Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa,
tel. (22) 578 44 00, faks (22) 578 44 07,
http://www.wup.mazowsze.pl
e-mail: [email protected]
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie :
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na :
Przedmiot zamówienia :
Usługa w zakresie organizacji wizyty studyjnej w Pradze dla osób uczestniczących
w realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,
w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podstawa Prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
§1
Nazwa oraz adres zamawiającego
§2
Tryb udzielenia zamówienia
§3
Opis przedmiotu zamówienia
§4
Termin wykonania zamówienia
§5
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
§6
§7
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, zwracania się o wyjaśnienie treści
SIWZ wraz z udzieleniem odpowiedzi przez Zamawiającego oraz wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
§8
Wymagania dotyczące wadium
§9
Termin związania ofertą
§ 10
Opis sposobu przygotowywania ofert
§ 11
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
§ 12
Opis sposobu obliczenia ceny
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
Informacja czy zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną
Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot
Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom
§ 26
Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
Załączniki
1
Formularz Oferty
2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3
Wzór umowy
4
Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1
4a
Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.
§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16 , 01-205 Warszawa,
tel. (22) 578 44 00, faks (22) 578 44 07,
http://www.wup.mazowsze.pl e-mail: [email protected] , [email protected]
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji wizyty studyjnej w Pradze dla
osób uczestniczących realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał –
Potrzeby”, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(Zad. 4 „Współpraca międzynarodowa”).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV :
Kody CPV:
80 51 00 00-2 – usługi szkolenia specjalistycznego
55 10 00 00-1 – usługi hotelarskie
60 40 00 00-2 – usługi transportu lotniczego
60 10 00 00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego
§ 4. Termin wykonania zamówienia: 18 – 21 maja 2011r.
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; aktualny i ważny przez okres
trwania umowy dokument /KRS/ uprawniający do podjęcia działalności w zakresie
objętym zamówieniem, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do podpisywania oferty,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówieni,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie,
Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków
o których mowa w ust. 1 pkt. 2,3.
6. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 5 każdy z wykonawców musi spełnić
i udokumentować samodzielnie.
7. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
8. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust.
1 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą
grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6 SIWZ.
§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p.,
zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie
(zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę :
1a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego z art. 22 ust.
1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi Załącznik nr 4 i 4a do niniejszej
specyfikacji.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 6 pkt 1 ppkt 1a i pkt 2
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ
wraz z udzieleniem odpowiedzi przez Zamawiającego oraz wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą
elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. W sprawach związanych z wyjaśnianiem treści SIWZ zapytania oraz odpowiedzi mogą
być przekazywane pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Mariola Szymańska, Maciej Cieśla,
tel. (022) 578 44 20, 68
faks (0 22) 78 44 73
( pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 16:00)
[email protected]
§ 8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
§ 9. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą łączną cenę realizacji zamówienia, z
uwzględnieniem wymogów zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka
komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być muszą
być złożone z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę.
Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być
własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją
stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie określające
zakres pełnomocnictwa . Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych
do oferty dokumentów.
Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec
w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku wykonawca
powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż
stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym
(wydzielonym)
opakowaniu
oznaczonym
napisem:
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była
poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania
ofert.
Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą
firmy, Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć):
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
z dopiskiem „OFERTA PPRZETARGOWA na ……………………………………..”
ZP/U-322-80/11
16. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej
rozpakowanie w Kancelarii Ogólnej Urzędu nie spowodowało naruszenia oferty
właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z
treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie wykonawcy.
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
2. Terminem składania ofert jest dzień: 10 marca 2011 r., godz. 11:00
3. Miejscem otwarcia ofert jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie , ul. Młynarska 16,
pokój nr 104 lub 105 , parter.
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień: 10 marca 2011 r., godz. 11:15
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie
przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające
informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o
treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w Opisie
Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ oraz wpisując cenę usług w załączniku
nr 1 do SIWZ Formularz Oferty.
2. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów jak również
ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie zasadami
reprezentacji.
2. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu jak również Ci, których
oferty nie będą zawierały wszystkich wymaganych w celu potwierdzenia warunków
udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności Zamawiający dokona oceny i porównania
złożonych ofert w zakresie zgodności ich treści z treścią i warunkami określonymi przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z ustawą – Prawo
zamówień publicznych. Oferty nie spełniające tych wymogów zostaną odrzucone.
