Strzelin, 07 - Gmina Strzelin

Komentarze

Transkrypt

Strzelin, 07 - Gmina Strzelin
Załącznik nr 1do uchwały nr ……/……./……..
Rady Miejskiej Strzelina z dnia ………….
w sprawie podjęcia apelu dotyczącego
konieczności budowy obwodnicy miasta Strzelina
APEL
Rady Miejskiej Strzelina
w sprawie konieczności budowy obwodnicy miasta Strzelina
w ciągu drogi krajowej nr 39.
W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie
konsultacjami publicznymi projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, Rada
Miejska Strzelina wnosi o ujęcie w tym Programie budowy obwodnicy miasta Strzelina o długości
10,9 km w ciągu drogi krajowej nr 39.
Budowa obwodnicy miasta Strzelina jest inwestycją niezbędną dla poprawy bezpieczeństwa
i
prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz warunkującą rozwój społeczno-
gospodarczy zarówno Miasta i Gminy Strzelin, jak i w szerszym kontekście całego Powiatu
Strzelińskiego.
Droga krajowa nr 39 przebiega przez centrum miasta Strzelin, gdzie na rondzie (plac 1 Maja)
krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 395 i nr 396. Takie usytuowanie przebiegu drogi jest bardzo
uciążliwe dla mieszkańców oraz bardzo niebezpieczne dla poruszających się po mieście pieszych
(dzieci przemierzających drogę do szkoły, osób starszych jak i każdego potencjalnego użytkownika
ciągów komunikacyjnych). Okresowo natężenie ruchu na wlotach do ronda sięga poziomu 25 tysięcy
pojazdów na dobę. Spowodowane jest to głównie całoroczną wywózką materiałów kamiennych ze
zlokalizowanych w bliskich odległościach kopalń granitu, transportem ziemniaków do fabryki frytek
McCain
oraz
kampanią
cukrowniczą
w
miejscowej
Cukrowni.
Stwarza
to
olbrzymie
niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg i powoduje długotrwałe zatory komunikacyjne.
Wyprowadzenie niebezpiecznego dla pieszych ruchu samochodów ciężarowych poza tereny
zabudowane miasta Strzelina diametralnie poprawi bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców.
Miasto Strzelin jest centralnym ośrodkiem usługowym, oświatowym, kulturowym oraz
pracodawczym całego Powiatu Strzelińskiego. Jakość usług oferowanych w jego obszarze
(przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, zakłady pracy) rzutuje bezpośrednio na sytuację
gospodarczą, demograficzną, kulturalną całego powiatu.
Prawidłowe rozplanowanie, dostępność i jakość układu komunikacyjnego mają bezpośredni
wpływ na rozwój lub degradację obszarów. Dla miasta Strzelina najbardziej istotna jest droga krajowa
nr 39 oraz dwie drogi wojewódzkie nr 395 i 396, krzyżujące się w centrum Strzelina. Dlatego też
budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej bezpośrednio warunkuje rozwój Miasta, Gminy i Powiatu
Strzelińskiego.
W obszarze postulowanego przebiegu obwodnicy położone są główne tereny inwestycyjne
Miasta Strzelina, włączając w to także Podstrefę Strzelińską Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST PARK”.
W jego zasięgu ulokowanych jest większość strzelińskich
zakładów pracy (MPC, TPS, Shankarpack, Tauron, Barbo, Sieklucki GS Sport, AMPOL, Mineral
Polska, Silesia Plastic, Inoxveneta, Lowara Xylem, Nysa Zakład Pojazdów, McCain, Ekopasza,
Ekopelet, Osadkowski, Agro-Polen, Decopol i inne) a realizowana obecnie inwestycja, tj. budowa
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Oława-Strzelin wraz ze stacją redukcyjną gazu, umożliwi
zaopatrzenie przyszłych pracodawców w gaz ziemny. Fakt ten w istotny sposób wpływa na
atrakcyjność terenów przemysłowych. Biorąc pod uwagę warianty zatwierdzone w obowiązujących
dokumentach planistycznych (studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
obwodnica miasta Strzelin rozpoczynałaby swój bieg za miejscowością Piotrowice, omijając
miejscowość Pęcz i Szczawin, krzyżowałaby się z drogą wojewódzką nr 395 i nr 396, a następnie
omijając miejscowość Chociwel kończyłaby swój bieg za miejscowością Głęboka. W ten sposób
droga krajowa nr 39 na całym obszarze Gminy Strzelin znalazłaby się poza terenami zabudowanymi,
jednocześnie obsługując tereny przemysłowe i zbierając transport ciężki.
Zaletą takiego rozwiązania jest wyprowadzenie poza miasto drogi krajowej i dwóch dróg
wojewódzkich (krzyżujących się obecnie w centrum miasta), przeniesienie skumulowanego,
uciążliwego ruchu samochodów ciężarowych na obwodnicę w ciągu drogi krajowej oraz odciążenie
układu komunikacyjnego miasta Strzelina, okolicznych miejscowości i nieprzystosowanych do
takiego transportu dróg powiatowych.
Równie istotnym argumentem jest fakt, że budowa obwodnicy wraz z budową gazociągu
Oława-Strzelin stwarza bardzo dobre warunki dla inwestorów, a tym samym przyczynia się do
stworzenia nowych miejsc pracy (zwiększenia dostępności Strzelina dla inwestorów zewnętrznych).
Poprzez dwie drogi wojewódzkie nr 395 i 396 krzyżujące się z drogą krajową nr 39 omawiany teren
przemysłowy posiada bezpośredni dostęp do dwóch zjazdów na autostradę A4 w odległości 12 i 17
kilometrów. Nowe miejsca pracy warunkują jakość życia mieszkańców, przeciwdziałają degradacji
oraz wyludnianiu się Miasta, Gminy i Powiatu Strzelińskiego (brak dogodnego dojazdu skłania,
szczególnie młodych ludzi, do migracji).
Gmina i Powiat Strzeliński obfituje w liczne kopalnie granitu, bazaltu, żwiru. Ogromna ilość
transportu ciężarowego przemierza nasze drogi, wioząc surowce umożliwiające budowę dróg w całej
Polsce a nawet poza granicami naszego kraju. Wskazanym jest, żeby bogactwo naturalne regionu
nie wpływało tylko na degradację dróg, ale przyczyniło się do ich potrzebnej przebudowy.
Zdecydowana poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprawa jakości życia mieszkańców oraz
stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i stworzenia nowych miejsc pracy to bardzo wymierne,
pozytywne efekty realizacji omawianej inwestycji.
W związku z powyższym, apelujemy o wpisanie do Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023 budowy obwodnicy miasta Strzelina w ciągu drogi krajowej nr 39.