Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział

Komentarze

Transkrypt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Nr sprawy: AZP-712/PN-p14/042/2011
Wykonawcy wg rozdzielnika
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
193 000 EURO pn.:
Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie rocznej
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na 2012 rok.
Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu i modyfikacja SIWZ z dnia 25.11.2011 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniu 23.11.2011 r. na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie od Wykonawcy
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytania i odpowiedzi
do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.
Pytanie 1:
Odpowiedź 1:
Warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego pozostają bez zmian.
Strona
Sugerujemy dwa rozwiązania:
 Po otrzymaniu pierwszej raty wykonawca wystawi fakturę na całą wartość zamówienia rocznego,
zaznaczając, że otrzymał przedpłatę w wysokości X złotych oraz że następne dwie raty są płatne
w terminach do 30 czerwca 2012 kwota Y złotych i do 31 grudnia 2012 kwota Z złotych. Takie
rozwiązanie pozwala utrzymać kwotę VAT na niezmienionym poziomie w stosunku do oferty.
 Innym rozwiązaniem byłoby zaakceptowanie przez Zamawiającego możliwości zmiany ceny
brutto w trzeciej racie, tzn. utrzymanie niezmienionej ceny netto ale zastosowanie ( w razie
konieczności) wyższych stawek VAT i odpowiednie naliczenie kwoty brutto. Przy zastosowaniu
tej metody Zamawiający zapłaci wyższą kwotę podatku VAT niż kwota wynikająca z oferty.
Zastosowanie którego z ww. rozwiązań przewiduje Zamawiający. Jeżeli Zamawiający wybiera drugą
metodę prosimy o uszczegółowienie zapisów § 5 ust. 2 o zastrzeżenie przywołujące § 9 ust.3.
1
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. Zm.) Prawo
zamówień publicznych Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującym pytaniem dotyczącym
przedmiotu zamówienia:
1. Niezmienna cena, fakturowanie po każdej przedpłacie
Zamawiający życzy sobie płatności ratalnych, w terminach do końca stycznia 2012, do końca czerwca
2012, a ostatnia rata winna być uregulowana do 31 grudnia 2012.
Równocześnie Zamawiający życzy sobie, aby każda rata była potwierdzona oddzielną fakturą na kwotę
raty.
Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca zagwarantował stałe ceny brutto.
Niektóre z powyższych warunków mogą być trudne do zastosowania łącznie, istnieje bowiem możliwość,
że dług publiczny przekroczy 55% wartości PKB i od 1 lipca 2012 stawki VAT wzrosną do 24%
podstawowa (obniżone do 9% i 6%).
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
1. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę pro-forma, określającą wartość brutto
prenumeraty na rok 2012 zgodnie z § 5 pkt 1 Umowy, która będzie stanowiła podstawę do uregulowania przez
Zamawiającego kolejnych rat płatności.
2.Ratalne płatności na podstawie faktury pro-forma regulowane będą w następujących terminach obejmujących
odpowiednio:
a)I rata: do 31 stycznia 2012 r. – 50% wartości brutto zamówienia rocznego;
b)II rata: do 30 czerwca 2012 r. – 30% wartości brutto zamówienia rocznego;
c)III rata: do 31 grudnia 2012 r. – 20% wartości brutto zamówienia rocznego (przy czym
całość zamówienia rocznego jest rozliczana wraz z płatnością trzeciej raty);
3.Wpłata przedpłaty przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy jest potwierdzana przez Wykonawcę
wystawieniem i dostarczeniem faktur VAT (oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej) w terminie 14 dni po
otrzymaniu każdej kolejnej raty, na kwotę zgodną z otrzymaną zapłatą.
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SIWZ:
- ZMIANA 1:
Rozdział III SIWZ, pkt 7
Było:
utrzymania stałych cen prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism zawarte w Załączniku nr
1 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana kursu walut nie może być podstawą
do zmiany ceny.
Zmieniono na:
utrzymania stałych cen prenumeraty netto na poszczególne pozycje czasopism zawarte w Załączniku nr 1
do SIWZ w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana kursu walut nie może być podstawą do
zmiany ceny
- ZMIANA 2:
Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną”, pkt. 21
Było:
Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w niniejszym
zestawieniu, w całym okresie obowiązywania umowy.
Zmieniono na:
Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty netto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w niniejszym
zestawieniu, w całym okresie obowiązywania umowy.
Zmieniono na:
utrzymania stałych cen prenumeraty netto na poszczególne pozycje czasopism zawarte w Załączniku nr 1 do
SIWZ w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana kursu walut nie może być podstawą do zmiany ceny;
Strona
Było:
utrzymania stałych cen prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism zawarte w Załączniku nr 1 do
SIWZ w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna zmiana kursu walut nie może być podstawą do zmiany ceny;
2
- ZMIANA 3:
Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną”, pkt. 23
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
- ZMIANA 4:
Załącznika nr 7 do SIWZ, § 5 „Wartość przedmiotu umowy” pkt 2
Było:
Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w całym okresie jej obowiązywania. Ewentualna zmiana kursu
walut nie może być podstawą do zmiany ceny.
Zmieniono na:
Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty netto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w całym okresie jej obowiązywania. Ewentualna zmiana kursu
walut nie może być podstawą do zmiany ceny.”
Pytanie 2:
Przedmiot zamówienia a stawki podatku VAT
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Czasopism, Wykonawca rozumie zatem, że Zamawiający będzie
honorował tylko oferty zawierające stawki VAT dotyczące czasopism, tzn.