Spośród pozostałych ważnych ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez formułę: spełnia / nie spełnia.
5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena brutto oferty – 100%.
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wartość punktowa ceny = Cn : Cb x 100% x 100 pkt,
Cn- cena ofertowa najniższa , Cb- cena ofertowa badana
Zamawiający wybierze wykonawcę, którego oferta zawiera najniższą cenę.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów składających się na ofertę. Dokument ten musi być
złożony w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z powodu działań
osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron.
Strony zastrzegają możliwość zmiany umów w zakresie terminu dostawy w przypadku, gdy
dochowanie pierwotnego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od stron.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu,
art. 179-198 g ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p. oraz okolicznościach, po których
zaistnieniu będą one udzielane
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
www.wup.mazowsze.pl; [email protected] ,
§ 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
§ 23. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podst. art. 91b ust. 1
p.z.p.
§ 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają wykonawcę.
§ 25. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, którą
Wykonawca powierzy podwykonawcom; brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie
rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia
podwykonawcom.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podstawowego, z wyjątkiem
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być
powierzona podwykonawcom.
§ 26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
Zamawiający nie wskazuje, które części zamówienia nie mogą być powierzone
podwykonawcom.
Warszawa, dnia 29 luty 2011 r.
Podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej
SIWZ sporządził: Maciej Cieśla
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć wykonawcy(ów)
____________________, dnia __________ r.
FORMULARZ OFERTY
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę
działając w imieniu i na rzecz wykonawcy
Pełna nazwa
REGON
NIP
NR KONTA
Adres do
korespondencji:
nr telefonu,
nr faksu, e-mail
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
„Przetargu nieograniczonego” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) którego
przedmiotem są:
„Usługa w zakresie organizacji wizyty studyjnej w Pradze dla osób uczestniczących
w realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,
w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Oświadczamy:
1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Łączna cena realizacji zamówienia wynosi: ………..…… zł netto +…… stawka VAT%
= ………………..………….. zł brutto
Słownie brutto: ……………………………………………………………
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie i w ilości określonej w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a
w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych
dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż
do końca okresu związania ofertą.
5. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
6. Przewidujemy powierzenie wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………….
7. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwy i oznaczenie
załączanego dokumentu):
Lp.
Nazwa dokumentu
Załącznik nr
Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ogólny opis przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem:
W ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” założono
realizację zagranicznej wizyty studyjnej, która ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem
zagranicznych ośrodków zajmujących się badaniem rynku pracy ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o
dofinansowanie projektu miejscem wizyty studyjnej jest Praga, gdzie funkcjonuje Czeskie
Obserwatorium Rynku Pracy. Jego prace badawcze koncentrują się na kwestii rynku pracy w
powiązaniu z edukacją zawodową przy współpracy z ekspertami w tej dziedzinie na poziomie
europejskim (ReferNet SkillsNet). celem planowanej wizyty studyjnej jest zapoznanie się ze
strukutrą i funkcjonowaniem czeskiego Obserwatorium, wymiana doświadczeń, informacji na
temat realizowanych projektów, rezultatów, rekomendacji oraz spsoób promocji wyników,
które pozwolą poszerzyć wiedzę w zakresie łączenia zasad poznawczych z praktycznymi
działaniami.
National Observatory of Employment and Training w Czechach funkcjonuje od wielu lat w
obszarze rynku pracy, kształcenia, gospodarki, prowadząc regularne obserwacje regionalnych
rynków w ich
głównych elementach: kluczowe sektory, system nabywania/podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności, główne grupy docelowe rynku pracy. Są one dedykowane: przedsiębiorcom,
osobom pracującym i bezrobotnym, instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym, instytucjom
pośrednictwa i doradztwa.
Drugim elementem wyjazdu studyjnego będzie wizyta w dwóch instytucjach szkolnictwa
zawodowego np. w Narodowym Instytucie Edukacji Zawodowej, który jest źródłem
informacji o wszystkich dziedzinach edukacji i od lat przyczynia się do rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Republice Czeskiej. W trakcie wizyty uczestnicy będą mogli zapoznać się z
rozwiązaniami dedykowanymi konkretnym obszarom i grupom docelowym kształcenia
zawodowego oraz w toku dyskusji podsumować swoje spostrzeżenia i obserwacje.
