
25
1-3
4-10
10-15
15-20
1-5
5-10
10-20
50
1-10
10-20
20-30
1-3
1-5
5-10
10-20
50
35-45
STAW GOLENIOWO-SKOKOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY
163.Uszkodzenia stawu goleniowo-skokowego i skokowo-piętowego: skręcenia, stłuczenia, wykręcenia,
nadwichnięcia, zwichnięcia, złamania i inne zranienia – w zależności od blizn, zniekształceń,
ograniczeń ruchomości, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy, obrzęków przewlekłych
i utrzymujących się dolegliwości:
a) niewielkiego stopnia zaburzenia ruchomości, niewielkie zniekształcenia, blizny
b) miernego stopnia zaburzenia ruchomości i zniekształcenia – bez objawów niestabilności
c) średniego stopnia zaburzenia ruchomości i zniekształcenia – z objawami niestabilności
d) duże zmiany z objawami całkowitej niestabilności – całkowite rozerwanie więzadeł
164. Złamania w obrębie stawu goleniowo-skokowego i nasad dalszych kości podudzia – w zależności
od zniekształceń, ograniczenia ruchomości, zaburzeń statyczno-dynamicznych:
a) niewielkiego stopnia ograniczenie funkcji
b) miernego stopnia ograniczenie funkcji (z wyraźną deformacją)
c) średniego stopnia ograniczenie funkcji (deformacja i zmiany wtórne)
d dużego stopnia zaburzenia funkcji z towarzyszącymi powikłaniami (np. zespół Sudecka), zesztywnienie
w ustawieniu czynnościowo korzystnym (pod katem zbliżonym do prostego)
e) zesztywnienie w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym, przewlekłe zapalenie kości, przetoki
165. Złamania kości skokowej lub piętowej – w zależności od utrzymujących się dolegliwości,
przemieszczeń, zniekształceń, ustawienia stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych, zmian troficznych
i innych powikłań:
a) niewielkie zmiany
b) średnie zmiany
c) duże zmiany z częściową utratą kości
166. Utrata kości skokowej lub piętowej – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń
statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań:
167. Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi:
a) niewielkiego stopnia – w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych
b) średniego stopnia – w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych
c) znacznego stopnia lub innymi powikłaniami – w zależności od wielkości zaburzeń
168. Złamania kości śródstopia – w zależności od przemieszczeń, zniekształcenia stopy, zaburzeń
statyczno-dynamicznych dolegliwości bólowych i innych zmian:
a) złamanie I lub V kości śródstopia
b) złamanie jednej kości śródstopia II, III, IV
c) złamania dwóch kości śródstopia
d) trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych
169. Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami
troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 168 zwiększając procent trwałego
uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań o:
170. Inne uszkodzenia stopy – w zależności od dolegliwości, blizn, zniekształceń, zmian troficznych,
zaburzeń troficzno-dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych:
a) zmiany niewielkie
b) zmiany średniego stopnia
c) duże zmiany
171. Utrata stopy w całości:
172. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta:
173. Utrata stopy w stawie Lisfranka:
174. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – w zależności od rozległości utraty przedstopia i cech kikuta:
PALCE STOPY
175. Utrata palucha – w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta,
zaburzeń statyki i chodu oraz innych zmian wtórnych:
a) ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha
b) utrata paliczka paznokciowego palucha
c) utrata całego palucha
176. Inne uszkodzenia palucha – w zależności od rozległości uszkodzenia części miękkich lub następstw
złamań palucha:
a) niewielkie zmiany
b) duże zmiany
16/17
1-3
3-6
5-10
10-20
1-4
4-8
8-12
12-20
20-40
1-4
5-10
10-20
15-30
1-4
5-10
10-20
1-10
1-5
5-10
10-15
1-5
1-4
5-8
8-15
40
35
25
15-25
1-3
3-8
5-10
1-2
3-8
177. Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia:
178. Ubytki w zakresie palców II, III, IV i V:
a) częściowa utrata, niewielkie zmiany
b) całkowita utrata, duże zmiany
179. Utrata palca V z kością śródstopia:
180. Utrata palców II, II, IV z kością śródstopia – w zależności od wielkości utraty kości śródstopia,
ustawienia stopy i innych zmian wtórnych:
181. Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców (części miękkie, kości) – w zależności od stopnia
upośledzenia funkcji, łącznie:
Uwaga: Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności
zastosowania protezy – oceniać wg amputacji na wyższym poziomie.
