vitola 200

Komentarze

Transkrypt

vitola 200
Olejowy kocio³ grzewczy bez ograniczenia
temperatury powrotu z p³ynnie obni¿an¹
temperatur¹ wody kot³owej
Znamionowa moc cieplna: 15 do 63 kW
VITOLA 200
Olejowy kocio³ grzewczy bez ograniczenia
temperatury powrotu z zespolon¹
powierzchni¹ grzewcz¹ Biferral
VITOLA 200
Olejowy kocio³ grzewczy bez ograniczenia temperatury
powrotu z zespolon¹ powierzchni¹ grzewcz¹ Biferral
z p³ynnie obni¿an¹ temperatur¹ wody kot³owej
Znamionowa moc cieplna: 15 do 63 kW
Wysoka jakoϾ w umiarkowanej
cenie. Dwuwarstwowa zespolona
powierzchnia grzewcza Biferral kot³a
Vitola 200 jest kamieniem milowym
w historii techniki grzewczej.
Vitola 200 ³¹czy komfort z oszczêdnoœci¹ – w przypadku braku zapotrzebowania na ciep³o, kocio³ wy³¹cza siê.
Zalety:
Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroc³aw
tel. 071/36 07 100
fax 071/36 07 101
www.viessmann.pl
Zespolona
powierzchnia
grzewcza Biferral
T Powierzchnia grzewcza Biferral
z ¿eliwa i stali gwarantuje wysok¹
pewnoœæ eksploatacyjn¹ i d³ug¹
¿ywotnoœæ.
T Niskoemisyjne spalanie i czyste
wypalanie siê p³omienia dziêki
odpowiedniej geometrii komory
spalania – kocio³ z palnikiem olejowym Bluetwin utrzymuje emisjê
poni¿ej wartoœci granicznych znaku ekologicznego „B³êkitny Anio³“
a nawet szwajcarskich przepisów
o emisji spalin.
T Szczególnie oszczêdny i nieuci¹¿liwy dla œrodowiska dziêki p³ynnie
obni¿anej temperaturze wody kot³owej; wy³¹cza siê przy braku zapotrzebowania na ciep³o. Sprawnoœæ znormalizowana: 94%.
T Pewne przekazywanie ciep³a dziêki
obszernym przestrzeniom wodnym i du¿ej pojemnoœci wodnej.
Palnik olejowy
Bluetwin wykorzystuj¹cy zasadê
spalania Duozon
Vitola 200 –
– olejowy kocio³
grzewczy bez
ograniczenia temperatury powrotu
T Na ¿yczenie – z wbudowanym wymiennikiem ciep³a z nierdzewnej
stali szlachetnej dla dodatkowego
obiegu ogrzewania pod³ogowego
(18 do 27 kW).
T Wszystkie palniki wentylatorowe
Unit firmy Viessmann s¹ fabrycznie
sprawdzane komputerowo
w stanie pracy i ustawiane odpowiednio do mocy kot³a. U³atwia to
ich wyregulowanie i uruchomienie.
Wysoko sprawna izolacja termiczna
Regulator cyfrowy
Vitotronic 150
Zespolona
powierzchnia
grzewcza
Biferral
Palnik
olejowy
Bluetwin
Nowa generacja regulatorów Vitotronic:
inteligentne, dogodne w monta¿u,
obs³udze i konserwacji
VITOLA 200
Znamionowa moc cieplna
kW
15
18
22
27
33
40
50
63
d³ugoœæ mm 1033 1112 1178 1276 1340 1350 1489
szerokoϾ mm
639
639
667
701
701
776 776
wysokoϾ mm
932
932
952
968
968 1017 1079
1603
776
1079
Wymiary
Ciê¿ar (z izolacj¹ termiczn¹,
palnikiem i regulatorem kot³a)
Pojemnoœæ wodna kot³a
kg
158
173
197
232
246
316
393
427
l
61
70
88
108
118
140
199
223
Zmiany techniczne zastrze¿one