W wyjeździe wezmą udział osoby zaangażowane w realizację projektu „Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby “ – 10 osób.
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy wezmą udział :
1) W spotkaniu z przedstawicielami Czeskigo Obserwatorium Rynku Pracy podczas
którego odbędzie się prezentacja struktur i funkcjonowania instytucji. Poruszone
zostaną tematy finansowania i adminstracji, kwestie zrezlizowanych i przyszłych
projektów, badań, rezultatów, rekomendacji, dobrych praktyk oraz możliwości
nawiązania bliższej współpracy.
2) W spotkaniach w instytucjach szkolnictwa zawodowego w celu uzyskania informacji
o systemie edukacji zawodowej w Czechach, biorąc pod uwagę szybki rozwój
społeczeństwa,
gospodarki
i
technologii,
stopnia
dostosowania
szkolnictwa
zawodowego do potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych, sposoby, metody i
jakość nauki zawodu oraz współpracę z pracodawcami.
Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje dotyczace Czeskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Narodowego
Instytutu Szkolnictwa Zawodowego (witryny internetowe: www.nvf.cz/observatory,
www.nuov.cz)
1) Liczba uczestników i uczestniczek wyjazdu - 10
2) Miejsce wizyt – Praga
3) Termin wyjazdu: 18-21 maja 2011 r.
I. Zadania dla wybranego podmiotu:
1. Zorganizowanie wizyty studyjnej z jednoczesnym zapewnieniem opieki opiekuna
grupy, tłumacza języka czeskiego. Funkcje te może sprawować jedna osoba, w tym
zorganizowanie wizyty w instytucji lub przedsiębiorstwie zgodnie z opisem w
punkcie 1. b/,
2. Zapewnienie transportu lotniczego na trasie Warszawa – Praga –Warszawa,
3. Zapewnienie wszelkich transferów na miejscu,
4. Zapewnienie noclegu dla uczestników wizyty studyjnej,
5. Zapewnienie usług cateringowych dla uczestników wizyty studyjnej,
6. Ubezpieczenie uczestników wizyty studyjnej od odpowiedzialności cywilnej,
następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz utraty bagażu.
1. Organizacja wizyty studyjnej
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wizytę studyjną dla 10 osób. Wizyta studyjna będzie
miała miejsce w Pradze. Wizyta studyjna składać się będzie z:
a/wizyty w dniu 19.05.2011 w Narodowym Instytucie Edukacji Zawodowej . Zamawiający
dopuszcza możliwość przylotu do Pragi dzień wcześniej, ponieważ Wykonawca musi mieć
na względzie fakt, że godziny przyjęcia pracowników MORP w Instytucie odbędą w
godzinach porannych od godziny 9:00. W takiej sytuacji Wykonawca zapewnia również
nocleg, usługi cateringowe i transport w dniu przylotu,
b/ wizyty w dniu 19.05 lub 20.05.2011 w drugiej instytucji zajmującej się zagadnieniami
szkolnictwa zawodowego . Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spotkania z
przedstawicielami (szczebel specjalista i wyżej) instytucji zajmującej się szkolnictwem
zawodowym/odpowiednikami instytucji polskich , zaakceptowanych na podstawie oferty
Może to być również przedsiębiorca współpracujący ze szkołą zawodową i/lub organizujący
praktyki/staże zawodowe.
W tym celu Wykonawca w ofercie jest zobowiązany do
przedstawienia co najmniej 3 propozycji do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.
Akceptacja nastąpi nie później niż w dniu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Zakłada się, że każde ze spotkań nie będzie trwało dłużej niż 4 godziny i będzie
zorganizowane w instytucji oddalonej nie więcej niż 50 km od Pragi. Zamawiający dopuszcza
sytuację, w której ze względu na ograniczenia logistyczne (np. brak połączeń lotniczych w
godzinach popołudniowych lub wieczornych, spotkania poza Pragą), dwa spotkania odbędą
się w jednym dniu lub jedno spotkanie odbędzie się w dniu wylotu.
c/ wizyty w dniu 20.05.2011 w Czeskim Obserwatorium Rynku Pracy w godzinach 10.0014.00. Prezentacja i dyskusja na podstawie ustalonej agendy spotkania. Kontakt i uzgodnienie
szczegółów wizyty w Czeskim Obserwatorium leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.