10-15
0,5-1,5
1,5-3
3-8
3-5
0,5-3
PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH
182. Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń:
a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym
b) nerwu piersiowego długiego
c) nerwu pachowego
d) nerwu mięśniowo-skórnego
e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia
f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia
g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia
h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia
i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia
j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka
k) nerwu łokciowego
l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)
m) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)
n) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego
o) nerwu zasłonowego
p) nerwu udowego
q) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)
r) nerwu sromowego wspólnego
s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy (normę w wys. ponad 50 % stosować
tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)
t) nerwu piszczelowego (normę w wys. ponad 30 % stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)
u) nerwu strzałkowego
v) splotu lędźwiowo-krzyżowego
w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego
Uwaga: Wg poz. 182 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadku współistnienia uszkodzeń
kostnych, mięśniowych i nerwowych, należy stosować ocenę wg poz. dotyczących uszkodzeń kończyn górnych
i dolnych.
183. Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną – w zależności od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów:
5-15
Prawa
5-15
3-20
3-25
3-45
5-30
3-25
2-15
4-40
3-20
2-25
10-25
15-45
Lewa
5-10
2-20
2-20
3-35
3-25
2-15
1-10
3-30
2-15
1-20
5-20
10-40
1-15
2-15
2-30
3-20
3-25
10-60
5-30
5-20
30-60
1-10
30-50
Niniejsza Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu zatwierdzona przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group uchwałą Nr 46/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 września 2012 roku.
17/17
Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych
– do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu
w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V (182)
Niniejszą Tabelę stosuje się przy ocenie skutków nieszczęśliwych wypadków osób objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu zwrotu kosztów
wypożyczenia, naprawy lub zakupu środków specjalnych w ramach umowy ubezpieczenia nnw szkolne.
1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 143.985.157,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000
1/6
26.03.2014
Lp. Wyszczególnienie
Protezy kończyn dolnych
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy
1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców
2 Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego
3 Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia
4 Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme’a: skórzana albo z tworzywa sztucznego
5 Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry,
z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
6 Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
7 Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem
skokowym albo stopa typu SACH
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda
8 Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego,
z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
9 Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
10 Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
11 Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry,
albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
12 Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów,
z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
13 Proteza uda szczudłowa
Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)
14 Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
15 Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH
16 Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami
dla kończyn górnych
17 Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych
18 Pończocha kikutowa – przy amputacji w obrębie stopy
19 Pończocha kikutowa – przy amputacji podudzia
20 Pończocha kikutowa – przy amputacji uda
21 Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji
kończyn dolnych
Protezy kończyn górnych
22 Proteza kosmetyczna części ręki
23 Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
24 Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową,
z zawieszeniem lub bez
25 Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową
26 Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową
27 Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową,
z zawieszeniem lub bez
28 Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
29 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa sztucznego,
z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
30 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim
pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez
31 Proteza robocza mechaniczna części ręki
32 Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
33 Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem
34 Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych
35 Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny
36 Pończochy kikutowe - przy amputacji przedramienia
37 Pończochy kikutowe - przy amputacji ramienia
38 Pończochy kikutowe - przy pełnej amputacji kończyny górnej
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne
39 Aparat korekcyjny palucha koślawego
40 Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp
41 Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
42 Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez
43 Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny)
44 Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
45 Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
46 Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas albo z regulowanym podciągiem stopy
47 Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
48 Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
49 Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
50 Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
51 Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
52 Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
53 Aparat DAFO
54 Aparat zapobiegający przeprostowi kolana
55 Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy
56 Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
57 Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
58 Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
59 Aparat rotujący stopę jednoszynowy sprężynowy
60 Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego
61 Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez
62 Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez
Wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne
63 Pas biodrowy z szyną
64 Niski kosz biodrowy z szyną biodrową
65 Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne
66 Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela
67 Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki
68 Aparat utrzymujący wyprost palców
69 Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
70 Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz
przywiedzeniowy kciuka
71 Aparat redresujący staw łokciowy
72 Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający
dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
73 Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców
74 Aparat korygujący Lamba
75 Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
76 Aparat na rękę i przedramię wg Engena
77 Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost
78 Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
79 Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy
2/6
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka
Aparat uczynniający palce
Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców
Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego
Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego
Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy
Szyna odwodząca
Szyna elewacyjna
Ortezy kończyny dolnej
Orteza korekcyjna palucha koślawego
Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp
Orteza stabilizująca staw skokowy
Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa
Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez
Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna)
Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy
Orteza stopowo-goleniowa
Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym
Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy
Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem
Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego
Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
Aparat szynowo- opaskowy na całą kończyną dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez
Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy
Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu
Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego
Łuska na całą kończyną dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez
Szyna nocna na całą kończyną dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana
Orteza redresująca staw kolanowy
Orteza rzepki stabilizująca
Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana
Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy
Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem
Orteza rotująca stopę jednoszynowa sprężynowa
Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego
Szyna Engelmanna
Szyna Saint-Germaina
Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami
Poduszka Frejki
Rozwórka Koszli
Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych
Pajacyk Grucy
Szyna Ortolaniego
Szelki Grucy albo Pawlika
Ortezy kończyny górnej
Aparat Stacka
Orteza korygująca kciuk i wskaziciel
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)
Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz
przywiedzeniowy kciuka
3/6
134 Orteza redresująca staw łokciowy
135 Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca
dłoń Hommonda albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera
136 Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców
137 Orteza korygująca Lamba
138 Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera
139 Orteza na rękę i przedramię wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców
140 Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost
141 Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa
142 Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa
143 Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców
144 Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego
145 Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce
146 Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego
147 Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego
148 Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego
149 Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera
150 Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego
151 Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowa
152 Orteza elewacyjna
153 Orteza odwodząca
154 Orteza stabilizująco-odciążająca
155 Temblak kończyny górnej
Gorsety i kołnierze ortopedyczne
156 Gorset szkieletowy (Calota)
157 Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego
158 Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem
159 Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
160 Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
161 Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa
162 Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego
163 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz
164 Prostotrzymacz wg Hohmanna
165 Prostotrzymacz wg Taylora
166 Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
167 Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
168 Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
169 Pas stabilizujący kręgosłup lędżwiowo-krzyżowy
170 Półgorsetowa orteza szyjna
171 Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
172 Kołnierz pneumatyczny
173 Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
174 Kołnierz „Florida”
175 Kołnierz Schantza miękki
176 Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
Ortezy tułowia i szyi
177 Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi
178 Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
179 Gorset lędżwiowo-krzyżowy wg Williamsa
180 Prostotrzymacz wg Hohmanna
181 Prostotrzymacz wg Taylora
182 Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami
183 Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna
184 Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa
185 Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy
186 Pas na rozejście spojenia łonowego
187 Półgorsetowa orteza szyjna
4/6
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy
Kołnierz pneumatyczny
Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego
Kołnierz „Florida”
Kołnierz Schantza miękki
Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)
Kołnierz na kręcz karku
Pelota korekcyjna na łopatkę
Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową
Obuwie ortopedyczne
Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu
Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej
Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy
Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała
Kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
Kula dla reumatyków
Kula pachowa
Kula przedramienna z kółkiem
Laska inwalidzka
Laska dla niewidomych (biała)
Trójnóg
Czwórnóg
Balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania
Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie
Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania
Wózek inwalidzki ręczny
Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku
– czynnych zawodowo
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę
Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione
Fotelik dla dzieci do siedzenia
Indywidualne przedmioty pionizujące
Pełzak (wózek do raczkowania)
2) ŚRODKI POMOCNICZE
Lp. Wyszczególnienie
1 Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka
a) Soczewki do bliży
b)Soczewki do dali
c) Soczewki pryzmatyczne
d)Soczewki dwuogniskowe
2 Soczewki kontaktowe lecznicze
twarde
miękkie
3 Obturatory dla dzieci
4 Pomoce optyczne dla niedowidzących:
a) lupa
b)lunety, w tym monookulary
c) okulary lornetkowe do bliży i dali
d)okulary lupowe
5 a) Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży:
proteza
epiproteza
5/6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
b)Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych:
proteza
epiproteza
a) Aparat (aparaty) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne
b)Wkładka uszna wykonana indywidualnie
Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień)
Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt.
Cewniki urologiczne do 6 szt.
a) Cewniki urologiczne jednorazowe
b)Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie
a) Pas do zbiornika na kał
b)Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt.
Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy
irygacyjne, płytki + worki) po zabiegach na:
– jelicie cienkim (ileostomii)
– jelicie grubym (kolostomii)
– układzie moczowym (urostomii)
Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki
urologiczne, paski mocujące)
Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów:
– z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.
– z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo-odbytniczymi,
pochwowo-odbytniczymi)
– z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie
lub zamiennie podkłady do 60 szt.
lub wkłady anatomiczne do 60 szt.
Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:
– z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii
– w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy
– z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza
lub zamiennie podkłady do 60 szt.
lub wkłady anatomiczne do 60 szt.
Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem
Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)
Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
Inhalator dyszowy:
– nebulizator (generator aerozolu)
– sprężarka powietrza
Proteza piersi
Peruki:
– z włosów sztucznych
– z włosów naturalnych
Pas przepuklinowy:
– jednostronny
– obustronny
Pas brzuszny
Poduszka przeciwodleżynowa
Materac przeciwodleżynowy
6/6

Podobne dokumenty