 23% dla czasopism w wersji online lub dla czasopism na nośnikach (np. papier, CD-ROM) nie
oznaczonych numerem ISSN
 8% VAT - czasopisma na nośnikach (np. papier, CD-ROM)
 5%VAT – czasopisma specjalistyczne w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź 2:
Zamawiający będzie honorował tylko oferty zawierające stawki VAT dotyczące czasopism, tzn. 23 %, 7
% oraz 5 %.
Pytanie 3:
Pakiety DRUK + ONLINE
Wykonawca rozumie, że jeżeli Zamawiający zamawia pakiet DRUK+ONLINE, przy czym oba składniki
pakietu są płatne i podlegają innej stawce VAT, Wykonawca jest upoważniony do umieszczenia przy
takich tytułach dwóch cen w jednej linii.
Odpowiedź 3:
Ceny DDP i przynależność do konsorcjów
Czy Zamawiającemu przysługują ceny DDP tylko na tytuły wyd. Springer Verlag?
Odpowiedź 4:
Strona
Pytanie 4:
3
Zamawiający zmienia wzór Załącznika nr 1 do SIWZ, Wykonawca nie umieszcza dwóch cen w jednej
linii, wersy na umieszczenie cen dla pozycji druk i online zostały rozdzielone.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Zamawiającemu przysługują ceny DDP na Springer Verlag.
Pytanie 5:
Pierwsza i ostatnia pozycja wykazu czasopism - ISSN
Wykonawca rozumie, że chodzi o ten sam tytuł, a zatem numer ISSN w pierwszej
i ostatniej pozycji winien być taki sam.
Odpowiedź 5:
Pozycja 1 i 341 to ten sam tytuł. ISSN powinien być taki sam, czyli: 0001-5199.
Pytanie 6:
„Czasopisma specjalistyczne”
W poz. 220 Zamawiający zamieścił uwagę dot. „czasopisma specjalistycznego w rozumieniu ustawy
VAT”. Wykonawca sądzi, że podobny komentarz powinien być zamieszczony również w poz. 336, 337 i
339.
Prosimy również uzupełnić brakujące symbole ISSN, o ile Zamawiający je akceptuje:
- poz. 336 – 0236-1447
- poz. 339 – 0869-6355
- natomiast w poz. 337 nie jesteśmy pewni czy podany 0236-1477 jest poprawny, naszym zdaniem 00244821; prosimy o potwierdzenie lub poprawienie.
Równocześnie naszym zdaniem poz. 338 nie spełnia warunków czasopisma specjalistycznego. Czy jest to
również opinia Zamawiającego.
Odpowiedź 6:
W pozycji 336, 337, 339 należy dodać taki sam zapis jak w poz. 220.
ISSN pozycji 336 to : 1027-5673
ISSN pozycji 337 to : 0024-4821
ISSN pozycji 339 to : 0869-6365
W sprawie pozycji 338 opinia Zamawiającego jest taka, iż jest to czasopismo literackie specjalistyczne,
naszym zdaniem nakład nie przekracza 15 000 egzemplarzy, ale na egzemplarzach nie możemy znaleźć
informacji o nakładzie.
Odpowiedź 7:
Zamawiający upoważnia wykonawców, aby nie wyceniali pozycji 132 i 340 jeżeli przestały się
ukazywać. Zamawiający wykreśla te tytuły ze swojego zamówienia.
Strona
Tytuły zawieszone – poz. 132 i 340
Czy Zamawiający upoważnia Wykonawców, aby nie wycenili tych tytułów?
4
Pytanie 7:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Pytanie 8:
ART. BOOK część poz. 35
Ww. tytuł przestał się ukazywać. Czy Zamawiający wykreśla ten tytuł z pakietu w poz. 35?
Odpowiedź 8:
Jeżeli poz. 35 przestała się ukazywać, Zamawiający wykreśla ten tytuł.
Pytanie 9:
CULTURE & COSMOS POZ. 72
Wykonawca sugeruje usunięcie tytułu z listy, gdyż wydawca nie współpracuje z agencjami
subskrypcyjnymi. Zamawiający może złożyć tylko zamówienie bezpośrednio.
Odpowiedź 9:
Zamawiający wykreśla pozycję 72 ze swojego zamówienia.
Pytanie 10:
Zmiana tytułu poz. 120
Obecne brzmienie tytułu: IBZ: INTERNATIONALE BIBLIOGRAPHIE DER GEISTES
SOZIALWISSENSCHAFTEN & ZEITSCHRIFTENLITERATUR – ONLINE.
Odpowiedź 10:
Zamawiający przyjmuje zmianę brzmienia tytułu. : IBZ : internationale Bibliographie der geistes- und
sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur
Pytanie 11:
Wykonawca ma również wątpliwość co do nazwy działu, czy poprawny jest zapis w Państwa adresie
Dział Zamówień Publicznych czy też Dział Zamówień i Zaopatrzenia, gdyż obie nazwy występują
równolegle w SIWZ (w treści i w nagłówkach).
Odpowiedź 11:
Strona
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą
ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące.
Jednocześnie Zamawiający- działając na podstawie art. 12a, ust 2 – przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach .
Nowy termin składania ofert ustala się na 12 XII 2011 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
5
Dział Zamówień Publicznych jest zapisem niepoprawnym, nazwy nie powinny występować równolegle,
a prawidłowe brzmienie to Dział Zamówień i Zaopatrzenia.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień i Zaopatrzenia
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail:[email protected]
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4a pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe zmiany uwzględnił w
ogłoszeniu o zmianie zamówienia i opublikował na stronie BZP pod pozycją 308993 – 2011.
PODPISANO:
Dyrektor Administracyjny
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Mgr Paweł Pieniężny
Załącznik:
1) SIWZ po zmianach z dnia 25.11.2011 r.
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.11.2011 r.
PODPISANO:
Dyrektor Administracyjny
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Strona
6
mgr Paweł Pieniężny