Najpóźniej na 3 dni przed wylotem uczestnicy otrzymają materiały informacyjne na temat
działalności danej instytucji w obszarze objętym spotkaniem oraz na temat systemu
szkolnictwa zawodowego w Republice Czeskiej.
2. Zapewnienie transportu lotniczego na trasie Warszawa – Praga, Praga – Warszawa
Wykonawca na podstawie listy uczestników wizyty studyjnej otrzymanej od Zamawiającego
dokona rezerwacji biletów dla uczestników wizyty. Bilety zostaną zarezerwowane w klasie
ekonomicznej, w samolotach rejsowych lub „tanich liniach”. Wykonawca w terminie co
najmniej 3 dni przed planowanym wylotem przekaże Zamawiającemu bilety lotnicze dla
uczestników wizyty.
3. Zapewnienie wszelkich transferów na miejscu
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich transferów na miejscu, wliczając w
to transport uczestników wizyty z lotniska do hotelu, transfery lokalne za pomocą busa
(zapewniającego możliwość transportu całej grupy – 10 uczestników plus tłumacz oraz
opiekun grupy) lub środków transportu zbiorowego.
4. Zapewnienie noclegu dla uczestników wizyty studyjnej.
Wykonawca zapewni nocleg uczestnikom wizyty w hotelu o standardzie co najmniej 3
gwiazdkowym w pokojach dwuosobowych. Każdy z pokoi musi być wyposażony w łazienkę
z pełnym węzłem sanitarnym. Uczestnicy wizyty studyjnej muszą być zakwaterowani w tym
samym hotelu.
5. Zapewnienie usług cateringowych dla uczestników wizyty studyjnej
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełne wyżywienie składające sie ze śniadania,
obiadu i kolacji. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której śniadanie będzie wydawane w
hotelu. Obiad oraz kolacja powinny być realizowane poza miejscem zakwaterowania
uczestników wizyty studyjnej.
6. Ubezpieczenie uczestników wizyty studyjnej obejmujące:
odpowiedzialność cywilną na kwotę co najmniej 50 tys. złotych
następstwa nieszczęśliwych wypadków, na kwotę co najmniej 20 tys. złotych
koszty leczenia na kwotę co najmniej 100 tys. złotych
utratę bagażu na kwotę co najmniej 3 tys. złotych.
II.Rekrutacja:
Rekrutacja uczestników wizyt studyjnych przeprowadzona zostanie przez Zamawiającego.
Wykonawca zostanie poinformowany o uczestnikach wizyt studyjnych najpóźniej na 14 dni
przed jej terminem.
III.Ocena:
Wykonawca przygotuje formularz ankiety oceniającej wizytę studyjną. Formularz ankiety
oceniającej opracowany przez Wykonawcę pozwalać będzie na ocenę przez uczestników:
sposobu świadczenia usługi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wizyt,
jakości przygotowanych materiałów informacyjnych,
realizacji wizyty od strony logistycznej.
……………………………………………
Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa Nr ……../2011 – wzór umowy
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
..……………………….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) została zawarta w dniu …………………………………… w
Warszawie, umowa pomiędzy:
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, NIP 526
22 62 656, REGON 01636200019, reprezentowanym przez:
Pana Aleksandra Kornatowskiego – p. o Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a firmą:
……………………………………………….., NIP …………………, Regon ………………
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….., Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy …..
reprezentowaną przez:
……………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia
usługi „wizyta studyjna” dla 10 osób realizowanej w ramach Działania 9.2 POKL
„Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby ” (Zad.4 „Współpraca
międzynarodowa”).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia wizyty studyjnej w Pradze - Czechy w dniach 18 maja 2011 r. - 21
maja 2011 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy,
2) zagwarantowania ubezpieczenia dla uczestników wizyty studyjnej, zawierającego:
a)
ubezpieczenie OC na kwotę………………..
b)
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w kraju
i terminie, o których mowa w pkt 1) oraz na czas przelotu na trasie Warszawa –
Praga - Warszawa na kwotę ..........................,
c)
ubezpieczenia kosztów leczenia na kwotę ………………………..,
d)
ubezpieczenia bagażu na kwotę …………………………………,
3) przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie osób uczestniczących w wizycie
studyjnej,
4) przygotowania i przekazania Zamawiającemu 11 egzemplarzy informacyjnych
dotyczących instytucji, w których będą organizowane spotkania oraz na temat systemu
szkolnictwa zawodowego w Republice Czeskiej najpóźniej na 3 dni przed
rozpoczęciem wizyty studyjnej,
5) przygotowania ankiety ewaluacyjnej służącej do oceny wizyty studyjnej, jej
przeprowadzenia i przekazania wyników,
6) zagwarantowania transportu samolotem na trasie Warszawa – Praga –Warszawa,
7) zapewnienia środka transportu w kraju pobytu od momentu przylotu do odlotu,
8) zapewnienia tłumacza języka czeskiego w trakcie spotkań z przedstawicielami
instytucji szkolnictwa zawodowego,
9) zapewnienia pilota/rezydenta przez cały czas wizyty studyjnej; osoba ta może
jednocześnie pełnić rolę tłumacza,
10) zagwarantowania usługi cateringowej uczestnikom obejmującej 3 posiłki dziennie śniadanie, obiad, kolacja, z uwzględnieniem godziny przylotu i odlotu,
11) zagwarantowania noclegu w całym okresie pobytu w hotelu o standardzie co najmniej
trzy gwiazdkowym (według europejskich standardów) w pokojach dwuosobowych z
pełnym węzłem sanitarnym.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd do dokumentów związanych z realizacją
wizyty studyjnej.
3. W związku z faktem iż, wizyta studyjna jest współfinansowana ze środków EFS
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszelkich dokumentów związanych
z realizacją zamówienia do 31 grudnia 2020 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli dokumentacji prowadzonej przez
upoważnione podmioty.
5. Wszelkie dokumenty związane z Projektem, w tym umowy, ankiety, materiały
informacyjne, listy obecności winny zostać opatrzone logo UE, EFS, PO KL,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca
oświadcza,
że
posiada
niezbędne
umiejętności,
wiedzę,
środki
i doświadczenie do wykonania usługi, o której mowa w § 1 i zobowiązuje się ją wykonać
z najwyższą starannością oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie
z przedłożoną ofertą stanowiącą integralną cześć niniejszej umowy.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych do
należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do dostarczenia w terminie
najpóźniej 14 dni przed wizytą studyjną listy jej uczestników zawierającej dane niezbędne do
zakupu biletów i ubezpieczenia turystycznego
§4
Wykonawca nie może powierzyć realizacji zadań wynikających z umowy osobie trzeciej.
§5
1. Wartość wykonania usługi, o której mowa w § 1 wynosi ………. zł brutto (słownie:
…………………………………………………………. złotych)
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 po
otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie do 21 dni od daty jej
otrzymania przelewem na konto bankowe Wykonawcy, nr konta …………………………
3. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku prowadzącego jego rachunek.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w każdym czasie realizacji usługi
w zakresie jej zgodności z przedłożoną ofertą.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości
brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 w przypadku niewykonania, nienależytego
wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Postanowienia ust. 1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej
szkody przekroczy wysokość kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę
ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, ust. 1
oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującym mu
wynagrodzeniem umownym.
§8
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w tym kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 3 dni
roboczych o każdej zmianie adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach
związanych z jego statusem prawnym. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do
Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem
powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę
z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.
4. Integralną część umowy stanowi:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ja niżej podpisany
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
reprezentując wykonawcę
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dotyczącego:
Usługa w zakresie organizacji wizyty studyjnej w Pradze dla osób uczestniczących
w realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,
w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oświadczam, że podmiot który reprezentuję :
1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
…………………………………………..
Załącznik nr 4a do SIWZ
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ja niżej podpisany
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
reprezentując wykonawcę
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dotyczącego:
Usługa w zakresie organizacji wizyty studyjnej w Pradze dla osób uczestniczących
w realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,
w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oświadczam, że podmiot który reprezentuję :
1. Nie podlega wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
……………………………………………